Chwilio'r wefan
English
House

Perchnogion eiddo gwag

Mae tai gwag yn wastraff adnoddau oherwydd bod llawer o bobl yn chwilio am rywle i fyw. Mae nifer o opsiynau cefnogi er mwyn i berchnogion ddefnyddio eu heiddo gwag eto.

Cynllun Grant Eiddo Gwag Cymoedd y Gorllewin

Benthyciadau di-log gan y cyngor i helpu i adnewyddu eiddo gwag

Benthyciadau i Landlordiaid

Gall perchnogion eiddo gwag fenthyg hyd at £25,000 fesul annedd, sy'n ddi-log. Bydd angen talu 25% o'r benthyciad yn ôl o fewn tair blynedd (h.y. tair blynedd ers cytuno ar y benthyciad) a bydd angen talu'r arian sy'n weddill ar ddiwedd y cyfnod benthyg (sy'n gallu fod hyd at bum mlynedd ar ôl cytuno ar y benthyciad). Ffi'r benthyciad hwn yw £1,000, sy'n gallu cael ei ychwanegu at swm y benthyciad. Mae'r benthyciad hwn ar gael i eiddo sydd wedi bod yn wag am chwe mis neu fwy yn unig.

Ni all y gymhareb benthyciad i werth fod yn fwy nag 80%.

Benthyciadau Perchnogion Preswyl

Mae'r benthyciad ar gael i berchnogion eiddo gwag sy'n bwriadu byw yn yr eiddo eu hunain yn ystod cyfnod y benthyciad. Gall perchennog fenthyg hyd at £25,000 fesul annedd, sy'n ddi-log. Gellir talu'r benthyciad mewn rhandaliadau misol a chyfnod hwyaf y benthyciad fydd hyd at 10 mlynedd ar yr amod bod y benthyciad yn cael ei ad-dalu'n llawn cyn i'r cynllun orffen yn 2029. Y ffi ar gyfer y benthyciad hwn yw £500, sy'n gallu cael ei ychwanegu at swm y benthyciad.

Ni all y gymhareb benthyciad i werth fod yn fwy nag 80%.

Am wybodaeth am y cynlluniau a restrir uchod, cliciwch ar y gwe-dudalennau grantiau a benthyciadau tai

 

Gostyngiadau TAW

Os yw eich eiddo wedi bod yn wag am fwy na 2 flynedd, mae'n bosib y byddwch yn gymwys i dalu TAW ar gyfradd lai o 5% yn hytrach na'r 20% arferol.

Cliciwch ar y lawrlwythiad isod i ddarganfod mwy am y cynllun hwn neu cysylltwch â Sally Jones (Swyddog Technegol) drwy ffonio 01792 635600 neu drwy e-bostio sally.jones3@abertawe.gov.uk

Camau Gorfodi

Pan fydd eiddo'n wag, gallant achosi problemau wrth i'w cyflwr waethygu. Gallwn fynd i'r afael â chasgliad o sbwriel, eiddo wedi'u gadael yn agored i fynediad heb ganiatâd neu amodau sy'n arwain at ddifrod i eiddo cyfagos.

Cwestiynau cyffredin am eiddo gwag

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am eiddo gwag.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM