Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi Gwasanaethau Cymdeithasol

Swyddi a gyrfaoedd sy'n werth eu gwneud sy'n wirioneddol bwysig ac sy'n rhoi cyfle i chi wneud gwahaniaeth i fywydau pobl o bob oed ledled Abertawe.

Old man and young children image

Yng Nghyngor Abertawe rydym yn falch o'n gweithlugwasanaethau cymdeithasol a phopeth y maent yn ei wneud ac mae ein cynnig yn cynnwys cyfleoedd i weithio'n hyblyg, cynllun pensiwn, hyfforddiant a llawer mwy.

Gallai eich profiadau bywyd a'ch angerdd i ofalu am bobl a'u helpu i gael y bywyd gorau posib eich helpu i ddod o hyd i swydd nawr.

Yr hyn sy'n bwysig i ni fel gwasanaeth gofalgar a chefnogol yw eich agwedd a faint rydych chi am ofalu ac yn gyfnewid am hynny, byddwn ni'n gofalu amdanoch chi a'ch gyrfa.

Gweler yr hysbysebion rôl isod i weld beth sydd ar gael. Mae gan bob un fanylion cyswllt rhywun y gallwch chi ei e-bostio neu ei ffonio i ddarganfod mwy.


Maethu

Os hoffech wybod mwy am faethu yn Abertawe, siaradwch â ni - ni yw Maethu Cymru Abertawe.

Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol

O £11.00 yr awr. Cyflogir Cynorthwyydd Personol Gofal Cymdeithasol i gefnogi unigolyn i fyw mor annibynnol â phosib. Mae amrywiaeth o swyddi ar gael yn ardal Abertawe i gefnogi unigolion o bob oed (gan gynnwys plant ac oedolion), cefndir a gallu.

Gweithiwr Arweiniol Cymorth Cynnar (dyddiad cau: 28/09/23)

£27,852 - £31,099 y flwyddyn. Os ydych yn mwynhau cefnogi plant a'u teuluoedd i'w helpu i gyflawni eu potensial llawn, mae'n bosib bod gan Gyngor Abertawe wasanaeth a fyddai'n gweddu i chi i'r dim.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 29/09/2023)

£35,411 - £40,478 y flwyddyn. Ydych chi'n weithiwr cymdeithasol brwdfrydig sy'n canolbwyntio ar y plentyn ac sy'n awyddus i ymuno â thîm cryf, cefnogol ac sydd wedi ei sefydlu? Rydym yn recriwtio ar gyfer Gweithiwr Cymdeithasol llawn amser parhaol yn ein Tîm Plant sy'n Derbyn Gofal.

Gweithiwr Cyswllt dan Oruchwyliaeth (Dyddiad Cau: 29/09/23)

£ 24,054 y £ 26,845 flwyddyn. Mae rôl bwysig wedi codi yn y Tîm Cefnogi Plant a Theuluoedd yng Nghyngor Abertawe ar gyfer Gweithwyr Cyswllt dan Oruchwyliaeth. Mae'r swydd hon yn swydd ran-amser 18.5 awr yr wythnos a'r sifftiau wedi'u rhannu dros 3 diwrnod.

Swyddog Gofal Preswyl (dyddiad cau: 05/10/23)

£24,054.00 - £26,845.00 y flwyddyn pro rata. Rydym yn chwilio am Swyddog Gofal Preswyl i weithio yn Seibiannau byr Tŷ Cila sydd wedi ymrwymo i gefnogi oedolion ag anabledd dysgu, anabledd corfforol, ac iechyd ac ymddygiadau cymhleth. Mae'r swydd hon yn 28 awr yr wythnos.

Swyddog Datblygu Ymyrraeth Gynnar ac Atal IAA (dyddiad cau: 05/10/23)

£32,020 - £35,411 y flwyddyn. Os ydych chi'n mwynhau cefnogi plant a'u teuluoedd i'w helpu i gyflawni eu llawn botensial, gallai fod gan Gyngor Abertawe y gwasanaeth i chi. Mae Abertawe yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo.

Swyddog Gofal Nos (dyddiad cau: 06/10/23)

£24,054 - £26,845 y flwyddyn pro rata. Dyma gyfle cyffrous i ymuno â thîm yr Hollies i weithio fel Swyddog Gofal Nos yn barhaol, 10 awr yr wythnos.

Hyfforddwr Cyflenwi Gweithgareddau Awyr Agored (dyddiad cau:09/10/23)

Mae hwn yn gyfle unigryw, yn ddelfrydol ar gyfer gweithiwr ieuenctid neu weithiwr hamdden profiadol sydd am symud i weithgareddau anturus, fodd bynnag byddai'r rôl hon hefyd yn addas ar gyfer ymarferwyr gweithgareddau awyr agored profiadol, sy'n awyddus i ddatblygu sgiliau mewn gweithgareddau awyr agored addysgol a therapiwtig.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 06/12/23)

Gradd 8, £35,411 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9 £36,298 - £40'478 y flwyddyn (cymwysedig). Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth gywir a'r amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Rydym yn cydnabod bod gweithwyr cymdeithasol yn ymgymryd â rôl heriol ond gwerth chweil ac yn gwerthfawrogi'r gwydnwch a ddangosant drwy oresgyn heriau bob dydd. Bydd Gweithwyr Cymdeithasol yn ein Timau Cynllunio Gofal â Chymorth yn gyfrifol am reoli cynllunio risg a gofal ar gyfer ein plant sy'n destun cynlluniau plant sy'n derbyn gofal a chymorth plant, cynlluniau amddiffyn plant ac Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus yn dibynnu ar brofiad unigol.
Close Dewis iaith