Chwilio'r wefan
English

Prydau Ysgol

Croeso!

Mae cinio ysgolion cynradd yn cynnwys pryd o fwyd 2 gwrs wedi'i goginio'n ffres gyda diod a darperir hwn ym mhob ysgol. Mae'r prydau hyn yn bodloni'r canllawiau maeth sy'n ofynnol gan Blas am Oes Llywodraeth Cymru, a'n nod yw sicrhau bod yn rhain yn ddeniadol ac yn flasus i blant. Ceir bwydlen 3 wythnos sy'n cael ei chylchredeg trwy'r holl ysgolion i bob plentyn yn nhymor yr hydref sy'n amlinellu'r dewisiadau. Gall prydau ysgol chwarae rhan bwysig iawn wrth ddysgu sgiliau cymdeithasol i blant a'u cyflwyno i brofiadau bwyta gwahanol.

Mae ymchwil diweddar yn awgrymu bod bwyta'n iach ar adegau rheolaidd trwy gyfuno brecwast yn y bore gyda chinio ysgol am hanner dydd yn gallu helpu plant i ddysgu yn well. Gellir darparu ar gyfer gofynion deietegol arbennig e.e. plant a chlefyd sellag a'r rhai a diabetes, ar gais. Mae'r rhan fwyaf o ysgolion cynradd yn cynnig system ddi-arian drwy ddata ar y we neu fan talu yn eich siop leol. Bydd eich ysgol gynradd yn gallu rhoi gwybodaeth i chi am sut mae'n casglu arian cinio.

Mae gan ysgolion uwchradd ffreutur sy'n darparu dewis o brydau a byrbrydau i ddisgyblion, ac mae'r rhain ar gael yn ystod egwyl y bore ac amser cinio. Mae gan y rhan fwyaf o ysgolion system ddiarian lle caiff arian neu lwfans prydau am ddim eu llwytho'n fiometrig sy'n galluogi rhieni i dalu trwy siec ymlaen llaw ac am gyfnodau hwy. Mae'r rhan fwyaf o ysgolion yn galluogi rhieni i dalu ar y we. Neu, os bydd yn well ganddynt, gall disgyblion fynd a chinio pecyn i'w fwyta yn yr ysgol.

Prydau ysgol gynradd

Bwydlenni wythnosol am £2.40 y dydd.

Prydau ysgol uwchradd

Digon o brydau a byrbrydau iach a blasus i ddewis ohonynt.

Gwybodaeth am ein prydau ysgol

Gwnewch y dewis iawn am y bwyd mae eich plant yn ei fwyta.

Prydau ysgol am ddim

Os ydych yn hawlio rhai budd-daliadau gallech arbed arian drwy hawlio prydau ysgol am ddim i'ch plentyn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM