Chwilio'r wefan
English

Gofal Preswyl a Nyrsio

Efallai eich bod chi neu berthynas yn ystyried cartref gofal am eich bod yn raddol yn cael mwy o anhawster ymdopi gartref, neu efallai fod salwch neu ddamwain wedi effeithio ar eich gallu i fyw'n annibynnol.

Fodd bynnag, gyda'r gefnogaeth gywir, mae llawer o bobl yn gallu parhau i fyw gartref ac efallai y byddai'n werth ystyried pa gefnogaeth a allai fod ar gael i'ch helpu i barhau i wneud hyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalennau Byw yn Annibynnol Gartref .

Weithiau, ar ôl cyfnod o salwch, gall arhosiad mewn gwasanaeth asesu ac ailalluogi arbenigol roi'r sgiliau a'r hyder i chi allu ymdopi gartref, efallai gyda chefnogaeth gofal cartref  a gofal iechyd yn hytrach na symud i ofal preswyl tymor hir.

Asesiad

Cyn i chi benderfynu symud i gartref gofal, dylech chi, eich gofalwr neu berthynas ofyn i'r Gwasanaethau Cymdeithasol am asesiad o'ch anghenion gofal . Bydd gwybod pa fath o ofal a chefnogaeth y bydd eu hangen arnoch yn helpu wrth i chi ddewis y cartref gofal sy'n iawn i chi. Neu efallai y gellir rhoi cefnogaeth i chi yn eich cartref, gan eich helpu i barhau i fyw yno yn hytrach na symud. Mae'r asesiad am ddim, a gallwch gael un hyd yn oed os ydych yn gwybod na fyddech yn gymwys i gael cymorth ariannol gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Os ydych yn gofyn am gefnogaeth ariannol gan yr awdurdod lleol ar gyfer gofal preswyl tymor hir,  gall arhosiad mewn Uned Asesu yn ffurfio rhan o'r broses asesu.

A oes angen Cartref  Preswyl neu Nyrsio arnaf?

Gall cartrefi gofal preswyl gynnig cymorth gyda gofal personol, yn ogystal â gwasanaethau megis golchi dillad a phrydau bwyd. Mae rhai cartrefi yn cynnig arosiadau tymor byr neu seibiant, ond fel arfer maent yn darparu gofal tymor hir neu barhaol.

Os yw eich salwch neu'ch anabledd yn golygu bod angen gofal nyrsio rheolaidd arnoch, ac ni ellir ei roi yn eich cartref eich hun, efallai y bydd angen i chi symud i gartref gofal â nyrsys. Bydd staff nyrsio ar gael 24 awr y dydd mewn cartref nyrsio.

Gwybodaeth a Chyngor

Mae ein Cyfeiriadur Gwasanaethau Gofal a Chefnogaeth yn cynnwys rhestr o gartrefi gofal preswyl yn Abertawe, yn ogystal â gwybodaeth berthnasol arall.  

Gall cyngor annibynnol fod o gymorth hefyd os ydych yn symud i gartref gofal. Ceir dolenni isod i sefydliadau eraill sy'n darparu cyngor a gwybodaeth am ofal preswyl.

 

Dewis Cartref Gofal

Bydd y math o gartref gofal sydd fwyaf addas i chi yn dibynnu ar faint o ofal y bydd ei eisiau arnoch.

Talu am Ofal Preswyl

Bydd faint byddwch chi'n ei dalu am ofal preswyl yn dibynnu ar eich incwm, eich cynilion ac asedau eraill.

Cartrefi gofal preswyl yn Ninas a Sir Abertawe

Gwybodaeth am cartrefi gofal a redir gan y Cyngor yn Ninas a Sir Abertawe.

Cyfeiriadur Gwasanaethau Gofal a Chefnogaeth

Mae ein Cyfeiriadur Gwasanaethau Gofal a Chefnogaeth yn cynnwys rhestri o ddarparwyr gofal cartref a gartrefi gofal preswyl yn Abertawe, yn ogystal â gwybodaeth berthnasol arall.

Translation Required: Paying for Care: Hospital Discharge to a Residential or Nursing Home

Translation Required: This information is for people who are to be discharged from hospital into a care home during the current Covid-19 pandemic.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM