Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyfle i ddweud eich dweud

Cyfle i ddweud eich dweud yn arolygon, ymgynghoriadau a fforymau'r cyngor.

Dweud eich barn: Cynllun Mynediad i Gefn Gwlad drafft

O dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 mae gofyn i ni baratoi cynllun mynediad i gefn gwlad, a fydd yn llywodraethu sut y byddwn yn rheoli'r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus a mynediad cyhoeddus i gefn gwlad arall ar gyfer y deng mlynedd nesaf.

Arolwg newid hinsawdd - cyfle i ddweud eich dweud

Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i weithredu ar newid yn yr hinsawdd ac rydym wedi bod yn datblygu ein strategaeth a'n cynllun gweithredu ein hunain i'n helpu ni, fel cyngor, i gyrraedd sefyllfa sero net erbyn 2030.

Cerbydau trydan - cyfle i ddweud eich dweud

Mae Cyngor Abertawe yn ystyried opsiynau ar gyfer sut gallwn wella'r isadeiledd gwefru cerbydau trydan.

Teithio Llesol: Cyswllt o'r DVLA i Ysbytu Treforys - cyfle i ddweud eich dweud

Mae Cyngor Abertawe, mewn partneriaeth â Thrafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru, yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion i wella cysylltiadau teithio llesol (cerdded a beicio) rhwng canolfannau cyflogaeth Ysbyty Treforys a'r DVLA.

Cyfle i ddweud eich dweud - Casglu Straeon am Gwasanaethau Dydd i Oedolion Hŷn yn Abertawe

Mae gwasanaethau dydd oedolion hŷn yn rhoi'r cyfle i unigolion wella'u lles drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol a datblygu perthnasoedd.

Fforwm Mynediad Lleol Abertawe a phenrhyn Gŵyr

Diben y fforwm mynediad lleol yw rhoi llwyfan i gynghori a thrafod gwella a rheoli mynediad cyhoeddus i gefn gwlad yn yr ardal.

Arolwg Cymunedol Abertawe 2023

Mae'r Comisiwn yn cynnal Arolwg Cymunedol o ardal Prif Gyngor Abertawe.