Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi Gwasanaethau Cymdeithasol

Swyddi a gyrfaoedd sy'n werth eu gwneud sy'n wirioneddol bwysig ac sy'n rhoi cyfle i chi wneud gwahaniaeth i fywydau pobl o bob oed ledled Abertawe.

Old man and young children image

Yng Nghyngor Abertawe rydym yn falch o'n gweithlugwasanaethau cymdeithasol a phopeth y maent yn ei wneud ac mae ein cynnig yn cynnwys cyfleoedd i weithio'n hyblyg, cynllun pensiwn, hyfforddiant a llawer mwy.

Gallai eich profiadau bywyd a'ch angerdd i ofalu am bobl a'u helpu i gael y bywyd gorau posib eich helpu i ddod o hyd i swydd nawr.

Yr hyn sy'n bwysig i ni fel gwasanaeth gofalgar a chefnogol yw eich agwedd a faint rydych chi am ofalu ac yn gyfnewid am hynny, byddwn ni'n gofalu amdanoch chi a'ch gyrfa.

Gweler yr hysbysebion rôl isod i weld beth sydd ar gael. Mae gan bob un fanylion cyswllt rhywun y gallwch chi ei e-bostio neu ei ffonio i ddarganfod mwy.


Maethu

Os hoffech wybod mwy am faethu yn Abertawe, siaradwch â ni - ni yw Maethu Cymru Abertawe.

Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol

O £11.00 yr awr. Cyflogir Cynorthwyydd Personol Gofal Cymdeithasol i gefnogi unigolyn i fyw mor annibynnol â phosib. Mae amrywiaeth o swyddi ar gael yn ardal Abertawe i gefnogi unigolion o bob oed (gan gynnwys plant ac oedolion), cefndir a gallu.

Rheolwr Strategaeth Gwirfoddolwyr Gorllewin Morgannw (dyddiad cau:30/11/23)

£36,298 - £40,478 y flwyddyn. Rydym yn falch o gyhoeddi cyfle cyffrous i unigolyn deinamig a brwdfrydig weithio fel rhan o Dîm Trawsnewid Gorllewin Morgannwg.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 30/11/23)

£37,336 - £42,403 y flwyddyn Swydd gweithiwr cymdeithasol yn Bays+, tîm 16+ yn Info-nation. Llawn amser, parhaol.

Swyddog Cymorth Busnes (dyddiad cau: 30/11/23)

£ 23,500 - £23,893 y flwyddyn. Mae'r cyfle wedi codi i ni hysbysebu am Swyddog Cymorth Busnes o fewn y Gwasanaethau Hyb Integredig yn y Gwasanaethau Cymdeithasol, i gefnogi'r Gwasanaeth Gofal Cartref. Mae hon yn swydd barhaol, llawn amser 37 awr.

Gweithiwr Cymdeithasol x2 (dyddiad cau: 5/12/23)

£37,336 - £42,403. Dyma gyfle gwych i ymuno â thîm CMET (Cyd-destunol, Coll, Wedi'i Ecsbloetio a'i Fasnachu), ar adeg gyffrous fel Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol llawn amser, dros dro am 12 mis.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 06/12/23)

Gradd 8, £35,411 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9 £36,298 - £40'478 y flwyddyn (cymwysedig). Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth gywir a'r amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Uwch Weithiwr Cymdeithasol x3 (dyddiad cau: 6/12/23)

£43,421 - £45,441 y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae gan y Tîm Plant sy'n Derbyn Gofal yn Abertawe 3 swydd wag Gwaith Cymdeithasol Hŷn. Rydym wrthi'n adolygu ein strwythur o fewn y tîm, gan gydnabod bod dilyniant yn y tîm Plant sy'n Derbyn Gofal yn bwysig i'n gweithwyr cymdeithasol.

Cynorthwyydd Gofal Cymunedol x 22 (dyddiad cau: 11/12/23)

£24,054 - £26,845 pro rata y flwyddyn. Mae ein Cynorthwywyr Gofal Cymunedol yn darparu gofal a chymorth er mwyn helpu pobl i gael canlyniadau cadarnhaol, i fyw'n dda, i adennill eu hannibyniaeth a/neu i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain ac yn eu cymuned.

Gweithiwr Cymorth Dydd (dyddiad cau:11/12/23)

£24,294 - £25,119 pro rata y flwyddyn. Mae Gwasanaeth Dydd Anghenion Arbennig Maesglas yn chwilio am unigolyn (benywaidd) brwd, llawn cymhelliant a gofalgar i weithio mewn Gwasanaeth Dydd sydd wedi hen ennill ei blwyf, am 30 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cynorthwyydd Cymorth Busnes (dyddiad cau: 11/12/23)

£ 23,114 y flwyddyn. Mae cyfle i gunorthwydd cymorth busnes o fewn tim ceisiadau am fynediad pwnc y gwasanaethau cymdeithasol.

Uwch Weithiwr Cymdeithasol Dyletswydd Brys (dyddiad cau: 11/12/23)

£43,421 - £47,420 y flwyddyn. Mae Tîm Dyletswydd Brys Abertawe yn dîm gwaith cymdeithasol prysur lle mae'r tîm craidd yn cynnwys pedwar aelod o staff llawn-amser sy'n gweithio ar rota dreigl. .

Gweithiwr Cymorth Dyddiol (dyddiad cau: 11/12/23)

£24,294 - £25,119 y flwyddyn. Mae Gwasanaeth Dydd Anghenion Arbennig Parkway yn chwilio am berson gofalgar, llawn cymhelliant a brwdfrydedd, i weithio mewn Gwasanaeth Dydd sefydledig, am 30 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rhyddhad Uwch Weithiwr Cymdeithasol Dyletswydd Argyfwng (dyddiad cau: 11/12/23)

£43,421 - £47,420 y flwyddyn. Mae Tîm Dyletswydd Brys Abertawe yn dîm gwaith cymdeithasol prysur lle mae'r tîm craidd yn cynnwys pedwar aelod o staff llawn-amser sy'n gweithio ar rota dreigl.

Gweithiwr Cymorth Dyddiol (dyddiad cau: 11/12/23)

£24,294 - £25,119 y flwyddyn. Mae Gwasanaeth Dydd Anghenion Arbennig Trewarren yn chwilio am berson gofalgar, llawn cymhelliant a brwdfrydedd, i weithio mewn Gwasanaeth Dydd sefydledig, am 30 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cydlynydd Gwaith Ieuenctid x2 (dyddiad cau: 11/12/23)

£27,852 - £31,099 y flwyddyn. Mae cyfle gwych wedi codi i ymuno â thîm CMET(Cyd-destunol, Coll, Wedi'i Ecsbloetio a'u Masnachu), ar adeg gyffrous fel Gweithiwr Ieuenctid llawn amser dros dro am 12 mis.

Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg (dyddiad cau: 12/12/23)

£ 24,294-£25,119 y flwyddyn. Mae Dechrau'n Deg Townhill yn awyddus i benodi gweithiwr gofal plant brwdfrydig ac ymroddedig i ymuno â'u tîm i ddarparu gofal plant o ansawdd uchel i blant 2-3 oed yn y gymuned leol.

Uwch-ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 13/02/24)

£43,421 - £45,441 y flwyddyn. Yn Abertawe, rydym yn credu mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf, a byddwn yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth gywir ac amgylchedd gweithio cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd.