Chwilio'r wefan
English

We are receiving a very high number of bookings for bulk waste collections. We are currently booking five weeks in advance. Items booked must be outside on the kerbside awaiting collection on the designated day. Crews will not be able to enter a property any under circumstances. Many thanks for your understanding.

Sofa

Gwastraff swmpus

Gallwn drefnu i gasglu eitemau swmpus gwastraff cartref sy'n rhy fawr ar gyfer eich bagiau du megis gwelyau, carpedi, oergelloedd, rhewgistiau a chypyrddau dillad.

Trefnir yr holl eitemau a gesglir i gael eu hailddefnyddio neu eu hailgylchu gan Dîm Gweithredu Gwastraff Abertawe.

Mae'n rhaid trefnu a thalu am bob casgliad ymlaen llaw. Gallwn gasglu:

 • 1 i 3 eitem am £20
 • 4 i 6 eitem (uchafswm) am £40

Os yw'n well gennych, gallwch roi eitemau swmpus ailddefnyddiadwy i'n siop ailddefnyddio, neu i elusen leol neu sefydliad ailddefnyddio.

Gallwch gael gwared ar rai eitemau am ddim os ewch chi â nhw i ganolfan ailgylchu gwastraff cartref.

Sut i drefnu a thalu am gasgliad Request online welsh button
Trefnu casgliad gwastraff swmpus ar-lein

Os ydych yn derbyn cymhorthdal incwm, lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar incwm, lwfans cyflogaeth a chymorth yn seiliedig ar incwm neu gredyd pensiwn gwarantedig neu Credyd Cynhwysol mae gennych yr hawl i uchafswm o 3 chasgliad ar gyfer hyd at 3 eitem am hanner pris dros gyfnod o 12 mis.

Nodwch fod angen i eitemau fod allan ar ymyl y ffordd er mwyn eu casglu ar y dyddiad cytunedig. Ni fydd y tîm casgliadau yn dod i mewn i'ch eiddo.

Bydd y casgliad ar yr un diwrnod â'ch casgliadau ailgylchu a sbwriel fel arfer. Rydym yn trefnu bythefnos ymlaen llaw ar hyn o bryd. Unwaith y byddwch wedi trefnu casgliad, byddwn yn eich e-bostio o fewn 3 diwrnod gwaith i gadarnhau'r dyddiad casglu.

Er mwyn sicrhau y cesglir eich eitemau mae'n rhaid i chi:

 • Roi'r eitemau allan y disgrifiwyd gennych wrth drefnu'r casgliad yn unig.
 • Rhoi'r eitemau allan i'w casglu ar ochr y ffordd rhwng 7.00pm y noson cyn eich diwrnod casglu a 7.00am ar fore eich diwrnod casglu.
 • Ceisio cadw eitemau'n sych a pheidiwch â'u gadael allan am amser hir ym mhob tywydd. Os ydych yn gadael eitem allan a allai amsugno dŵr (e.e. matres neu soffa), gorchuddiwch hwy. Gall eitemau gwlyb fod yn rhy drwm i'w codi ac ni chesglir hwy.

NI FYDDWN yn casglu:

 • Eitemau sy'n rhy drwm i'w codi yn ddiogel gan y criw casglu
 • Eitemau o tu mewn i'r eiddo neu'r ardd
 • O eiddo masnachol (busnesau)
 • Gwastraff peryglus, e.e. asbestos, batris ceir, paent, etc
 • Eitemau sy'n cynnwys gwydr neu ddrychau
 • Drysau allanol
 • Darnau gosod fel switiau ystafelloedd ymolchi
 • Boeleri, poteli nwy neu danciau olew
 • Rwbel adeiladu

Polisi canslo

Mae angen arnom o leiaf 24 awr o rybudd i ganslo casgliad; ar ôl yr amser hwnnw, bydd y criw casglu'n ymrwymedig i'r casgliad a bydd treuliau'n deillio o'r herwydd. Sylwer os mai dydd Llun yw eich diwrnod casglu, bydd angen i ni wybod erbyn 12.00pm ar y dydd Gwener cynt.

Trefnu casgliad gwastraff swmpus ar-lein

Gallwch drefnu casgliad gwastraff swmpus gan ddefnyddio'r ffurflen hon.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM