Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Syrfëwr Prosiect (dyddiad cau: 07/07/21)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn. Prif ffocws y swydd fydd gweithio gyda nifer o brif gontractwyr, isgontractwyr, rhanddeiliaid, cynghorwyr a thenantiaid i sicrhau bod prosiectau'n cael eu cynllunio, eu rheoli a'u cwblhau'n llwyddiannus o fewn amserlenni penodol a'r gyllideb.

Gyrrwr Dros Dro (dyddiad cau: 24/06/21)

£19,312 i £19,698 pro rata. Os ydych yn chwilio am foddhad swydd, yn mwynhau gweithio mewn amgylchedd dymunol a phrysur, ac yn chwilio am waith sy'n heriol ac sy'n werth chweil, bydd gwaith mewn Cludiant Cleientiaid at eich dant.

Cynorthwyydd Teithwyr Dros Dro - Person defnyddiol x 2 (dyddiad cau: 24/06/21)

£18,562 pro rata. Os ydych yn chwilio am foddhad swydd, yn mwynhau gweithio mewn amgylchedd dymunol a phrysur, ac yn chwilio am waith sy'n heriol ac yn werth chweil, bydd gweithio mewn Cludiant Cleientiaid ar eich dant.

Glanhawr i'r Ganolfan Ddinesig (dyddiad cau: 25/06/21)

£18,562 y flwyddyn (pro rata). Mae'r adran glanhau eiddo/cyfleusterau corfforaethol yn ceisio recriwtio person dibynadwy a hyblyg i'w ychwanegu at ei thîm glanhau yn y Ganolfan Ddinesig.

Mentor Ieuenctid Cymunedau am Waith (dyddiad cau: 29/06/21)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn Mae Cymunedau am Waith yn rhaglen gan Lywodraeth Cymru sy'n mynd i'r afael â thlodi drwy gyflogaeth gynaliadwy sy'n darparu mentora a chymorth cyflogaeth dwys.

Cydlynydd TESSA Dros Dro (dyddiad cau: 30/06/2021)

£33,782 i £37,890 y flwyddyn. Byddwch yn ymuno â grŵp o weithwyr proffesiynol ymroddedig a brwdfrydig sy'n gweithio'n galed i drawsnewid ein gwasanaethau. Rydym wedi buddsoddi ymhellach yn ein gwasanaethau cymorth mabwysiadu ac wedi'u had-drefnu gydag agenda gyffrous a heriol i'w chyflawni.

Gweithiwr Cymdeithasol (Swyddi Parhaol a Dros Dro ar Gael) (dyddiad cau: 30/06/2021)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn (newydd gymhwyso) / £33,782 - £37,890 y flwyddyn. Rydym yn eich croesawu i wneud cais am un o'r cyfleoedd gwaith cymdeithasol amrywiol yn y Gwasanaethau Oedolion, ar draws ystod o rolau sy'n cynnig contractau parhaol, cyfnod penodol a dros dro gydag amrywiaeth o opsiynau ar gyfer hyblygrwydd.

Llafurwr (dyddiad cau: 30/06/21)

£20,092 i £20,903 y flwyddyn. Dylech allu dangos profiad yn y gorffennol mewn rôl debyg, gallu gweithio yn rhan o dîm i fodloni gofynion y rôl yn effeithiol ac effeithlon.

Crefftwr (dyddiad cau: 30/06/21)

£25,481- £28,672 y flwyddyn. Mae'r Gwasanaethau Adeiladu yn awyddus i recriwtio hyd at 7 Crefftwr profiadol sydd ag amser gwasanaeth i weithio mewn Maes prysur sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

Swyddog Cynllunio (dyddiad cau: 08/07/21)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn. Byddwch yn gyfrifol am brosesu gwaith cynllunio a cheisiadau, gorfodi ac apelio arall, mewn ardal benodol o Ddinas a Sir Abertawe. Bydd gofyn i chi ymdrin yn uniongyrchol â'r cyhoedd, darpar ymgeiswyr a'u hasiantau i ddarparu gwasanaeth cynllunio effeithlon, effeithiol a chyfeillgar i gwsmeriaid. Llawn Amser - Contract Parhaol.

Plastrwr (closing date: 30/06/21)

£25,481- £28,672 per annum. Building Services are looking to recruit up to 7 experienced time served Tradespersons to work within a busy customer focused Area.

Briciwr (dyddiad cau: 30/06/21)

£25,481- £28,672 y flwyddyn. Mae'r Gwasanaethau Adeiladu yn awyddus i recriwtio hyd at 7 Crefftwr profiadol sydd ag amser gwasanaeth i weithio mewn Maes prysur sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

Gwydrwr (dyddiad cau: 30/06/21)

£25,481- £28,672 y flwyddyn. Mae'r Gwasanaethau Adeiladu yn awyddus i recriwtio hyd at 7 Crefftwr profiadol sydd ag amser gwasanaeth i weithio mewn Maes prysur sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

Plymwr (dyddiad cau: 30/06/21)

£25,481- £28,672 y flwyddyn. Mae'r Gwasanaethau Adeiladu yn awyddus i recriwtio hyd at 7 Crefftwr profiadol sydd ag amser gwasanaeth i weithio mewn Maes prysur sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

Uwch Swyddog Cynllunio (dyddiad cau: 08/07/21)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Byddwch yn gyfrifol am brosesu gwaith cynllunio a cheisiadau, gorfodi ac apelio arall, mewn ardal benodol o Ddinas a Sir Abertawe. Bydd gofyn i chi ymdrin yn uniongyrchol â'r cyhoedd, darpar ymgeiswyr a'u hasiantau i ddarparu gwasanaeth cynllunio effeithlon, effeithiol a chyfeillgar i gwsmeriaid. Llawn Amser - Contract Dros Dro hyd at ddiwedd Mehefin 2022.

Peintiwr (dyddiad cau: 30/06/21)

£25,481- £28,672 y flwyddyn. Mae'r Gwasanaethau Adeiladu yn awyddus i recriwtio hyd at 7 Crefftwr profiadol sydd ag amser gwasanaeth i weithio mewn Maes prysur sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

Swyddog Cynllunio (dyddiad cau: 08/06/21)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn. Byddwch yn gyfrifol am brosesu gwaith cynllunio a cheisiadau, gorfodi ac apelio arall, mewn ardal benodol o Ddinas a Sir Abertawe. Bydd gofyn i chi ymdrin yn uniongyrchol â'r cyhoedd, darpar ymgeiswyr a'u hasiantau i ddarparu gwasanaeth cynllunio effeithlon, effeithiol a chyfeillgar i gwsmeriaid. Amser Llawn - Contract Dros Dro hyd at ddiwedd Mehefin 2022.

Swyddog Dysgu a Datblygu Corfforaethol Dros Dro (dyddiad cau: 01/07/21)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous i chwarae rhan allweddol wrth gefnogi dysgu a datblygu ar draws y Cyngor.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 01/07/21)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn (Newydd Gymhwyso) £33,782 - £37,890 y flwyddyn Mae cyfleoedd cyffrous wedi codi ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol Cynllunio Gofal â Chymorth yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, Abertawe - lle gwych i fyw a gweithio ynddo.

Glanhawr (Dros dro tan 30/09/21) (dyddiad cau: 01/07/21)

£18,562 y flwyddyn (pro-rata). Mae'r adran glanhau eiddo/cyfleusterau corfforaethol yn ceisio recriwtio person dibynadwy a hyblyg i'w ychwanegu at ei thîm glanhau yn y Ganolfan Ddinesig.

Swyddog Rheoli Llygredd Dros Dro (Dros Dro tan 31/08/22) (dyddiad cau: 01/07/21)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Mae arnom angen swyddog sydd â'r egni addas gyda chefndir gwyddonol neu dechnegol i weithredu'n rheoleiddiwr llygredd.

Trydanwr x 3 (dyddiad cau: 01/07/21)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Mae'r Gwasanaethau Adeiladu yn awyddus i recriwtio 3 thrydanwr profiadol sydd ag amser gwasanaeth i weithio mewn Maes prysur sy'n canolbwyntio ar y cwsmer. Cymwysterau NVQ Lefel 3, 18fed Argraffiad gyda 2391 neu'r cymhwyster cyfwerth perthnasol yn ddelfrydol.

Cydlynydd Ardal Leol (dyddiad cau: 02/07/21)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn. Mae Cydlynu Ardaloedd Lleol yn ddull cyffrous sy'n cefnogi pobl i adeiladu a dilyn eu gweledigaeth ar gyfer bywyd da, parhau'n gryf ac yn wydn, ac sy'n arwain at wasanaethau sy'n fwy personol, lleol, hyblyg ac atebol.

Cynorthwyydd Cymorth Prosiect Gorllewin Morgannwg (dyddiad cau: 02/07/21)

£19,312 - £19,698 y flwyddyn. Bydd angen bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau llythrennedd a rhifedd da, bod yn gymwys i ddefnyddio Microsoft Office gan gynnwys Word, Excel ac Outlook.

Cynorthwyydd Cyfrifeg (dyddiad cau:06/07/21)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn. Mae swydd amser llawn ar gael yn Nhîm Yswiriant, Trysorlys ac Adran Dechnegol yr Adran Gyllid.

Cynorthwyydd Sganio Dros Dro (dyddiad cau: 07/07/21)

£17,842 y flwyddyn. Gan weithio yn rhan o'r Tîm Gweinyddu bydd angen cyflawni'r swydd o ddidoli drwy ffeiliau copi caled aelodau'r cynllun yn barod i ymgymryd â'r broses sganio drwy ddefnyddio'r System rheoli pensiynau TG.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM