Toglo gwelededd dewislen symudol

Addysg ddewisol yn y cartref

Nod Cyngor Abertawe yw darparu arweiniad ar gyfer rhieni sy'n ystyried neu wedi dewis rhoi Addysg Ddewisol yn y Cartref (ADdC) i'w plant. Mae Cyngor Abertawe'n parchu ac yn derbyn hawl rhieni i addysgu eu plant gartref.

Yn y ddogfen hon, mae gan 'rhiant' yr un ystyr a geir yn Adran 576 Deddf Addysg 1996. O ganlyniad, mae'n cynnwys person sydd â chyfrifoldeb rhiant dros blentyn a pherson sy'n gofalu am blentyn.

Mae Tîm Addysg Ddewisol yn y Cartref Cyngor Abertawe (TADdC) a sefydlwyd yn ddiweddar yn cydnabod ac yn parchu hawliau'r rhiant i addysgu eu plentyn yn y cartref. Bydd y TADdC yn ceisio datblygu perthnasoedd gweithio cadarnhaeol gyda rhwydweithiau addysgu cartref a bydd yn gweithio ar y cyd â rhieni ADdC er mwyn galluogi i blant gael y dewisiadau gorau mewn bywyd, a bydd yn ymdrechu i gefnogi plant a theuloedd drwy sicrhau bod plant yn arfer eu hawl i addysg.

Y cefndir cyfreithiol

Mae gan rieni hawl i addysgu eu plant gartref ar yr amod eu bod yn cyflawni gofynion Adran 7 Deddf Addysg 1996.

Cyswllt cychwynnol

Ar ol derbyn hysbysiad fod plentyn i gael ei addysgu yn y cartref, bydd yr ALI yn ceisio cysylltu a'r rhieni/gwarcheidwad i drafod ei ddarpariaeth.

Monitro parhaus

Er nad oes fframwaith cyfreithiol ar gael i'r ALI fonitro darpariaeth addysg yn y cartref yn rheolaidd, rydym yn ymwybodol o'n dyletswyddau gofal ehangach a byddwn yn cysylltu a rhieni i drafod eu darpariaeth addysg yn y cartref parhaus.

Asesu effeithlonrwydd yr addysg a ddarperir gan y rhiant

Wrth ystyried darpariaeth addysg y rhieni, efallai bydd yr ALI yn disgwyl i'r ddarpariaeth gynnwys y nodweddion canlynol.

Mynd i'r afael a darpariaeth annigonol

Gwneir pob ymdrech i ddatrys materion ynghylch darpariaeth drwy gwblhau proses o ddeialog barhaus cyn sbarduno unrhyw weithdrefnau ffurfiol.

Plant ag anghenion dysgu ychwanegol

Mae hawl y rhieni i addysgu eu plentyn yn y cartref yr un mor berthnasol os oes gan y plentyn hwnnw anghenion addysgol arbennig (AAA).

Diogelu a hyrwyddo lles y plentyn

O dan Adran 175(1) Deddf Addysg 2002 mae gan yr ALI ddyletswydd i ddiogelu a hyrwyddo lles plant.

Arweiniad rhiant

Nod Cyngor Abertawe yw darparu arweiniad ar gyfer rhieni sy'n ystyried neu wedi dewis rhoi Addysg Ddewisol yn y cartref (ADdC) i'w plentyn. Mae Cyngor Abertawe yn parchu ac yn derbyn hawl rhieni i addysgu eu plentyn gartref.

Darparu gwybodaeth a chefnogaeth

Yn ol y gyfraith, nid oes gorfodaeth gyfreithiol ar yr ALI i ddarparu unrhyw adnoddau i blant a phobl ifanc sy'n cael eu haddysgu yn y cartref.

Addysg ddewisol yn y cartref - cwestiynau cyffredin

Dyma rai cwestiynau i'w hystyried cyn penderfynu addysgu eich plentyn gartref.
Close Dewis iaith