Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Carer helping someone up

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF) [30KB]

Hoffwch ni ar Facebook (Yn agor ffenestr newydd) neu dilynwch ni ar Twitter (Yn agor ffenestr newydd) i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol

O £10.50 yr awr. Mae amrywiaeth o swyddi Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol ar gael ledled ardal Abertawe i gefnogi unigolion o bob oedran (plant ac oedolion), cefndir a gallu.

Swyddog Iechyd yr Amgylchedd (dyddiad cau: 31/05/23)

£36,298 - £40,478 y flwyddyn. Rydym yn awyddus i recriwtio Swyddog Iechyd yr Amgylchedd â chymwysterau addas i weithio o fewn y Tîm Bwyd a Diogelwch yn Ninas a Sir Abertawe. Mae'r swydd yn un gyfnod penodol hyd at 31/03/24.

Cynorthwy-ydd Cegin (dyddiad cau: 01/06/23)

£21,189 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am Gynorthwy-ydd Cegin i ymuno â'n tîm yng Ngwasanaeth Dydd Anghenion Arbennig Birchgrove. Yr oriau gwaith fyddai 11.30 - 13.30.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 01/06/23)

Gradd 8, £32,020 - £35,411 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9 £36,298 - £40,478 y flwyddyn (cymwysedig). Mae gennym swydd wag yn ein Tîm Anableddau Dysgu Cymunedol (CLDT) Gwasanaethau Oedolion, ac rydym eisiau recriwtio Gweithiwr Cymdeithasol i swydd barhaol.

Cydlynydd Ardal Leol (dyddiad cau: 01/06/23)

£32,020 - £35,411 y flwyddyn. Rydym yn recriwtio Cydlynydd Ardal Leol sy'n gwasanaethu ardal Blaen-y-maes, Portmead, Ravenhill, Fforestfach. Mae'r swydd yn gontract dros dro hyd at fis Mawrth 2024.

Uwch Weithiwr Blynyddoedd Cynnar, Cymorth Cynnar (dyddiad cau: 01/06/23)

£27,852 - £31,099 y flwyddyn. Swydd dros dro yw hon tan 31 Mawrth 2025 yn y lle cyntaf ond caiff ei hymestyn yn amodol ar y cyllid sydd ar gael.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 01/06/23)

Gradd 8 (newydd gymhwyso) £35,411 y flwyddyn. Gradd 9 (cymwys) £36,298 - £40,478 y flwyddyn. Mae Maethu Cymru Abertawe yn wasanaeth Maethu Awdurdod Lleol blaenllaw wedi'i leoli o fewn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Gweithiwr Arweiniol Cymorth Cynnar (dyddiad cau: 01/06/23)

£27,852 - £31,099 y flwyddyn. Os ydych chi'n mwynhau cefnogi plant a'u teuluoedd i gyflawni eu potensial llawn, efallai mai Cyngor Abertawe yw'r union wasanaeth i chi.

Swyddog Cymorth Gwasanaethau (dyddiad cau: 01/06/23)

£27,852 - £31,099 per year Swansea Council places great value in promoting early years and childcare believing in the ethos of providing every child with the best start in life to be the best that they can be.

Uwch Beiriannydd Rheoli Rhwydwaith (dyddiad cau: 01/06/23)

£36,298 - £40,478 y flwyddyn. Mae tîm Rheoli Rhwydwaith Cyngor Abertawe, yn ymdrin â chyflawni dyletswyddau'r Awdurdod Priffyrdd fel y'u nodir yn y Ddeddf Priffyrdd, o ran datblygiadau tai yn bennaf, drwy Gytundebau adran 278 ac adran 38.

Gwasanaeth Dydd Fforestfach - Glanhawr (dyddiad cau: 02/06/23)

£20,812 y flwyddyn (pro-rata). Mae'r swydd am 10 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener am 2 awr y shifft. Gellir gwneud y glanhau yn gynnar yn y bore neu gyda'r nos ond mae amseroedd i'w cytuno yn y cyfweliad.

Gweithiwr Cymdeithasol Niwed Cudd (dyddiad cau: 02/06/23)

£35,411 y flwyddyn (newydd gymhwyso) £36,298 - £40,478 y Flwyddyn (Cymwysedig). Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Gweithiwr Cymdeithasol Niwed Cudd (ar gontract cyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2024, gyda golwg ar gytuno ar gyllid o flwyddyn i flwyddyn), o fewn Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, Cymorth i Deuluoedd, Abertawe - lle gwych i fyw a gweithio.

Gweithiwr Cymdeithasol Ymgynghorol (dyddiad cau: 02/06/23)

£44,539 - £45,495 y flwyddyn Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Gweithiwr Cymdeithasol Ymgynghorol Niwed Cudd (ar gontract tymor penodol hyd at 31 Mawrth 2024 gyda'r bwriad o gytuno ar gyllid flwyddyn ar ôl blwyddyn) yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, Cymorth i Deuluoedd, Abertawe - lle gwych i fyw a gweithio.

Datblygwr Cymwysiadau (dyddiad cau: 02/06/23)

£32,020 - £35,411 y flwyddyn. Mae Cyngor Abertawe yn parhau i drawsnewid fel rhan o'r amgylchedd digidol byd-eang. Mae amgylchiadau'n newid yn gyflym a bydd ein gwasanaethau Digidol wrth wraidd ein hymgyrch am wasanaethau cynaliadwy, sy'n addas ar gyfer y dyfodol.

Swyddog Comisiynu (dyddiad cau: 06/06/23)

£41,496 - £45,495 y flwyddyn. Mae'r tîm Comisiynu yn chwilio am berson brwdfrydig iawn a chymwys / profiadol i ymuno â'r tîm cyffrous ac arloesol hwn i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i wasanaethau a thrigolion Abertawe. Dros dro tan 31 Mawrth 2025.

Uwch-ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 08/06/23)

£41,496 - £43,516 y flwyddyn. Yn Abertawe rydym yn credu mai ein gweithlu yw ein caffaeliad mwyaf, a byddwn yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y cymorth cywir ac amgylchedd gweithio cadarnhaol er mwyn darparu gofal cymdeithasol eithriadol i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Rydym yn cydnabod bod gweithwyr cymdeithasol yn ymgymryd â rôl heriol ond gwerth chweil ac yn gwerthfawrogi'r gwytnwch y maen nhw'n ei ddangos drwy oresgyn heriau o ddydd i ddydd. Bydd Uwch Weithwyr Cymdeithasol yn ein Timau Cynllunio Gofal â Chymorth yn gyfrifol am reoli cynllunio risg a gofal i'n plant sy'n destun cynlluniau plentyn sydd angen gofal a chymorth, cynlluniau amddiffyn plant a'r Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus.

Uwch Weithiwr Arweiniol (dyddiad cau: 08/06/23)

£36,298 - £40,478 y flwyddyn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â'r Gwasanaeth Cymorth Cynnar ac yn cymryd rhan mewn strwythur canolfan amlddisgyblaethol sy'n gyfrifol am ddiwallu anghenion lles pobl ifanc sy'n agored i niwed ac mewn perygl, a'u teuluoedd. R֧ôl dros dro yw hon tan 31 Mawrth 2025.

Rheolwr Strategaeth Gwirfoddoli Gorllewin Morgannwg (dyddiad cau: 09/06/23)

£32,020 - £35,411 y flwyddyn. Mae'n falch gennym gyhoeddi cyfle cyffrous i unigolyn brwdfrydig a deinamig weithio fel rhan o Dîm Trawsnewid Gorllewin Morgannwg. Dros dro tan fis Mawrth 2025.

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol (dyddiad cau: 11/06/23)

£113,003 - £128,010 y flwyddyn (pro rata). Rhan Amser. Fel aelod allweddol o'n tîm rheoli corfforaethol byddwch yn cyfrannu'n weithredol at arweinyddiaeth strategol y Cyngor ac yn sicrhau llwyddiant ein rhaglen Strategol Cyflawni Pethau'n Well Gyda'n Gilydd ac yn cefnogi Strategaethau Cyfathrebu, Digidol a'r Gweithlu.

Pennaeth Tai ac Iechyd y Cyhoedd (dyddiad cau: 11/06/23)

£77,947 - £95,475 y flwyddyn. Gwahoddir ceisiadau am y rôl gyffrous a heriol hon i ddarparu arweinyddiaeth strategol er mwyn cyflenwi Tai a Gwasanaethau Cyhoeddus blaengar ar gyfer dinas Abertawe.

Cynorthwyydd Gweinyddu (dyddiad cau: 14/06/23)

£22,369 - £23,194 y flwyddyn. Mae'r Gwasanaeth Rheoli Gwastraff yn awyddus i benodi Cynorthwyydd Gweinyddu i ddarparu cefnogaeth briodol i feysydd gweithredol o fewn Gwastraff. Dylai fod gan ymgeiswyr brofiad o weithio o fewn tîm gweinyddol ac ariannol, gorau oll os o fewn Cyngor.

Cydlynydd Ardal Leol (dyddiad cau: 14/06/23)

£32,020 - £35,411 y flwyddyn. Rydym yn recriwtio Cydlynydd Ardal Leol ar gyfer ardal y Clâs a Llangyfelach. Mae'r swydd yn gytundeb dros dro ar gyfer cyfnod mamolaeth hyd at fis Mawrth 2024.

Gweinyddwr yr Oriel (dyddiad cau: 15/06/23)

£24,054 - £26,845 y flwyddyn. Mae Oriel Gelf Glynn Vivian yn un o brif orielau celf cyhoeddus Cymru. Rydym yn awyddus i benodi Gweinyddwr Oriel i ymuno â'n tîm ymroddedig a phroffesiynol i weithio mewn amgylchedd prysur a chreadigol. Swydd a rennir, gan weithio 3 diwrnod yr wythnos ydy hon.

Rheolwr Strategol Diwylliant a Thwristiaeth (dyddiad cau: 16/06/23)

£51,649 - £55,919 y flwyddyn Cyfle cyffrous yn un o'r dinasoedd arfordirol mwyaf deniadol ac ardal o harddwch naturiol eithriadol yn y DU, sydd ar hyn o bryd yn profi adfywiad a buddsoddiad sylweddol.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau:15/08/23)

Gradd 8, £35,411 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9 £36,298 - £40'478 y flwyddyn (cymwysedig). Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth gywir a'r amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Rydym yn cydnabod bod gweithwyr cymdeithasol yn ymgymryd â rôl heriol ond gwerth chweil ac yn gwerthfawrogi'r gwydnwch a ddangosant drwy oresgyn heriau bob dydd. Bydd Gweithwyr Cymdeithasol yn ein Timau Cynllunio Gofal â Chymorth yn gyfrifol am reoli cynllunio risg a gofal ar gyfer ein plant sy'n destun cynlluniau plant sy'n derbyn gofal a chymorth plant, cynlluniau amddiffyn plant ac Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus yn dibynnu ar brofiad unigol.

Hebryngwr Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/03/2024)

£20,812 pro rata (£10.79 p/h). Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch ac amddiffyniad pob plentyn a pherson ifanc a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu lles. Felly, ar hyn o bryd rydym yn bwriadu recriwtio Hebryngwyr Croesfannau Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe i ddarparu croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Peiriannydd Pen-desg (dyddiad cau: 02/06/23)

£27,852 - £31,099 y flwyddyn. Mae'r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Digidol a Chwsmeriaid (DCS) yn chwilio am ymgeisydd brwdfrydig, llawn cymhelliant, trefnus a chymwys i ymgymryd â rôl Peiriannydd Pen-desg.

Archwilydd (dyddiad cau: 05/06/23)

£32,020 - £35,411 y flwyddyn Mae Dinas a Sir Abertawe am benodi Archwilydd i ymuno â'r Adran Archwilio Mewnol yn yr adran Gyllid.

Prif Ymgynghorydd Gwella Ysgolion (dyddiad cau: 06/06/2023)

£70,815 - £74,404 Soulbury EIP 28-31 gyda mynediad at 3 phwynt asesu proffesiynol strwythuredig y flwyddyn Rydym yn awyddus i recriwtio gweithiwr proffesiynol hynod lwyddiannus i arwain ein tîm ymroddedig o gynghorwyr gwella ysgolion a'r tîm gwella ysgolion ehangach. Dylai ymgeiswyr fod yn benaethiaid ysgolion llwyddiannus a/neu fod wedi cael llwyddiant amlwg diweddar fel gweithiwr gwella addysg.

Glanhawr - Uned Diogelwch Cymunedol Maesglas (dyddiad cau: 06/06/23)

£20,783 Pro Rata y flwyddyn Mae'r adran glanhau Eiddo/Cyfleusterau Corfforaethol yn awyddus i recriwtio person dibynadwy a hyblyg i'w ychwanegu/hychwanegu at ei dîm glanhau ehangach; mae'r swydd yng nghartref preswyl Maes Glas.

Peiriannydd Prosiectau ac Arloesi Digidol (dyddiad cau: 07/06/23)

£32,020 - £35,411 y flwyddyn. Mae Gwasanaethau Digidol yn chwilio am ymgeisydd brwdfrydig i gymryd rôl Peiriannydd Prosiectau ac Arloesi Digidol.

Uwch-ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad Cau: 06/06/23)

£41,496 - £43,516 y flwyddyn Rhaid i chi feddu ar Gymhwyster Gwaith Cymdeithasol, bod wedi cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru a bod â gwybodaeth a phrofiad cyfredol o weithio gyda phlant a theuluoedd mewn amgylchedd aml-asiantaeth/rhyngddisgyblaethol.Mae angen gwybodaeth am sut mae gwasanaeth maethu'n gweithio a phrif gyfrifoldebau gwasanaeth o'r fath ar gyfer y rôl hon hefyd.

Gweithiwr Cymorth Dyddiol (dyddiad cau: 07/06/23)

£22,369 - £23,194 y flwyddyn. Mae Gwasanaeth Dydd Anghenion Arbennig Gellifedw yn chwilio am berson llawn cymhelliant, brwdfrydig a gofalgar i weithio o fewn Gwasanaeth Dydd sydd wedi hen ennill ei blwyf.

Dadansoddwr Datrysiadau Oracle Fusion (dyddiad cau: 13/06/23)

£32,020 - £35,411 y flwyddyn. Mae'r Gwasanaethau Digidol yn chwilio am ymgeisydd brwdfrydig i ymgymryd â rôl Dadansoddwr Oracle Fusion. Ar hyn o bryd mae hon yn secondiad/rôl dros dro tan 31 Mawrth 2024

Swyddog Cymorth Prosiect (dyddiad cau: 13/06/23)

£22,369 - £23,194 y flwyddyn. Swydd dros dro yw hon tan 31 Mawrth 2024 yn Nhîm Hawliau Lles yr Uned Trechu Tlodi.

Swyddog Hyfforddiant a Chymorth (dyddiad cau: 14/06/23)

£27,852 - £31,099 y flwyddyn. Mae hon yn rôl unigryw a fyddai'n apelio at unigolyn hyderus, rhagweithiol gyda sgiliau lluosog, a allai fentro i ddatblygu'r rôl ac ymchwilio i'w holl bosibiliadau.
Close Dewis iaith