Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Ionawr 2024

Prydau ysgol am ddim yn cael eu hestyn i bob disgybl Blwyddyn 4

Bydd disgyblion Blwyddyn Pedwar ym mhob un o ysgolion Abertawe yn cael cynnig prydau ysgol am ddim pan fydd plant yn dychwelyd o'u gwyliau hanner tymor fis nesaf.

Cae dan do wedi'i osod mewn cyfadeilad hamdden o'r radd flaenaf

Mae cae 3G dan do newydd wedi cael ei osod mewn cyfadeilad chwaraeon newydd o'r radd flaenaf yn Ysgol Gyfun Gymunedol a Chanolfan Hamdden Cefn Hengoed.

Siop Gwybodaeth dan yr Unto yn dod i'r amgueddfa

Y mis hwn bydd y Siop Gwybodaeth dan yr Unto fwyaf erioed yn dod i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau rhwng 11am a 2pm ddydd Llun 22 Ionawr.

Myfyrwyr gofal iechyd yn dysgu am gydlynu ardaloedd lleol

Mae myfyrwyr gofal iechyd sy'n astudio yn Abertawe wedi bod yn dysgu am waith y mae cydlynwyr ardaloedd lleol yn ei wneud yn y ddinas a pha mor fuddiol yw'r gwaith hwnnw i iechyd a lles preswylwyr.

Elusen yn amlygu pwysigrwydd grantiau urddas mislif

Mae elusen wedi amlygu pwysigrwydd sicrhau bod cynhyrchion mislif am ddim ar gael i'r rheini sydd eu hangen mewn ffordd ymarferol ac urddasol.

Gweithgareddau hwyl am ddim sydd ar gael y gaeaf hwn

Cynhelir llu o weithgareddau am ddim a rhai â chymhorthdal yn Abertawe'r gaeaf hwn ar gyfer plant a phobl ifanc a theuluoedd yn ogystal â phreswylwyr dros 50 oed.

Gofyn i'r Cabinet gymryd y cam nesaf tuag at sefydlu ysgol arbennig newydd

Gofynnir i Gabinet Cyngor Abertawe gymryd y cam nesaf mewn proses sy'n bwriadu adeiladu ysgol newydd a adeiladwyd at y diben, er mwyn gwella cyfleusterau'n sylweddol ac ehangu'r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion yn y ddinas a chanddynt anghenion dysgu ychwanegol ac awtistiaeth ddifrifol.

Hwyl dros yr ŵyl i blant mewn ardaloedd chwarae newydd

Bydd plant mewn cymdogaethau ar draws Abertawe yn cael y cyfle i gael awyr iach dros wyliau'r Nadolig mewn ardaloedd chwarae newydd a grëwyd ar eu cyfer.

Buddsoddiad sylweddol i ddod â hanes yn fyw yn Abertawe

Mae castell a nifer o neuaddau eglwysi ymysg yr adeileddau hanesyddol yn Abertawe a fydd yn elwa cyn bo hir o hwb ariannol mawr.

Grantiau bwyd yn 'llinell fywyd' i deuluoedd, meddai elusen

Yn ôl elusen sy'n gweithio i gefnogi rhai o gymunedau mwyaf difreintiedig Abertawe, mae cyllid i helpu i fynd i'r afael â thlodi bwyd wedi bod yn llinell fywyd i deuluoedd.

Trysorau lleol ar gael yr haf hwn

Mae Cyngor Abertawe ar fin gwneud un o'r lotrïau blynyddol pwysicaf ar gyfer un o'i hasedau gwerthfawr.

Mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd: Rhannwch eich barn a'ch syniadau!

Mae gan breswylwyr Abertawe tan ddiwedd y mis i fynegi eu barn fel rhan o arolwg newid yn yr hinsawdd allweddol.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • o 4
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith