Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynllunio, bioamrywiaeth a chadwraeth natur

Sut mae ein canllawiau a'n polisïau cynllunio yn helpu gyda bioamrywiaeth a chadwraeth natur.

Cofnodion bioamrywiaeth

Mae'n ofynnol cyflwyno gwybodaeth ecolegol gyda llawer o geisiadau cynllunio. Mae'r Cyngor yn cefnogi'r ymagwedd arfer gorau at rannu'r wybodaeth ecolegol hon â'r ganolfan cofnodion bioamrywiaeth leol - SEWBReC (Canolfan Cofnodion Bioamrywiaeth De-ddwyrain Cymru).

Datblygu a ganiateir

Mae'r holl ddeddfwriaeth bywyd gwyllt yn dal i fod yn berthnasol, ni waeth a oes angen caniatâd cynllunio ar ddatblygiad, cynllun neu brosiect ai peidio.

Troseddau bywyd gwyllt

Mae deddfwriaeth amrywiol genedlaethol a rhyngwladol sy'n gwarchod rhywogaethau a chynefinoedd penodol yng Nghymru, gan gynnwys Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 a Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2019.

Bioamrywiaeth a Datblygiad

Mae'r ddogfen hon yn darparu arweiniad ynghylch cryfhau polisïau ER6, ER8 ac ER9 y CDLl, ac yn darparu eglurder ar y dehongliad o'r polisïau hynny er mwyn sicrhau bod datblygiadau yn Abertawe'n cynnal ac yn gwella bioamrywiaeth y sir ac yn darparu ecosystemau cadarn tymor hir. Mae hyn yn cyd-fynd â dyletswyddau'r cyngor o dan A6 o Ddeddf Amgylchedd (Cymru) 2016 a nod Cymru Gydnerth Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015, ac mae'n gyson â Pholisi'r Cynllun Datblygu Cenedlaethol (Cymru'r Dyfodol).
Close Dewis iaith