Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Carer helping someone up

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF) [30KB]

Hoffwch ni ar Facebook neu dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol

O £10.50 yr awr. Mae amrywiaeth o swyddi Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol ar gael ledled ardal Abertawe i gefnogi unigolion o bob oedran (plant ac oedolion), cefndir a gallu.

Meddygon adran 12

Mae Cyngor Abertawe yn chwilio am Meddygon adran 12 i gwblhau asesiadau ar gyfer y Tîm Diogelu rhag Colli Rhyddid. Byddech yn gweithio ar sail hunangyflogedig a byddwn yn talu ffi asesu o £180 i feddygon adran 12 gwblhau'r Ffurflen 3a a 4. Nid ydym yn talu milltiroedd.

Hebryngwr Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/03/2023)

£20,812 pro rata (£10.50 p/h). Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch ac amddiffyniad pob plentyn a pherson ifanc a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu lles. Felly, ar hyn o bryd rydym yn bwriadu recriwtio Hebryngwyr Croesfannau Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe i ddarparu croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Gweithiwr Cymdeithasol - Newydd Gymhwyso (dyddiad cau: 14/12/22)

£35,411 y flwyddyn. Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau eich bod yn cael y cymorth cywir ac amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Cynorthwyydd Gofal Nos/Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

£22,369 - £23,194 y flwyddyn (pro rata). Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Cynorthwyydd Cegin Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

Tâl o £10.98 yr awr. Mae'r Tîm Cefnogaeth Adnoddau (TCA) yn recriwtio ar gyfer nifer o Gynorthwywyr Cegin Wrth Gefn i weithio ar draws y gwasanaethau i oedolion mewn cartrefi preswyl amrywiol yn Abertawe.

Gweithiwr Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

Tâl o £10.79 yr awr. Mae'r Tîm Cefnogaeth Adnoddau (TCA) yn recriwtio ar gyfer nifer o Gweithiwr Domestig Cyflenwi i weithio ar draws y gwasanaethau i oedolion mewn cartrefi preswyl amrywiol yn Abertawe.

Swyddog Gofal Preswyl Hyblyg Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

Tâl o £12.47 yr awr. Mae'r Tîm Cefnogaeth Adnoddau (TCA) yn recriwtio ar gyfer Swyddogion Gofal Preswyl Hyblyg Wrth Gefn i weithio ar draws y Gwasanaethau i Oedolion mewn cartrefi preswyl amrywiol.

Swyddog Marchnata (dyddiad cau: 09/12/22)

£27,852 - £31,099 y flwyddyn. Mae'n amser cyffrous i fod yn byw a gweithio yn Abertawe gyda buddsoddiad mawr a rhaglenni adfywio sylweddol yn digwydd ledled ein dinas. Rydym yn parhau i ddenu dros 4.2M o ymwelwyr ac mae gennym leoliadau diwylliannol a rhaglen ddigwyddiadau sy'n croesawu artistiaid, gweithredoedd a chynulleidfaoedd o bob cwr o'r byd.

Swyddog Gwasanaethau Byw'n Annibynnol (dyddiad cau:08/12/22)

£24,054 -£26,845 y flwyddyn. Swydd amser llawn yw hon, fodd bynnag, byddai oriau gwaith rhan-amser yn cael eu hystyried ar gytundeb patrwm gwaith sy'n dderbyniol i'r naill ochr a'r llall.

Cynorthwyydd Gofal Cymunedol (dyddiad cau: 02/12/22)

Ydych chi erioed wedi meddwl am yrfa ym maes Gofal Cymdeithasol? Ddim yn siŵr a yw hyn i chi? Ydych chi'n ofalgar ac yn dosturiol, yn amyneddgar ac yn garedig, yn onest ac yn dawel, yn wydn, ac yn ddibynadwy? Ydych chi'n chwilio am ddatblygiad gyrfa mewn rôl werth chweil, lle byddwch yn teimlo eich bod yn cael eich gwerthfawrogi ac yn gallu gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl fregus yn ein cymuned? Gallech chi fod yn un o'n gweithwyr gofal gorau.

Saer Coed (dyddiad cau: 16/12/22)

£27,852 - £31,099 y flwyddyn. Mae Gwasanaethau Adeiladu yn gobeithio recriwtio gwahanol grefftwyr sydd ag amser gwasanaeth i weithio mewn Maes prysur sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau:07/12/22)

£32,020 - £40,478y flwyddyn. Rydym yn recriwtio er mwyn cael sawl Gweithiwr Cymdeithasol i ymuno â'n tîm cymunedol tymor hir. Ein nod yw grymuso a hyrwyddo annibyniaeth i unigolion, adeiladu ar eu cryfderau a chyflawni canlyniadau personol ystyrlon.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau:10/02/23)

Gradd 8, £35,411 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9 £36,298 - £40'478 y flwyddyn (cymwysedig). Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth gywir a'r amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Rydym yn cydnabod bod gweithwyr cymdeithasol yn ymgymryd â rôl heriol ond gwerth chweil ac yn gwerthfawrogi'r gwydnwch a ddangosant drwy oresgyn heriau bob dydd. Bydd Gweithwyr Cymdeithasol yn ein Timau Cynllunio Gofal â Chymorth yn gyfrifol am reoli cynllunio risg a gofal ar gyfer ein plant sy'n destun cynlluniau plant sy'n derbyn gofal a chymorth plant, cynlluniau amddiffyn plant ac Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus yn dibynnu ar brofiad unigol.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 02/12/22)

£35,411 y flwyddyn Newydd Gymhwyso, £36,298 - £40,478 y flwyddyn Cymwys. Rydym yn recriwtio Gweithiwr Cymdeithasol amser llawn parhaol yn ein Tîm Plant sy'n Derbyn Gofal.

Cynorthwyydd Mynediad a Gwybodaeth (dyddiad cau: 05/12/22)

£24,054 - £26,845 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi o fewn y Pwynt Mynediad Cyffredin am 1 x Cynorthwyydd Mynediad a Gwybodaeth amser llawn (37 awr) parhaol.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 07/12/22)

£35,411 y flwyddyn (newydd gymhwyso), £36,298-£40,478 y flwyddyn (cymwysedig ) Mae gennym swydd wag amser llawn barhaol ar hyn o bryd ar gyfer Gweithiwr Cymdeithasol gyda Maethu Cymru Abertawe - Tîm Teulu a Ffrindiau, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Rheolwr Peripatetig (dyddiad cau:13/12/22)

£46,549 - £50,626 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Rheolwr Peripatetig newydd (Gradd 11) o fewn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Swyddog Gorfodi Sifil (dyddiad cau: 14/12/22)

£22,369 - £23,194 y flwyddyn yn ogystal ag ychwanegiadau. Fel Swyddog Gorfodi Sifil, byddwch yn patrolio'r strydoedd a meysydd parcio mewn gwisg gwaith i nodi cerbydau sydd wedi parcio yn groes i'r rheoliadau parcio.

Swyddog Cymorth Busnes (dyddiad cau:14/12/22)

£21,575 - £21,968 y flwyddyn (Pro rata) Mae Tŷ Waunarlwydd yn ystyried penodi Swyddog Cymorth Busnes ar gyfer eu Cartref Preswyl. Cyfradd yr awr yn dechrau ar £11.18 yr awr.

Uwch-weithiwr Gofal Plant (dyddiad cau: 14/12/22)

£24,054 - £26,845 y flwyddyn (Pro rata) (Bydd y cyflog a nodir yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig ar gyfer dechrau cyflogaeth y tu allan i'r dyddiad dechrau sef 1 Medi.) Mae Dechrau'n Deg Seaview yn dymuno penodi Uwch-weithiwr Gofal Plant brwdfrydig a phenodol i ymuno â'u tîm i ddarparu gofal plant o ansawdd uchel i blant 2-3 oed yn y gymuned leol.

Gweithiwr Achos Adsefydlu (dyddiad cau: 15/12/22)

£27,852 - £31,099 y flwyddyn. Mae'r Gwasanaeth Tai yn chwilio am 2 unigolyn brwdfrydig a gweithgar sydd â gwybodaeth am dai a phrofiad o weithio gyda phobl ddifreintiedig yn y maes gwaith hwn.