Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am ddirwyon parcio

Cwestiynau cyffredin am Hysbysiadau o Dâl Cosb (PCN).

Os ydych wedi derbyn PCN ac rydych yn ansicr pam, gallwch wirio'n tudalennau Arweiniad ar gyfer hysbysiad tâl cosb (PCN). Mae'n cynnwys codau'r tramgwyddau sy'n ymddangos ar y PCN. Mae'r arweiniad hwn yn esbonio ystyr pob côd ac yn rhoi arweiniad ar sut i apelio yn erbyn y dirwy.

Torrodd fy ngherbyd i lawr

Efallai na fydd swyddog gorfodi sifil (warden traffig) yn gallu gweld bod eich cerbyd wedi torri i lawr. Os ydych wedi derbyn Hysbysiad o Dâl Cosb (PCN) yn yr amgylchiad hwn, ysgrifennwch atom gan gynnwys anfoneb gan garej neu daflen fel prawf y bu angen gwaith ar eich cerbyd. 

Roeddwn yn llwytho neu'n dadlwytho nwyddau

Bydd warden traffig yn arsylwi car modur preifat am bum munud neu gerbyd nwyddau am 10 munud i gadarnhau a gaiff ei ddefnyddio at ddibenion llwytho/dadlwytho. Os na welir unrhyw weithgarwch o gwmpas y cerbyd yn ystod y cyfnod arsylwi, yna rhoddir PCN. Os ydych yn credu bod y warden traffig wedi rhoi PCN i chi ar gam, gallwch ysgrifennu atom. Gellir derbyn danfoneb fel prawf y bu llwytho/dadlwytho ar waith.

Parodd f'apwyntiad gyda'r deintydd, yn y feddygfa neu fy nghyfarfod yn rhy hir

Rydych chi'n gyfrifol am sicrhau eich bod wedi talu am ddigon o amser parcio, felly rhaid i chi dalu'r ddirwy.

Roeddwn yn meddwl fy mod wedi parcio'n gyfreithlon ond gwnes i gamgymeriad

Eich cyfrifoldeb chi yw darllen ac ufuddhau i arwyddion a marciau llinell, felly rhaid i chi dalu'r ddirwy.

Ni dderbyniais PCN ar fy ngherbyd

Ysgrifennwch atom gan esbonio'r sefyllfa. Byddwn yn gwirio lluniau digidol o'ch cerbyd a nodiadau'r warden traffig a rhoi gwybod i chi am ein penderfyniad.

Mae cwmni llogi/prydlesu'n berchen ar y cerbyd

Os ydych yn gweithio i gwmni llogi/prydlesu, ysgrifennwch atom gan esbonio'r sefyllfa ac anfonwch gopi o'r cytundeb rhentu lle mae'r cwmni llogi/prydlesu wedi derbyn atebolrwydd am gosbau parcio. Os oeddech yn llogi'r cerbyd neu mae ef ar brydles tymor hir i chi, rydych chi'n gyfrifol am dalu'r ddirwy.

Fi yw gyrrwr y cerbyd ond nid y perchennog

Os oeddech yn gyrru'r cerbyd ar yr adeg pan roddwyd y PCN, rhaid i chi naill ai dalu'r ddirwy neu ysgrifennu atom. Os na wnewch un o'r rhain o fewn 28 niwrnod, bydd perchennog y cerbyd yn gyfrifol am y tâl cosb llawn.

Fi yw perchennog y cerbyd ond nid fi a barciodd yno

Os mai chi yw perchennog neu geidwad cofrestredig y cerbyd yna chi sy'n gyfrifol am y tâl. Bydd gennych y cyfle i apelio neu dalu'r ddirwy pan fyddwch yn derbyn y llythyr Hysbysiad i'r Perchennog gennym.

Bûm yn berchen ar y cerbyd ond erbyn hyn rwyf wedi cael gwared arno/ei werthu

Byddwn yn gwirio manylion perchnogaeth y cerbyd gyda'r DVLA ar gyfer y diwrnod pan roddwyd y PCN. Byddwn yn erlyn y ceidwad cofrestredig y rhoddir ei fanylion i ni gan y DVLA. Os ydych wedi gwerthu eich cerbyd, rhowch wybod i'r DVLA ar unwaith am y newid o ran perchnogaeth a nodwch enw a chyfeiriad y ceidwad newydd er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol. Bydd gennych y cyfle i ddweud enw a chyfeiriad y ceidwad newydd wrthym pan fyddwch yn derbyn y llythyr hysbysiad i'r perchennog gennym.

Nid wyf yn gwybod enw a chyfeiriad y perchennog newydd

Pan fyddwch yn gwerthu cerbyd, bydd gennych rwymedigaeth gyfreithiol i roi gwybod i'r DVLA am y gwerthiant drwy gwblhau a dychwelyd y dogfennau cofrestru atynt. Os bydd cofnodion y DVLA yn dangos mai chi yw ceidwad cofrestredig y cerbyd ar ddiwrnod y tramgwydd yna chi fydd yn gyfrifol am unrhyw gostau parcio. Felly rhaid i chi dalu'r ddirwy.

Camsillafu enw'r perchennog cofrestredig

Ni fydd camsillafu enw a/neu gyfeiriad y perchennog ar yr Hysbysiad i'r Perchennog yn ei annilysu neu'n diddymu atebolrwydd y person a fydd yn ei dderbyn. Bydd y perchennog dilys yn dal i fod yn gyfrifol am ymdrin â'r mater. Ceir yr enwau a'r cyfeiriadau hynny, yn y rhan fwyaf o achosion, gan y DVLA; fe'u cyflenwir gan y perchnogion eu hunain. Cyfrifoldeb y perchennog yw sicrhau bod y rhain yn gywir hefyd. Os darganfyddir unrhyw gamsillafu yna gwneir newidiadau ar unwaith er mwyn sicrhau yr anfonir hysbysiadau'n gywir yn y dyfodol.

Sut byddaf yn herio'r ddirwy?

Gweler ein tudalen Apelio yn erbyn Hysbysiad o Dâl Cosb (PCN).

A oes gan wardeniaid traffig dargedau o ran nifer y tocynnau y maent yn eu rhoi?

Nac oes.

Rwyf wedi colli'r Hysbysiad o Dâl Cosb

Cysylltwch â ni gan nodi rhif cofrestru'r cerbyd, y dyddiad pan roddwyd y tocyn a lle parciwyd y cerbyd.  Dylem allu olrhain y tocyn i chi, ond o'r diwrnod pan roddwyd ef yn unig.

Mae arwyddion a marciau ar goll, wedi'u cuddio neu wedi'u torri

Pan honnir bod llinell(au) felen neu wen wedi treulio neu fod gwaith atgyweirio wedi'i chuddio, gorfodir y cyfyngiadau parcio os bydd llun y warden traffig yn dangos yn wahanol. Pan fo'r llinellau wedi'u cuddio oherwydd y tywydd (er enghraifft eira/dail), yna ystyrir pob achos yn unigol. Os ceir cadarnhad bod yr honiad yn ddilys, diddymir y ddirwy. Pan ellir gweld y llinellau'n glir, hyd yn oed os byddant wedi'u treulio'n rhannol o bosib, gorfodir y PCN.

Gwerthwyr tai

Nid eithrir gwerthwyr tai o gyfyngiadau tai wrth iddynt ymweld ag eiddo cleient.

Plymwyr, trydanwyr a gosodwyr peiriannau nwy - galwadau argyfwng

Ystyrir bod argyfwng yn parhau am gyhyd ag y mae'n ei gymryd i sicrhau bod yr eiddo'n ddiogel, er enghraifft diffodd y prif gyflenwad. Ar ôl hyn, dylid symud unrhyw gerbyd i rywle lle caniateir parcio cyn cyflawni unrhyw waith atgyweirio arall. Ymdrinnir â chyfarpar trwm yn yr un modd â llwytho/dadlwytho.

Swyddogion yr heddlu ar ddyletswydd

Ni roddir PCN i gerbydau'r heddlu wedi'u marcio pan fyddant ar ddyletswydd swyddogol. Rhaid i uwch-arolygydd ardal y swyddog neu rywun o radd gyfartal gyflwyno cais i ddiddymu PCN i gerbyd yr heddlu sydd heb ei farcio. Dylai gynnwys cadarnhad y bu'r swyddog ar fusnes swyddogol ac y byddai parcio'r cerbyd yn rhywle arall wedi bod yn amhriodol.

Beichiogrwydd/gofalwyr plant ifanc

Yn gyffredinol, nid ystyrir beichiogrwydd yn anabledd. Ni fydd oedi a achosir gan blant ifanc yn arwain at ddiddymu dirwy fel arfer. Fodd bynnag, gellir ystyried mân argyfwng meddygol os oes tystiolaeth ategol. Ystyrir pob cais yn ôl ei haeddiant.
Os bu oedi oherwydd na roddodd gofalwr ddigon o amser i ymdrin â phlant ifanc, neu gyflwr unigol y person yn achos beichiogrwydd (byddai'n hysbys yn y naill achos), yna gorfodir y PCN.

Swyddogion y cyngor a chynghorwyr ar ddyletswydd

Disgwylir i holl swyddogion ac aelodau'r cyngor gydymffurfio'n llawn â rheoliadau parcio pan fyddant ar ddyletswydd. Rhaid i staff neu aelodau sy'n defnyddio'u ceir eu hunain i gyflawni eu dyletswyddau swyddogol i'r cyngor gydymffurfio â'r rheoliadau parcio drwy brynu tocyn talu ac arddangos neu drwy arddangos hawlen ddilys. Bydd peidio â chydymffurfio yn arwain at roi PCN. Ystyrir cais i ddiddymu PCN pan gefnogir ef gan gadarnhad ysgrifenedig gan bennaeth gwasanaeth neu reolwr priodol y gweithiwr yn unig.

Ymyrraeth gan gynghorwyr mewn prosesau apelio

Mae'r broses ar gyfer ymdrin â heriau a sylwadau yn erbyn cyflwyno PCN wedi'i chofnodi'n drylwyr ac fe'i rhoddir ar waith mewn modd teg, diduedd a chyfartal. Er mwyn cadw uniondeb y gweithdrefnau hyn, cânt eu rheoli a'u cynnal gan y tîm apeliadau parcio ac ni ddylai aelodau'r cyngor neu uwch-swyddogion eraill roi unrhyw bwysau allanol amhriodol â'r nod o ddylanwadu'n amhriodol ar benderfyniad o ganlyniad i'w swydd yn unig.

Roedd gennyf argyfwng meddygol

Ysgrifennwch atom gan esbonio'r sefyllfa a chynnwys llythyr gan yr ysbyty neu feddyg fel prawf.

Close Dewis iaith