Chwilio'r wefan
English

Gallwch fwynhau mynd am dro o hyd yn y cyfnod anodd hwn - mae mynd am dro'n dda i'ch iechyd corfforol a meddyliol. Gallwch wneud ymarfer corff unwaith y dydd, ond dylai fod o gyfeiriad eich cartref. Ni ddylech yrru i leoliad i ffwrdd o'ch cartref i wneud ymarfer corff, mynd â'ch ci am dro, etc. Mae hyn yn golygu eich bod yn teithio'n ddiangen ac nid oes hawl gennych wneud hynny dan y cyfyngiadau teithio presennol.

 

Peidiwch â chwrdd â phobl neu gerdded gyda'ch gilydd mewn grwpiau oni bai eich bod yn byw gyda'r bobl hynny. Cadwch bellter diogel o bobl eraill - o leiaf dau fetr i ffwrdd. Os yw'r traeth neu'r llwybr cerdded mor brysur fel na allwch gadw'r pellter hwnnw, ewch adref.

 

Mwy o wybodaeth: Newidiadau i lwybrau cerdded a mynediad yn ardaloedd Gŵyr ac Abertawe oherwydd Coronafeirws

Teithiau cerdded yng nghefn gwlad

Dewch i ddarganfod harddwch cefn gwlad ac arfordir Abertawe a Gŵyr ar droed.

Os ydych yn chwilio am daith gerdded yng nghefn gwlad neu ar yr arfordir, mae llawer o lwybrau ar gael o gwmpas Abertawe a Gŵyr. Gellir gweld y gorau o gefn gwlad y sir ar bob un o'r llwybrau. Gyda llwybrau'n dechrau o 1km i 61km, mae rhywbeth ar gael i bawb. Mae ein troeon yn cynnwys teithiau cerdded mewn coetiroedd hynafol a throeon y gellir eu cyrraedd ar fws. 

 

Archwilio coetiroedd Hynafol Gŵyr

Dewch i ddarganfod cyfaredd coetiroedd hynafol yn y gyfres hon o chwe thaith gerdded o gwmpas ardal Gŵyr. Gyda chyfoeth o fywyd gwyllt, harddwch ac awyrgylch, mae coetiroedd hynafol yn un o'n cynefinoedd mwyaf gwerthfawr. 

Dros ganrifoedd o orchudd coedwigol di-dor, maent wedi datblygu cymunedau cymhleth o goed, planhigion, ffyngau a micro-organebau sy'n cynnal llu o rywogaethau anifeiliaid. Gallant hefyd gynnwys cyfoeth o olion archaeolegol - cliwiau ynglŷn â'u pwysigrwydd hanesyddol i bobl fel ffynhonnell pren, tanwydd a bwyd. Er eu bod bob amser yn ddiddorol, mae'n debyg bod coetiroedd hynafol ar eu gorau yn y gwanwyn pan fo blodau llawr y coetir yn eu hanterth.

Coed yr Esgob (teithiau cerdded hynafol Gŵyr)
Pellter: 0.6 milltir/1km
Man cychwyn a gorffen: Mynedfa'r warchodfa natur ar ben gogleddol y maes parcio
Cyrraedd yno: Lleoedd parcio wrth y man cychwyn a safle bws gerllaw

Mae'r toiledau'n agos i fan cychwyn y daith gerdded ac mae lluniaeth ar gael yn Caswell.

PDF Document Coed yr Esgob (goetiroedd hynafol Gŵyr) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Dyffryn Llandeilo Ferwallt (teithiau cerdded coetiroedd hynafol Gŵyr)
Pellter: 1.2 filltir/2km
Man cychwyn a gorffen: Llwybr troed gyferbyn â'r Beaufort Arms, Kittle
Cyrraedd yno: Lleoedd parcio wrth y man cychwyn a safle bws gerllaw

Mae lleoedd ar gael i gael lluniaeth yn Kittle.

PDF Document Dyffryn Llandeilo Ferwallt (goetiroedd hynafol Gŵyr) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Cwm Clydach - Llwybr Trussler (Teithiau Cerdded Coetiroedd Hynafol Gŵyr)
Pellter: 3.1 milltir/5km
Man cychwyn a gorffen: Maes parcio'r RSPB, Cwm Clydach
Cyrraedd yno: Lleoedd parcio wrth y man cychwyn a safle bws gerllaw

Mae lluniaeth ar gael yn agos i fan cychwyn y daith.

PDF Document Cwm Clydach - Llwybr Trussler (goetiroedd hynafol Gŵyr) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Coed Cwm Iorwg (Teithiau Cerdded Coetiroedd Hynafol Gŵyr)
Pellter: 1.4 milltir/2.2km
Cychwyn a gorffen: Eglwys Madog Sant, Llanmadog
Cyrraedd yno: Mae man parcio ger y man cychwyn a safle bws ar ben arall y pentref

Mae lluniaeth ar gael yn Llanmadog.

PDF Document Coed Cwm Iorwg (goetiroedd hynafol Gŵyr) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Coed Nicholaston (Teithiau Cerdded Coetiroedd Hynafol Gŵyr)
Pellter: 2.1 filltir/3.5km
Cychwyn a gorffen: Oddi ar yr A4118 i Oxwich a Slade
Cyrraedd yno: Maes parcio bach ar y ffordd i Oxwich a Slade a safle bws gerllaw.

PDF Document Coed Nicholaston (goetiroedd hynafol Gŵyr) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Coed Cwm Penllergaer (Teithiau Cerdded Coetiroedd Hynafol Gŵyr)
Pellter: 3.5 milltir/5.6km
Cychwyn a gorffen: Maes parcio yng Nghoed Cwm Penllergaer
Cyrraedd yno: Lleoedd parcio wrth y man cychwyn

Mae lluniaeth a thoiledau ar gael ar ddechrau'r daith.

PDF Document Coed cwm Penllergaer (goetiroedd hynafol Gŵyr) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Map, allwedd + gwybodaeth diogelwch (goetiroedd hynafol Gŵyr) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Llwybr Arfordir Cymru - rhan Bae Abertawe a Gŵyr

Pellter: 38 milltir/61km
Cychwyn a gorffen: Wrth deithio i'r gorllewin, daw'r llwybr i mewn i'r sir gerllaw Ffordd Fabian ac yn gadael dros bont Casllwchwr
Cyrraedd yno: Mae lleoedd parcio a safleoedd bysus yn agos i sawl ardal ar y llwybr

Mae rhan Bae Abertawe a Gŵyr o Lwybr Arfordir Cymru'n estyn o Borth Tawe a Glannau SA1 yn y dwyrain o gwmpas penrhyn prydferth Gŵyr i Gasllwchwr yn y gorllewin. Mae'r map yn y daflen hon yn dangos yr holl hawliau tramwy ym Mhenrhyn Gŵyr. (Cywir ar adeg argraffu, Mawrth 2014). Mae lluniaeth a thoiledau ar gael mewn sawl lle ar hyd y daith ger.

PDF Document Llwybr Arfordir Cymru Gorllewin Gŵyr (PDF, 3MB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Teithiau Cerdded Arfordir Gŵyr

Dyffryn Llandeilo Ferwallt a Bae Pwll Du
Pellter: Amrywiaeth
Cychwyn a gorffen: Pwyntiau amrywiol yn Llandeilo Ferwallt, Kittle a Pennard
Cyrraedd yno: Lleoedd parcio yn Llandeilo Ferwallt, Kittle a Pennard a safleoedd bysus ger y llwybr

Gan ddefnyddio'r daflen hon, gall yr holl gerddwyr, o'r profiadol i'r dechreuwyr, ddod o hyd i lwybrau sy'n addas iddynt drwy ddyffryn Llandeilo Ferwallt ac ymlaen i lwybr yr arfordir ym Mae Pwll Du. Mae lluniaeth ar gael yn Llandeilo Ferwallt a Kittle.

PDF Document Bishopston Valley and Pwll Du Bay (Gower coast walks) (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Tregŵyr, Y Crwys a Dynfant
Pellter: 6 milltir/10km
Cychwyn a gorffen: Heol Bryn-y-Môr, Tre-gŵyr
Cyrraedd yno: Lleoedd parcio yn Nhre-gŵyr, Y Crwys a Dynfant ac mae safleoedd bysus yn agos i'r llwybr

Taith gerdded atyniadol trwy gaeau a choetir, gan ddechrau a gorffen yn agos at Lwybr Arfordir Gŵyr ym mhentref Tre-gŵyr gyda chysylltiadau â phentrefi'r Crwys a Dynfant. Mae lluniaeth ar gael yn y tri phentref.

PDF Document Gowerton, Three Crosses and Dunvant (Gower coast walks) (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Taith Gylchol Llanmadog
Pellter: 5.5 milltir/8.9km
Cychwyn a gorffen: Eglwys Llanmadog
Cyrraedd yno: Lleoedd parcio'n agos i'r man cychwyn a safle bws ar ben arall y pentref

Taith gerdded drawiadol drwy fryngaer Oes yr Haearn, ar draws tir comin agored, ar hyd llwybrau twyni tywodlyd a thrwy bentref Llanmadog. Mae lluniaeth ar gael yn Llanmadog.

PDF Document Llanmadoc Circular (Gower coast walks) (PDF, 830KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Taith Gylchol Llanmorlais
Pellter: 3.7 milltir/6km
Cychwyn a gorffen: Heol Marsh, Crofty
Cyrraedd yno: Lleoedd parcio yn Llanmorlais a safleoedd bysus gerllaw

Taith gerdded ddymunol trwy dirwedd amrywiol o gaeau, bryniau a choetir. 

PDF Document Llanmorlais Circular (Gower coast walks) (PDF, 1017KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Llanrhidian i Cheriton
Pellter: 8 milltir/12.9km
Cychwyn a gorffen: Eglwys Rhidian Sant, Llanrhidian ar gyfer y daith gerdded hir a thaith gerdded 1 Maes parcio Landimôr ar gyfer taith fer 2
Cyrraedd yno: Lleoedd parcio yn Llanrhidian a Landimôr a Llanmadog ac mae safleoedd bysus gerllaw

Teithiau cerdded dymunol trwy gefn gwlad hyfryd gogledd Gŵyr gan ddefnyddio rhan o Lwybr Arfordir Gŵyr rhwng Llanrhidian a Cheriton. Mae lluniaeth ar gael ger man cychwyn y daith gerdded. 

PDF Document Llanrhidian i Cheriton (Teithiau cerdded arfordir Gwyr) (PDF, 4MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Trwyn Oxwich
Pellter: 4.3 milltir/7km
Cychwyn a gorffen: Croesffordd pentref Oxwich ger y siopau
Cyrraedd yno: Lleoedd parcio a safleoedd bysus gerllaw

Taith gerdded drawiadol o gwmpas un o bentiroedd mwyaf prydferth a dramatig Gŵyr; trwy goetir prydferth ac ar draws clogwyni agored gan ddefnyddio rhan o Lwybr Arfordir Gŵyr. Mae lluniaeth ar gael ger man cychwyn y daith gerdded. 

PDF Document Penrhyn Oxwich (Teithiau cerdded arfordir Gwyr) (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

'Mynd i gerdded ar y bws'

Gellir cyrraedd pob un o'r teithiau cerdded hyn ar y bws ac maent rhwng 1¼ a 3 milltir o hyd. Mae'r teithiau cerdded wedi'u creu i fod mor hawdd i'w defnyddio â phosib ac maent wedi'u marcio â chyfeirbyst unigryw.

Felindre a Cronfa Ddŵr Lliw Isaf
Pellter: 3 milltir/4.8km
Cychwyn a gorffen: Safle bws Felindre
Cyrraedd yno: Safle bws ar ddechrau'r daith

Lluniaeth a thoiledau ar gael yng nghronfa lliw isaf.

PDF Document Felindre a Chronfa Ddwr Lliw Isaf (Mynd i gerdded ar y bws) (PDF, 403KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Langland a Caswell 
Pellter: 2.3 milltir/3.6km
Cychwyn a gorffen: Safle bws ar Heol Caswell
Cyrraedd yno: Safle bws ar ddechrau'r daith

Lluniaeth a thoiledau ar gael yn Langland a Caswell.

PDF Document Langland a Chaswell (Mynd i gerdded ar y bws) (PDF, 703KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Llanmadog
Pellter: 2.3 milltir/3.6km
Cychwyn a gorffen: Safle bws yn Llanmadog
Cyrraedd yno: Safle bws ar ddechrau'r daith

Mae lluniaeth ar gael yn agos i fan cychwyn y daith.

PDF Document Llanmadog (Mynd i gerdded ar y bws) (PDF, 750KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Penmaen
Pellter: 1.3 milltir/2km
Cychwyn a gorffen: Safle bws ym Mhenmaen
Cyrraedd yno: Safle bws ar ddechrau'r daith

PDF Document Penmaen (Mynd i gerdded ar y bws) (PDF, 981KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Rhosili
Pellter: 2 filltir/3.2km
Cychwyn a gorffen: Safle bws yn Rhosili
Cyrraedd yno: Safle bws ar ddechrau'r daith

Mae lluniaeth a thoiledau ar gael ger man cychwyn y daith.

PDF Document Rhosili (Mynd i gerdded ar y bws) (PDF, 759KB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Taith Gerdded Cwmcerdinen
Pellter: 3.5 milltir/5.6km
Cyrraedd yno: Mae'r ardal yn eithaf anghysbell. Mae'r safleoedd bysus agosaf yn Felindre a Garnswllt, ac mae lleoedd parcio'n brin

Mae'r gylchdaith dair milltir a hanner hon, gyda'i golygfeydd ysblennydd tua Gŵyr a Bannau Brycheiniog, yn un o dirweddau gwledig mwyaf dilychwin Abertawe.

PDF Document Taith gerdded Cwmcerdinen (PDF, 626KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Taith Gerdded Cwm Clydach
Pellter: 9 milltir/14.5km
Cychwyn a gorffen: RSBP Cwm Clydach
Cyrraedd yno: Lleoedd parcio wrth y man cychwyn a safle bws gerllaw

Mae'r gylchdaith naw milltir hon yn mynd heibio i afon Clydach Isaf trwy goetir llonydd, i dir comin dilychwin gyda golygfeydd godidog tua Bannau Brycheiniog. Mae'r daith gerdded yn dechrau ger tafarn leol lle mae lluniaeth a thoiledau ar gael.

PDF Document Taith gerdded Cwm Clydach (PDF, 866KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Taith Gerdded Cwm Ysgiach
Pellter: 7 milltir/11.2km
Cychwyn a gorffen: Maes parcio Cronfa Ddŵr Lliw Isaf
Cyrraedd yno: Lleoedd parcio wrth y man cychwyn a safle bws yn Felindre

Mae'r daith gerdded gylchol 7 milltir hon yn dechrau yng nghaffi Cronfa Ddŵr Lliw ac yn eich arwain trwy bentref Felindre, safle hen fedd dioddefwr llofruddiaeth ac ar draws gweundir agored gyda golygfeydd godidog dros Foryd Llwchwr a gogledd Gŵyr. Lluniaeth a thoiledau ar gael yng Nghronfa Lliw Isaf.

PDF Document Taith gerdded Cwm Ysgiach (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Taith Gerdded Graig Fawr
Pellter: 15 milltir/24.1km
Cychwyn a gorffen: Gorsaf drenau Pontarddulais
Cyrraedd yno: Lleoedd parcio wrth y man cychwyn a safle bws gerllaw. Gellir cyrraedd yno'n hawdd hefyd ar y trên

Mae'r daith gerdded saith milltir a hanner hon yn dechrau ac yn dod i ben yng ngorsaf drenau Pontarddulais, ac yn mynd trwy dref Pontarddulais ac yna ar draws tir comin prydferth, heb ei ddifetha, gyda golygfeydd syfrdanol ar draws Moryd Llwchwr. Lluniaeth a thoiledau ar gael ym Mhontarddulais.

PDF Document Taith gylchol Graig Fawr (PDF, 944KB)Yn agor mewn ffenest newydd 

Llanrhidian Uchaf
Pellter: 1.5 i 4.6 milltir/2.5 i 7.5km
Cychwyn a gorffen: Mannau cychwyn amrywiol
Cyrraedd yno: Lleoedd parcio a safleoedd bysus gerllaw y mannau cychwyn

Lluniwyd y daflen hon gan Gyngor Cymunedol Llanrhidian Uchaf a'r Tîm Mynediad Cefn Gwlad ac mae'n dangos 3 thaith gerdded yn ardal Penclawdd/Crofty/Y Crwys. Mae lluniaeth ar gael ger dechrau'r tair daith gerdded. 

PDF Document Llanrhidian Uchaf 3 taith gerdded (PDF, 5MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Taith gerdded Clogwyni Rhosili
Pellter: 1.6 milltir/2.6km
Cychwyn a gorffen: Maes parcio Rhosili
Cyrraedd yno: Lleoedd parcio wrth y man cychwyn a safle bws gerllaw

Rhosili yw pwynt mwyaf gorllewinol penrhyn Gŵyr ac yn bentref llawn hanes sy'n dyddio mor bell yn ôl â'r Oes Efydd. Mae'r daith gerdded hon yn caniatáu i chi weld pam ystyrir Rhosili gan lawer o bobl i fod yn rhan fwyaf deniadol Gŵyr, ac y tynnir ei llun fwyaf, gyda golygfeydd syfrdanol o Fae Rhosili a thirnod eiconig Pen Pyrod. Mae lluniaeth a thoiledau ar gael wrth fan cychwyn y daith.

PDF Document Rhossili Cliff Walk (PDF, 201KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Bae y Tri Chlogwyn
Pellter: 1.7 milltir/2.7km
Cychwyn a gorffen: Maes parcio y tu allan i Shepherd's, Parkmill
Cyrraedd yno: Lleoedd parcio wrth y man cychwyn a safle bws gerllaw

Mae'r daith gerdded bleserus hon drwy ddyffryn coediog, heibio i fyncer yr Ail Ryfel Byd, yn cynnwys golygfeydd o Gastell Pennard cyn cyrraedd traeth euraidd Bae y Tri Chlogwyn. Mae lluniaeth ar gael ger man cychwyn y daith.

PDF Document Three Cliffs Bay Walk (PDF, 225KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Llwybr Illtud Sant

Llwybr trwy dir amrywiol, camlesi, coetiroedd a bryniau hamddenol sy'n croesi afonydd Casllwchwr, Tawe, Castell-nedd ac Afan. Mae'r llwybr yn cysylltu â Ffordd Coed Morgannwg ym Margam sy'n rhoi mynediad i Lwybr Cefnffordd Cwm Rhymni a Llwybr Taff. Ffynnodd Illtud Sant yn ystod diwedd y 5ed ganrif a dechrau'r 6ed ganrif, a chaiff ei barchu'n fawr yng Nghymru.

Word Document St Illtuds (Word, 100KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Maps of St Illtuds Walk (PDF, 7MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM