Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Carer helping someone up

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF) [30KB]

Hoffwch ni ar Facebook neu dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol

O £10.50 yr awr. Mae amrywiaeth o swyddi Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol ar gael ledled ardal Abertawe i gefnogi unigolion o bob oedran (plant ac oedolion), cefndir a gallu.

Meddygon adran 12

Mae Cyngor Abertawe yn chwilio am Meddygon adran 12 i gwblhau asesiadau ar gyfer y Tîm Diogelu rhag Colli Rhyddid. Byddech yn gweithio ar sail hunangyflogedig a byddwn yn talu ffi asesu o £180 i feddygon adran 12 gwblhau'r Ffurflen 3a a 4. Nid ydym yn talu milltiroedd.

Hebryngwr Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/03/2023)

£20,812 pro rata (£10.50 p/h). Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch ac amddiffyniad pob plentyn a pherson ifanc a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu lles. Felly, ar hyn o bryd rydym yn bwriadu recriwtio Hebryngwyr Croesfannau Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe i ddarparu croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Cynorthwyydd Gofal Nos/Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

£22,369 - £23,194 y flwyddyn (pro rata). Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Cynorthwyydd Cegin Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

Tâl o £10.98 yr awr. Mae'r Tîm Cefnogaeth Adnoddau (TCA) yn recriwtio ar gyfer nifer o Gynorthwywyr Cegin Wrth Gefn i weithio ar draws y gwasanaethau i oedolion mewn cartrefi preswyl amrywiol yn Abertawe.

Gweithiwr Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

Tâl o £10.79 yr awr. Mae'r Tîm Cefnogaeth Adnoddau (TCA) yn recriwtio ar gyfer nifer o Gweithiwr Domestig Cyflenwi i weithio ar draws y gwasanaethau i oedolion mewn cartrefi preswyl amrywiol yn Abertawe.

Swyddog Gofal Preswyl Hyblyg Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

Tâl o £12.47 yr awr. Mae'r Tîm Cefnogaeth Adnoddau (TCA) yn recriwtio ar gyfer Swyddogion Gofal Preswyl Hyblyg Wrth Gefn i weithio ar draws y Gwasanaethau i Oedolion mewn cartrefi preswyl amrywiol.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau:10/02/23)

Gradd 8, £35,411 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9 £36,298 - £40'478 y flwyddyn (cymwysedig). Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth gywir a'r amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Rydym yn cydnabod bod gweithwyr cymdeithasol yn ymgymryd â rôl heriol ond gwerth chweil ac yn gwerthfawrogi'r gwydnwch a ddangosant drwy oresgyn heriau bob dydd. Bydd Gweithwyr Cymdeithasol yn ein Timau Cynllunio Gofal â Chymorth yn gyfrifol am reoli cynllunio risg a gofal ar gyfer ein plant sy'n destun cynlluniau plant sy'n derbyn gofal a chymorth plant, cynlluniau amddiffyn plant ac Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus yn dibynnu ar brofiad unigol.

Swyddog Rheoli (Dyddiad cau:27/02/23)

£27,852-£31,099 y flwyddyn. Mae'r Is-adran Refeniw a Budd-daliadau yn chwilio am berson gweithgar a rhesymegol sy'n meddu ar sgiliau TG rhagorol i ymuno â'n tîm.

Swyddog Cymorth Technegol (dyddiad cau:07/02/23)

£22,369 to £23,194y flwyddyn. Mae adran Priffyrdd a Chludiant Cyngor Abertawe am benodi Swyddog Cymorth Technegol.

Trydanwr (dyddiad cau:27/02/23)

£27,852 - £31,099 y flwyddyn. Mae'r Gwasanaethau Adeiladu yn awyddus i recriwtio o leiaf 4 trydanwr profiadol i weithio o fewn Ardal brysur sy'n canolbwyntio ar y cwsmer.

Cyfarwyddwr Lleoedd (dyddiad cau: 26/02/23)

£109,182 - £123,681 y flwyddyn. Mae Abertawe yn ddinas ac yn rhanbarth uchelgeisiol sy'n adfywio'i hun, gydag amgylchedd naturiol sydd heb ei ail yn unrhyw le yn y DU.

Swyddog Refeniw (dyddiad cau: 09/02/23)

£24,054 - £26,845 y flwyddyn. Rôl dros dro yw hon hyd at 01/10/24.

Swyddog Cyswllt Teithwyr (dyddiad cau: 10/02/23)

£27,852 - £31,099 y flwyddyn (Pro rata) Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer swydd dros dro (tan 26 Ionawr 2024) fel Swyddog Cyswllt Teithwyr yn adran Gwasanaethau Landlordiaid Tai ac Iechyd y Cyhoedd.

Cydlynydd Masnachol (dyddiad cau: 10/02/23)

£24,040 -£26,845 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am berson cryf ei gymhelliad a chreadigol, sy'n gallu arddangos cyflawniad a dealltwriaeth wirioneddol o ran masnacheiddiwch a buddion canlyniadau creu incwm i'r awdurdod.

Swyddog Prosiect Digwyddiadau (dyddiad cau:13/02/23)

£32,020 - £35,411 y flwyddyn. Dyma gyfle cyffrous i chi weithio ochr yn ochr â thîm o Swyddogion Prosiect Digwyddiadau presennol, gan greu a chyflwyno nifer o ddigwyddiadau a phrosiectau ar raddfa fawr ledled Dinas a Sir Abertawe.

Peiriannydd Mecanyddol Cynorthwyol - (dyddiad cau: 14/02/23)

£32,020 - £35,411 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig, hunangymhellol i ymuno â'n Tîm Dylunio a Chynnal a Chadw Mecanyddol fel Peiriannydd Mecanyddol Cynorthwyol.

Prif Reolwr Adfywio Ffisegol (dyddiad cau: 21/02/23)

£41,496 - £45,495 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am Brif Reolwr Adfywio Ffisegol i ymuno â'n tîm sefydledig, ymroddedig.

Plymwr Prentis x 2 (dyddiad cau: 26/02/23)

£5.28 yr awr (yn y flwyddyn gyntaf). Mae Gwasanaethau Adeiladau Cyngor Abertawe yn gyfrifol am gynnal a chadw adeiladau cyhoeddus y cyngor a'r stoc tai. Rydym ar hyn o bryd yn awyddus i recriwtio 17 prentis ar gyfer ein rhaglen mis Medi 2023.

Trydanwr Prentis x 3 (dyddiad cau: 26/02/23)

£5.28 yr awr (yn y flwyddyn gyntaf). Mae Gwasanaethau Adeiladau Cyngor Abertawe yn gyfrifol am gynnal a chadw adeiladau cyhoeddus y cyngor a'r stoc tai. Rydym ar hyn o bryd yn awyddus i recriwtio 17 prentis ar gyfer ein rhaglen mis Medi 2023.

Plastrwr Prentis x 4 (dyddiad cau: 26/02/23)

£5.28 yr awr (yn y flwyddyn gyntaf). Mae Gwasanaethau Adeiladau Cyngor Abertawe yn gyfrifol am gynnal a chadw adeiladau cyhoeddus y cyngor a'r stoc tai. Rydym ar hyn o bryd yn awyddus i recriwtio 17 prentis ar gyfer ein rhaglen mis Medi 2023.

Briciwr Prentis x3 (dyddiad cau: 26/02/23)

£5.28 yr awr (yn y flwyddyn gyntaf). Mae Gwasanaethau Adeiladau Cyngor Abertawe yn gyfrifol am gynnal a chadw adeiladau cyhoeddus y cyngor a'r stoc tai. Rydym ar hyn o bryd yn awyddus i recriwtio 17 prentis ar gyfer ein rhaglen mis Medi 2023.

Saer Prentis x 5 (dyddiad cau: 26/02/23)

£5.28 yr awr (yn y flwyddyn gyntaf). Mae Gwasanaethau Adeiladau Cyngor Abertawe yn gyfrifol am gynnal a chadw adeiladau cyhoeddus y cyngor a'r stoc tai. Rydym ar hyn o bryd yn awyddus i recriwtio 17 prentis ar gyfer ein rhaglen mis Medi 2023.

Swyddog Adfywio Economaidd (dyddiad cau:02/03/23)

£24,054 - £26,845 y flwyddyn.Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â maes gwasanaeth yng Nghyngor Abertawe sy'n chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o sbarduno Adfywiad Economaidd yn Abertawe a Rhanbarth Bae Abertawe. Yn dilyn cymeradwyaeth ddiweddar Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU, bydd y tîm yn gweithio gyda rhanddeiliaid lleol a rhanbarthol i ddarparu rhaglen o brosiectau ac ymyriadau a fydd yn manteisio ar y cyfleoedd cyllido a buddsoddi newydd hyn sy'n cefnogi'r gwaith o gyflawni ein huchelgeisiau Adfywio Economaidd, ein blaenoriaethau corfforaethol a'n gweledigaeth ar gyfer Abertawe a'r Rhanbarth.
Close Dewis iaith