Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Carer helping someone up

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF) [30KB]

Hoffwch ni ar Facebook neu dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Swyddi Gwag Cynorthwywyr Cefnogi Byw'n Annibynnol

Mae amryw o swyddi cynorthwywyr cymorth ar gael yn ardal Abertawe i roi cymorth i unigolion fyw mor annibynnol â phosibl. Gall ein cleientiaid fod o bob oedran, cefndir ac â gwahanol anableddau.

Cynorthwyydd Gofal Nos/Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 30/06/22)

£20,444 - £21,269 y flwyddyn (pro rata). Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Cynorthwyydd Cegin Cyflenwi (dyddiad cau: 30/06/22)

£19,264 y flwyddyn (pro rata) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Gweithiwr Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 30/06/22)

£18,887 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Swyddog Gofal Preswyl Hyblyg Cyflenwi (dyddiad cau: 30/06/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 09/08/22)

£39,571 - £41,591 y flwyddyn. Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth gywir ac amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Gweithredydd Glanhau Tymhorol (dyddiad cau: 30/06/22)

£19,264 y flwyddyn (pro rata). Rydym yn chwilio am 13 o Weithredwyr Glanhau Tymhorol, swydd dros dro am 6 mis yn ystod cyfnod yr haf.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 18/08/22)

Gradd 8, £33,486 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £34,373 - £38,553 y flwyddyn. Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth gywir a'r amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Swyddog Gofal Plant Preswyl (dyddiad cau: 29/07/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn. Mae'r Cyngor yn gobeithio datblygu gwasanaethau gofal preswyl newydd i blant a phobl ifanc yn Abertawe. Bydd y gwasanaethau fel arfer yn cefnogi pobl ifanc rhwng 10 a 18 oed sy'n arddangos ymddygiad heriol a/neu sydd wedi profi trawma, esgeulustod a cham-drin. Rydym wedi ymrwymo i helpu'r bobl ifanc i gyrraedd eu potensial llawn a mwynhau dyfodol disglair.

Gweithiwr Cymorth (dyddiad cau: 29/06/22)

£25,927 - £29,174 y flwyddyn. Mae Maes Derw (UCD) yn chwilio am ddau Weithiwr Cymorth ymroddedig a brwdfrydig sydd â phrofiad o weithio gyda disgyblion sydd ag Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol ac Ymddygiadol (SEBD) i ymuno â'n tîm.

Aseswyr Annibynnol Lles Gorau a meddygon adran 12

Mae Cyngor Abertawe yn chwilio am Aseswyr Lles Gorau Annibynnol a meddygon adran 12 i gwblhau asesiadau ar gyfer y Tîm Diogelu rhag Colli Rhyddid. Byddech yn gweithio ar sail hunangyflogedig a byddwn yn talu ffi asesu o £150 i chi am aseswyr lles gorau i gwblhau'r Ffurflen 3 a £180 i feddygon adran 12 gwblhau'r Ffurflen 3a a 4. Nid ydym yn talu milltiroedd.

Gweithiwr achos (dyddiad cau: 30/06/22)

£25,927 - £29,194 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i ddau weithiwr achos digartrefedd llawn amser parhaol.

Tyfwr Coed (dyddiad cau: 30/06/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd ag ystod lawn o goedyddiaeth ddiddorol a heriol ar draws parciau'r Cyngor, priffyrdd, ysgolion, mynwentydd, coetiroedd, gwarchodfeydd natur, a stoc tai cyngor.

Uwch Syrfëwr Prosiectau (dyddiad cau: 07/07/22)

£34,373 - £38,553 y flwyddyn. Ydych chi'n syrfëwr prosiectau blaengar brwdfrydig sy'n chwilio am yrfa mewn sefydliad blaengar, moesegol sy'n ehangu, sy'n croesawu syniadau newydd ac sy'n edrych y tu hwnt i'r sector am ddulliau newydd? Os felly, dewch i ymuno â'n tîm.

Prentis Gweithiwr Cymorth Dydd (dyddiad cau: 05/07/22)

£13,775 (pro-rata) yn y flwyddyn 1af, £17,250 (pro-rata) yn yr 2il flwyddyn. Mae Gwasanaeth Dydd Ty Waunarlwydd yn chwilio am brentis deinamig, brwdfrydig a brwdfrydig i weithio'n Weithiwr Cymorth Dydd yn gweithio o fewn ein tîm yn cynnig gwasanaeth o safon i bobl hŷn.

Hebryngwr Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/03/2023)

£19,293 pro rata (£10 p/h). Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch ac amddiffyniad pob plentyn a pherson ifanc a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu lles. Felly, ar hyn o bryd rydym yn bwriadu recriwtio Hebryngwyr Croesfannau Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe i ddarparu croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Swyddog Cyswllt Cyflogwyr (dyddiad cau: 27/06/22)

£25,927 - £29,174 y flwyddyn. Mae'r swydd hon wedi ei lleoli yn y Tîm Datblygu Economaidd a Chyllido Allanol, sy'n rhan o'r is-adran Cynllunio ac Adfywio Dinesig.

Peiriannydd Traffig (Dyddiad cau: 29/06/22)

£34,373 - £38,553 per annum. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i weithio ym maes Rheoli Traffig a Diogelwch Ffyrdd yn Abertawe.

Dirprwy Reolwr Tai Ardal (dyddiad cau: 27/06/22)

£34,373 - £38,553 y flwyddyn. Mae'r Gwasanaeth Tai yn gwahodd ceisiadau ar gyfer unigolyn â chymwysterau addas â chymhelliant uchel ac sy'n meddu ar wybodaeth helaeth am arferion rheoli tai a'r gyfraith, a phrofiad o weithio'n uniongyrchol gyda thenantiaid a rheoli tîm.

Hyfforddwr Chwaraeon Cymunedol (dyddiad cau: 28/06/22)

£20,444 - £21,269 y flwyddyn pro rata. 18.5 hours. Bydd gofyn i'r ymgeiswyr llwyddiannus hyfforddi amrywiaeth o chwaraeon a gweithgareddau corfforol i blant a Phobl Ifanc ar draws Dinas Abertawe.

Hyfforddwr Chwaraeon Cymunedol (dyddiad cau: 28/06/22)

£20,444 - £21,269 y flwyddyn pro rata. 19 hours. Rhaid bod gan ddeiliaid y swyddi gymwysterau cyfredol a chydnabyddedig drwy hyfforddiant a gydnabyddir gan Gyrff Llywodraethu Chwaraeon Cenedlaethol.

Hyfforddwr Abertawe Actif (dyddiad cau: 28/06/22)

£22,129 y flwyddyn pro rata. Rhaid i'r ymgeiswyr llwyddiannus feddu ar gymwysterau cyfredol a chydnabyddedig gan ddarparwr hyfforddiant a gydnabyddir gan Gyrff Llywodraethu Chwaraeon Cenedlaethol.

Arweinydd Ymarfer (dyddiad cau: 28/06/22)

£42,614 - £43,570 y flwyddyn. Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau eich bod yn cael y cymorth cywir ac amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Cydlynydd Gwirfoddolwyr Cymunedol Dros Dro (dyddiad cau: 28/06/22)

£30,095 - £33,486 y flwyddyn. Dros dro tan 31 Mawrth 2024. Mae'r Adran DPP yn awyddus i recriwtio Cydlynydd Gwirfoddolwyr Cymunedol arloesol i'w dîm ehangach sydd newydd ei sefydlu.

Swyddog Data a Mesurau (dyddiad cau: 28/06/22)

£30,095 - £33,486 y flwyddyn. Gwahoddir ceisiadau am swydd Swyddog Data a Mesurau i weithio yn y Tîm Datblygu Gwasanaethau, y Gwasanaethau i Blant a Theuluoedd. Swydd barhaol, amser llawn yw hon.

Swyddog Cymorth Polisi (dyddiad cau: 28/06/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn. Gwahoddir ceisiadau am swydd Swyddog Cymorth Polisi sy'n gweithio yn y Tîm Datblygu Gwasanaethau, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd. Swydd barhaol, amser llawn yw hon.

Goruchwyliwr Cymorth Busnes (dyddiad cau: 28/06/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn. Byddwch yn goruchwylio tîm o Swyddogion/ Cynllunwyr Cymorth Busnes sy'n cefnogi'r Prif Swyddogion, Rheolwyr, Uwch Gynorthwywyr Gofal Cymunedol a Gofalwyr Cymunedol yn y gwasanaeth Gofal Cartref ar draws y timau hirdymor ac ail-alluogi.

Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg (dyddiad cau: 29/06/22)

£20,444- £21,269 pro-rata. Mae Dechrau Disglair yn ceisio penodi gweithiwr gofal plant brwdfrydig ac ymroddedig i ymuno â'u tîm i ddarparu gofal plant o ansawdd uchel i blant yn y gymuned leol rhwng 2-3 oed. 18 awr yr wythnos; 40 wythnos y flwyddyn; Gweithiwr gofal plant yn Dechrau Disglair. Dros dro yn ystod cyfnod mamolaeth tan 31 Mawrth 2023.

Prentis Gweithiwr Cymorth Dydd (dyddiad cau: 30/06/22)

Blwyddyn 1 £9,945 y flwyddyn, £12,680 Blwyddyn 2 y flwyddyn. Mae Cyfle Cyffrous wedi codi ar gyfer Prentisiaeth Gweithiwr Cymorth Dydd.

Swyddog Gwasanaethau Byw'n Annibynnol (dyddiad cau: 01/07/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn. Mae hon yn swydd rheng flaen sy'n darparu cymorth lefel isel i Bobl Hŷn sy'n byw yn un o Gynlluniau Byw'n Annibynnol y Gwasanaeth Tai i'w galluogi i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Swydd amser llawn yw hon, ond gellid ystyried oriau gwaith rhan-amser ar ôl cytuno ar batrwm gwaith sy'n dderbyniol i'r ddwy ochr.

Gweithiwr Arweiniol Dros Dro, Rhan-amser, Cymorth Cynnar (dyddiad cau: 01/07/22)

£25,927 - £29,174 y flwyddyn (pro-rata). Swydd dros dro tan 31 Mawrth 2022 yw hon i ddechrau ond caiff ei hymestyn yn amodol ar y cyllid sydd ar gael.

Gweithiwr Cymdeithasol - Newydd Gymhwyso (dyddiad cau: 01/07/22)

£33,486 y flwyddyn. Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau eich bod yn cael y cymorth cywir ac amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Swyddog Nawdd a Hyrwyddo (dyddiad cau: 04/07/22)

£30,095 - £33,486 y flwyddyn. Mae'r Swyddog Nawdd a Masnachol yn chwarae rhan ganolog a hanfodol wrth gyflawni'r targedau incwm ar gyfer Gwasanaethau Diwylliannol, y byddwch yn eu cyflawni drwy fodelau darparu gwasanaethau masnachol arloesol sy'n darparu atebion ariannol cynaliadwy hirdymor.

Glanhawr (dyddiad cau: 04/07/22)

£19,293 y flwyddyn pro rata. Mae'r adran lanhau yn ceisio recriwtio person dibynadwy a hyblyg i'w dîm glanhau ym Marchnad Abertawe

Trydanwr (dyddiad cau: 04/07/22)

£25,927 - £29,174 y flwyddyn. Mae'r Gwasanaethau Adeiladu yn awyddus i recriwtio o leiaf 4 trydanwr profiadol a wasanaethir i weithio mewn Ardal brysur sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

Ymgynghorydd Hawliau Lles Dros Dro x 5 (dyddiad cau: 05/07/22)

£30,095 - £33,486 y flwyddyn. Mae swyddi Ymgynghorydd Hawliau Lles Dros Dro Amser Llawn ar gael yn Nhîm Hawliau Lles y Gwasanaeth Trechu Tlodi. Mae'r swyddi hyn yn cael eu hariannu i ddechrau ar 31 Mawrth 2023.

Swyddog Maes Parcio x 2 (dyddiad cau: 06/07/22)

£19,650 - £20,043 y flwyddyn. Mae cyfle wedi codi i ymuno â thîm Meysydd Parcio prysur iawn. Mae angen trwydded yrru car glân.

Swyddog Datblygu Ymyriad Cynnar ac Atal x 3 (dyddiad cau: 06/07/22)

£30,095 - £33,486 y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar gyfer tri Swyddog Datblygu Ymyrraeth Gynnar ac Atal llawn amser sydd wedi'u lleoli yn y Ddolen Gyswllt Sengl ar gyfer Gwasanaethau Plant a Theuluoedd. Mae'r swyddi'n rhai cyfnod penodol am ddeuddeg mis i ddechrau.

Cogydd Rhan-amser (dyddiad cau: 06/07/22)

£19,650 - £20,043 y flwyddyn (pro-rata). Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad o reoli ceginau arlwyo ac sydd â chymwysterau addas yn y maes Byddai FfCCh/NVQ 3 neu uwch yn y sector yn ddymunol.

Cynorthwyydd Technegol Dros Dro (dyddiad cau: 06/07/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithio yn ein tîm Iechyd a Thai amgylcheddol prysur. Mae'r swydd hon yn un dros dro o 31 Mawrth 2023 ymlaen.

Swyddog Dinesig (dyddiad cau: 06/07/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn. Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd reoli'r dyddiadur a'r trefniadau ar gyfer yr Arglwydd Faer a swyddogion eraill, paratoi papurau briffio ac areithiau yn ogystal â rheoli trefniadau'r swyddfa letygarwch a dinesig.

Gweithiwr Cymdeithasol Dros Dro (dyddiad cau: 06/07/22)

Gradd 8, £33,486 y flwyddyn (Newydd Gymhwyso), Gradd 9, £34,373 - £38,553 y flwyddyn. Rydym yn hysbysebu am Weithiwr Cymdeithasol dros dro yn ein Tîm Anabledd Plant i gwmpasu mamolaeth am gyfnod o flwyddyn.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 06/07/22)

Gradd 8, £30,095 - £33,486 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £34,373 - £38,553 y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae gennym swydd wag ar gyfer 1 Gweithiwr Cymdeithasol llawn amser yn y Pwynt Cyswllt Sengl (SPOC) ar gyfer Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Ceidwad Drws Llwyfan Rhan-amser (dyddiad cau: 06/07/22)

£19,293 y flwyddyn (pro rata). Mae swydd ran-amser (14.5 awr) wedi codi yn Theatr y Grand Abertawe ar gyfer Ceidwad Drysau Llwyfan.

Cynorthwyydd Dyletswydd Blaen Tŷ (dyddiad cau: 06/07/22)

£20,444 - £21,269 y flwyddyn. Mae swydd amser llawn wedi codi yn Theatr y Grand Abertawe a Neuadd Brangwyn ar gyfer Cynorthwyydd Dyletswydd Blaen Tŷ.

Cynorthwyydd Gwasanaeth Cwsmeriaid Cyflenwi (dyddiad cau: 06/07/22)

£19,293 y flwyddyn (pro-rata). Mae cyfle wedi codi yn Theatr y Grand/Neuadd Brangwyn ar gyfer Cynorthwyydd Gwasanaethau Cwsmeriaid proffesiynol ac ymroddedig sy'n gallu darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, sgiliau arsylwi a brwdfrydedd i'r tîm. Bydd angen i ymgeiswyr fod yn hyblyg.

Rheolwr Trawsnewid Rhanbarthol (dyddiad cau: 07/07/22)

£44,624 - £48,701 y flwyddyn. Bydd deiliad y swydd yn gwneud gwaith uwch reolwr ar raglenni ar gyfer datblygu achosion busnes a chynlluniau rhaglenni'r rhaglen drawsnewid fel yr amlinellwyd gan y Byrddau Trawsnewid.

Domestig (dyddiad cau: 07/07/22)

£19,293 pro rata. Mae cyfle wedi codi ar gyfer swydd Cynorthwyydd Domestig yn ein Tîm Preswyl prysur yn St Johns.

Prentis Datblygwr Rhaglenni GIS (dyddiad cau: 18/07/22)

£15,556 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi yn ein cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Corfforaethol ar gyfer prentis Lefel 3 yn Nhîm Gwasanaethau Digidol Cymorth Meddalwedd y Cyngor. Mae'r Cyngor yn gweithredu strategaeth gwasanaethau digidol uchelgeisiol.
Close Dewis iaith