Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Carer helping someone up

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais [30KB]

Hoffwch ni ar Facebook neu dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Swyddi Gwag Cynorthwywyr Cefnogi Byw'n Annibynnol

Mae amryw o swyddi cynorthwywyr cymorth ar gael yn ardal Abertawe i roi cymorth i unigolion fyw mor annibynnol â phosibl. Gall ein cleientiaid fod o bob oedran, cefndir ac â gwahanol anableddau.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 30/09/21)

£29,577 i £32,910 (Newydd Gymhwyso) £33,782 i £37,910 (Cymwysterau Llawn) y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae gennym swydd wag barhaol amser llawn ar gyfer Gweithiwr Cymdeithasol yn y Tîm Teulu a Ffrindiau, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Hebryngwr Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/03/22)

£9.62 yr awr. Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch a diogelwch pob plentyn a pherson ifanc a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu llesiant. Felly, rydym ar hyn o bryd yn bwriadu recriwtio Hebryngwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe i ddarparu croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Cyfieithydd Cymraeg (Cyfathrebu) (dyddiad cau: 05/10/21)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am gyfieithydd dawnus, profiadol sy'n awyddus i weld ei (g)waith yn helpu i wneud gwahaniaeth yn ddyddiol. Swydd ar gontract 12 mis yw hon.

Technegydd Rheoli Priffyrdd - Swyddog Enwau a Rhifau Strydoedd (dyddiad cau: 22/09/21)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i Swyddog Enwau a Rhifau Strydoedd ymuno â'r Tîm Rheoli Priffyrdd yng Nghyngor Abertawe.

Hyfforddwr Abertawe Actif Cyflenwi (dyddiad cau: 22/09/21)

£21,748 y flwyddyn (pro rata). Yn rhan o'r gwaith parhaus o ddatblygu ac ehangu mentrau Pobl Ifanc Actif yn Abertawe, rydym am benodi tîm o unigolion brwdfrydig ac ymroddedig iawn yn Anogwyr Cymunedol i gyflawni amrywiaeth o raglenni chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Ysgol Gatholig yr Esgob Vaughan - Goruchwylydd Glanhau

Dyddiad Cau: 24/09/21 5.00pm, Gradd 3, Pwynt Graddfa 4 £9.83 yr awr - £18,933 y flwyddyn (pro rata), Yn ystod y tymor yn unig (40 wythnos y flwyddyn), 17.30 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener 3.20pm i 6.50pm neu 3.00pm i 6.30pm fesul shifft.

Cynorthwyydd Cegin (dyddiad cau: 23/09/21)

£18,933 y flwyddyn pro rata. Mae cyfle wedi codi ar gyfer swydd Cynorthwyydd Cegin yn ein tîm St Johns prysur am 11 awr yr wythnos.

Arweinydd Tîm Strategaeth Ddiwylliannol (dyddiad cau: 23/09/21)

£48,868 - £53,065 y flwyddyn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi adferiad a thwf, drwy arallgyfeirio ein strategaethau cynulleidfa, masnachol a chyflawni a phartneriaethau.

Arbenigwr Ymyrraeth (dyddiad cau: 24/09/21)

£38,890 - £40,876 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i Arbenigwr Ymyrraeth (Uwch Ymarferydd) yn ein Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd (IFSS) sydd wedi'i leoli yn y Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd yn Abertawe - lle gwych i fyw a gweithio ynddo.

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 24/09/21)

£38,890 - £40,876 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi am Uwch Weithwyr Cymdeithasol parhaol amser llawn yn y Tîm Teulu a Ffrindiau. Os hoffech fod yn rhan o ddatblygiad y gwasanaeth gofal i Berthnasau yn Abertawe, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Swyddog Technegol Rhan-amser (dyddiad cau: 27/09/21)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn (pro rata). Rydym yn chwilio am Swyddog Technegol sydd â chymwysterau addas i weithio yn ein tîm Iechyd yr Amgylchedd a Thai prysur. Swydd ran-amser yw hon am 18.5 awr yr wythnos.

Cynorthwyydd Cymorth Prosiect VAWDASV Dros Dro (dyddiad cau: 27/09/21)

£19,312 - £19,698 y flwyddyn. Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio ym maes cefnogi plant a'u teuluoedd i'w helpu i gyflawni eu potensial llawn, efallai fod gan Gyngor Abertawe yr union wasanaeth i chi.

Prif Ymgynghorydd Rheoli Straen (dyddiad cau: 28/09/21)

£38,890 - £42,821 y flwyddyn. Ar hyn o bryd rydym am recriwtio Prif Ymgynghorydd Rheoli Straen a Chwnselydd busnes bywiog; sydd â chymwysterau proffesiynol BACP, achrededig a phrofiadol yn arweinydd cwnsela'r Awdurdod, a rheolwr llinell ar gyfer y gwasanaeth rheoli straen a chwnsela, ac arwain y Gwasanaeth Gwirfoddolwyr Help Llaw.

Cynorthwyydd Cwsmeriaid ac Orielau (dyddiad cau: 28/09/21)

£20,092 y flwyddyn pro rata. Mae Amgueddfa Abertawe am recriwtio staff cymorth brwdfrydig a hyblyg i gefnogi'r gwaith o ddydd i ddydd sy'n wynebu cwsmeriaid.

Cogydd (dyddiad cau: 28/09/21)

£19,312- £19,698 y flwyddyn pro rata. Rydym yn ceisio recriwtio cogydd cymwys i waith yn ein gwasanaeth llety brys prysur.

Uwch Beiriannydd Draenio (dyddiad cau: 28/09/21)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Mae Adran Priffyrdd a Chludiant y Cyngor yn ceisio penodi Uwch Beiriannydd i weithio yn yr Is-adran Draenio a Rheoli'r Arfordir.

Swyddog Cymorth Busnes (dyddiad cau: 28/09/21)

£19,312 - £19,698 y flwyddyn. Mae'r cyfle wedi codi i ni hysbysebu am Swyddog Cymorth Busnes yn ein tîm cymorth busnes prysur.

Person Medrus Gwasanaethau Byw'n Annibynnol (dyddiad cau: 28/09/21)

£19,312 - £19,698 y flwyddyn. Mae'r Gwasanaeth Byw'n Annibynnol yn chwilio am Berson medrus sydd ag ystod gymwys o sgiliau DIY, sydd â hunan gymhelliant ac sy'n gallu blaenoriaethu eu llwyth gwaith.

Gweithiwr Cymorth Tai (dyddiad cau: 29/09/21)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i ddau Weithiwr Cymorth Tai yn y Tîm 16+, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, Abertawe.

Rheolwr Prosiect Trawsnewid Rhanbarthol Gorllewin Morgannwg x2 (dyddiad cau: 29/09/21)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Rydym yn falch o gyhoeddi cyfle cyffrous i unigolion deinamig a brwdfrydig weithio fel Rheolwr Prosiect fel rhan o Swyddfa Rhaglen Drawsnewid Gorllewin Morgannwg.

Arweinydd Ymarfer (dyddiad cau: 29/09/21)

£41,881 - £42,821 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer Arweinydd Ymarfer Cyfiawnder Ieuenctid parhaol, oddi mewn i Wasanaethau Plant a Theuluoedd, Abertawe.

Cydlynydd Llwybr (dyddiad cau: 29/09/21)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i Gydlynydd Llwybr o fewn y Tîm 16+, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, Abertawe.

Ymgynghorydd Cyswllt Cwsmeriaid Dros Dro (Teleffoni) x 2 (dyddiad cau: 29/09/21)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn (pro-rata). Rydym am recriwtio un Ymgynghorydd cyswllt cwsmeriaid brwdfrydig (Teleffoni) amser llawn amser ac un rhan-amser (29.5 awr yr wythnos) i'n tîm teleffoni prysur a all ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol ar gyfer ystod eang o faterion. Mae'r swyddi'n rhai dros dro tan 31 Mawrth 2022. Mae'r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol.

Peiriannydd Trydanol (dyddiad cau: 29/09/21)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, hunan gymhelliant i ymuno â'n Tîm Dylunio a Chynnal a Chadw Trydanol yn Beiriannydd Trydanol.

Gofalwr Ystâd x2(dyddiad cau: 29/09/21)

£19,312-£19,698 y flwyddyn. Prif swyddogaeth y swydd hon yw sicrhau bod ystadau Cyngor yr Awdurdod yn lân ac yn ddiogel ar gyfer ei drigolion/ymwelwyr, mae hyn yn cynnwys cael gwared ar unrhyw eitemau sy'n peri risg iechyd a diogelwch, megis nodwyddau, chwistrellau, hylifau'r corff a mân waith cynnal a chadw tiroedd.

Prentis Gweithiwr Cymorth Dydd (dyddiad cau: 29/09/21)

£12,055 y flwyddyn (pro rata)(Blwyddyn 1) £15,069 y flwyddyn (pro rata)(Blwyddyn 2). Mae'r Gwasanaeth Datblygu Cymdeithasol yn wasanaeth dydd sy'n cefnogi oedolion ag anabledd dysgu, gydag un gwasanaeth wedi'i leoli ym Mhenlan a'r llall yng Ngorseinon.

Prentis Gweithiwr Cymorth Dydd (dyddiad cau: 29/09/21)

£12,055 y flwyddyn (pro rata) (Blwyddyn 1) £15,069 y flwyddyn (pro rata) (Blwyddyn 2). Mae'r Gwasanaeth Datblygu Gwaith yn wasanaeth sy'n cefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, i gael gafael ar gymorth yn y gwaith. Gallai hyn fod wedi'i leoli yng Ngwasanaeth Dydd Fforestfach, Tîm NEAT, The Bailer neu Giosg Parc Fictoria.

Cydlynydd Gwaith Ieuenctid Dros Dro (Dros Dro am 12 mis) (dyddiad cau: 29/09/21)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Os ydych chi'n mwynhau cefnogi plant a phobl ifanc i'w helpu i gyflawni eu potensial llawn, efallai fod gan Gyngor Abertawe yr union swydd i chi.

Gweithiwr Cymdeithasol Cymorth Mabwysiadu Dros Dro (Dros Dro am 2 flynedd) (dyddiad cau: 29/09/21)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Ers creu'r gwasanaeth ym mis Ebrill 2015, mae'r rhanbarth wedi bod yn gwella'n barhaus, gan symud i'r cyfeiriad cywir ac rydym wedi cyflawni cynnydd yn nifer y lleoliadau mabwysiadu ac wedi lleihau'r amser a gymerwn i leoli plant.

Technegydd Cynllunio Dros Dro (dyddiad cau: 30/09/21)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn. Mae'r swydd yn gyfle cyffrous i ymuno â'n Gwasanaeth Cynllunio uchel ei barch a gweithio ochr yn ochr â thimau cyfeillgar a brwdfrydig sy'n cyflawni agenda cynllunio strategol uchelgeisiol y Cyngor ar gynllunio a chreu lleoedd.

Syrfëwr Prosiect (dyddiad cau: 30/09/21)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn. Prif ffocws y swydd fydd gweithio gyda nifer o brif gontractwyr, isgontractwyr, rhanddeiliaid, cynghorwyr a thenantiaid i sicrhau bod prosiectau'n cael eu cynllunio, eu rheoli a'u cwblhau'n llwyddiannus o fewn amserlenni penodol a'r gyllideb.

Gweithiwr Cymdeithasol Dros Dro (dyddiad cau: 30/09/21)

Gradd 8, £29,577 - £32,910 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £33,782 - £37,890 y flwyddyn. Mae cyfle i ymuno â'r Tîm Hirdymor Cymunedol yn Weithiwr Cymdeithasol.

Swyddog Cymorth Cynnwys Cyfranogi (dyddiad cau: 30/09/21)

£21,748 i £24,491 y flwyddyn. Mae'r Swyddog Cefnogi Cynnwys Cyfranogi yn cyfle cyffrous i'r rhai sydd â brwdfrydedd a phrofiad mewn ysgrifennu ar gyfer cylchlythyrau, sesiynau briffio, blogiau, gwefannau neu gyfryngau cymdeithasol a'r gallu i gynhyrchu deunyddiau megis ffotograffiaeth neu fideo i'w defnyddio ar ystod o lwyfannau.

Technegydd Gosod a Chynnal a Chadw (dros dro am 18 mis) (dyddiad cau: 30/09/21)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn. Ar hyn o bryd, mae gan y Gwasanaeth Larwm Cymunedol (sydd wedi'i leoli yn Suresprung yn Nhreforys) swydd wag dros dro ar gyfer Technegydd Gosod a Chynnal a Chadw.

Rheolwr - Theatrau Abertawe (dyddiad cau: 01/10/21)

£43,857 - £47,863 y flwyddyn. Mae Abertawe'n ddinas arfordirol sydd wrthi'n cael ei hadfywio'n fawr gyda buddsoddiad sylweddol yn ei chynnig diwylliannol a hamdden.

Swyddog Gofal Preswyl Hyblyg Cyflenwi (dyddiad cau: 01/10/21)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Gweithiwr Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 01/10/21)

£18,562 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Cynorthwyydd Cegin Cyflenwi (dyddiad cau: 01/10/21)

£18,933 y flwyddyn (pro rata) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.