Chwilio'r wefan
English

Car parking in Swansea city centre is currently free. This is in the interests of key workers and those who have to visit the city centre to do their shopping.

 

St David's, Quadrant, Langland, Caswell, Bracelet Bay and Port Eynon car parks are closed until further notice.

 

Park and ride services are suspended until further notice.

 

Coronavirus: parking and public transport updates

Parcio

Meysydd parcio

Manylion am ein holl feysydd parcio yn Abertawe a'r cyffiniau, gan gynnwys mapiau, taliadau a sut i brynu tocyn tymor.

Mae nifer o feysydd parcio canol y ddinas a Pharcio a Theithio wedi ennill gwobr Parcio Mwy Diogel Park Mark®Yn agor mewn ffenest newydd. Golyga'r wobr fod yr heddlu wedi archwilio'r maes parcio, ac mae'n cynnwys mesurau i wneud yr amgylchedd yn fwy diogel i chi a'ch cerbyd.

Mae'r mapiau isod yn dangos pob maes parcio yn yr ardalau. I gael mwy o wybodaeth am bob maes parcio, cliciwch ar y maes parcio ar y map isod. Bydd gwneud hyn yn darparu gwybodaeth fanylach gan gynnwys nifer y lleoedd parcio a lleoedd o ddiddordeb gerllaw.

Mae pob peiriant talu a pheiriant talu ac arddangos y meysydd parcio aml-lawr a pharcio a theithio bellach wedi'u diweddaru er mwyn gallu derbyn y £1 newydd.

Beth yw'r peiriannau newydd hyn? 

Rydym wedi rhoi gwybod i'n prif sefydliadau busnes a chanddynt hawlenni wedi'u trefnu gyda ni o'r newidiadau. Os ydych chi'n ddeiliad hawlen ac mae angen rhagor o wybodaeth arnoch am y newidiadau y gall fod angen i chi eu gwneud fel rhan o'r broses, e-bostiwch Ad-daliadauparcio@abertawe.gov.uk neu siaradwch ag aelod o staff trwy ddefnyddio'r intercom wrth allanfa'r maes parcio pan fyddwch yn gadael.

 Cwestiynau Cyffredin

Hoffwn barcio... yng nghanol y ddinas,  ger y traeth,  yng Ngŵyr,  yn Nhreforys,  yng Ngorseinon,  yn Nhregŵyr,  ym Mhontarddulais,  ym Mrynhyfryd

Parcio i feiciau modur ym meysydd parcio'r cyngor

Os nad oes gan y maes parcio gilfachau parcio dynodedig ar gyfer beiciau modur, dylech barcio mewn ardal nad yw'n gyfyngedig a hynny heb achosi rhwystr. Gall beicwyr modur barcio am ddim mewn lleoliad diogel nad yw'n gyfyngedig. Fel arall, dylech barcio mewn cilfach barcio ddynodedig ar gyfer ceir. Bydd angen i chi brynu tocyn talu ac arddangos ar gyfer eich beic modur. Dengys y ffïoedd ar y bwrdd tariff. NI allwch barcio am ddim mewn cilfach.   

Ad-daliadau - os hoffech wneud cais am ad-daliad oherwydd problem â pheiriant talu - e-bostiwch diffygionmaesparcio@abertawe.gov.uk neu anfonwch lythyr i'r Gwasanaethau Parcio, Blwch Post 588, Abertawe SA1 9GD.  Bydd angen cynnwys esboniad manwl sy'n nodi'ch rheswm dros wneud cais am ad-daliad. Sylwer ni roddir ad-daliadau am ordaliadau oni bai bod problem gyda'r peiriant.

Rhowch eich enw a'ch cyfeiriad llawn gan nad oes modd ad-dalu i gerdyn bob tro, ac efallai bydd rhaid anfon siec.

Gwneir gwiriadau, at ddibenion archwiliad, i sicrhau bod modd rhoi'r ad-daliad. Os nad yw'n bosib rhoi ad-daliad byddwch yn derbyn ymateb yn ogystal ag esboniad llawn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu sylwadau am faterion parcio neu os hoffech roi gwybod am unrhyw broblem, e-bostiwch Ad-daliadauparcio@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 635959, ar agor dydd Llun - dydd Iau 8.30am - 5.00pm, a dydd Gwener 8.30am - 4.30pm.

Meysydd parcio canol y ddinas

Gwybodaeth am ein meysydd parcio yng nghanol y ddinas, gan gynnwys lleoliad, nifer y lleoedd, oriau agor a lleoliadau gerllaw.

Meysydd parcio'r traeth a'r promenâd

Rydym yn darparu meysydd parcio â mynediad hwylus i'r Promenâd, y Mwmbwls ac ardaloedd o Gŵyr.

Meysydd parcio maestrefol

Gwybodaeth am bob un o'n meysydd parcio, gan gynnwys lleoliad, nifer y lleoedd a lleoliadau gerllaw.

Taliadau parcio ceir

Taliadau parcio ar gyfer meysydd parcio a reolir gan Ddinas a Sir Abertawe

Tocyn tymor meysydd parcio

Gwybodaeth am sut i brynu tocyn tymor ar gyfer maes parcio.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r peiriannau newydd hyn?

Wedi'i bweru gan GOSS iCM