Chwilio'r wefan
English

Mae holl feysydd parcio'r cyngor yng nghanol y ddinas ar agor a gellir parcio ynddynt am ddim ar hyn o bryd. Taliadau'n ailddechrau o 15 Awst.

 

Mae holl feysydd parcio'r traethau/blaendraethau ar agor a rhaid talu i barcio yno.

 

Mae holl feysydd parcio'r rhai maestrefol ar agor.

 

Mae peiriannau Talu ac Arddangos newydd yn cael eu gosod mewn meysydd parcio o ddydd Mawrth 11 Awst. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra yn ystod y cyfnod hwn. Bydd y peiriannau hyn yn cael eu gosod yn lle'r hen rai a'r rhai sydd wedi'u difrodi, a byddant yn derbyn arian parod a thaliad gyda cherdyn a bydd yr ap MiPermit ar gael o hyd.

 

Mae'r gwasanaethau Parcio a Theithio wedi'u hatal nes clywir yn wahanol.

 

Coronafeirws: y diweddaraf am barcio a chludiant cyhoeddus

Parcio

Meysydd parcio

Manylion am ein holl feysydd parcio yn Abertawe a'r cyffiniau, gan gynnwys mapiau, taliadau a sut i brynu tocyn tymor.

Mae nifer o feysydd parcio canol y ddinas a Pharcio a Theithio wedi ennill gwobr Parcio Mwy Diogel Park Mark®Yn agor mewn ffenest newydd. Golyga'r wobr fod yr heddlu wedi archwilio'r maes parcio, ac mae'n cynnwys mesurau i wneud yr amgylchedd yn fwy diogel i chi a'ch cerbyd.

Mae'r mapiau isod yn dangos pob maes parcio yn yr ardalau. I gael mwy o wybodaeth am bob maes parcio, cliciwch ar y maes parcio ar y map isod. Bydd gwneud hyn yn darparu gwybodaeth fanylach gan gynnwys nifer y lleoedd parcio a lleoedd o ddiddordeb gerllaw.

Mae pob peiriant talu a pheiriant talu ac arddangos y meysydd parcio aml-lawr a pharcio a theithio bellach wedi'u diweddaru er mwyn gallu derbyn y £1 newydd.

Beth yw'r peiriannau newydd hyn? 

Rydym wedi rhoi gwybod i'n prif sefydliadau busnes a chanddynt hawlenni wedi'u trefnu gyda ni o'r newidiadau. Os ydych chi'n ddeiliad hawlen ac mae angen rhagor o wybodaeth arnoch am y newidiadau y gall fod angen i chi eu gwneud fel rhan o'r broses, e-bostiwch Ad-daliadauparcio@abertawe.gov.uk neu siaradwch ag aelod o staff trwy ddefnyddio'r intercom wrth allanfa'r maes parcio pan fyddwch yn gadael.

 Cwestiynau Cyffredin

Hoffwn barcio... yng nghanol y ddinas,  ger y traeth,  yng Ngŵyr,  yn Nhreforys,  yng Ngorseinon,  yn Nhregŵyr,  ym Mhontarddulais,  ym Mrynhyfryd

Parcio i feiciau modur ym meysydd parcio'r cyngor

Os nad oes gan y maes parcio gilfachau parcio dynodedig ar gyfer beiciau modur, dylech barcio mewn ardal nad yw'n gyfyngedig a hynny heb achosi rhwystr. Gall beicwyr modur barcio am ddim mewn lleoliad diogel nad yw'n gyfyngedig. Fel arall, dylech barcio mewn cilfach barcio ddynodedig ar gyfer ceir. Bydd angen i chi brynu tocyn talu ac arddangos ar gyfer eich beic modur. Dengys y ffïoedd ar y bwrdd tariff. NI allwch barcio am ddim mewn cilfach.   

Ad-daliadau - os hoffech wneud cais am ad-daliad oherwydd problem â pheiriant talu - e-bostiwch diffygionmaesparcio@abertawe.gov.uk neu anfonwch lythyr i'r Gwasanaethau Parcio, Blwch Post 588, Abertawe SA1 9GD.  Bydd angen cynnwys esboniad manwl sy'n nodi'ch rheswm dros wneud cais am ad-daliad. Sylwer ni roddir ad-daliadau am ordaliadau oni bai bod problem gyda'r peiriant.

Rhowch eich enw a'ch cyfeiriad llawn gan nad oes modd ad-dalu i gerdyn bob tro, ac efallai bydd rhaid anfon siec.

Gwneir gwiriadau, at ddibenion archwiliad, i sicrhau bod modd rhoi'r ad-daliad. Os nad yw'n bosib rhoi ad-daliad byddwch yn derbyn ymateb yn ogystal ag esboniad llawn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu sylwadau am faterion parcio neu os hoffech roi gwybod am unrhyw broblem, e-bostiwch Ad-daliadauparcio@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 635959, ar agor dydd Llun - dydd Iau 8.30am - 5.00pm, a dydd Gwener 8.30am - 4.30pm.

Meysydd parcio canol y ddinas

Gwybodaeth am ein meysydd parcio yng nghanol y ddinas, gan gynnwys lleoliad, nifer y lleoedd, oriau agor a lleoliadau gerllaw.

Meysydd parcio'r traeth a'r promenâd

Rydym yn darparu meysydd parcio â mynediad hwylus i'r Promenâd, y Mwmbwls ac ardaloedd o Gŵyr.

Meysydd parcio maestrefol

Gwybodaeth am bob un o'n meysydd parcio, gan gynnwys lleoliad, nifer y lleoedd a lleoliadau gerllaw.

Taliadau parcio ceir

Taliadau parcio ar gyfer meysydd parcio a reolir gan Ddinas a Sir Abertawe

Tocyn tymor meysydd parcio

Gwybodaeth am sut i brynu tocyn tymor ar gyfer maes parcio.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r peiriannau newydd hyn?

Wedi'i bweru gan GOSS iCM