Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Rolau Gofal Cymdeithasol i helpu gyda swyddi gwag sy'n gysylltiedig â Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn recriwtio gofalwyr ar frys i helpu i ofalu am breswylwyr hŷn a diamddiffyn Abertawe o ganlyniad i gychwyniad Coronafeirws.

Swyddi ERW - amrywiol (dyddiad cau: 27/10/20)

Mae swyddi amrywiol ar gael gyda'n partner ERW (Ein Rhanbarth ar Waith).

Prif Beiriannydd Rheoli Traffig (dyddiad cau: 26/10/2020)

£38,890 i £42,821 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am Beiriannydd Rheoli Traffig medrus iawn sy'n cael ei addysgu hyd at lefel gradd gyda chymwysterau proffesiynol perthnasol i ymuno â'i dîm Rheoli Traffig prysur.

Rheolwr Swyddfa UCD/Uned Cymorth Ymddygiad (dyddiad cau: 26/10/2020)

£33,782 i £37,890 y flwyddyn. Mae UCD Abertawe yn chwilio am Reolwr Swyddfa sydd â phrofiad a chymwysterau priodol i arwain ein Tîm Gweinyddu newydd ac sydd wedi ei leoli yn Uned Cyfeirio Disgyblion newydd Abertawe

Cynorthwyydd Gweinyddu a Threfnu (Derbynfa (dyddiad cau:26/10/20)

£18,933 y flwyddyn (pro rata). Yn amodol ar addasiad tymor yn unig os bydd y dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd' Mae UCD Abertawe yn chwilio am Gynorthwyydd Gweinyddol sydd â phrofiad a chymwysterau priodol i weithio yn rhan o'n Tîm Gweinyddu newydd yn Uned Cyfeirio Disgyblion Abertawe.

Cynorthwyydd Gweinyddu a Threfnu Rhan-amser (18.5 awr yr wythnos) (dyddiad cau: 26/10/20)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn (pro-rata). Yn amodol ar addasiad tymor yn unig os yw dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. Mae UCD Abertawe yn chwilio am Gynorthwyydd Gweinyddol rhan-amser sydd â phrofiad a chymwysterau priodol i weithio yn rhan o'n Tîm Gweinyddu newydd yn Uned Cyfeirio Disgyblion Abertawe.

Swyddog Gorfodi Covid-19 x 8 (dyddiad cau: 26/10/20)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Bydd Swyddogion Gorfodi Covid-19 yn rhoi cyngor a chymorth rhagweithiol i leoliadau cymunedol ac yn ymateb i geisiadau am gyngor.

Swyddog Cymorth Panelau (dyddiad cau: 26/10/20)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn. Mae'r Awdurdod yn chwilio am unigolyn trefnus iawn sy'n gallu gweithio'n dda mewn tîm prysur. Mae angen bod gan ymgeiswyr sgiliau uchel ym MS Office a meddu ar sgiliau ardderchog ar gyfer cymryd cofnodion. Mae'n hanfodol bod gan ymgeiswyr drwydded yrru lawn a mynediad i'w cerbyd eu hunain at ddibenion Busnes os oes modd.

Gweithiwr Cymdeithasol x 2 (dyddiad cau: 26/10/20)

Gradd 8, £29,577- £32,910 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £33,782 - £37,890 y flwyddyn. Os ydych yn mwynhau cefnogi plant a'u teuluoedd i'w helpu i gyflawni eu potensial llawn, efallai fod gan Gyngor Abertawe'r union gyfle i chi.

Rheolwr Prosiectau a Chaffael (dyddiad cau: 28/10/2020)

£38,890- £42,821 y flwyddyn. Yn atebol i Arweinydd y Grŵp Mesur Meintiau ac Amcangyfrif byddwch yn cyflawni rôl allweddol a hanfodol lle byddwch yn monitro holl agweddau ariannol y prosiectau a gynhelir yn ofalus

Ceidwad Canol y Ddinas Dros Dro x 4 (dyddiad cau: 29/10/20)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn. Dros dro tan 31 Mawrth 2021. Mae tîm Rheoli Canol y Ddinas Cyngor Abertawe ar y cyd ag AGB (Ardal Gwella Busnes) Abertawe yn chwilio am bedwar unigolion brwdfrydig, ymarferol a threfnus iawn i lenwi swydd Ceidwad Canol y Ddinas i ymuno â gwasanaeth sefydledig Ceidwaid Canol y Ddinas.

Swyddog Dadansoddi, Cymorth a Datblygu Systemau (dyddiad cau:30/10/20)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn. Mae gan yr Adran Addysg swydd wag i Swyddog Cymorth a Datblygu Systemau ymuno â'r Tîm Perfformiad (Systemau Rheoli).

Datblygwr Rhaglenni (dyddiad cau: 30/10/20)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am ddatblygwr ceisiadau medrus i weithio mewn rôl dros dro (18 mis), amser llawn yn y tîm datblygu rhaglenni.

Datblygwr Rhaglenni (dyddiad cau:30/10/20)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am ddatblygwr ceisiadau medrus i weithio mewn rôl dros dro (12 mis), amser llawn yn y tîm datblygu rhaglenni.

Swyddog Cynhwysiant Ariannol (dyddiad cau:30/10/20)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn (pro rata). Mae Cyngor Abertawe yn bwriadu recriwtio Swyddog Cynhwysiant Ariannol rhan-amser dros dro a fydd yn gweithio ar lefel gymunedol yn y Tîm Trechu Tlodi. Bydd y Swyddog Cynhwysiant Ariannol yn cydlynu'r gwaith o ddarparu cymorth a gweithgarwch Cynhwysiant Ariannol i breswylwyr. Mae'r swydd hon yn gyfle rhan-amser am 18.5 awr yr wythnos. Fe'i hariannir dros dro tan 31 Mawrth 31 2021 i ddechrau.

Swyddog Strategaeth Drafnidiaeth (dyddiad cau: 03/11/20)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Byddwch yn gyfrifol am ymchwilio i dechnolegau sy'n datblygu ar gyfer teithio cynaliadwy, gan nodi cyfleoedd ar gyfer gweithredu, sicrhau pecynnau ariannu a chyflawni prosiectau osgoi yn rhan o dîm ehangach.

Arweinydd Ymarfer (dyddiad cau:04/11/20)

£41,881 - £42,821 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Arweinydd parhaol Ymarfer Cynllunio Gofal â Chymorth, yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, Abertawe - lle gwych i fyw a gweithio ynddo.

Glanhawr - Depo Clydach (dyddiad cau: 05/11/20)

£18,562 y flwyddyn (pro rata). Mae'r adran lanhau yn ceisio recriwtio pobl ddibynadwy a hyblyg i'w thîm glanhau. 10 awr yr wythnos.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM