Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwastraff swmpus

Rydym yn cynnig gwasanaeth casglu ymyl y ffordd ar gyfer eitemau cartref fel gwelyau, carpedi, oergelloedd, rhewgelloedd a chypyrddau dillad.

Beth fydd y gost?

 • 1 i 3 eitem - £23
 • 4 i 6 eitem (uchafswm) - £46

Mae'n rhaid archebu a thalu am bob casgliad ymlaen llaw.

Os ydych yn derbyn cymhorthdal incwm, lwfans ceisio gwaith sy'n gysylltiedig ag incwm, lwfans cyflogaeth a chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm neu gredyd pensiwn gwarantedig a Chredyd Cynhwysol, mae gennych hawl i uchafswm o 3 chasgliad o hyd at 3 eitem am hanner pris dros gyfnod o 12 mis.

Archebu casgliad a thalu amdano

Cyn i chi archebu casgliad, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio'r rhestr o eitemau na allwn eu casglu isod.

Trefnu casgliad gwastraff swmpus ar-lein Trefnu casgliad gwastraff swmpus ar-lein

Neu:

Bydd y casgliad fel arfer ar yr un diwrnod â'ch casgliadau ailgylchu fel arfer.

Unwaith rydych wedi archebu, anfonir e-bost atoch o fewn 3 diwrnod gwaith i gadarnhau'r dyddiad casglu. Gwiriwch eich ffolder e-byst sbam/sothach rhag ofn nad yw'n ymddangos yn eich ffolder e-byst. Os nad ydych wedi derbyn eich e-bost cadarnhad ar ôl 3 diwrnod gwaith, ffoniwch y tîm ar 01792 635600.

Polisi canslo

Mae angen arnom o leiaf 24 awr o rybudd i ganslo casgliad; ar ôl yr amser hwnnw, bydd y criw casglu'n ymrwymedig i'r casgliad a bydd treuliau'n deillio o'r herwydd. Sylwer os mai dydd Llun yw eich diwrnod casglu, bydd angen i ni wybod erbyn 12.00pm ar y dydd Gwener cynt.

Paratoi ar gyfer eich casgliad

 1. Rhowch yr eitemau allan i'w casglu ar ymyl y ffordd rhwng 7.00pm y noson cyn eich casgliad a 7.00am ar fore diwrnod eich casgliad - ni fydd y tîm casglu'n gallu dod i mewn i'ch eiddo.
 2. Dim ond yr eitemau a ddisgrifiwyd gennych wrth archebu'ch casgliad y dylid eu rhoi allan.
 3. Cadwch eitemau'n sych a pheidiwch â'u gadael allan am amser hir ym mhob tywydd. Os ydych yn gadael eitem allan a allai amsugno dŵr (e.e. matres neu soffa), gorchuddiwch nhw. Gall eitemau gwlyb fod yn rhy drwm i'w codi ac efallai na fyddant yn cael eu casglu.

NI FYDDWN yn casglu:

 • eitemau sy'n rhy drwm i'w codi yn ddiogel gan y criw casglu (piano er enghraifft)
 • eitemau o tu mewn i'r eiddo neu'r ardd (nid yw'r tîm casglu'n gallu mynd i mewn i eiddo neu erddi)
 • o eiddo masnachol (busnesau)
 • gwastraff peryglus, e.e. asbestos, batris ceir, paent, etc
 • eitemau sy'n cynnwys gwydr neu ddrychau
 • drysau allanol
 • darnau gosod fel switiau ystafelloedd ymolchi
 • boeleri, poteli nwy neu danciau olew
 • rwbel adeiladu
 • teiars ceir/ olwynion
 • rhannau/ darnau mewnol ceir (fel seddi, ayyb)
 • rhannau/darnau ceir (fel bwmperi, ayyb)
 • sied garddio
 • rheiddiaduron
 • paledi pren
 • pianos
 • deunydd PVC
 • mwy na 2 oergell a rhewgell fesul archeb
 • mwy na 2 fatres fesul casgliad
 • mwy na 2 ddrws mewnol fesul casgliad
 • mwy nag un panel ffens fesul casgliad

Beth sy'n digwydd i'r eitemau sy'n cael eu casglu?

Mae'r holl eitemau sy'n cael eu casglu'n cael eu didoli i'w hailddefnyddio neu eu hailgylchu.

Ffyrdd eraill o ailgylchu eich gwastraff swmpus

Gallwch roi eitemau swmpus ailddenfyddiadwy yn syth i'n siop ailddefnyddio neu i elusen leol neu sefydliad ailddefnyddio. Neu gallech werthu eich eitem, neu ei roi fel rhodd, drwy farchnadle ar-lein.

Gellir cael gwared ar rai eitemau am ddim yn ein canolfannau ailgylchu gwastraff cartref.

Busnesau a landlordiaid

Gwasanaeth i breswylwyr yn unig yw hwn - ni ellir ei ddefnyddio ar gyfer gwastraff busnes (gan gynnwys nwyddau trydanol neu gelfi a berchnogir gan landlord eiddo sy'n cael ei rentu). Er mwyn atal pobl rhag camddefnyddio'r gwasanaeth hwn, byddwn yn casglu uchafswm o 2 oergell neu fatres o unrhyw eiddo.

Gwastraff masnachol ac ailgylchu Gwastraff masnachol ac ailgylchu

Trefnu casgliad gwastraff swmpus ar-lein

Gallwch drefnu casgliad gwastraff swmpus gan ddefnyddio'r ffurflen hon.
Close Dewis iaith