Chwilio'r wefan
English
Speech bubble

Yr iaith Gymraeg

Mae gwasanaethau'r cyngor ar gael yn Gymraeg a Saesneg ac rydym yn croesawu cyswllt yn y naill iaith neu'r llall.

O 30 Mawrth 2016 ymlaen disodlodd ein cynllun iaith Gymraeg (datblygwyd o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993) gan Safonau'r Iaith Gymraeg - ysgrifennwyd gan lywodraeth Cymru yn ôl Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Penderfynodd Comisiynydd y Gymraeg -  y rheolydd - y safonau penodol i'r awdurdod. Mae'r safonau ar gael i lawrlwytho isod.

PDF Document Safonau’r iaith Gymraeg (hysbysiad cydymffurfio) (PDF, 414KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Excel Document Gweithredu'r Safonau (Excel, 110KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Sut mae'r awdurdod yn cydymffurfio â Safonau'r Gymraeg (PDF, 252KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Sut mae'r awdurdod yn monitro cydymffurfiaeth gyda Safonau'r Gymraeg (PDF, 80KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae nifer o bobl yn Abertawe'n siarad Cymraeg a Saesneg bob dydd; gartref, gyda ffrindiau ac yn y gweithle.

Mae un o bob chwech preswylwyr yn siarad Cymraeg, a llawer ohonynt fel eu hiaith gyntaf. Mae diddordeb yn yr iaith yn tyfu'n gyflym fel rhan o ddiwylliant yr ardal. Mae delio â phobl yn yr iaith o'u dewis yn rhan o'n polisi cyfle cyfartal.

Mae pob plentyn a pherson ifanc yn astudio Cymraeg yn yr ysgol hyd at 16 oed. Mae llawer o oedolion yn dysgu Cymraeg am resymau cymdeithasol neu ar gyfer y gwaith. Mae llawer o siaradwyr Cymraeg sy'n dymuno gwella eu sgiliau iaith hefyd yn mynychu dosbarthiadau.

Mae ysgolion cyfrwng Cymraeg yn Abertawe yn croesawu plant os yw eu teuluoedd yn siarad Cymraeg ai peidio. Mae gan y cyngor dwy ysgol uwchradd Gymraeg - Ysgol Gyfun Gŵyr (Tregŵyr) ac Ysgol Gyfun Bryn Tawe (Penlan) gydag un deg un ysgol bartner gynradd Gymraeg.

Mae'r Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg yn monitro cydymffurfiad yr awdurdod â ddeddfwriaeth ynghylch yr iaith Gymraeg. Disodlodd Bwrdd yr Iaith Gymraeg gan swyddfa'r Comisiynydd yn 2012.

Am wybodaeth ar ddigwyddiadau cyfrwng Cymraeg, gwasanaethau cyfieithu cymunedol:

Menter Iaith AbertaweYn agor mewn ffenest newydd

Sut i wneud cwyn

Os ydych am gwyno oherwydd eich bod yn amau nad yw Cyngor Abertawe yn cydymffurfio â'r safonau Iaith Gymraeg defnyddiwch drefn gwyno'r Cyngor.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM