Chwilio'r wefan
English

Mae'r holl leoedd ac ardaloedd chwarae ar draws Abertawe ar gau. Peidiwch â defnyddio unrhyw offer campfa awyr agored. Manylion: www.abertawe.gov.uk/CyngorarCoronafeirws Mae ein parciau mwy o faint ar agor am y tro. Diolch yn fawr am eich cefnogaeth. 

Search with flower

Chwiliwch barciau a mannau gwyrdd

Defnyddiwch ein chwiliad parciau a mannau gwyrdd i ddod o hyd i fannau awyr agored yn Abertawe a'r cyfleusterau maen nhw'n eu cynnig.

Nodwch eich geiriau allweddol:
Ar hyn o bryd, mae 107 o ganlyniadau - Tudalen 1 o 3
Dangos
canlyniadau ar gyfer pob tudalen
Trefnu yn ôl:
 • Mae'r Gerddi Botaneg yn gartref i un o gasgliadau planhigion pennaf Cymru gyda borderi blodau lliwgar a thai gwydr mawr.

 • Mae bywyd gwyllt a nodweddion naturiol a hanesyddol Bae Abertawe'n creu amgylchedd o safon eithriadol i fyw, gweithio a datblygu twristiaeth gynaliadwy ynddo.

 • Mae Rhodfa Bywyd Gwyllt Hillside yn ardal eang naturiol agored (27 hectar), tua milltir o ganol dinas Abertawe.

 • Mae Parc Melin Mynach yn dirwedd o bwys hanesyddol, gyda nodweddion treftadaeth ddiwydiannol.

 • Mae gan barc gwyrdd a hyfryd Ynystawe, sydd ger glannau'r afon Tawe, amrywiaeth o gyfleusterau i bobl o bob oed.

 • Mae Morfa Llanrhidian a Thwyni Whiteford yn eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac yn safleoedd arbennig o ran harddwch y dirwedd a'r bywyd gwyllt.

 • Parc coediog canolig ei faint yw hwn gyda nant ddymunol yn rhedeg drwyddo.

 • Mae Parc Sglefrio West Cross, ar y blaendraeth rhwng Lido Blackpill a West Cross, yn lle diogel i sglefrwyr a'r rhai sy'n reidio beiciau BMX ddod ynghyd ac ymarfer...

 • Mae'r cominau hyn yn fosaig o laswelltir llaith asid a rhostir sychach. Maent yn gominau tawel iawn ar y cyfan, ychydig yn ddiarffordd, wedi'u cuddio gan brysgwydd...

 • Parc trefol gyda choetir a chae criced ar gyrion Clydach.

 • Mae'r nant yn rhedeg drwy'r coetir deniadol hwn o dderw a chyll yn bennaf sy'n gartref i adar megis y dylluan frech, y gnocell werdd, llwyd y gwrych, y fronfraith,...

 • Parc trefol twt a hardd rhwng canol y ddinas a'r Mwmbwls.

 • Mae'r parc hwn yng nghanol y Mwmbwls yn lle perffaith i'r teulu gicio pêl a chwarae neu ymlacio wrth fynd â'r ci am dro.

 • Mae rhan ogleddol y safle'n cynnwys brith o laswelltir corsiog a phrysgwydd.

 • Mae Glaswelltir Corsiog y Trallwn yn ardal o oddeutu 23 hectar o laswelltir wedi'i wella a'i wella'n rhannol, planhigfeydd coniffer (Coedwig y Trallwn) gyda datblygiad...

 • Man agored yn Townhill.

 • Mae pum darn bach o tir comin ar wahân yn ardal Llanmorlais/Blue Anchor.

 • Mae camlas Tennant yn 8 milltir o hyd o Bort Tennant, Abertawe i'w chyffordd â Chamlas Nedd yn Aberdulais ac mae'n daith gerdded hyfryd a hamddenol drwy dirweddau...

 • Mae Gwarchodfa Natur Bro Tawe ym Mro Tawe, maestref yng ngogledd-ddwyrain Abertawe.

 • Mae Camlas Abertawe'n goridor gwyrdd deniadol ac yn lle hyfryd i fynd am dro.

 • Mae'r comin hwn yn glytwaith o rostir isel a glaswelltir corsiog. Mae'r gwair ar ran o'r safle'n cael ei dorri'n rheolaidd a cheir rhai meysydd chwaraeon.

 • Parc cowrt trefol bach a ffurfiol gyda choed yn eu llawn dwf a seddau.

 • Mae'r darn hwn o arfordir yn doreithiog o fywyd gwyllt a hanes ac yn dirwedd amrywiol a thrawiadol o olygfeydd clogwyni, coetiroedd a thwyni tywod.

 • Mae Coed Parc Sgeti'n cwmpasu grŵp o bum coedwig fach leol yn ardal Sgeti yn Abertawe, y mae dwy ohonynt yn hawdd mynd iddynt.

 • Ymweliad hanfodol i deuluoedd o bob oedran. Mae gan Barc Singleton erwau o wyrddni diaddurn syml.

 • Ardal o dir comin 68ha yw Ryers Down (sy'n eiddo i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol).

 • Mae bae ysgubol Rhosili ar ben pellaf Penrhyn Gŵyr. Gyda sgerbwd llongddrylliad ac ynys lanw Pen Pyrod Rhosili i'w gweld ar lanw isel, y ffordd orau i weld y cyfan...

 • Mae gan y parc hwn nifer o nodweddion diddorol gan gynnwys cwrt pêl fasged ac amffitheatr goncrit.

 • Mae Gwarchodfa Natur Leol Pwll Du yn cynnwys darn cul o dir gwastad ar ben y clogwyni a'r llethr i lawr i'r creigiau a olchir gan y môr, ac mae'n cynnal amrywiaeth...

 • Parc Primrose yn barc bychan yn Llansamlet.

 • Mae'r parc hwn i'r gogledd o'r sir ym mhentref Pontlliw.

 • Mae Clogwyni Pennard (ym mherchnogaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn bennaf) yn ddarn o arfordir hardd gwyllt a garw yn ne Gwyr, gyda Bae'r Tri Chlogwyn, sy'n...

 • Mae nifer o olion archeolegol pwysig ar Dwyni Penmaen ac mae'r safle rhwng Bae'r Tri Chlogwyn a Bae Oxwich yn golygu ei fod yn daith gerdded ddeniadol.

 • Ar gyrion gogleddol Abertawe y mae Coed Cwm Penllergaer sy'n weladwy o draffordd yr M4.

 • Amgylchynir llethrau Penlan gan ddatblygiadau trefol Penlan a Brynhyfryd ac yn cynnwys mosaig o rostir sych/laswelltir asidig. Ceir ardaloedd llai sy'n cynnwys...

 • Mae Pengwern a Fairwood yn ddwy ardal fawr o dir comin nesaf at ei gilydd (cyfanswm o 157 hectar a 462ha yn eu tro) sy'n cynnwys glaswelltir rhostirol llaith, glaswelltir...

 • Coetir poblogaidd yw Coed y Parc (164 hectar) yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Gŵyr.

 • Gyda dwy lawnt fowlio a chae pêl-droed, mae gan Barc y Werin nifer o gyfleusterau gwych i ddenu ymwelwyr o bob oed a'u cadw'n actif.

 • Mae Parc Williams o fewn pellter cerdded i gastell Casllwchwr ac mae'n cynnig llawer o gyfleusterau ar gyfer nifer o weithgareddau awyr agored.

 • Parc cymunedol gwych yn nwyrain y ddinas sy'n cynnig ardal gemau amlddefnydd a lle i gicio pêl.

 • Mae'r ardal hon yn cynnwys Coed Peel, y fynwent gan gynnwys safle claddu coetir a thiroedd y castell.

 • Mae'r tir comin 35 hectar hwn ar lethr y clogwyn rhwng Bae Langland a Bae Caswell.

 • Mynydd hir, cul (79.4 hectar) yw Mynydd Gelliwastad sydd â golygfeydd hyfryd o ddwy ochr y cwm.

 • Safle 182 hectar o faint ar ymyl ystâd ddiwydiannol Penllergaer yw hwn. Mae Heol Tregŵyr (A484), Heol Abertawe (B4620) a Heol yr Ysbyty yn croesi'r safle.

 • Mae Comin Mynydd Cadle ar gyrion trefol Penderi.

 • Tir comin tua 34 hectar yw hwn, wedi'i groesi gan reilffordd, ac mae'n cynnwys amrywiaeth o gynefinoedd.

 • Comin 65 hectar yw hwn wedi'i gysylltu gan lwybr troed â Choed Gelli Hir - safle sy'n eiddo i Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru sy'n ei reoli.

 • Mae Comin Mynydd Bach ar gyrion trefol Abertawe i'r gogledd o Ysgol Mynydd Bach (Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw), dwy fynwent, tai a ffermdir.

 • Ym 1991, dynodwyd 23 hectar Bryn y Mwmbwls yn Warchodfa Natur Leol (GNL) er mwyn diogelu'r safle i fywyd gwyllt a phobl.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM