Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 5.00pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Swyddi ERW - amrywiol (dyddiad cau: 04/09/19)

Mae swyddi amrywiol ar gael gyda'n partner ERW (Ein Rhanbarth ar Waith).

Swyddi gwag Bargen Ddinesig Bae Abertawe (dyddiad cau: 23/09/19)

Swyddi gwag sydd ar gael gyda Bargen Ddinesig Bae Abertawe.

Seicolegydd Addysg (dyddiad cau: 23/08/19)

Soulbury Scale pwynt 1-6 £37,175 - £46,607 y flwyddyn (+ 3 pwynt SPA) (pro rata). Mae cyfle cyffrous wedi codi dros gyfnod mamolaeth (30 awr yr wythnos, 42 wythnos y flwyddyn) yn Adran Addysg Abertawe (Gwasanaeth Dechrau'n Deg) ar gyfer Seicolegydd Addysg deinamig, creadigol ac arloesol sy'n angerddol am gynhwysiant a sicrhau canlyniadau uchelgeisiol i blant.

Cynorthwyydd Addysgu Dwyieithog (dyddiad cau: 28/08/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn (pro rata). Dros dro, rhan amser yn ystod y tymor yn unig (26 awr yr wythnos). Rydym yn ceisio penodi cynorthwyydd addysgu dwyieithog Arabeg-Saesneg rhan amser ar gontract cyfnod penodol o 02/09/2019 i gyflenwi dros gyfnod o absenoldeb mamolaeth.

Gweithiwr Cymdeithasol - Asesydd sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau (dyddiad cau:28/08/19)

£28,785 - £32,029 y flwyddyn (newydd gymhwyso) / £32,878 - £36,876 y flwyddyn. Dros dro tan 31 Mawrth 2021 drwy gontract cyfnod penodol neu secondiad. Mae' n bleser gennym gyhoeddi cyfle cyffrous i unigolyn deinamig a brwdfrydig weithio'n rhan o dîm trawsnewid Gorllewin Morgannwg.

Rheolwr Ymarfer Cyfiawnder Ieuenctid (dyddiad cau: 28/08/19)

£42,683 - £46,582 y flwyddyn. Os ydych yn mwynhau cefnogi plant, pobl ifanc yn eich cylch gwaith Cyfiawnder Ieuenctid, i'w helpu i gyflawni eu potensial llawn a'u hatal rhag aildroseddu, efallai mai Cyngor Abertawe yw'r lle i chi.

Swyddog Gwybodaeth a Datblygu Rhanbarthol WCCIS Llywodraeth Cymru (dyddiad cau: 28/08/19)

£37,849 - £41,675 y flwyddyn. Dyma gyfle cyffrous i unigolyn profiadol a brwdfrydig gefnogi'r gwaith o weithredu System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) ar draws rhanbarth Gorllewin Morgannwg gan ganolbwyntio ar ddatblygu a chyflunio i gefnogi a chynyddu gwaith adrodd effeithiol ar ran 3 sefydliad: Cyngor Abertawe, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

Gweithiwr Cymdeithasol x2 (dyddiad cau: 28/08/19)

£28,785 - £32,029 y flwyddyn (Newydd Gymhwyso), £32,878 - £36,876 y flwyddyn. Rydym yn awyddus i recriwtio 2 gweithiwr cymdeithasol i swyddi dros dro (dros dro tan 31 Awst 2020) sy'n canolbwyntio ar gynllunio ac adolygu gofal unigolion sy'n cael gwasanaethau ar hyn o bryd i gyflawni eu canlyniadau o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (14).

Gweithiwr Cymdeithasol Pontio (dyddiad cau: 28/08/19)

£28,785 - £32,029 y flwyddyn (Newydd Gymhwyso), £32,878 - £36,876 y flwyddyn. Rydym yn awyddus i recriwtio Gweithiwr Cymdeithasol ar gyfer swydd dros dro (dros dro tan 31 Awst 2020) i ganolbwyntio ar blant sydd ag anableddau cymhleth mewn cyfleusterau gofal addysgol ac arbenigol sy'n debygol o symud i Wasanaethau Anableddau Dysgu Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion o fewn y 12 - 36 mis nesaf.

Prentis Gweithiwr Cymorth Dydd (dyddiad cau: 29/08/19)

£11,732 - (60% o £19,554), £14,665 - (75% o £19,554) y flwyddyn. Gwasanaeth dydd yw'r Gwasanaeth Datblygu Cymdeithasol sy'n cefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, y mae un gwasanaeth wedi'i leoli ym Mhenlan a'r llall yng Ngorseinon. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â'n tîm o staff cymorth, i weithio yn y naill leoliad neu'r llall.

Gweithiwr Clwb Ieuenctid (dros dro, rhan amser) (dyddiad cau: 30/08/19)

£18,426 y flwyddyn (pro rata).MaeGwasanaethau Pobl Ifanc Abertawe (Evolve) yn cynnal rhwydwaith o 4 canolfan ieuenctid ar gyfer pobl ifanc 11oed - 18oed, ledled Abertawe, gyda chyfleusterau yng Ngorseinon, Stadwen, Townhill a Blaen-y-maes. Mae gan y gwasanaeth nifer o swyddi gwag 9 awr ar draws y 4 safle, ac yn ceisio penodi unigolion creadigol, brwdfrydig ac angerddol i swydd Gweithiwr Clwb Ieuenctid. Dros dro tan 31 Mawrth 2021.

Goruchwylydd Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/08/19, parhaus)

£18,065 pro-rata. Rydym wrthi'n ceisio recriwtio Goruchwylwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe er mwyn sicrhau croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Syrfëwr Cynorthwyol (dyddiad cau: 03/09/19)

£24,799 - £27,905 y flwyddyn. Rydym ni'n dymuno penodi Syrfëwr Cynorthwyol sydd â phrofiad o ymdrin â thrafodion Eiddo Masnachol a dyletswyddau Rheoli Ystadau er mwyn cynorthwyo tîm sydd eisoes wedi'i sefydlu o Syrfewyr Siartredig sy'n gyfrifol am sicrhau bod portffolio eiddo'r Cyngor yn cael ei reoli'n effeithiol yn unol â'r Cynllun Rheoli Asedau.

Rheolwr Ystadau (dyddiad cau: 03/09/19)

£37,849 - £41,675 y flwyddyn. Rydym ni'n dymuno penodi Syrfëwr Siartredig i gynorthwyo tîm sydd eisoes wedi'i sefydlu sy'n gyfrifol am reoli portffolio anweithredol y Cyngor.

Seicolegydd y Gwasanaeth Mabwysiadu (dyddiad cau: 04/09/19)

£49,175 - £53,961 y flwyddyn. Rydym yn hysbysebu am Seicolegydd llawn amser parhaol mewn datblygiad cyffrous o fewn y Gwasanaeth Mabwysiadu Bae Gorllewinol.

Prif Reolwr Gweithrediadau (dyddiad cau: 27/09/19)

£42,683 - £46,582 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am arweinydd profiadol a deinamig sy'n credu mewn ysgogi a grymuso eu gweithwyr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM