Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Carer helping someone up

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF) [30KB]

Hoffwch ni ar Facebook (Yn agor ffenestr newydd) neu dilynwch ni ar Twitter (Yn agor ffenestr newydd) i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol

O £11.00 yr awr. Cyflogir Cynorthwyydd Personol Gofal Cymdeithasol i gefnogi unigolyn i fyw mor annibynnol â phosib. Mae amrywiaeth o swyddi ar gael yn ardal Abertawe i gefnogi unigolion o bob oed (gan gynnwys plant ac oedolion), cefndir a gallu.

Swyddog Creu Lleoedd a Threftadaeth (dyddiad cau: 11/09/2023)

£32,020 - £35,411 y flwyddyn. Mae Gwasanaeth Cynllunio ac Adfywio'r Cyngor yn awyddus i recriwtio person â chymwysterau addas i gymryd rôl bwysig yn ei adran Creu Lleoedd a Chynllunio Strategol. Mae hon yn swydd barhaol, llawn amser.

Swyddog Canfod Lleoliadau (dyddiad cau: 14/12/23)

£33,945- £37,336 y flwyddyn. Rydym am benodi Swyddog Canfod Lleoliadau i weithio o fewn Tîm Comisiynu Gwasanaethau Plant a Theuluoedd. Mae'r rôl hon yn ganolog i sicrhau bod ein plant yn byw mewn lleoliadau sydd â'r gallu gorau i ddiwallu eu hanghenion pan na allant aros yn eu teulu.

Hebryngwr Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/03/2024)

£20,812 pro rata (£10.79 p/h). Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch ac amddiffyniad pob plentyn a pherson ifanc a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu lles. Felly, ar hyn o bryd rydym yn bwriadu recriwtio Hebryngwyr Croesfannau Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe i ddarparu croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Cydlynydd Gwarchodaeth Arbennig (dyddiad cau: 21/12/23)

£44,539 - £45,495 y flwyddyn. Mae'r Tîm Teulu a Ffrindiau yn wasanaeth Maethu Perthynas Awdurdod Lleol blaenllaw sydd wedi'i leoli yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Swyddog Cefnogi'r Sector Gwirfoddol (dyddiad cau: 12/12/23)

£24,054 - £26,845 y flwyddyn. Cytundeb cyfnod penodol tan 31 Rhagfyr 2024. Mae Gwasanaethau Diwylliannol Cyngor Abertawe eisiau penodi Swyddog Cefnogi'r Sector Gwirfoddol i gynorthwyo gyda phrosiectau a rhaglenni Angori Diwylliant a Thwristiaeth Cronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU. Mae'r swydd hon yn cynnwys recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr i gynyddu arweinyddiaeth o fewn y gymuned ar gyfer hunanreolaeth; codi arian; llywodraethu a chael mynediad at/defnyddio'r parciau/mannau agored, caeau chwaraeon, ystafelloedd newid, llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol a chyfleusterau treftadaeth sydd yn eiddo i'r Cyngor. Hwyluso twf yn y tymor hwy a chydberchnogaeth a throsglwyddo asedau yn y dyfodol.

Cynorthwyydd Gofal Cymunedol x 22 (dyddiad cau: 11/12/23)

£24,054 - £26,845 pro rata y flwyddyn. Mae ein Cynorthwywyr Gofal Cymunedol yn darparu gofal a chymorth er mwyn helpu pobl i gael canlyniadau cadarnhaol, i fyw'n dda, i adennill eu hannibyniaeth a/neu i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain ac yn eu cymuned.

Uwch-ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 13/02/24)

£43,421 - £45,441 y flwyddyn. Yn Abertawe, rydym yn credu mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf, a byddwn yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth gywir ac amgylchedd gweithio cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Prif Seicolegydd Addysg (dyddiad cau: 22/12/23)

£57,544 - £64,431 (dyfarniad cyflog yn yr arfaeth) y flwyddyn. Mae Cyngor Abertawe yn hyrwyddo ymagwedd wirioneddol gynhwysol at ddysgu er mwyn cyflawni ein nod o ddarparu Addysg Ardderchog i Bawb trwy Gydweithio.

Gweithiwr Cymorth Dydd (dyddiad cau:11/12/23)

£24,294 - £25,119 pro rata y flwyddyn. Mae Gwasanaeth Dydd Anghenion Arbennig Maesglas yn chwilio am unigolyn (benywaidd) brwd, llawn cymhelliant a gofalgar i weithio mewn Gwasanaeth Dydd sydd wedi hen ennill ei blwyf, am 30 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cynorthwyydd Cymorth Busnes (dyddiad cau: 11/12/23)

£ 23,114 y flwyddyn. Mae cyfle i gunorthwydd cymorth busnes o fewn tim ceisiadau am fynediad pwnc y gwasanaethau cymdeithasol.

Uwch Weithiwr Cymdeithasol Dyletswydd Brys (dyddiad cau: 11/12/23)

£43,421 - £47,420 y flwyddyn. Mae Tîm Dyletswydd Brys Abertawe yn dîm gwaith cymdeithasol prysur lle mae'r tîm craidd yn cynnwys pedwar aelod o staff llawn-amser sy'n gweithio ar rota dreigl. .

Gweithiwr Cymorth Dyddiol (dyddiad cau: 11/12/23)

£24,294 - £25,119 y flwyddyn. Mae Gwasanaeth Dydd Anghenion Arbennig Parkway yn chwilio am berson gofalgar, llawn cymhelliant a brwdfrydedd, i weithio mewn Gwasanaeth Dydd sefydledig, am 30 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rhyddhad Uwch Weithiwr Cymdeithasol Dyletswydd Argyfwng (dyddiad cau: 11/12/23)

£43,421 - £47,420 y flwyddyn. Mae Tîm Dyletswydd Brys Abertawe yn dîm gwaith cymdeithasol prysur lle mae'r tîm craidd yn cynnwys pedwar aelod o staff llawn-amser sy'n gweithio ar rota dreigl.

Gweithiwr Cymorth Dyddiol (dyddiad cau: 11/12/23)

£24,294 - £25,119 y flwyddyn. Mae Gwasanaeth Dydd Anghenion Arbennig Trewarren yn chwilio am berson gofalgar, llawn cymhelliant a brwdfrydedd, i weithio mewn Gwasanaeth Dydd sefydledig, am 30 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cydlynydd Gwaith Ieuenctid x2 (dyddiad cau: 11/12/23)

£27,852 - £31,099 y flwyddyn. Mae cyfle gwych wedi codi i ymuno â thîm CMET(Cyd-destunol, Coll, Wedi'i Ecsbloetio a'u Masnachu), ar adeg gyffrous fel Gweithiwr Ieuenctid llawn amser dros dro am 12 mis.

Rheolwr Prosiect y Gronfa Ffyniant Gyffredin (dyddiad cau: 12/12/23)

£36,298- 40,478 y flwyddyn (Pro Rata 0.5 CALl, 18.5 awr). Cytundeb parhaol tan 31 Rhagfyr 2024. Mae Gwasanaethau Diwylliannol Cyngor Abertawe yn chwilio am reolwr prosiect profiadol i oruchwylio a llywio prosiectau a rhaglenni Angor Diwylliant a Thwristiaeth Cronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynhyrchu ac yn arwain cynlluniau rheoli prosiect effeithiol a llinellau adrodd, o fewn y gyllideb ac amserlenni, gan weithio'n agos gyda Thîm Ariannu Allanol y Cyngor.

Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg (dyddiad cau: 12/12/23)

£ 24,294-£25,119 y flwyddyn. Mae Dechrau'n Deg Townhill yn awyddus i benodi gweithiwr gofal plant brwdfrydig ac ymroddedig i ymuno â'u tîm i ddarparu gofal plant o ansawdd uchel i blant 2-3 oed yn y gymuned leol.

Swyddog Cymorth Sylfaenol (dyddiad cau: 12/12/23)

£32,020 to £35,411 y flwyddyn. Mae hwn yn gyfle cyffrous i'r unigolyn iawn ymgymryd â rôl bwysig o fewn Is-adran Gyfrifeg yr adran Gyllid. Byddwch yn gyfrifol am ddarparu cyngor a chymorth ariannol i Gyrff Llywodraethu a phenaethiaid clwstwr o ysgolion cynradd ac ysgolion arbennig.

Cefnogaeth Gweinyddol Gofal Ystadau (dyddiad cau: 12/12/23)

£22,369 - £23,194 y flwyddyn pro rata. Mae'r rôl rhannu swydd hon yn darparu cymorth gweinyddol i'r Gwasanaeth Gofal Ystadau yn bennaf. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd angen darparu cymorth i Dîm Rheoli Gwasanaethau Landlordiaid, gan gynnwys Rheolwr Gwasanaethau Landlordiaid neu Reolwyr Gweithrediadau.

Gweithiwr Gweithgareddau FAST (dyddiad cau: 13/12/23)

£29,777 - £32,024 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Gweithiwr Gweithgareddau FAST, yn ein tîm Pobl Ifanc yn eu Harddegau FAST, yng Ngwasanaeth Cymorth i Deuluoedd Abertawe.

Cynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmeriaid (dyddiad cau:13/12/23)

£23,114 y flwyddyn pro rata. Dyma gyfle cyffrous i dri Chynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmeriaid (15 awr yr wythnos) o fewn adeiladau mawreddog Theatr y Grand a Neuadd Brangwyn. Mae tair swydd ar gael.

Cynorthwyydd yr Oriel (dyddiad cau: 13/12/23)

£22,369-£23,194 y flwyddyn pro rata. Mae Oriel Gelf Glynn Vivian yn oriel gelf gyhoeddus allweddol yng Nghymru ac rydym yn awyddus i benodi Cynorthwyydd Oriel rhan amser i weithio yn ein lleoliad bywiog, creadigol mewn rôl sy'n wynebu ymwelwyr 100%.

Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg x2 (dyddiad cau: 14/12/23)

£24,294 - £25,119 (pro rata) y flwyddyn. Rhaid i ymgeiswyr feddu ar gymhwyster gofal plant Lefel 3 a meddu ar brofiad ôl-gymhwyso er mwyn cael eu hystyried ar gyfer y swyddi.

Rheolwr Gweithredol Adeiladu (dyddiad cau: 14/12/23)

£38,223 - £42,403 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi o fewn Adran Beirianneg Cyngor Abertawe.

Prentis Swyddog Cymorth Dydd (dyddiad cau: 15/12/23)

Blwyddyn gyntaf £10,871 y flwyddyn. Ail flwyddyn £13,851 y flwyddyn. Mae Norton Lodge yn chwilio am brentis i weithio yn ein gwasanaeth dydd prysur sy'n cefnogi pobl hŷn sydd yn byw gydag anghenion cymhleth. Bydd y cytundeb dwy flynedd hwn yn cynnig cyfle i'r ymgeisydd delfrydol ddysgu sgiliau newydd, magu hyder ac ennill cymwysterau er mwyn symud ymlaen gyda'u gyrfa mewn gofal cymdeithasol.

Gyrrwr a Chynorthwyydd Teithwyr/Cyffredinol (dyddiad cau:21/12/23)

£23,500 - £23,893 y flwyddyn. Os ydych chi'n chwilio am foddhad yn eich swydd, yn mwynhau gweithio mewn amgylchedd dymunol, prysur, ac yn chwilio am waith sy'n heriol ac yn werth chweil, yna byddai gweithio o fewn Cludiant Cleientiaid yn addas ar eich cyfer chi. Yr oriau gwaith y gallwn eu cynnig fydd o leiaf 30 awr yr wythnos.

Prosiect Drive yn y carchar - Cynghorydd Trais Domestig Annibynnol (dyddiad cau: 20.12.23)

£33,945 - £37,336 y flwyddyn (pro rata). Os ydych chi'n frwdfrydig am gefnogi pobl y mae cam-drin domestig wedi effeithio arnynt, yna gallai Cyngor Abertawe fod â'r gwasanaeth i chi.

Swyddog Caffael (dyddiad cau: 20/12/23)

£33,945 - £37,336 (pro rata) y flwyddyn. Mae cyfle wedi codi ar gyfer swydd Swyddog Caffael Llawn Amser (37 awr) o fewn ein Tîm Caffael Gwasanaethau prysur.

Swyddog Rheoli a Chydymffurfio (dyddiad cau: 20/12/23)

£33,945 - £37,336 y flwyddyn (dyfarniad cyflog yn yr arfaeth). Mae'r Gwasanaethau Safle yn awyddus i benodi Swyddog Rheoli a Chydymffurfio i weithio o fewn y Gwasanaeth Landlordiaid Corfforaethol sy'n darparu cymorth, cyngor ac arweiniad Rheoli Cyfleusterau a Rheoli Cydymffurfiaeth.
Close Dewis iaith