Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Gweithiwr Streetscene dan Hyfforddiant (Lefel 3) x3 (dyddiad cau: 21/10/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn. Rydym yn awyddus i gyflogi tri unigolyn yn y tîm Gweithrediadau Cynnal a Chadw Priffyrdd sy'n cyflawni gwaith atgyweirio ar y briffordd.

Trydanwr x4 (dyddiad cau: 21/10/19)

£24,799 - £27,905 y flwyddyn. Mae Gwasanaethau Adeiladu yn ceisio recriwtio 4 o drydanwyr profiadol iawn i weithio mewn maes prysur sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid. Gyda chymwysterau NVQ Lefel 3, bydd gofyn iddynt gyflawni pob agwedd ar y fasnach i safon uchel iawn yn ein Hadran Tai a Chynnal a Chadw Adeiladau Cyhoeddus.

Uwch Gynorthwyydd Trwyddedu Dros Dro (am 12 mis) (dyddiad cau: 21/10/19)

£21,166 - £23,836 y flwyddyn. Rydym yn awyddus i benodi Uwch Gynorthwyydd Trwyddedu ar gyfer y Tîm Trwyddedu.

Swyddog Cymorth Panel (dyddiad cau: 22/10/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn. Mae Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Abertawe wedi gweithredu methodoleg Arwyddion Diogelwch ar draws y gwasanaeth cyfan ac maent wedi ymrwymo i ddull sy'n canolbwyntio ar atebion wrth weithio gyda theuluoedd.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 24/10/19)

Gradd 8, £28,785 - £32,029 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £32,878-£36,876 y flwyddyn. Os ydych yn mwynhau cefnogi plant a'u teuluoedd i'w helpu i gyflawni eu potensial llawn, efallai fod gan Gyngor Abertawe'r union gyfle i chi.

Gweithiwr Clwb Ieuenctid (dyddiad cau: 24/10/19)

£18,426 y flwyddyn (pro rata). Mae Gwasanaethau Pobl Ifanc Abertawe (Evolve) yn cynnal rhwydwaith o 4 canolfan ieuenctid ar gyfer pobl ifanc 11oed - 18oed, ledled Abertawe, gyda chyfleusterau yng Ngorseinon, Stadwen, Townhill a Blaen-y-maes. Mae gan y gwasanaeth nifer o swyddi gwag 9 awr ar draws y 4 safle, ac yn ceisio penodi unigolion creadigol, brwdfrydig ac angerddol i swydd Gweithiwr Clwb Ieuenctid. Dros dro tan 31 Mawrth 2021.

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 25/10/19)

£37,849 - £39,782 y flwyddyn. Mae cyfle wedi codi am Uwch Weithiwr Cymdeithasol amser llawn, dros dro oddi mewn i'r Tîm Teulu a Ffrindiau.

Swyddog Clercyddol Tîm Rhan-amser Dros dro (dyddiad cau: 25/10/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn (pro rata). 18.5 awr yr wythnos, dros dro tan 31/12/19. Yn Swyddog Clercyddol Tîm, byddwch yn gweithio yng Nghanolfan Penderi yn Neuadd y Guildhall.

Cynorthwyydd Cymorth Busnes Rhan-amser Dros Dro (dyddiad cau: 25/10/19)

£18,426 y flwyddyn (pro rata). 18.5 awr yr wythnos, dros dro tan 31/03/20. Yn Gynorthwyydd Cymorth Busnes, byddwch yn gweithio yn Nhŷ Cocyd, a byddwch yn cydweithio â'r Is-adran Diogelu Perfformiad ac Ansawdd.

Swyddog Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai (dyddiad cau: 28/10/19)

£28,785 - £32,029 y flwyddyn. Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithio yn Is-adran Gwasanaethau Strategol Tai yn Swyddog Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai.

Rheolwr Trawsnewid Gorllewin Morgannwg Dros Dro (dyddiad cau: 30/10/19)

£42,683 i £46,582 y flwyddyn. Dros dro tan 31 Mawrth 2021 trwy gontract cyfnod penodol neu secondiad ar draws sefydliadau partner Castell-nedd Port Talbot, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Chyngor Abertawe. Rydym yn falch o gyhoeddi cyfle cyffrous i unigolyn deinamig a brwdfrydig weithio yn rhan o Dîm Trawsnewid Gorllewin Morgannwg.

Swyddog Craffu (dyddiad cau: 30/10/19)

£28,785 - £32,029 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, gweithgar sy'n llawn cymhelliant i ymuno â'n tîm bach sydd wedi'i leoli yn Neuadd y Ddinas, ac sy'n darparu cefnogaeth bwrpasol i swyddogaeth graffu'r Cyngor.

Cynllunydd Ecolegydd Dros Dro (dyddiad cau: 31/10/19)

£32,878 - £36,876 pro rata. Mae'r Cyngor yn ceisio recriwtio ecolegydd cymwysedig a phrofiadol i helpu i gyflawni'r swyddogaeth gynllunio ecolegol yn y Cyngor.

Gweithiwr Cyswllt dan Oruchwyliaeth (dyddiad cau: 31/10/19)

£21,166 - £23,836 y flwyddyn (pro rata). Mae swyddau wag wedi codi yn y Tîm Cyswllt dan Oruchwyliaeth, dan gontract 2 x 16 awr (o leiaf); bydd yr oriau hyn yn cael eu taenu dros 3 diwrnod penodedig.

Swyddog Clercyddol Tîm (Mabwysiadu) (dyddiad cau: 31/10/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn. Mae cyfle wedi codi i unigolyn sydd â phrofiad addas ymuno â thîm o weithwyr proffesiynol ymroddedig a brwdfrydig sy'n weithgar ac yn gefnogol.

Goruchwylydd Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/12/19, parhaus)

£18,065 pro-rata. Rydym wrthi'n ceisio recriwtio Goruchwylwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe er mwyn sicrhau croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM