Toglo gwelededd dewislen symudol

Ceisiadau priffyrdd a thrwyddedau

Gwnewch gais am drwyddedau priffordd a stryd, gan gynnwys sgipiau, hysbysfyrddau, adeiladau gordo a chaffis palmant.

Gallwch wneud cais am nifer o hawlenni a thrwyddedau naill ai drwy'r post neu ar-lein.

Mae'r ffurflenni hyn ar gael i'w lawrlwytho, i'w hargraffu a'u cyflwyno drwy'r post. Gweler y ffurflenni unigol ar gyfer manylion cyswllt:

  1. Deunydd adeiladu, cloddio, cabanau / cynwysyddion a sgipiau mawr symudol (PDF) [171KB]
  2. Arweiniad a ffurflen gais trwydded gwaith stryd (PDF) [431KB]
  3. Gorchymyn rheoleiddio traffig (PDF) [150KB]
  4. Ffurflen gais goleuadau traffig cludadwy (PDF) [183KB]

Mae'r ffurflenni hyn hefyd ar gael i'w cyflwyno a'u talu ar-lein.

Gwaith adeiladu neu addasiadau sy'n effeithio ar y briffordd

Os rydych eisiau adeiladu neu addasu'ch eiddo mewn modd a fydd yn peri i'r gwaith estyn allan dros y briffordd neu orgyffwrdd â hi, bydd yn rhaid i chi geisio caniatâd gennym.

Caniatâd i osod Fframiau A/byrddau hysbysebu/arwyddion ar y briffordd

Os ydych am osod fframiau A, byrddau hysbysebu neu arwyddion ar y briffordd, bydd angen hawlen arnoch gennym.

Caniatâd i osod sgaffaldiau / hysbysfyrddau / ffensys ar briffordd

Os ydych yn bwriadu gosod sgaffaldau, hysbysfyrddau neu ffensys ar unrhyw ran o briffordd gyhoeddus yn Abertawe, bydd angen trwydded arnoch gennym.

Ceisiadau am hawlen sgip

Mae'n rhaid gwneud cais am hawlen er mwyn gosod sgip ar y briffordd. Dylid gwneud hyn o leiaf 24 awr cyn eich bod yn bwriadu ei osod ar y briffordd.

Hawlen bargodi dros dro

Dylech gyflwyno cais am hawlen i ni os ydych am ddefnyddio craen, lifft siswrn, craen fasged neu rywbeth tebyg, ar neu dros briffordd gyhoeddus.

Trwydded caffi palmant

Mae Trwydded Caffi Palmant yn galluogi busnesau i ddarparu ardaloedd eistedd awyr agored dynodedig yn unig er mwyn i'w cwsmeriaid allu bwyta ac yfed.

Cyrbau isel

Cerrig cwrbyn is sy'n caniatáu i gerbydau gael mynediad i'w dreif a ffyrdd mynediad eraill i dai yw cyrbau isel neu groesiad cerbydau.
Close Dewis iaith