Chwilio'r wefan
English

Mae'r holl leoedd ac ardaloedd chwarae ar draws Abertawe ar gau. Peidiwch â defnyddio unrhyw offer campfa awyr agored. Manylion: www.abertawe.gov.uk/CyngorarCoronafeirws Mae ein parciau mwy o faint ar agor am y tro. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth. 

Search with flower

Chwiliwch barciau a mannau gwyrdd

Defnyddiwch ein chwiliad parciau a mannau gwyrdd i ddod o hyd i fannau awyr agored yn Abertawe a'r cyfleusterau maen nhw'n eu cynnig.

Nodwch eich geiriau allweddol:
Ar hyn o bryd, mae 107 o ganlyniadau - Tudalen 8 o 11
Dangos
canlyniadau ar gyfer pob tudalen
Trefnu yn ôl:
  • Cymysgedd o goetir llydanddail a phlanhigfa sydd ar ôl ers clirio coedwig wreiddiol y cwm rai degawdau yn ôl i adeiladu'r safle tai a phentref y myfyrwyr gerllaw....

  • Mae Hardings Down (sy'n eiddo Llangennith Manors) yn safle rhostir agored ar lethr bryn sy'n ymestyn ar draws oddeutu 65 hectar. I raddau helaeth, nid oedd Hardings...

  • Man gwyrdd agored eang gyda chyfleusterau ardderchog ar gyfer plant iau a phlant hŷn. Hefyd, ceir digon o le i fynd â'r ci am dro ac ymestyn eich coesau.

  • Mae'r ardal hon yn cynnwys coetir cymunedol newydd sy'n cael ei ddatblygu o dan Brosiect Coetiroedd Gogledd Gŵyr, ynghyd â meysydd chwarae.

  • Mae Llyn y Fendrod yn cynnwys ardal o ryw 13 erw yng nghalon Parc Menter Abertawe.

  • Mae gan y parc gweithgareddau hwn nifer o gyrtiau, caeau a chyfleusterau ar gyfer nifer o chwaraeon awyr agored.

  • Mae'r parc hwn yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau, o'r lawnt fowlio i ardal chwarae i blant. Mae'r parc yn darparu lle i aelodau'r gymuned gwrdd, a chwarae.

  • Mae safle'r hen waith brics bellach yn goetir llydanddail gyda phwll, dôl, rhostir, brigiadau creigiog ac adfeilion adeiladau'r hen waith brics.

  • Yn bennaf mae'r warchodfa'n cynnwys coed derw sydd tua 100 mlwydd oed a gafodd eu plannu ar ôl cliriad blaenorol.

  • Parc hardd yng nghanol y ddinas yw Parc Cwmdoncyn. Gwnaed gwaith adnewyddu sylweddol yn y parc yn ddiweddar, drwy raglen a ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri,...

Wedi'i bweru gan GOSS iCM