Toglo gwelededd dewislen symudol

Landlordiaid, perchnogion tai a thenantiaid preifat

Gwybodaeth i landlordiaid sy'n rhentu i denantiaid yn Abertawe ynghylch trwyddedu, cynnal a chadw a gwelliannau i'w heiddo.

Mae llawer o'r gwaith rydyn ni'n ei wneud yn ymwneud â Thai Amlfeddiannaeth (HMO). Mae llawer o'r HMOs yn Abertawe wedi'u lleoli mewn ardaloedd sy'n boblogaidd iawn ymhlith myfyrwyr fel wardiau Uplands a'r Castell. Rydym yn edrych ar gyflwr yr eiddo, cymhareb yr amwynderau i ddeiliaid, rhagofalon tân a rheolaeth ac yn gweithio gyda landlordiaid i wella a chynnal y safonau hyn.

Rydym hefyd yn delio â nifer mawr o gwynion gan denantiaid eiddo a feddiannir yn unigol.

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016: gwybodaeth i landlordiaid Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016: gwybodaeth i landlordiaid

Tai amlbreswyl

Tŷ Amlfeddiannaeth yw eiddo sy'n cael ei rentu gan o leiaf 3 pherson nad ydynt yn ffurfio 'aelwyd', e.e. teulu, ond maent yn rhannu cyfleusterau fel yr ystafell ymolchi a'r gegin.

Perchnogion eiddo gwag

Mae tai gwag yn wastraff adnoddau oherwydd bod llawer o bobl yn chwilio am rywle i fyw. Mae nifer o opsiynau cefnogi er mwyn i berchnogion ddefnyddio eu heiddo gwag eto.

Rhentu Doeth Cymru

Yn ôl y gyfraith yng Nghymru, rhaid i bob landlord preifat yn awr gofrestru eu hunain a'u heiddo â Rhentu Doeth Cymru..

Tai myfyrwyr

Os ydych yn byw mewn llety ar rent oddi ar y campws yna mae gwiriadau y gallwch eu gwneud er mwyn sicrhau bod y tŷ neu'r fflat yn ddiogel ac yn addas ar eich cyfer.

Cewch gyngor ar dai rhent preifat

Os ydych yn byw mewn tai rhent preifat, neu'n landlord, gallwch gysylltu â ni am gyngor.

Dadfeilio mewn tai a rentir yn breifat

Os nad yw tai'n cael eu cynnal a'u cadw a'u hatgyweirio'n rheolaidd, gallant ddadfeilio a bod yn anniogel.

Gwiriadau diogelwch nwy i landlordiaid preifat

Mae'n rhaid i landlordiaid gael gwiriad diogelwch gan beiriannydd Diogelwch Nwy cofrestredig ar yr holl beiriannau yn eu heiddo bob 12 mis. Mae'n rhaid i chi roi copi o'r gwiriad hwnnw i'ch tenant o fewn 28 niwrnod neu i denant newydd cyn iddo symud i mewn.

Cysylltu â'r adran tai a rentir yn breifat

Enw
Cysylltu â'r adran tai a rentir yn breifat
Rhif ffôn
01792 635600

Gwasanaeth Ymgynghorol Tai Amlfeddiannaeth (HMO)

Os ydych yn berchen ar eiddo, neu os ydych yn meddwl am brynu eiddo, ac rydych yn bwriadu ei drawsnewid i fod yn Dŷ Amlbreswyl rydym yn cynnig gwasanaeth ymgynghorol.

Safleoedd cartrefi symudol preswyl

Mae hawliau perchnogion cartrefi symudol yn destun deddfwriaeth cartrefi symudol benodol. Mae hyn oherwydd, er taw perchennog cartref symudol sy'n berchen ar ei gartref, gweithredwr safle sy'n berchen ar y safle y mae wedi'i osod arno. Mae perchennog y cartref symudol yn talu rhent i weithredwr y safle er mwyn defnyddio'r llain.

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016: gwybodaeth i landlordiaid

Gwybodaeth i landlordiaid am Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 - yn weithredol o 1 Rhagfyr 2022.

Gwybodaeth am Dreth y Cyngor i landlordiaid

Mae pwy sy'n gyfrifol am dalu'r dreth gyngor yn dibynnu ar ba fath o drefniant gosod rydych wedi'i greu.
Close Dewis iaith