Toglo gwelededd dewislen symudol

ADY - Gweithwyr proffesiynol sy'n gallu helpu

Mae nifer o weithwyr proffesiynol gwahanol sydd ar gael i gefnogi dysgwyr ar eu taith ddysgu.

Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY)

Rhaid i bob ysgol brif ffrwd a gynhelir yng Nghymru ddynodi person a fydd yn gyfrifol dros gydlynu cymorth i blant / bobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol. Mae'r person hwnnw'n cael ei adnabod fel Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol neu CADY.

Y Tîm Cefnogi Ymddygiad

Mae'r Tîm Cefnogi Ymddygiad yn cynnig cyngor i ysgolion / colegau ar draws Abertawe gan weithio gyda phlant / phobl ifanc ag anawsterau ymddygiad, emosiynol neu gymdeithasol.

Y Tîm Anghenion Corfforol a Chymhleth

Mae'r Tîm Anghenion Corfforol a Chymhleth yn rhoi cefnogaeth i blant / bobl ifanc a'u teuluoedd, ysgolion / colegau.

Tîm Anghenion Synhwyraidd

Mae'r Tîm Anghenion Synhwyraidd yno i gefnogi plant / pobl ifanc sydd ag angen ychwanegol.

Tîm Anawsterau Dysgu Cymhleth

Mae'r Tîm Anawsterau Dysgu Cymhleth yn cynnig cyngor ac arweiniad i ysgolion cynradd ac uwchradd yn Abertawe ar gyfer plant a phobl ifanc 3 i 19 oed ag anghenion dysgu cymhleth.

Tîm Anghenion Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu (TLlIC)

Mae'r Tîm Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu (TLIIC) yn darparu cefnogaeth i blant a phobl ifanc ac yn cynnig cyngor ac arweiniad i ysgolion cynradd ac uwchradd ar draws Abertawe.

Cydlynydd Dynodedig (CD)

Wrth wneud penderfyniad o ran a oes gan blentyn neu berson ifanc ADY, y CADY yw'r person yn y cyngor a fydd yn gyfrifol am gydlynu'r hyn sy'n digwydd pan fydd yr Awdurdod Lleol yn gyfrifol am y CDU.

Gweithwyr Achos ADY

Mae'r tîm Gweithwyr Achos ADY yn rhoi cyngor i helpu rhieni a phlant / pobl ifanc ar eu taith. Gallant gynnig cyngor a chefnogaeth am faterion addysg ar gyfer plant / pobl ifanc ADY.

Tîm Seicoleg Addysg

Bydd Seicolegwyr Addysg yn cefnogi plant / pobl ifanc mewn nifer o ffyrdd, gallant gynnig cyngor a chefnogaeth, cynnal arsylwadau ac asesiadau.

Hyrwyddwr Anghenion Cyfathrebu Cymdeithasol

Mae'r HACC yn aelod o staff yr ysgol sydd wedi cael hyfforddiant arbenigol i gynnig cyngor a chymorth i staff sy'n cefnogi plant / pobl ifanc yn eu hysgolion.

Swyddog Arweiniol Clinigol Dynodedig Addysg (SACDA)

Mae gan y SACDA gyfrifoldeb dros gydlynu swyddogaethau'r bwrdd iechyd o ran plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.
Close Dewis iaith