Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynghorwyr a phwyllgorau

Dod o hyd i'ch cynghorydd lleol a gwybodaeth am bwyllgorau, agendâu a chofnodion.

Cynghorwyr

Mae 75 o gynghorwyr etholedig o amrywiaeth o grwpiau gwleidyddol sy'n gwneud penderfyniadau'r cyngor, gan gytuno ar bolisïau a blaenoriaethau gwario.

Agendâu a chofnodion cyfarfodydd y pwyllgorau

Agendâu adroddiadau a chofnodion ar gyfer y flwyddyn ddinesig gyfredol a rhai blaenorol.

Gwylio cyfarfodydd ar-lein

Mae cyfarfodydd y cyngor bellach yn cael eu cynnal fel cyfarfodydd aml-leoliad (cyfeirir atynt hefyd fel cyfarfodydd hybrid) a chânt eu ffrydio'n fyw lle bo modd.

Craffu

Mae craffu'n ymwneud â gofyn cwestiynau sy'n mynd at wraidd mater. Mae hyn yn golygu cyrraedd rhan bwysig y sefyllfa neu'r broblem.

Aelod o'r Senedd ac ASau

Manylion cyswllt ar gyfer eich Aelod o'r Senedd ac AS (Aelodau Seneddol).

Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus

Mae'r Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus yn cefnogi Strategaeth Ymgynghori ac Ymgysylltu'r cyngor.

Busnes y Cyngor

Mae'r rhaglen Gwaith iDdod yn cynnwys penderfyniadau disgwyliedig y Cabinet dros y tri mis nesaf.

Calendr cyfarfodydd y pwyllgorau

Gall dyddiadau'r cyfarfodydd newid. Pan rydych yn chwilio am fanylion cyfarfod penodol, cysylltwch â'r swyddog perthnasol i gadarnhau y cynhelir y cyfarfod fel y trefnwyd.

Canlyniadau e-bleidleisio

Mae penderfyniadau a wneir gan y cyngor, y Cabinet ac unrhyw gorff arall y cyngor yn cael eu gwneud drwy godi llaw oni bai fod system bleidleisio electronig ar gael.

Cofrestr datgan cysylltiadau

Mae Deddf Democratiaeth Llywodraeth Leol (Cymru) 2013 yn cynnwys darpariaeth sy'n ei gwneud yn ofynnol i gynghorau gyhoeddi yn electronig y Gofrestr o Fuddiannau Aelodau.

Cyfansoddiad y Cyngor

Mae'r fframwaith yn pennu sut mae'r Cyngor yn gweithredu a sut mae penderfyniadau'n cael eu gwneud. Mae'n disgrifio'r gweithdrefnau a ddilynir i sicrhau bod penderfyniadau a swyddogaethau'n effeithlon, yn dryloyw ac yn atebol i bobl leol.

Cyllideb gymunedol cynghorwyr

Mae gan bob cynghorydd gyllideb i'w gwario ar brosiectau er budd y cymunedau yn eu ward.

Cynghorau cymuned a thref

Manylion cyswllt ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref a manylion rôl Clercod y Chnghorau Cymuned a Thref.

Cyrff Allanol

Ceir nifer o sefydliadau sy'n annibynnol ar y cyngor ond sy'n cael effaith ar ei feysydd gwasanaeth.

Deisebau

Mae'r cyngor wedi cyhoeddi Cynllun Deisebau (yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021).
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • o 2
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith