Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Gweithiwr Cymdeithasol Pontio Dros Dro (dyddiad cau: 28/02/19)

£28,221 - £31,401(newydd gymhwyso), £32,233-£ 36,153 (cymwys) y flwyddyn. Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Weithiwr Cymdeithasol cymwys, sydd â chymhwyster cydnabyddedig mewn gwaith cymdeithasol a chofrestru gyda Chyngor Gofal Cymru, i ymuno â'n Tîm Pontio, sydd wedi'i leoli yn y Tîm Anabledd Dysgu Cymunedol.

Gweithiwr Cymdeithasol (Tîm Plant sy'n Derbyn Gofal) (dyddiad cau: 28/02/19)

Gradd 8, £28,221 - £31,401 y flwyddyn (newydd ymgymhwyso), Gradd 9, £32,233 - £36,153 y flwyddyn. Os ydych chi'n mwynhau cefnogi plant a'u teuluoedd i'w helpu i gyflawni eu potensial llawn, efallai fod gan Gyngor Abertawe wasanaeth sy'n ddelfrydol i chi.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 04/03/19)

£28,221 - £31,401 (newydd ymgymhwyso), £32,233- £36,153 (cymwys) y flwyddyn. Rydym ni'n hysbysebu am Weithwyr Cymdeithasol parhaol o fewn ein hybiau cynllunio gofal â chymorth. Os ydych chi'n mwynhau cefnogi plant a'u teuluoedd i'w helpu i gyflawni eu potensial llawn, efallai fod gan Gyngor Abertawe wasanaeth sy'n ddelfrydol i chi.

Gweithiwr Cymdeithasol - Tîm Anableddau Plant (dyddiad cau: 04/03/19)

£28,221 - £31,401 y flwyddyn (newydd gymhwyso). £32,233 - £36,153 y flwyddyn. Os ydych chi'n mwynhau cefnogi plant a'u teuluoedd i'w helpu i gyflawni eu potensial llawn, efallai fod gan Gyngor Abertawe wasanaeth sy'n ddelfrydol i chi.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 05/03/19)

£28,221 - £31,401 y flwyddyn (newydd gymhwyso)/£32,233 - £36,153 y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae gennym swydd wag Parhaol ar gyfer gweithiwr cymdeithasol o fewn y Tîm Teulu a Chyfeillion, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Uwch Swyddog Safonau Masnach (dyddiad cau: 06/03/19)

£32,233 - £36,153 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am swyddog brwdfrydig llawn cymhelliant i ymuno â thîm sy'n ymrwymedig i roi cymorth i fusnesau yn y Ddinas, wrth fynd i'r afael yn gadarn â gweithgareddau masnachu anghyfreithlon gan ddefnyddio'r ystod lawn yr offer a'r technegau sydd ar gael.

Syrfëwr Prosiect x3 (dyddiad cau: 07/03/19)

£28,221 - £31,401 y flwyddyn. Mae ein tîm Cynnal a Chadw Eiddo ffyniannus yn gwahodd ceisiadau ar gyfer y swydd o Syrfëwr Prosiect. Yr ydym yn ceisio unigolyn gyda hunangymhelliant i lenwi'r rôl cyn gynted ag y bo modd er mwyn ein helpu gyda'n llwyth gwaith.

Glanhawr (dyddiad cau: 31/03/19, parhaus)

Cyflog £8.90 yr awr. Rhan-amser; isafswm o 10 awr yr wythnos. Mae angen glanhawr ysgol ar gyfer ysgolion amrywiol yn Ninas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/19, parhaus)

£17,173, y flwyddyn pro rata. Mae cyfle yn bodoli ar gyfer Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi Rhan-amser yng Nghanolfannau Gweithgareddau Penrhyn Gŵyr.

Tîm Cymorth Adnoddau - amrywiaeth o swyddi llanw (dyddiad cau: 31/07/19, parhaus)

Cyflogau amrywiol. Bydd yn ofynnol i chi gynorthwyo oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl, angen corfforol neu bobl hŷn, yn unol â'u hanghenion unigol ac mewn amrywiaeth o leoliadau megis lleoliadau preswyl, gwasanaethau gofal dydd, cludiant a chartrefi unigolion ym mhob cwr o Ddinas a Sir Abertawe.

Cynorthwyydd Gofal Cymunedol (dyddiad cau: 31/07/19, parhaus)

£18,672 - £19,819 y flwyddyn (pro rata). Mae gennym amrywiaeth o gontractau parhaol, dros dro a chontractau rhyddhad sydd ar gael gyda chyflog yn dechrau ar £9.68 yr awr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM