Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Swyddog Cyswllt Cyflogwyr (dyddiad cau:28/02/2020)

£24,799 - £27,905 y flwyddyn. Mae'r swydd hon wedi ei lleoli yn y Tîm Datblygu Economaidd a Chyllido Allanol, sy'n rhan o'r is-adran Cynllunio ac Adfywio Dinesig. Yn atebol i Swyddog y Rhaglen Cyllid Allanol, bydd y Swyddog Cyswllt Cyflogwyr yn cyfrannu at weithredu Prosiect Gweithffyrdd+ Abertawe a Phrosiect Gweithio Abertawe i'r di-waith tymor byr, gan gysylltu â chyflogwyr i ddod o hyd i swyddi gwag ar gyfer cyfranogwyr prosiectau a chynorthwyo cyfranogwyr prosiectau i oresgyn rhwystrau cymhleth i gyflogaeth a fydd yn golygu eu bod yn cael cyflogaeth gynaliadwy.

Swyddog Rhaglen Cyllid Allanol (dyddiad cau:28/02/2020)

£32,878 - £36,876 per y flwyddyn. Mae un swydd amser llawn 37awr yn cael ei hysbysebu ar gontract dros dro tan 31 Rhagfyr 2020, i ddechrau. Caiff y swydd ei hariannu'n rhannol gan y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Adeiladu Prentisiaethau (dyddiad cau: 28/02/20)

Cyflog cychwynnol £3.90/awr (yn y flwyddyn gyntaf). Mae ein hadran Gwasanaethau Adeiladau yn gyfrifol am gynnal a chadw adeiladau cyhoeddus a stoc tai'r cyngor. Rydym ar hyn o bryd yn bwriadu recriwtio 18 o brentisiaid ar gyfer ein rhaglen ym mis Medi 2020.

Cynorthwyydd Cyllid Allanol (dyddiad cau:28/02/2020)

£21,166 - £23,836 y flwyddyn. Mae dwy swydd amser llawn 37awr yn cael eu hysbysebu ar gontract dros dro tan 31 Rhagfyr 2020, i ddechrau. Caiff swyddi eu hariannu'n rhannol gan y cronfeydd strwythurol a buddsoddi Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri.

Mentor Cyflogaeth x3(dyddiad cau:28/02/2020)

£24,799 - £27,905 y flwyddyn. Caiff y swyddi eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae tair swydd amser llawn, 37 awr, yn cael eu hysbysebu ar ffurf cyfnod sefydlog tan 31 Rhagfyr 2020, yn amodol ar gyllid grant.

Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi (dyddiad cau:28/02/2020)

£18,426 y flwyddyn (pro-rata) Mae cyfle ar gael ar gyfer Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi Rhan Amser yng Nghanolfannau Gweithgareddau Gŵyr.

Gweithiwr Clwb Ieuenctid (dyddiad cau: 28/02/2020)

£18,426 y flwyddyn (pro rata). Mae Gwasanaethau Pobl Ifanc Abertawe (Evolve) yn cynnal rhwydwaith o 4 canolfan ieuenctid ar gyfer pobl ifanc 11oed - 18oed, ledled Abertawe, gyda chyfleusterau yng Ngorseinon, Stadwen, Townhill a Blaen-y-maes. Mae gan y gwasanaeth nifer o swyddi gwag 9 awr ar draws y 4 safle, ac yn ceisio penodi unigolion creadigol, brwdfrydig ac angerddol i swydd Gweithiwr Clwb Ieuenctid. Dros dro tan 31 Mawrth 2021.

Swyddog Iechyd a Diogelwch (dyddiad cau:28/02/2020)

£28,785 - £32,029 y flwyddyn. Mae gan y Gwasanaeth Iechyd, Diogelwch, Rheolaeth Argyfwng a Lles, le gwag ar gyfer Swyddog Iechyd a Diogelwch amser llawn (37awr) parhaol. Byddwch yn gweithio o fewn gwasanaeth amrywiol a bywiog, sy'n ceisio recriwtio swyddog blaengar profiadol a deinamig, sy'n awyddus i fanteisio ar y cyfle i ddatblygu gyda'r gwasanaeth, a hyrwyddo diwylliant o ddiogelwch, mewn partneriaeth â darparu gwasanaethau, yn bennaf o fewn yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol amrywiol.

Swyddog Rheoli Argyfwng (dyddiad cau:28/02/2020)

£32,878 - £36,876 y flwyddyn. Mae gan y Gwasanaeth Iechyd, Diogelwch, Rheolaeth Argyfwng a Lles le gwag ar gyfer Swyddog Rheoli Argyfwng Parhaol Amser Llawn (37 awr yr wythnos). Byddwch yn gweithio o fewn gwasanaeth amrywiol a bywiog, sy'n ceisio recriwtio Swyddog blaengar profiadol a deinamig, sy'n awyddus i fanteisio ar y cyfle i ddatblygu gyda'r gwasanaeth, drwy weithio mewn partneriaeth ag unedau gwasanaeth, a phartneriaid CAT1/2 fel y dynodwyd gan Ddeddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004.

Technegydd Rheoli Gwaith Adeiladu (dyddiad cau:02/03/2020)

£24,799 - £27,905 y flwyddyn. Mae adran Rheoli Gwaith Adeiladu'r Cyngor yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth dan arweiniad cwsmeriaid gyda sicrwydd ansawdd mewn marchnad gystadleuol.Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sydd â hunan gymhelliant i weithio yn y tîm Rheoli Gwaith Adeiladu. Mae sgiliau cyfathrebu da, ymrwymiad i weithio mewn tîm ac agwedd gadarnhaol tuag at ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y cwsmer yn hanfodol.

Swyddog Rheoli Gwaith Adeiladu (dyddiad cau:02/03/2020)

£32,878 - £36,876 y flwyddyn Mae Adran Rheoli Gwaith Adeiladu'r Cyngor yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth dan arweiniad cwsmeriaid gyda sicrwydd ansawdd mewn marchnad gystadleuol.Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â chymwysterau proffesiynol ac sydd ag aelodaeth gorfforaethol o naill ai Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, Sefydliad Siartredig Adeiladu neu Gymdeithas Siartredig y Peirianwyr Adeiladu. Mae profiad blaenorol o reoli gwaith adeiladu yn hanfodol.

Uwch Syrfëwr Meintiau (dyddiad cau: 03/03/30)

£32,878 - £36,876 y flwyddyn. Mae angen Uwch Syrfëwr Meintiau i weithio fel rhan o dîm yn darparu cyngor cyn cychwyn contractau ac ar ôl eu cwblhau ynghylch yr holl faterion sy'n ymwneud ag adeiladu, yn cynnwys Rheoli Prosiectau cynlluniau mawr.

Gweinyddwr Systemau WCCIS (dyddiad cau:03/03/2020)

£24,799 - £27,905 y flwyddyn. Mae hwn yn gyfle cyffrous i weinyddwr systemau brwdfrydig gefnogi'r broses o weithredu System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) oddi mewn i Gyngor Abertawe.

Ymgynghorydd Hawliau Lles (dyddiad cau: 03/03/20)

£28,785 - £32,029 y flwyddyn. Hoffem benodi Ymgynghorydd Hawliau Lles profiadol sy'n gallu darparu cyngor, cymorth a hyfforddiant arbenigol ym maes budd-daliadau lles a chyfraith credyd treth i'r rheini sy'n gweithio mewn sefydliadau statudol neu'r trydydd sector ac sy'n eiriol a chynorthwyo unigolion gyda'u problemau ynghylch budd-daliadau.

Swyddog Cymorth Dros Dro (Dros dro am 12 mis) (dyddiad cau: 03/03/20)

£24,799 - £27,905 y flwyddyn. Os ydych chi'n mwynhau cefnogi plant a'u teuluoedd i'w helpu i gyflawni eu potensial llawn, efallai fod gan Gyngor Abertawe yr union gyfle i chi.

Gweithiwr Cymdeithasol Dros Dro (dyddiad cau: 06/03/20)

Gradd 8, £28,785 - £32,029 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £32,878 -£36,876 y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae gennym swydd wag ar gyfer Gweithiwr Cymdeithasol dros dro (arian wedi'i sicrhau am chwe mis) yn Hwb Cymunedol Integredig y Gogledd.

Swyddog Clercyddol Tîm (dyddiad cau:10/03/2020)

£19554-£20344 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am unigolion trefnus iawn sy'n gallu gweithio'n dda mewn lleoliad prysur ac mewn tîm. Mae angen i ymgeiswyr fod yn fedrus iawn ym MS Office a meddu ar sgiliau cadw cofnodion ardderchog. Mae gennym 4 swydd amser llawn ar gael, 2 ohonynt yn barhaol, 1 dros dro tan 31.3.2021 ac 1 dros dro tan 30.9.2020.

Rheolwr Cyllid a Gweinyddu (Dyddiad Cau: 11/03/2020)

£28,785 - £32,029 per annum. Ydych chi'n Rheolwr Cyllid profiadol sydd â phrofiad gweinyddu a rheoli llinell? Ydych chi'n ddatryswr problemau ac yn mwynhau dadansoddi data? Efallai mai hon yw'r swydd i chi.

Gweithredydd CCTV (dyddiad cau:11/03/2020)

£19,554 -£20,344 y flwyddyn (+ Iwfans sifft). Bydd gofyn i ddeiliad y swydd gymryd rhan mewn system rota sifftiau sefydledig er mwyn darparu gwasanaeth 24 awr y dydd dros 365 diwrnod y flwyddyn. Bydd gweithredwyr CCTV yn gweithio yn yr ystafell rheoli CCTV am gyfnod llawn eu sifft.

Swyddog Cymorth Busnes (dyddiad cau: 11/03/20)

£18,795 - £19,171 y flwyddyn. Amser llawn 37 awr yr wythnos. Parhaol. Wedi'i leoli yng Nghanolfan Ddinesig Port Talbot.

Rheolwr Prosiectau a Chaffael (dyddiad cau: 20/03/20 )

£37,849 - £41,675 y flwyddyn Yn atebol i Arweinydd y Grŵp Mesur Meintiau ac Amcangyfrif byddwch yn cyflawni rôl allweddol a hanfodol lle byddwch yn monitro holl agweddau ariannol y prosiectau a gynhelir yn ofalus.

Goruchwylydd Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/03/20, parhaus)

£18,065 pro-rata. Rydym wrthi'n ceisio recriwtio Goruchwylwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe er mwyn sicrhau croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Goruchwylydd Safle/Glanhawr (dyddiad cau:11/03/2020)

£18,426 y flwyddyn (pro rata). Mae Canolfan Blant Abertawe yn awyddus i benodi Goruchwylydd Safle/Glanhawr i weithio o fewn tîm bychan i sicrhau bod y Ganolfan yn ddiogel, yn lân ac ar gael i'r staff a'r cyhoedd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM