Chwilio'r wefan
English
CCTV

Teledu cylch cyfyng

Rydym wedi defnyddio system teledu cylch cyfyng (CCTV) ers 1994. Mae camerâu wedi'u lleoli'n strategol o amgylch y ddinas gan gynnwys ardaloedd preswyl, meysydd parcio ac adeiladau'r cyngor. Mae'r gwasanaeth ar gael 24 awr y dydd 365 niwrnod y flwyddyn.

Mae'r system yn cael ei defnyddio er mwyn darparu amgylchedd mwy diogel i bawb drwy:

 • Helpu i leihau ofn troseddu
 • Helpu i ganfod troseddau a'u hatal
 • Helpu i ddal ac erlyn y bobl hynny sy'n cyflawni troseddau neu droseddau trefn gyhoeddus 
 • Darparu deunydd tystiolaeth ar gyfer gweithgareddau'r llys
 • Helpu gyda llif traffig trwy'r dre ond nid er mwyn gorfodi cyfreithiau traffig bach

Mae CCTV wedi profi'i hun mewn blynyddoedd diweddar i fod yn arf bwerus wrth barhau i frwydro yn erbyn troseddau, yn enwedig pan fyddant yn cynnwys defnyddio dulliau lleihau troseddau megis systemau 'cyswllt-radio' manwerthu.

Mae Dinas a Sir Abertawe a Heddlu De Cymru'n credu bod CCTV yn lleihau nifer yr achosion o droseddau ac anrhefn gyhoeddus pan fydd ar waith neu pan fydd cynlluniau i'w gyflwyno.

Am CCTV

Mae Dinas a Sir Abertawe yn ymrwymedig i leihau troseddau a sicrhau bod y ddinas yn lle diogel i fyw ynddi, i weithio ynddi, i ymweld â hi a chymdeithasu ynddi. Trwy weithio gyda Phartneriaeth Abertawe Mwy Diogel, rydym yn mynd i'r afael â phob math o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Un o'r ffyrdd rydym yn gwneud hyn yw trwy ddefnyddio camerâu teledu cylch cyfyng (CCTV). Gellir dod o hyd i CCTV ar draws y ddinas mewn meysydd parcio ac mewn ardaloedd cyhoeddus. Mae'r camerâu hyn yn cael eu monitro mewn canolfan reoli a reolir gennym ni.

Gyda'r cynllun CCTV, ein nod yw: 

 • Sicrhau bod Dinas a sir Abertawe yn lle diogel i fyw ynddi, i weithio ynddi ac i ymweld â hi
 • Helpu Heddlu De Cymru i ganfod ac atal troseddau
 • Lleihau ofn troseddu trwy wneud i bobl teimlo'n fwy diogel
 • Annog pobl i adrodd am droseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol

Sut mae CCTV yn Abertawe yn gweithio?

Mae camerâu CCTV yn cael eu monitro a'u cynnal gan Ddinas a Sir Abertawe. Mae Canolfan Rheoli pwrpasol, sy'n ganolfan gyfyngedig a diogel sy'n cael ei gweithredu yn unol â Chanllawiau'r Swyddfa Gartref. Mae pob un o'r Gweithredwyr CCTV wedi derbyn hyfforddiant ffurfiol ac wedi cyflawni cymhwyster a gydnabyddir mewn defnyddio CCTV. Mae gennym gôd ymarfer, ac rydym yn llunio adroddiad blynyddol.

Beth gall y system ei gwneud?

Mae gennym 5 system y mae'r cyngor yn gyfrifol amdanynt:

Mae'r brif system yn cynnwys 64 o gamerâu ar draws y ddinas a'r sir, gan gynnwys Treforys, gyda 43 yng nghanol y ddinas ar hyn o bryd. Mae ein holl gamerâu yn gwylio ardal a ddiffiniwyd, a defnyddir y rhain yn bennaf er mwyn atal troseddau. Gall y camerâu adnabod troseddwyr, a gallant helpu'r Heddlu i gasglu tystiolaeth ar gyfer erlyniad mewn llys. Mae gan weithredwyr teledu cylch cyfyng (CCTV) gyswllt uniongyrchol â'r Heddlu, a gallant fwydo lluniau i ystafell reoli'r heddlu, ac adrodd am ddigwyddiadau yn syth. Mae'r dull cyfathrebu hwn yn gweithio i'r ddau gyfeiriad, a gall yr Heddlu gysylltu â'r Uned CCTV er mwyn gofyn iddi fonitro sefyllfa.

Mae 2 gamera PTZ (Panio, Gogwyddo a Chwyddo) yn Nhreforys ar Stryd Woodfield a Chroes Treforys.

Mae'r gweddill yn y lleoliadau canlynol: Stryd y Gwynt, Parêd y Cei, Stryd y Gwynt Fach, Stryd Efrog, Sgwâr y Castell, Sgwâr y Santes Fair/Ffordd y Dywysoges, Stryd y Coleg, y Stryd Fawr, Gwesty'r Grand, Gorsaf Drenau'r Stryd Fawr, Maes Parcio Theatr y Grand, Stryd Plymouth, Stryd Nelson, Stryd Rhydychen, Whitewalls, Westways, Stryd George/Heol San Helen, Ffordd y Brenin, Maes Parcio Lôn Northampton, Stryd Mansel/Stryd Christina, Stryd Craddock, Maes Parcio Stryd Pell, Stryd y Parc, yr LC, Gwesty'r Marriot, Maes Parcio'r Strand, Parc Tawe, Depo Pipehouse y cyngor, cyfleuster Parcio a Theithio Ffordd Fabian, cyfleuster Parcio a Theithio Glandŵr, cyfleuster Parcio a Theithio Fforestfach, Maes Parcio Dewi Sant, Maes Parcio Stryd yr Ardd.

Ar gyfer cwestiynau cyffredinol, ffoniwch Gareth Pritchard ar 07917 200 079 neu e-bostiwch diogelwch.cymunedol@abertawe.gov.uk

PDF Document Côd Ymarfer CCTV (PDF, 105KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae gan yr Uned Cefnogi Cymdogaethau system hefyd y mae'r Adran Tai yn gyfrifol amdani.

Mae'n cynnwys 30 o gamerâu sydd wedi'u lleoli mewn mannau penodol yn ardaloedd preswyl Dinas a Sir Abertawe.

Mae 9 camera PTZ yn Townhill a Mayhill ar: Rodfa Powys, Pen-y-Graig, Cylch Cadwalader, Siopau Mayhill, Heol Townhill, Heol Ceri, Teras Gwilli, Rhodfa'r Gors/Teras Dewi a Rhodfa'r Gors/Heol Gwent.
Mae 6 chamera PTZ ym Mlaenymaes ar: Rodfa'r Brain, Heol Calvin, Rhodfa Broughton, Rhodfa Portmead, Heol Woodfood a Heol Penplas.
Mae 1 camera PTZ ar Heol Abertawe, Waunarlwydd.
Mae 4 camera PTZ ym Mhenlan ar: Heol Emrys/Tudno Place, Heol Emrys, Cilgant John Penry a St Clears Place.
Mae 2 gamera PTZ yn y Clâs ar Longview/Hillview a Heol Solfach.
Mae 5 camera PTZ yn y Trallwn a Bonymaen ar: Heol Mansel, Ffordd Caernafron, Cillgerran Place, Rhyd y Felin a Thegfan.
Mae 1 camera PTZ yn Nhyle Teg (Cilgant Hillpark), Clydach, 1 camera PTZ yn Rhodfa'r Parc, canol y ddinas ac un ar Ffordd Aneurin, Sgeti.

Ar gyfer cwestiynau cyffredinol, ffoniwch Mike Price ar 01792 513940 neu e-bostiwch mike.price@abertawe.gov.uk

Mae gan yr adeiladau dinesig hefyd 3 system y mae'r Cyfleusterau Corfforaethol yn gyfrifol amdanynt.

Mae'r rhain yn cynnwys y Ganolfan Ddinesig a Neuadd y Ddinas. Mae gan y Ganolfan Ddinesig 84 o gamerâu, 25 allanol a 59 mewnol. Mae gan Neuadd y Ddinas 9 camera, 7 mewnol a 2 allanol.

Ar gyfer cwestiynau cyffredinol, ffoniwch 01792 636595.

Sut rydw i'n adrodd am ddigwyddiad?

Os ydych chi'n gweld unrhyw beth amheus, neu os ydych chi'n ddioddefwr trosedd, ffoniwch Heddlu De Cymru ar 101. Os yw'r drosedd yn ddifrifol, yn digwydd, neu mae angen cymorth arnoch yn syth, ffoniwch 999. Os oes camera CCTV gerllaw, dywedwch wrth yr Heddlu, ac os gallwch, rhowch leoliad y camera neu enw'r ffordd. Mae'n ddefnyddiol os gallwch roi cymaint o wybodaeth â phosib i'r Heddlu, megis amser a dyddiad y digwyddiad, gan y gall hwn ein helpu i ddod o hyd i'r darn cywir o ffilm. Pan fyddwch yn adrodd am ddigwyddiad i Heddlu De Cymru, bydd swyddogion yn cysylltu â'r Uned CCTV er mwyn dod o hyd i'r darn cywir o ffilm. Cedwir lluniau CCTV am hyd at 28 niwrnod, ac yna maent yn cael eu dileu'n awtomatig wedi hynny. 

Mynediad i wybodaeth am CCTV

O dan Ddeddf Diogelu Data 2018, mae gan unigolion yr hawl i weld lluniau CCTV os ydynt yn ymddangos ynddynt.

Er mwyn gwneud cais mae angen i chi wneud y canlynol: 

 • Cwblhewch a dychwelwch y PDF Document ffurflen cais am wybodaeth (PDF, 93KB)Yn agor mewn ffenest newydd
 • Rhowch fanylion manwl am y diwrnod, y dyddiad, yr amser, y lle a'r rheswm
 • Profwch eich hunaniaeth (a hunaniaeth unrhyw gynrychiolydd sy'n gweithredu ar eich rhan)
 • Darparwch lythyr caniatâd os ydych yn defnyddio cynrychiolydd i wneud y cais ar eich rhan

Unwaith y byddwn wedi derbyn y ffurflen wedi'i chwblhau a'r dogfennau hunaniaeth berthnasol, bydd yn cymryd cyfanswm o 20 niwrnod gwaith i ymateb i chi. Mae'n bwysig nad ydym yn cyfaddawdu preifatrwydd unrhyw un arall, felly byddwch yn cael gweld darnau o ffilm CCTV nad ydynt yn cynnwys lluniau o drydydd partïon neu luniau a fyddai'n caniatáu i chi adnabod pobl eraill (e.e. manylion rhif cofrestru car) yn unig.

Mae gan y cyngor hefyd yr hawl i atal mynediad i wybodaeth mewn rhai achosion o dan y Ddeddf Diogelu Data 2018, yn benodol, pan fyddwch yn gallu defnyddio'r wybodaeth ar gyfer:

 • Atal a chanfod troseddau
 • Restio ac erlyn troseddwyr

Pan nad oes lluniau, ni fyddwn yn darparu darnau o ffilm. Pan fydd unrhyw honiad o drosedd byddwn yn darparu darnau o ffilm i'r Heddlu yn unig ac mewn unrhyw gais am ddamwain traffig ffyrdd bydd yn rhaid i unrhyw ddarnau o ffilm gael eu casglu gan y sawl sy'n gwneud cais amdanynt.

Cedwir pob darn o ffilm CCTV am hyd at 28 niwrnod o amser y recordiad yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data.

Ceisiadau am Ddamweiniau Traffig Ffyrdd

Byddwn yn adolygu'r recordiadau CCTV os ydych wedi bod yn anffodus ac wedi cael damwain yn unrhyw un o Feysydd Parcio'r Cyngor, neu mewn ardal camera CCTV. 

Er mwyn gwneud cais mae'n rhaid i chi anfon y canlynol atom:

Sylwer, o dan y Ddeddf Diogelu Data 2018 ni fyddwn yn gallu rhyddhau unrhyw fanylion am unrhyw barti arall sy'n rhan o'r ffilm. Mae disgwyl i'r bobl sydd wedi bod mewn gwrthdrawiad traffig ffordd adrodd am y digwyddiad i'r Heddlu. Os bydd ein lluniau yn dangos unrhyw arwydd o niwed i'ch cerbyd byddwn yn eich cynghori i adrodd am y ffaith hon i Heddlu De Cymru er mwyn iddynt ofyn am gopi o'r darn o ffilm berthnasol.

Cwestiynau cyffredin am CCTV

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am CCTV.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM