Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Swyddi ERW - amrywiol (dyddiad cau: 01/05/19, 12.00pm)

Mae swyddi amrywiol ar gael gyda'n partner ERW (Ein Rhanbarth ar Waith).

Swyddog Cynllunio (Gorfodi) (dyddiad cau: 26/04/19)

£28,785 - £32,029 ar y flwyddyn. Mae cyfle wedi codi am Swyddog Cynllunio i ymuno â Thîm Ardal 2 Dinas a Sir Abertawe, yn yr Isadran Datblygu, Cadwraeth a Dylunio, a hynny dros dro am gyfnod o 12 mis.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 08/05/19)

Gradd 8, £28,785 - £32,029 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £32,878 -£36,876 y flwyddyn. Rydym yn ceisio recriwtio gweithiwr cymdeithasol amser llawn ar gyfer Tîm Ansawdd Cartrefi Gofal Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion.

Gweithiwr Cymdeithasol x2 (dyddiad cau: 08/05/19)

Gradd 8, £28,785 - £32,029 y flwyddyn (newydd ymgymhwyso), Gradd 9, £32,878 - £36,876 y flwyddyn. Dros Dro 9 mis. Mae Maethu Abertawe yn un o brif wasanaethau Maethu Awdurdod Lleol ac mae'n rhan o'r Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Rheolwr Prosiectau Digidol a Thrawsnewid Dros Dro (dyddiad cau: 10/05/19)

£32,878 - £36,876 y flwyddyn. Dros dro am 12 mis. Ar hyn o bryd rydym yn ystyried recriwtio rheolwr prosiect i ymuno â'n tîm craidd a helpu i gyflawni ein rhaglen ddigidol a thrawsnewid.

Dadansoddwr Prosesau Busnes Dros Dro (dyddiad cau: 10/05/19)

£28,785 - £32,029 y flwyddyn. Dros dro am 12 mis. Rydym yn ceisio penodi Dadansoddwr Prosesau Busnes amser llawn o fewn y Gwasanaethau Digidol a Thrawsnewid.

Tîm Cymorth Adnoddau - amrywiaeth o swyddi llanw (dyddiad cau: 31/07/19, parhaus)

Cyflogau amrywiol. Bydd yn ofynnol i chi gynorthwyo oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl, angen corfforol neu bobl hŷn, yn unol â'u hanghenion unigol ac mewn amrywiaeth o leoliadau megis lleoliadau preswyl, gwasanaethau gofal dydd, cludiant a chartrefi unigolion ym mhob cwr o Ddinas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Gofal Cymunedol (dyddiad cau: 31/07/19, parhaus)

£18,672 - £19,819 y flwyddyn (pro rata). Mae gennym amrywiaeth o gontractau parhaol, dros dro a chontractau rhyddhad sydd ar gael gyda chyflog yn dechrau ar £9.68 yr awr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM