Chwilio'r wefan
English

Amcangyfrifon Aelwydydd

Cynhyrchir amcangyfrifon aelwydydd blynyddol i awdurdodau lleol yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru.

Mae amcangyfrifon aelwydydd yn cael eu creu drwy wneud rhagdybiaethau am faint a chyfansoddiad aelwyd a chymhwyso'r rhagdybiaethau hyn i amcangyfrifon poblogaeth. Maent yn bwysig i'r sector cyhoeddus a defnyddwyr eraill y mae angen iddynt ystyried tueddiadau diweddar o ran galw am dai - er mwyn cynllunio ar gyfer y dyfodol, darparu tai a chyflwyno gwasanaethau cysylltiedig. Defnyddir yr amcangyfrifon hefyd i gyfrifo cyfraddau ac ystadegau eraill, ac maent ar gael yn ôl math o aelwyd o ran nifer yr oedolion a phlant.

Yr amcangyfrifon diweddaraf

Yr amcangyfrifon aelwydydd canol blwyddyn swyddogol diweddaraf yw'r rhai ar gyfer canol 2018. Mae'r amcangyfrifon hyn yn awgrymu bod 108,900 o aelwydydd yn Abertawe yn 2018, o 1.359 miliwn o aelwydydd yng Nghymru.

Rhwng 2008 a 2018, cafwyd cynnydd o oddeutu 8,200 (+8.2%) yn yr amcangyfrif o nifer yr aelwydydd yn Abertawe, gyda gostyngiad ym maint cyfartalog aelwyd dros y cyfnod o 2.28 i 2.22 o bobl.

Yn ôl yr amcangyfrifon hyn, aelwydydd un oedolyn ac aelwydydd 2 oedolyn a dim plant yw'r mathau mwyaf cyffredin o aelwyd yn Abertawe, gyda chynnydd trawiadol yn y mathau hyn o aelwyd rhwng 2008 a 2018, ynghyd â'r categori 4+ oedolyn dim plant. Mewn gwrthgyferbyniad, gwelwyd gostyngiad yn nifer yr aelwydydd â 2 oedolyn a mwy nag un plentyn dros yr un cyfnod.

Mae PDF Document nodyn briffio (PDF, 925KB)Yn agor mewn ffenest newydd ar gael sy'n amlinellu'r amcangyfrifon aelwydydd diweddaraf ar gyfer Abertawe a newid diweddar (gan gynnwys y math o aelwyd).

Ystadegau cysylltiedig

  • Rhagamcanion Aelwydydd: Cyhoeddwyd rhagamcanion aelwydydd ar sail canlyniadau 2018 gan Lywodraeth Cymru ym mis Chwefror 2020, ac maent yn cwmpasu'r 25 mlynedd tan 2043. 
  • Data Cyfrifiad 2011: Darparodd canlyniadau cychwynnol Cyfrifiad 2011 a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2012 amcangyfrifon nifer yr aelwydydd yn Abertawe, a darparwyd ystadegau ychwanegol ynghylch nodweddion a chyfansoddiad aelwydydd gan ddatganiadau diweddaraf. Mae ystadegau cryno o Gyfrifiad 2011 ar amrywiaeth o nodweddion poblogaeth ac aelwydydd ar gael yma.

Mae rhagor o wybodaeth am yr amcangyfrifon poblogaeth hefyd ar dudalennau 'Ystadegau ac Ymchwil' Llywodraeth CymruYn agor mewn ffenest newydd. Os oes gennych ymholiadau ynglyn â'r wybodaeth hon, neu os oes angen mwy o ystadegau demograffig arnoch ar gyfer Abertawe, cysylltwch â ni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM