Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Swyddi gwag ar gyfer Cyfrifiad 2021

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn recriwtio staff dros dro i weithio ar Gyfrifiad 2021 yn Abertawe. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â'r SYG i hyrwyddo'r cyfleoedd hyn.

Prentis Garddwr (dyddiad cau: 29/01/2021)

£18,933 y flwyddyn. Blwyddyn 1af - £8,519 (45% o gyflog), 2il Flwyddyn - £11,359 (60% o'r cyflog), 3edd Flwyddyn - £14,199 (75% o'r cyflog). Ar hyn o bryd rydym yn bwriadu recriwtio 1 prentis i ymuno â'n hadran Parciau Arbenigol sy'n gweithio'n bennaf yn y Gerddi Botanegol a Gerddi Clun; dylid disgwyl cylchdroi drwy'r adran gyfan.

Cynorthwyydd Gofal Cymunedol (dyddiad cau: 31/01/2021)

£20,092 i £20,903 pro rata. Mae gennym amrywiaeth o gontractau parhaol, dros dro a chontractau rhyddhad ar gael gyda thâl yn dechrau ar £10.41 yr awr.

Rheolwr Newid Busnes Rhanbarthol WB (dyddiad cau: 02/02/21)

£43,857 - £47,863 y flwyddyn Mae hwn yn gyfle cyffrous i unigolyn profiadol a brwdfrydig gyfrannu at weithredu System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) ar draws rhanbarth Gorllewin Morgannwg.

Uwch Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu â Busnes (dyddiad cau:25 /01/21)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am weithiwr cyfathrebu proffesiynol medrus a phrofiadol iawn sydd â hanes mewn llywodraeth leol, gan gyflwyno ymgyrchoedd cysylltiadau cyhoeddus effaith uchel gan ddefnyddio amrywiaeth o lwyfannau a dulliau cynhyrchu fideo uwch.

Swyddog Cymorth Technegol (dyddiad cau: 27/01/21)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau gweinyddu rhagorol yn ogystal â bod yn unigolyn sydd â hunan gymhelliant i weithio mewn swyddfa Priffyrdd brysur, gyda'r gallu i ddysgu sgiliau newydd yn gyflym.

Cyngor Bwrdeistrefsirol Pen-y-bont ar Ogwr - Cydlynydd Busnes a Phartneriaeth Parc Rhanbarthol y Cymoedd (dyddiad cau: 03/02/21)

£33,782 - £35,745 y flwyddyn. 37 awr yr wythnos. Cyfnod Penodol tan ddiwedd mis Mehefin 2023. Mae Parc Rhanbarthol y Cymoedd wedi'i ddatblygu drwy Dasglu Gweinidogol Llywodraeth Cymru ar gyfer y cymoedd mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol y cymoedd, Cyfoeth Naturiol Cymru, Croeso Cymru a chydweithwyr polisi Llywodraeth Cymru yn yr Is-adrannau Iechyd a'r Amgylchedd.

Arweinydd Is-adran - Arolygu Meintiau ac Amcangyfrif (dyddiad cau:28/01/21)

£37,849 - £41,675 y flwyddyn Yn atebol i Arweinydd y Grŵp Mesur Meintiau ac Amcangyfrif byddwch yn cyflawni rôl allweddol a hanfodol lle byddwch yn monitro holl agweddau ariannol y prosiectau a gynhelir yn ofalus.

Cynorthwyydd Trwyddedu (dyddiad cau:28/01/21)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn (por rata). Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Trwyddedu i weithio'n rhan-amser (22.2 awr yr wythnos) oddi mewn i'r Tîm Trwyddedu.

Gweithiwr Cymdeithasol Niwed Cudd (dyddiad cau:05/02/21)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn (Newydd Gymhwyso)/ £33,782 - £37,890 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i Weithiwr Cymdeithasol Niwed Cudd (ar gontract cyfnod penodol hyd at 31 Mawrth, 2022), o fewn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, Cymorth i Deuluoedd Abertawe) - lle gwych i fyw a gweithio ynddo.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM