Chwilio'r wefan
English

Beth sy'n digwydd ar ôl i chi dderbyn tocyn parcio?

Gwybodaeth am yr hyn y mae angen i chi ei wneud a pham rydych wedi derbyn tocyn parcio.

Os ydych wedi derbyn tocyn parcio (PCN) mae hyn am eich bod wedi mynd yn groes i gyfyngiad parcio.Gallwch ddod o hyd i esboniad am pam rydych wedi derbyn y PCN ar eich tocyn.

PCN ticketMae gan bob PCN rif unigryw.Bydd angen y rhif hwn i:

 • Dalu'r tocyn (os ydych yn talu'n gyflym, byddwch yn arbed 50%), neu
 • herio'r tocyn

Y peth gwaethaf y gallwch ei wneud yw anwybyddu PCN - NI fydd yn diflannu a BYDD YN costio mwy i chi.

 • Os nad ydych yn talu neu'n herio'n anffurfiol o fewn 14 diwrnod, bydd angen i chi dalu tâl llawn y PCN (£70 neu £50) 
 • Os nad ydych yn talu'r tâl llawn (£70 neu £50) o fewn 28 niwrnod o dderbyn y PCN, anfonir Hysbysiad i'r Perchennog at y ceidwad cofrestredig a gofrestrir gyda'r DVLA.
 • Ar ôl 28 niwrnod o'r dyddiad rydych yn derbyn yr Hysbysiad i'r Perchennog, os nad ydych wedi talu'r tâl o hyd neu  gyflwyno sylwadau anfonir Tystysgrif Tâl atoch a bydd y tâl cosb yn codi 50%. Os ydych yn derbyn Tystysgrif Tâl mae'n rhaid i chi dalu'r tâl o fewn 14 diwrnod. Nid oes hawl herio ar y cam hwn.
 • Os nad ydych yn talu'r tal o hyd, gellir ei gofrestru fel dyled yn y Llys Sirol ac eir ati i gasglu'r ddyled gan ddefnyddio beilïod.

Felly er eich lles eich hun, dylech naill ai dalu'r PCN neu ei herio.

Y tâl cosb yw £70 neu £50 - gweler eich PCN.

Byddwch yn gymwys am ostyngiad o 50% os derbynnir y tâl ar gyfer y PCN o fewn 14 diwrnod o'r dyddiad cyflwyno. Wedi i chi dalu'r PCN, rydych wedi derbyn atebolrwydd am y tâl cosb ac ni allwch herio'r PCN mwyach.

Talu dirwy barcio

Pam fo dau dâl gwahanol?

Tramgwyddau mwy difrifol = £70 (wedi'i ostwng i £35 os caiff ei dalu o fewn 14 diwrnod)Ceir hyn fel arfer pan ystyrier nad ydyw gyrrwr y cerbyd wedi cymryd unrhyw gamau i barcio'n gywir. Er enghraifft, lle mae'r cerbyd wedi'i barcio ar linellau melyn, mewn cilfan i'r anabl heb y drwydded sy'n ofynnol neu mewn safle bws.

Tramgwyddau llai difrifol = £50 (wedi'i ostwng i £25 os caiff ei dalu o fewn 14 diwrnod)Ceir hyn pan fydd gyrrwr y cerbyd wedi gwneud ymgais i barcio'n gywir. Er enghraifft, lle mae'n arddangos tocyn talu a pharcio sydd wedi dod i ben am y dyddiad dan sylw.

Mae'r taliadau wedi'u pennu gan yr Adran Drafnidiaeth ac fe'u nodir gan y côd tramgwydd sy'n berthnasol i'r tâl cosb a roddwyd.Nid oes disgresiwn gan swyddogion gorfodi sifil wrth roi hysbysiad o gosb benodol i ddweud ai'r tâl uwch neu is fydd yn berthnasol.

Beth sy'n digwydd os nad wyf yn talu?

Bydd peidio â thalu'ch PCN yn arwain at gymryd camau dan y ddeddfwriaeth berthnasol i adennill y tâl cosb sy'n ddyledus.

Ar ôl 14 diwrnod o ddyddiad cyflwyno'r PCN, rydych yn colli'r hawl i dalu'r swm a ostyngwyd (£35/£25). Mae'r 14 diwrnod yn dechrau gyda'r dyddiad y cyflwynwyd y PCN.

Ar ôl 28 niwrnod o ddyddiad cyflwyno'r PCN, caiff Hysbysiad i'r Perchennog ei anfon i  geidwad cofrestredig y cerbyd; ar y pwynt hwn gallwch naill ai:

Ar ôl 28 niwrnod o ddyddiad cyflwyno'r Hysbysiad i'r Perchennog, mae'n bosib yr anfonir Tystysgrif Tâl i geidwad cofrestredig y cerbyd, sy'n hysbysu'r ceidwad bod y tâl wedi'i gynyddu 50% (£105/£75). Os ydych yn derbyn Tystysgrif Tâl, mae'n rhaid i chi dalu o fewn14 diwrnod. Nid oes hawl apelio ar y cam hwn.

Ar ôl 14 diwrnod o ddyddiad cyflwyno'r Dystysgrif Tâl, os na chaiff y Dystysgrif Tâl ei thalu, caiff y ddyled ei chofrestru yn y Ganolfan Gorfodi Traffig ac ychwanegir ffi gofrestru o £8.00 i'r tâl (£112/£82).  Anfonir Gorchymyn Adfer i geidwad cofrestredig y cerbyd.

Os ydych yn derbyn Gorchymyn Adfer, mae'n rhaid i chi naill ai:

 • dalu'r tâl sy'n ddyledus o fewn 21 diwrnod neu
 • gyflwyno datganiad tyst 

Ar ôl 21 diwrnod wedi i'r ddyled gael ei chofrestru yn y Ganolfan Gorfodi Traffig, os nad yw'r tâl wedi'i dalu na datganiad tyst wedi'i gyflwyno, bydd y Ganolfan Gorfodi Traffig yn awdurdodi cyflwyno gwarant, a gofynnir i feili ardystiedig gasglu'r ddyled gennych. Bydd y beili'n codi tâl arnoch am hyn.

Beth yw'r rhesymau dros gael tocyn parcio?

Mae cerbydau sydd wedi'u parcio'n groes i gyfyngiadau parcio yn achosi tagfeydd ac anghyfleustra i gerddwyr, beicwyr, yr anabl, pobl sydd wedi parcio'n gywir, cerbydau sy'n dosbarthu nwyddau, y gwasanaethau brys a rhwydweithiau trafnidiaeth lleol.

Mewn rhai achosion, mae parcio'n groes i'r cyfyngiadau hyn yn beryglus.

Efallai rhoddir tâl cosb i chi os ydych chi'n:

 • parcio mewn ardaloedd lle mae cyfyngiadau aros neu lwytho mewn grym
 • parcio mewn man lle ceir peiriant tocynnau parcio heb ddangos y swm cywir na dangos y tocyn yn glir fel y gofynnir i chi ei wneud.
 • parcio am fwy o amser na'r hyn roeddech chi wedi talu amdano
 • parcio mewn lle parcio i breswyliwr heb arddangos trwydded ddilys
 • parcio mewn cilfan sydd wedi'i gadw'n arbennig, e.e. man llwytho, cilfan i'r anabl neu reng tacsis oni bai eich bod wedi'ch awdurdodi i wneud hyn
 • parcio mewn safle bws neu lôn fysus yn ystod oriau a waherddir

Os yw'ch car yn peri perygl diogelwch, yn creu tagfa neu rwystr, gall yr heddlu ei symud. Dangosir pob cyfyngiad parcio gan arwyddion a marciau ar y ffordd.

Mae côd tramgwydd yn ymddangos ar y PCN a roddwyd ar eich cerbyd. Mae'r côd hwn yn dweud wrth y gyrrwr neu'r perchennog pam y cyflwynwyd y tocyn.Mae Swyddogion Gorfodi Sifil yn cofnodi holl amgylchiadau cyflwyno PCN. Efallai byddant hefyd yn cofnodi tystiolaeth ffotograffig o safle'r cerbyd.  Mae ein tudalennau Arweiniad i'r Hysbysiad o Dâl Cosb (PCN) yn egluro ystyr pob côd a pham y rhoddwyd hysbysiad parcio. Yma hefyd ceir arweiniad ar sut i apelio yn erbyn PCN.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM