Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Gorffennaf 2023

Grantiau ar gael nawr i roi hwb i gymorth tlodi bwyd

Gall elusennau, grwpiau cymunedol a sefydliadau eraill sy'n mynd i'r afael â thlodi bwyd yn Abertawe nawr wneud cais am gyllid i gefnogi eu gwaith.

Tîm Cyflogaeth yn gweithio i gyrraedd hyd yn oed mwy o bobl

Mae gwasanaeth cyflogaeth arbenigol yn gweithio i gyrraedd mwy o bobl yn Abertawe nag erioed o'r blaen yn dilyn ailstrwythuro yn gynharach eleni.

Cyfle i chi ddweud eich dweud am flaenoriaethau Hawliau Dynol

Gofynnir i bobl ar draws Abertawe am eu barn ynghylch y camau gweithredu y gellir eu cymryd i gyflawni pum maes blaenoriaeth Dinas Hawliau Dynol.

Plant ysgol yn cael mynediad am ddim i'r castell!

​​​​​​​Gall disgyblion ysgolion cynradd Abertawe ymweld â Chastell Ystumllwynarth am ddim fel rhan o nifer o sesiynau dros yr wythnosau nesaf.

Cyfle i ddweud eich dweud ar eithriadau posib i gyfyngiad cyflymder 20mya Llywodraeth Cymru

Mae'r adeg pan gyflwynir terfyn 20mya Llywodraeth Cymru ar draws y wlad yn nesáu.

Y ddinas i groesawu athletwyr o bedwar ban byd ar gyfer IRONMAN 70.3 Abertawe

Disgwylir i bron 2,000 o athletwyr gyrraedd de Cymru ar gyfer ras IRONMAN 70.3 Abertawe y llenwyd pob lle ar ei chyfer ac a gynhelir yma am yr eildro.

Awgrymiadau da ar gyfer lleihau carbon ar gael i fusnesau Abertawe

Mae awgrymiadau da ar gael i fusnesau Abertawe sy'n ceisio arbed arian ar eu biliau ynni a thorri eu hôl troed carbon.

Defnyddwyr cartrefi modur yn cael eu hannog i ddefnyddio mannau diogel ar gyfer parcio a gwersylla

Gofynnir i berchnogion cartrefi modur ddefnyddio lleoliadau diogel ac addas i barcio'u cerbydau pan fyddant yn aros dros nos yn ardal y Mwmbwls.

Digwyddiad pêl-droed difyr i hyrwyddo'r neges mannau diogel

Mae twrnamaint arbennig i bobl ifanc yn dechrau ddydd Gwener yn Abertawe i nodi uchafbwynt Wythnos Ymwybyddiaeth o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.

Gwnewch y peth iawn a helpwch i sicrhau nad oes sbwriel yn Abertawe'r haf hwn

Caiff preswylwyr ac ymwelwyr ag Abertawe eu hannog i wneud y peth iawn a mynd â'u sbwriel adref gyda nhw yr haf hwn.

Ffigurau newydd yn dangos llwyddiant blwyddyn gyntaf yr arena

Dengys ffigurau newydd y gwnaed yn agos i chwarter miliwn o ymweliadau ag Arena Abertawe yn ystod ei blwyddyn gyntaf o weithredu.

Llun oddi uchod yn dangos y cynnydd yn y gwaith i adeiladu swyddfeydd

Mae pedwar llawr uwchben lefel y stryd wedi cael eu codi bellach wrth i waith adeiladu barhau ar ddatblygiad mawr newydd yng nghanol dinas Abertawe.
Close Dewis iaith