Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Rheolwr Hwb PE.63410-V1 (dyddiad cau: 20/01/20)

£42,683 - £46,582 per annum If you enjoy supporting children and their families to achieve their full potential, then Swansea Council could be just the service for you.

Saer Coed (dyddiad cau: 20/01/2020)

£24,799 - £27,905 y flwyddyn. Rydym yn awyddus i recriwtio 8 o seiri coed profiadol i weithio mewn maes prysur sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid. Gyda chymhwyster hyd at NVQ lefel 2/3, bydd gofyn i chi gyflawni pob agwedd ar y grefft i safon uchel iawn yn ein Hadran Cynnal a Chadw Tai ac Adeiladau Cyhoeddus.

Labrwr (dyddiad cau: 20/01/20)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn Mae'n rhaid bod gennych brofiad perthnasol mewn rôl debyg, a bydd gofyn i chi gyflawni pob agwedd ar y rôl i safon uchel yn ein Hadran Cynnal a Chadw Tai ac Adeiladau Cyhoeddus.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 21/01/20)

£28,785 - £32,029 Newydd Gymhwyso, £32,878 - £36,876 Cymwys y flwyddyn Mae'n amser cyffrous i ymuno â gwasanaeth maethu'r awdurdod lleol a farnwyd yn ddiweddar gan Arolygiaeth Gofal Cymru yn un sy'n cael ei reoli'n dda, gyda thimau maethu brwdfrydig sy'n awyddus i wneud gwahaniaeth i blant a llawer o ofalwyr maeth ymroddedig sy'n eiriolwyr cryf dros y plant yn eu gofal.

Swyddog Gofal Nos (dyddiad cau: 22/01/2020)

£21,166 - £23,836 y flwyddyn (pro rata 20 awr yr wythnos). Rydym yn chwilio am Swyddog Gofal Nos sy'n naturiol ofalgar, yn frwdfrydig ac wedi ymrwymo i gynorthwyo pobl hŷn i weithio yng Nghartref Rose Cross, ble bydd yn eu cynorthwyo trwy ddarparu gofal personol, hybu annibynniaeth pobl a sicrhau fod gwerthoedd unigolion a'u credoau ynghylch urddas a phreifatrwydd yn cael eu parchu bob amser. Dros dro am chwech mis.

Swyddog Rhaglenni Cyllid Allanol (dyddiad cau:23/01/2020)

£32,878 - £36,876 y flwyddyn. Mae un swydd amser llawn 37awr yn cael ei hysbysebu ar gontract dros dro am chwe mis. Ariennir y swydd gan Lywodraeth Cymru drwy Gronfa Her yr Economi Sylfaenol.

Uwch Weithiwr Cymdeithasol X2 (dyddiad cau: 24/01/2020)

£37,849 - £39,782 y flwyddyn. Gweithredu'n arweinydd a hyrwyddwr arfer gorau gan ddefnyddio dull a methodoleg SOW ac SOS i ddylanwadu ar gyfeiriad gwaith achos a modelu'r ymagwedd gyda staff i sicrhau defnydd cyson o hyn ym mhob agwedd ar waith achos. Ail-hysbysebu. Nid oes angen i ymgeiswyr blaenorol wneud cais.

Prif Swyddog - Cymorth Integredig i Deuluoedd (dyddiad cau: 28/01/2020)

£47,560 i £51,644 y flwyddyn. Rydym yn hysbysebu rôl newydd a chyffrous i gefnogi'r gwaith parhaus o ddatblygu a gweithredu rhai o'n meysydd gwasanaeth allweddol. Bydd y swydd yn ymuno â'n Grŵp Prif Swyddogion a bydd yn cynnwys rheolaeth strategol a gweithredol o'n canolfannau cymorth cynnar, gwasanaethau drws blaen a thimau Ar Ffin Gofal.

Cynorthwyydd Domestig (Cegin) (dyddiad cau: 28/01/20 )

£18,426 y flwyddyn Byddwch yn gyfrifol am gynorthwyo'r Cogydd a'r Cogydd Cynorthwyol gyda dyletswyddau cyffredinol y gegin a chynorthwyo i ddarparu prydau ar gyfer ymwelwyr â'r canolfannau gweithgareddau.

Swyddog Pobl Ifanc Egnïol Rhan Amser a Dros Dro (dyddiad cau: 28/01/20)

£21,166 - £23,836 y flwyddyn (pro rata). Rydym yn dymuno penodi unigolyn hynod o frwdfrydig ac ymroddgar i ddatblygu a hwyluso'r rhaglen Pobl Ifanc Egnïol. Bydd yn canolbwyntio ar ddatblygu cyfleoedd chwaraeon i bobl ifanc 0-16 mlwydd oed mewn ysgolion a chlybiau cymunedol ym mhob rhan o Abertawe.

Gweithiwr Glanhau dan Hyfforddiant (dyddiad cau: 29/01/2020)

£18,426 y flwyddyn. Mae Gwasanaeth Rheoli Gwastraff a Glanhau Parciau Cyngor Abertawe yn gyfrifol am gasglu, trin a gwaredu gwastraff ac ailgylchu ar draws yr Awdurdod. Rydym ar hyn o bryd yn ystyried recriwtio 10 hyffofforddai gwastraff a 10 hyfforddai glanhau ar gyfer ein rhaglen yn 2020.

Gweithredydd Gwastraff dan Hyfforddiant (dyddiad cau:29/01/2020)

£18,426 y flwyddyn. Mae Gwasanaeth Rheoli Gwastraff a Glanhau Parciau Cyngor Abertawe yn gyfrifol am gasglu, trin a gwaredu gwastraff ac ailgylchu ar draws yr Awdurdod. Rydym ar hyn o bryd yn ystyried recriwtio 10 hyffofforddai gwastraff a 10 hyfforddai glanhau ar gyfer ein rhaglen yn 2020.

Person Hylaw (dyddiad cau: 31/01/2020)

£18,426 y flwyddyn (pro rata 15 awr yr wythnos.) Mae cyfle yn bodoli ar gyfer Person Hylaw parhaol rhan-amser (15 awr yr wythnos), yn adeiladau Canolfannau Gweithgareddau Awyr agored Gŵyr ym Mhenrhyn Gŵyr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM