Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynlluniau a pholisïau trafnidiaeth a phriffyrdd

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau ar gyfer trafnidiaeth a phriffyrdd.

Blaenraglen waith priffyrdd 2020 - 2025

Mae Dinas a Sir Abertawe'n gyfrifol am gynnal a chadw 1091 km (676 milltir) o ffyrdd cerbydau a llwybrau troed priffyrdd a fabwysiadwyd yn ei ffiniau, gan sicrhau bod yr holl faterion cynnal a chadw a rheoli priffyrdd yn cael eu gwneud yn effeithiol.

Asesiad Trafnidiaeth o Goridor Ffordd Fabian

Bydd Coridor Ffordd Fabian yn mynd trwy ddatblygiad sylweddol yn y 25 mlynedd nesaf, gan greu mwy o alw teithio.

Cynllun Trafnidiaeth Lleol

Y Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd i Dde-orllewin Cymru (2015-2020) yw'r polisi statudol sy'n penderfynu ar y strategaeth a'r rhaglen ar gyfer trafnidiaeth a'r isadeiledd trafnidiaeth yn Ninas a Sir Abertawe.

Strategaethau bysus a threnau

Mae'r adroddiadau hyn yn darparu polisi a strategaeth ar gyfer teithio ar fysus a threnau yn Ninas a Sir Abertawe a De Orllewin Cymru.

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol

Mae'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol yn nodi strategaeth tymor hir ar gyfer gwella mynediad i dde-orllewin Cymru, o'i mewn a'r tu allan iddi.

Polisi palmentydd i bobl

Yng nghyd-destun y polisi hwn, ystyr palmant yw llwybrau cerdded, troedffyrdd ac arwynebau defnydd a rennir palmantog y mae'r awdurdod yn gyfrifol amdanynt.

Adroddiadau blynyddol y gwasanaethau parcio

Cewch gopïau o Adroddiadau Blynyddol y Gwasanaethau Parcio a dolenni i'r Datganiad o Gyfrifon ar gyfer incwm a gwariant blynyddol meysydd parcio.

Polisi gwasanaeth y gaeaf

Mae'r polisi hwn yn nodi ymagwedd Dinas a Sir Abertawe ar gyfer gwasanaeth cynnal a chadw'r priffyrdd yn ystod y gaeaf.

Teithio llesol

Term ar gyfer gwneud taith mewn ffordd gorfforol, fel beicio neu gerdded yw teithio llesol. Rydym am wella a hyrwyddo teithio llesol er lles pawb.
Close Dewis iaith