Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Carer helping someone up

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

Tips on completing your job application form (PDF) [112KB]

Hoffwch ni ar Facebook neu dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol

O £10 yr awr. Mae amrywiaeth o swyddi Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol ar gael ledled ardal Abertawe i gefnogi unigolion o bob oedran (plant ac oedolion), cefndir a gallu.

Swyddog Gofal Plant Preswyl (dyddiad cau: 30/11/22)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn. Mae'r Cyngor yn gobeithio datblygu gwasanaethau gofal preswyl newydd i blant a phobl ifanc yn Abertawe. Bydd y gwasanaethau fel arfer yn cefnogi pobl ifanc rhwng 10 a 18 oed sy'n arddangos ymddygiad heriol a/neu sydd wedi profi trawma, esgeulustod a cham-drin. Rydym wedi ymrwymo i helpu'r bobl ifanc i gyrraedd eu potensial llawn a mwynhau dyfodol disglair.

Aseswyr Annibynnol Lles Gorau a meddygon adran 12

Mae Cyngor Abertawe yn chwilio am Aseswyr Lles Gorau Annibynnol a meddygon adran 12 i gwblhau asesiadau ar gyfer y Tîm Diogelu rhag Colli Rhyddid. Byddech yn gweithio ar sail hunangyflogedig a byddwn yn talu ffi asesu o £150 i chi am aseswyr lles gorau i gwblhau'r Ffurflen 3 a £180 i feddygon adran 12 gwblhau'r Ffurflen 3a a 4. Nid ydym yn talu milltiroedd.

Swyddog Rheoli Argyfwng Cynorthwyol (dyddiad cau: 27/09/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn. Mae gan y Gwasanaeth Iechyd, Diogelwch, Rheoli Argyfwng a Lles Corfforaethol swydd wag barhaol, amser llawn (37 awr yr wythnos) Swyddog Rheoli Argyfwng Cynorthwyol, sy'n gweithio mewn gwasanaeth bywiog amrywiol, sy'n awyddus i recriwtio Cynorthwyydd blaengar deinamig, sy'n awyddus i fanteisio ar y cyfle i hyfforddi a datblygu yn y gwasanaeth, drwy weithio mewn partneriaeth ag unedau gwasanaeth, a phartneriaid CAT1/2 fel y'u dynodwyd gan Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004.

Cynorthwyydd Llogi Symudedd Abertawe dros dro, rhan- amser (dyddiad cau: 07/10/22)

£19,264 y flwyddyn (pro rata). Mae tîm Rheoli Canol Dinas Cyngor Abertawe yn awyddus i benodi unigolyn trefnus sy'n canolbwyntio ar y cwsmer i ymuno â Gwasanaeth Llogi Symudedd Abertawe (SMH) sefydledig fel Cynorthwyydd.

Rheolwr Prosiect Trawsnewid Rhanbarthol Gorllewin Morgannwg (dyddiad cau: 07/10/22)

£34,373 - £38,553 y flwyddyn. Rydym yn falch o gyhoeddi cyfle cyffrous i unigolion deinamig a brwdfrydig weithio yn Rheolwr Prosiect yn rhan o Swyddfa Rhaglen Trawsnewid Gorllewin Morgannwg.

Hebryngwr Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/03/2023)

£19,293 pro rata (£10 p/h). Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch ac amddiffyniad pob plentyn a pherson ifanc a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu lles. Felly, ar hyn o bryd rydym yn bwriadu recriwtio Hebryngwyr Croesfannau Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe i ddarparu croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Mentor Cyflogaeth (dyddiad cau: 30/09/22)

£25,927 - £29,174 y flwyddyn. Caiff y swydd eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Gweinyddwr - Hyfforddwr Systemau Mynediad (Gofal Cartref) (dyddiad cau: 06/07/22)

£25,927 - £29,174 y flwyddyn. Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus gymryd rôl arweiniol wrth ffurfweddu systemau a darparu cymorth ymgeisio, technegol a hyfforddiant i'r holl randdeiliaid allweddol

Gweithiwr Cymdeithasol - Newydd Gymhwyso (dyddiad cau: 14/12/22)

£33,486 y flwyddyn. Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau eich bod yn cael y cymorth cywir ac amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Cynorthwyydd Gofal Nos/Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

£20,444 - £21,269 y flwyddyn (pro rata). Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Cynorthwyydd Cegin Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

£19,293 y flwyddyn (pro rata) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Gweithiwr Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

£19,293 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Swyddog Gofal Preswyl Hyblyg Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol - Hwb Maethu Therapiwtig (dyddiad cau: 04/10/22)

Cyflog: £39,571 - £41,591. Mae Maethu Cymru Abertawe yn wasanaeth Maethu Awdurdod Lleol blaenllaw sydd wedi'i leoli o fewn Gwasanaethau Plant a Theuluoedd. Rydym yn chwilio am Uwch Ymarferydd llawn amser i ymuno â'n Hwb Maethu Therapiwtig newydd ei greu.

Syrfëwr Prosiect (dyddiad cau: 29/9/22)

£30,095 - £33,986 y flwyddyn. Ydych chi'n syrfëwr prosiect blaengar brwdfrydig sy'n chwilio am yrfa mewn sefydliad blaengar, moesegol sy'n ehangu, sy'n croesawu syniadau newydd ac sy'n edrych y tu hwnt i'r sector ar gyfer dulliau newydd? Os felly, dewch i ymuno â'n tîm.

Swyddog Cynnwys Plant a Phobl Ifanc (dyddiad cau:26/09/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn. Mae Cyngor Abertawe yn dyheu am fod yn llais blaenllaw i'r plant, y bobl ifanc a'r teuluoedd a'r nod yw sicrhau bod grymuso plant, pobl ifanc a theuluoedd i lywio a llunio'r gwasanaethau a'r gefnogaeth y maent yn eu derbyn, a gwaith y sefydliad yn ei gyfanrwydd. Rydym yn chwilio am rywun i'n helpu i barhau i sicrhau bod lleisiau a phrofiadau plant, pobl ifanc a theuluoedd wrth galon popeth a wnawn.

Rheolwr Adeilad a Gweithrediadau (dyddiad cau:13/10/22)

£34,373 - £38,553 y flwyddyn. - Mae cyfle cyffrous wedi codi am rôl newydd yn Oriel Gelf Glynn Vivian - un o brif leoliadau diwylliannol Abertawe.

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 29/09/22)

£39,571 - £41,591 y flwyddyn. Os ydych chi'n berson sydd; Eisiau dysgu wrth wneud gwahaniaeth Eisiau hyrwyddo datblygiad personol i chi'ch hun ac eraill Eisiau cefnogi rhywun i gael annibyniaeth, cyflogaeth, llety a sgiliau bywyd Eisiau gweithio ar y cyd ag eraill, mewn ffordd sy'n seiliedig ar gryfderau sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau. Ar hyn o bryd mae gan Dîm Anableddau Dysgu Cymunedol Abertawe swyddi gwag am un Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol amser llawn (37 awr) ac un rhan-amser parhaol (18.5awr). Dylai fod gan ymgeiswyr gymhwyster gwaith cymdeithasol cydnabyddedig a chofrestriad gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Gweithiwr Cymorth Dydd Dros Dro (dyddiad cau: 29/09/22)

£20,444 - £21,269 y flwyddyn (pro rata). Mae Gwasanaeth Cymorth Dydd Dwys Whitethorns yn chwilio am unigolyn sy'n berson hyderus, llawn cymhelliant, brwdfrydig a gofalgar i gyflawni rôl Gweithiwr Cymorth Dydd.

Cynorthwyydd Cegin (dyddiad cau: 29/09/22)

£20,444 - £21,269 y flwyddyn (pro rata). Mae cyfle wedi codi am Swydd Cynorthwyydd Cegin yn ein tîm prysur yn Tŷ Sant Ioan am 11 awr.

Prentis Tyfwr Coed (dyddiad cau: 30/09/22)

£9,958 (45% o'r cyflog) - Bl 1af £13,277 (60% o'r cyflog) - 2il Flwyddyn £16,596 (75% o'r cyflog) - 3edd Flwyddyn Mae Adran Parciau Cyngor Abertawe (Uned Gwasanaethau Coed) Cyngor Abertawe yn gyfrifol am blannu a chynnal a chadw coed a choetiroedd oddi fewn i Ddinas a Sir Abertawe. Mae Gwasanaethau Coed yn cyflawni ystod lawn o weithrediadau coedamaeth er mwyn sicrhau bod stoc goed y Cyngor yn ddiogel ac yn iach i'r trigolion ac ymwelwyr ag Abertawe. Rydym yn gweithio ledled y sir mewn parciau, ysgolion, mynwentydd, tai cyngor, coetiroedd ac ar y briffordd. Ar hyn o bryd rydym yn ceisio recriwtio 2 brentis i ymuno â'n tîm Gwasanaethau Coed ac 1 i ymuno â'n Prosiect Ailddefnyddio Coed Gwastraff sy'n cynhyrchu cynhyrchion pren o stoc goed sydd wedi cwympo.

Swyddog Cyllid (dyddiad cau: 30/09/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â'r Tîm Cyllid/Comisiynu i weithio'n Swyddog Cyllid yn y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol ar sail parhaol amser llawn.

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau:05/10/22 )

£39,571-£41,591 y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae gennym uwch swyddogion amser llawn, parhaol ym Maethu Cymru Abertawe - Y Tîm Teulu a'i Ffrindiau, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Cydlynydd Cynrychiolydd Gwirfoddolwyr Gorllewin Morgannwg (dyddiad cau: 06/10/22)

£34,373 hyd at £38,553 y flwyddyn. Braf gennym gyhoeddi cyfle cyffrous i unigolyn deinamig a brwdfrydig weithio yn rhan o Dîm Trawsnewid Gorllewin Morgannwg.

Gweithiwr Cyfranogiad a Chymorth Plant (dyddiad cau: 06/10/22)

£25,927 - £29,174 y flwyddyn (pro rata). Mae cyfle wedi codi ar gyfer swydd gyffrous o fewn Gwasanaeth Mabwysiadu Bae'r Gorllewin. Rydym yn chwilio am Weithiwr Cyfranogiad a Chymorth i Blant i ymuno â'n tîm cymorth mabwysiadu deinamig a therapiwtig. Rhan-amser - 18.5 awr yr wythnos.

Arweinydd Tim Comisiynu (dyddiad cau: 06/10/22)

£44,624 - £48,701 y flwyddyn Mae cyfle cyffrous wedi codi I ymuno a Gwasanaethau Plant a Theuluoedd fel Rheolwr Tim Comisiynu ar sail amser llawn, parhaol.

Gweithredydd Cynnal a Chadw Cyffredinol (dyddiad cau: 06/10/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn. Gweithiwr Cynnal a Chadw Cyffredinol. Mae cyfle wedi codi yn y Gwasanaeth Parciau a Glanhau i weithio mewn tîm penodol i archwilio, cynnal a chywiro diffygion cyfleusterau a gosodiadau mewn offer chwarae sefydlog a chyfleusterau cyhoeddus yr awdurdod ledled Dinas a Sir Abertawe.
Close Dewis iaith