Toglo gwelededd dewislen symudol

Ni fydd ein system dalu ar gael 8 Rhagfyr rhwng 10.00am - 1.00pm

Ni fydd ein system dalu ar gael ddydd Mercher 8 Rhagfyr rhwng 10.00am - 1.00pm o ganlyniad i waith uwchraddio hanfodol. Bydd hyn yn effeithio ar daliadau sglodyn a PIN, dros y ffôn a thrwy'r wefan. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Cynghorwyr a phwyllgorau

Dod o hyd i'ch cynghorydd lleol a gwybodaeth am bwyllgorau, agendâu a chofnodion.

Twitter icon - round,  50 x 50 pixels@DemAbertawe

Cynghorwyr

Mae 72 o gynghorwyr etholedig o amrywiaeth o grwpiau gwleidyddol sy'n gwneud penderfyniadau'r cyngor, gan gytuno ar bolisïau a blaenoriaethau gwario.

Agendâu a chofnodion cyfarfodydd y pwyllgorau

Agendâu adroddiadau a chofnodion ar gyfer y flwyddyn ddinesig gyfredol a rhai blaenorol.

Gwylio cyfarfodydd ar-lein

Oherwydd COVID-19, caiff cyfarfodydd y cyngor eu cynnal o bell a'u darlledu'n fyw lle bo'n bosib.

Craffu

Mae craffu'n ymwneud â gofyn cwestiynau sy'n mynd at wraidd mater. Mae hyn yn golygu cyrraedd rhan bwysig y sefyllfa neu'r broblem.

ASau, ACau ac ASEau

Manylion cyswllt ar gyfer eich AS (Aelod Seneddol), eich AC (Aelod Cynulliad) neu'ch ASE (Aelod o Senedd Ewrop).

Busnes y Cyngor

Mae'r rhaglen Gwaith iDdod yn cynnwys penderfyniadau disgwyliedig y Cabinet dros y tri mis nesaf.

Calendr cyfarfodydd y pwyllgorau

Gall dyddiadau'r cyfarfodydd newid. Pan rydych yn chwilio am fanylion cyfarfod penodol, cysylltwch â'r swyddog perthnasol i gadarnhau y cynhelir y cyfarfod fel y trefnwyd.

Canlyniadau e-bleidleisio

Mae penderfyniadau a wneir gan y cyngor, y Cabinet ac unrhyw gorff arall y cyngor yn cael eu gwneud drwy godi llaw oni bai fod system bleidleisio electronig ar gael.

Cofrestr datgan cysylltiadau

Mae Deddf Democratiaeth Llywodraeth Leol (Cymru) 2013 yn cynnwys darpariaeth sy'n ei gwneud yn ofynnol i gynghorau gyhoeddi yn electronig y Gofrestr o Fuddiannau Aelodau.

Cyfansoddiad y Cyngor

Mae'r fframwaith yn pennu sut mae'r Cyngor yn gweithredu a sut mae penderfyniadau'n cael eu gwneud. Mae'n disgrifio'r gweithdrefnau a ddilynir i sicrhau bod penderfyniadau a swyddogaethau'n effeithlon, yn dryloyw ac yn atebol i bobl leol.