Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Swyddog Cydlyniad Cymunedol Dros Dro (dyddiad cau: 18/06/19)

£21,166 - £23,836 pro rata. Mae'r swydd hon yn cynnig cyfle cyffrous i gefnogi'r gwaith o gyflawni cynllun cyflawni cydlyniad cymunedol Bae'r Gorllewin drwy weithio gyda'r Cydlynydd Cydlyniad Cymunedol Rhanbarthol i nodi a lliniaru tensiynau cymunedol, yn arbennig o ganlyniad i Brexit ac i gydlynu ymateb amlasiantaethol yn datblygu atebion cymunedol.

Rheolwr Ynni (dyddiad cau: 18/06/19)

£32,878 - £36,876 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol i ddatblygu a gweithredu Strategaeth Ynni Gorfforaethol a gweithredu ei hargymhellion ar draws yr awdurdod.

Gwarchodydd Diogelwch - Gofalwr Rhan Amser (32 awr) (dyddiad cau: 18/06/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn (pro-rata). Darparu gwasanaeth diogelwch a gofalu effeithiol ac effeithlon yn y Ganolfan Ddinesig ac yn y Neuadd y Ddinas. 32 awr - 6.00am - 6.30pm Dydd Sadwrn a Dydd Sul, a 7 awr yn ystod yr wythnos fel rhan o sifft prynhawn.

Mentor Gweithffyrdd+ Dros Dro (dyddiad cau: 18/06/19)

£23,866 - £27,358 y flwyddyn. Dro dro tan 31/12/20. Lleolir y swydd dros dro hon o fewn y Tîm Datblygu Economaidd a Chyllid Allanol, rhan o'r Is-adran Adfywio'r Economi a Chynllunio.

Cynorthwyydd Llyfrgell a Gwybodaeth x4 (dyddiad cau: 20/06/19)

£18,795 - £19,171 y flwyddyn (pro rata).

Hyfforddwr Allgymorth Camau Cadarn Dros Dro (dyddiad cau: 20/06/19)

£21,166 - £23,836 pro-rata. Mae'r cynllun atgyfeirio cleifion i wneud ymarfer corff yn Abertawe yn awyddus i benodi unigolyn cymwys, brwdfrydig a hynod frwdfrydig i ymuno â'r Tîm Chwaraeon ac Iechyd.

Swyddog Gorfodi Sifil (dyddiad cau: 20/06/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn. Mae gan Gyngor Abertawe y pwerau i orfodi rheoliadau parcio ledled ardal Abertawe.

Swyddog Technegol x2 (dyddiad cau: 21/06/19)

£24,799 - £27,905 y flwyddyn. Rydym yn edrych am ddau Swyddog Technegol i ymuno â'n tîm Tai ac Iechyd y Cyhoedd prysur.

Cydlynydd Cymunedol Dros Dro (Gwrth-eithafiaeth) (dyddiad cau: 28/06/19 )

£28,785 - £32,029 y flwyddyn. Mae'r swydd hon yn cynnig cyfle cyffrous i'r ymgeisydd llwyddiannus gefnogi'r gwaith o gyflawni strategaeth gwrth-eithafiaeth ar lefel leol yn Abertawe.

Swyddog AYP (dyddiad cau: 28/06/19)

£21,166 - £23,836 y flwyddyn. Rydym yn awyddus i benodi unigolyn hynod frwdfrydig ac ymroddedig i ddatblygu a hwyluso y rhaglen Pobl Ifanc Actif (AYP), gan ganolbwyntio ar ddatblygu cyfleoedd chwaraeon ar gyfer plant 0 - 16 oed mewn ysgolion a chlybiau cymunedol ledled Abertawe.

Cydlynydd TESSA (dyddiad cau: 01/07/19)

£32,878 - £36,876 y flwyddyn. Mae cyfle wedi codi ar gyfer nifer o swyddi datblygu cyffrous newydd yng Ngwasanaeth Mabwysiadu Bae'r Gorllewin.

Gweithiwr Cymdeithasol (Mabwysiadu) x3 (dyddiad cau: 01/07/19)

Gradd 8, £28,785 - £32,029 y flwyddyn (newydd gymhwyso), gradd 9, £32,878-£36,876 y flwyddyn. Mae cyfle wedi codi ar gyfer nifer o swyddi datblygu newydd cyffrous yng ngwasanaeth mabwysiadu Bae'r Gorllewin.

Gweithiwr Gofal Plant Fesul Un Rhan-amser Dros Dro (dyddiad cau: 02/07/19)

£18,065 y flwyddyn (pro rata). Rydym yn chwilio am weithiwr gofal plant sydd â chymwysterau a phrofiadau addas i weithio yn rhan o dîm Dechrau'n Deg gan gefnogi plant cyn oed ysgol sydd ag anghenion ychwanegol.

Gweithiwr chwarae (dyddiad cau: 02/07/19)

£18,795-£19,171 y flwyddyn Dyma gyfle cyffrous i ymuno â'r Tîm Chwarae Plant ar sail16 awr yr wythnos yn y Tîm Chwarae ar Olwynion.

Uwch Syrfëwr Prosiect (dyddiad cau: 02/07/19)

£32,878 - £36,876 y flwyddyn. Yr ydym yn ceisio unigolyn gyda hunangymhelliant i lenwi'r rôl cyn gynted ag y bo modd er mwyn ein helpu gyda'n llwyth gwaith. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhan hanfodol o dîm Syrfewyr Prosiect proffesiynol sefydledig.

Tîm Cymorth Adnoddau - amrywiaeth o swyddi llanw (dyddiad cau: 31/07/19, parhaus)

Cyflogau amrywiol. Bydd yn ofynnol i chi gynorthwyo oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl, angen corfforol neu bobl hŷn, yn unol â'u hanghenion unigol ac mewn amrywiaeth o leoliadau megis lleoliadau preswyl, gwasanaethau gofal dydd, cludiant a chartrefi unigolion ym mhob cwr o Ddinas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Gofal Cymunedol (dyddiad cau: 31/07/19, parhaus)

£18,672 - £19,819 y flwyddyn (pro rata). Mae gennym amrywiaeth o gontractau parhaol, dros dro a chontractau rhyddhad sydd ar gael gyda chyflog yn dechrau ar £9.68 yr awr.

Goruchwylydd Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/08/19, parhaus)

£18,065 pro-rata. Rydym wrthi'n ceisio recriwtio Goruchwylwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe er mwyn sicrhau croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Action for Children: Gweithiwr Preswyl Cynorthwyol (rhan amser) (dyddiad cau: 27/06/19)

£18,400 y flwyddyn, pro rata (28 awr yr wythnos). Gyrfa sy'n newid bywyd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM