Toglo gwelededd dewislen symudol

Cysylltiadau cymorth a chyngor yr adran tai

Gallwn ddarparu ystod eang o gymorth a chyngor, p'un a ydych yn denant y cyngor ai peidio.

Yr Uned Cefnogi Tenantiaid

Mae'r Uned Cefnogi Tenantiaid yn darparu cefnogaeth a chyngor sy'n ymwneud â thai i berchnogion tai, tenantiaid cymdeithasau tai, tenantiaid cyngor a'r rheini sy'n rhentu o'r sector preifat.

Opsiynau Tai

Rydym yn ceisio atal digartrefedd lle bo'n bosib. Gallwn wneud hyn drwy'ch helpu i aros lle'r ydych yn y tymor hir neu drwy'ch helpu i aros lle'r ydych nes i chi ddod o hyd i rywle arall i fyw.

Ymholiadau cyffredinol am dai

Rhowch wybod i ni a oes gennych ymholiad penodol am dai neu os na allwch ddod o hyd i'r wybodaeth neu'r cyswllt rydych chi'n chwilio amdano ar-lein.

Swyddfeydd tai ardal

Manylion cyswllt, lleoliadau, cyfleusterau a gwybodaeth hygyrchedd ar gyfer ein swyddfeydd tai ardal.

Swyddogion cymdogaethau

Mae gan bob tenant y cyngor Swyddog Cymdogaeth wedi'i glustnodi a fydd yn eich helpu gyda'ch tenantiaeth ac yn goruchwylio'r ardal lle rydych yn byw.

Adborth a sylwadau am y gwasanaeth tai

Rhowch wybod i ni am eich barn am y gwasanaeth rydych wedi'i dderbyn neu os ydych yn meddwl y gallwn wneud unrhyw welliannau.

Cyngor a chefnogaeth bellach ar dai

Sefydliadau eraill a all helpu gyda materion tai.

Gostyngiad Budd-dal Tai a Threth y Cyngor

Os ydych chi ar incwm isel efallai y gallwch wneud cais am Fudd-dal Tai i'ch helpu gyda chostau rhent a/neu Ostyngiad Treth y Cyngor er mwyn helpu gyda chostau treth y cyngor.

Cyngor ar ddyledion

Cefnogaeth a chyngor am ddim ar reoli dyled i bobl â phryderon ariannol neu sy'n poeni am ddyled.