Chwilio'r wefan
English

Adfywio Treforys

Adfywio Treforys yw grŵp partneriaeth sy'n gweithio gyda'i gilydd i gefnogi adfywio Treforys yn economaidd, gan ganolbwyntio ar Stryd Woodfield.

Mae ei rôl yn cynnwys y canlynol:

 • Adnabod materion allweddol 
 • Adnabod a sicrhau cyllid ar gyfer prosiectau lleol 
 • Rhannu gweithgareddau/adnoddau o bosib er mwyn darparu gweithgareddau ar y cyd 
 • Cyfle i ddefnyddio asedau'n well - sut gall cyrff cyhoeddus weithio'n well gyda'i gilydd
 • Casglu barn pobl a busnesau lleol er mwyn llywio'r Cynllun Gweithredu
 • Mwyafu'r buddion i bobl a busnesau lleol trwy weithgareddau adfywio 
 • Hyrwyddo agenda adfywio economaidd Treforys 
 • Cysylltu â phartneriaethau/grwpiau perthnasol eraill yn yr ardal er mwyn chwilio am arfer gorau a'i adnabod

Cynnydd hyd yma

 • Ymgyrch siopa'n lleol i helpu i gynyddu masnach ar Woodfield Street i ddechrau o fis Tachwedd 2020
 • Posteri i gefnogi siopa'n lleol etc. ar gael yn https://totallylocally.org/stuff/ 
 • Trafodaethau ag asiantaethau allweddol i fynd i'r afael â phroblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol 
 • Map cymunedol lleol wedi'i ddatblygu gan y Tabernacl -  PDF Document Map Ein Treforys (gan y Tabernacl) (PDF, 7MB)Yn agor mewn ffenest newydd
 • Cynllun Gwella Blaenau Siopau
 • Sicrhawyd arian gan y Gronfa Benthyciadau Canol Trefi
 • Arian grant i ddefnyddio eiddo gwag unwaith eto
 • Yn gweithio gyda pherchnogion eglwys Sant Ioan i'w hailddefnyddio er mwyn annog ymwelwyr lleol
 • Mae grŵp wedi'i greu ar WhatsApp er mwyn ymgysylltu â masnachwyr
 • Gweithio gyda grwpiau cyfeillion er mwyn datblygu cyfleoedd a pharatoi cais am gyllid i hyrwyddo treftadaeth Treforys
 • Mae paratoadau ar droed i wneud Stryd Woodfield yn wyrddach
 • Dechreuwyd gwaith mapio ar asedau a gweithgareddau cymunedol presennol yn Nhreforys
 • Arolygiad o berchnogaeth eiddo a deiliaid ar Stryd Woodfield
 • Gweithio gyda pherchnogion eiddo lleol i ailddefnyddio adeiladau e.e. tafarn y Crown
 • Cynhaliwyd digwyddiad canolfan fusnes ar 6 Rhagfyr 2018
 • Datblygwyd cynllun gweithredu.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM