Chwilio'r wefan
English

Cymorth Ardrethi Busnes

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi gwyliau ardrethi busnes am flwyddyn i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru a chanddynt werth trethadwy o £500,000 neu lai. Bydd Cyngor Abertawe yn ystyried dyfarnu'r gwyliau ardrethi busnes yn awtomatig i bob parti sy'n gymwys cyn gynted â phosib.

 

Mae biliau treth ar gyfer blwyddyn ariannol newydd 2020/21 eisoes wedi'u hanfon ac nid ydynt yn cynnwys y cymorth hwn. Bydd unrhyw fusnesau sy'n bodloni'r meini prawf ar gyfer derbyn y cymorth newydd hwn yn cael bil trethi newydd cyn gynted â phosib a fydd yn dangos y swm cywir i'w dalu, neu'n dweud nad os angen talu dim os dyna'r achos.

 

Dyfernir hwn nyn awtomatig felly PEIDIWCH Â chysylltu dros y ffôn neu e-bost. Fel y soniwyd uchod mae'r Tîm Ardrethi Busnes wrthi'n gweithio ar dalu grantiau cymorth busnes Llywodraeth Cymru felly bydd ychydig o oedi wrth gymhwyso'r cymorth hwn a dosbarthu biliau newydd ar gyfer y swm llai sy'n ddyledus.

 

Arweiniad ar gymhwysedd ar gyfer y cymorth

 

Cyngor i fusnesau am y coronafeirws

calculator

Trethi Busnes

Yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch am Drethi Busnes a sut i'w talu.

Mae Cyfraddau Busnes yn fath o dreth leol sy'n cael eu talu gan breswylwyr neu berchnogion eiddo masnachol megis siopau, swyddfeydd, tafarnau, warysau a ffatrïoedd.

Fe'u cesglir gan y cyngor ar ran Llywodraeth Cymru. Mae'r arian a gesglir yn cael ei dalu i bwll canolog ac yna'n cael ei ailddosbarthu ar draws Cymru i helpu i dalu am wasanaethau a ddarperir gan yr holl awdurdodau lleol.

Mae yna fuddion masnachol eraill y mae Cyfraddau Busnesau yn talu amdanynt megis mastiau telathrebu, hawliau hysbysebu, peiriannau arian parod a meysydd parcio.

Ydych chi'n ystyried dechrau busnes neu ehangu busnes presennol? I gael cymorth a gwybodaeth, ffoniwch Busnes Cymru ar 03000 603000 neu ewch i Busnes CymruYn agor mewn ffenest newydd

Gwybodaeth sylfaenol am Drethi Busnes

Gwybodaeth gyffredinol am Drethi Busnes.

Talu'ch Trethi Busnes

Mae sawl ffordd i dalu eich Trethi Busnes.

Problemau wrth dalu'ch Trethi Busnes?

Cysylltwch â ni os ydych yn cael anawsterau talu.

Lleihau'ch Trethi Busnes

Os ydych yn talu Trethi Busnes, gallech fod yn gymwys ar gyfer cymorth trethi.

Dweud wrthym am newidiadau sy'n effeithio ar eich Trethi Busnes

Defnyddiwch ein ffurflenni ar-lein i ddweud wrthym am symud i mewn i eiddo neu allan o eiddo neu ofyn am gopi o fil.

Cwestiynau cyffredin am ardrethi busnes

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am ardrethi busnes.

Cysylltwch â Trethi Busnes

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn y mae ei angen arnoch neu mae gennych ymholiad gwahanol, gallwn e-bostio ni.
Gwefan: www.abertawe.gov.uk/trethibusnes Yn agor mewn ffenest newydd
Ffôn: 01792 635937
Manylion llawn Cysylltwch â Trethi Busnes

Wedi'i bweru gan GOSS iCM