Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Carer helping someone up

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF) [30KB]

Hoffwch ni ar Facebook neu dilynwch ni ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Swyddi Gwag Cynorthwywyr Cefnogi Byw'n Annibynnol

Mae amryw o swyddi cynorthwywyr cymorth ar gael yn ardal Abertawe i roi cymorth i unigolion fyw mor annibynnol â phosibl. Gall ein cleientiaid fod o bob oedran, cefndir ac â gwahanol anableddau.

Asesydd - IQA ar gyfer Gwasanaethau Oedolion (dyddiad cau: 01/02/22)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i IQA/ asesydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol galwedigaethol amser llawn ymuno â'n tîm Cymhwyster Galwedigaethol yn y Ganolfan Asesu yn yr Uned Hyfforddiant Datblygu Staff yn Neuadd y Guildhall (oherwydd cyfyngiadau Covid, mae gennym ddull cyfunol o weithio, mewn swyddfa a gweithio gartref lle bynnag y bo modd).

Cynorthwyydd Gofal Nos/Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/22)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn (pro rata). Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Cynorthwyydd Cegin Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/22)

£18,933 y flwyddyn (pro rata) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Gweithiwr Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/22)

£18,562 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Swyddog Gofal Preswyl Hyblyg Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/22)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Hebryngwr Croesfan Ysgol (dyddiad cau: 31/03/22)

£9.62 yr awr. Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau diogelwch a diogelwch pob plentyn a pherson ifanc a bydd yn cymryd camau i ddiogelu eu llesiant. Felly, rydym ar hyn o bryd yn bwriadu recriwtio Hebryngwyr Croesfan Ysgol mewn gwahanol leoliadau yn Abertawe i ddarparu croesfan fwy diogel i blant ac oedolion sy'n mynychu sefydliad addysg.

Swyddog Clercyddol Tîm (dyddiad cau: 31/01/22)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Gwasanaethau Cymdeithasol i nifer o Swyddogion Clercyddol Tîm ar draws y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ac Oedolion.

Cynorthwyydd Gofal Cymunedol (dyddiad cau: 31/03/22)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn. Mae gennym amrywiaeth o gontractau 6 mis dros dro a chyflenwi ar gael a'r tâl yn dechrau yn £10.41 yr awr.

Gosodwr (dyddiad cau: 28/01/22)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Mae angen unigolyn brwdfrydig arnom i ymuno â thîm Gweithdy Gwasanaethau Parciau a Glanhau, sydd wedi'i leoli ar hyn o bryd ar Home Farm, Parc Singleton.

Swyddog Cymorth Busnes y Gyfarwyddiaeth (dyddiad cau: 28/01/22)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn. Swydd amrywiol yw hon, sy'n darparu gwasanaeth rheoli achosion cysylltiadau gweithwyr effeithlon ac effeithiol i'r Gyfarwyddiaeth Lle.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 04/02/22)

£29,577 i £32,910 (Newydd Gymhwyso) £33,782 i £37,910 y flwyddyn. Rydym am recriwtio gweithiwr cymdeithasol amser llawn parhaol a dros dro i Dîm Asesu Cychwynnol Cymunedol Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion.

Pennaeth Cyrhaeddiad a Phartneriaeth (Disgrifiad swydd: 28/01/22)

Pennaeth Gwasanaeth, Band 2, Pwyntiau 1-7, £61,178 - £77,862. Gwahoddir ceisiadau ar gyfer swydd Pennaeth Cyrhaeddiad a Phartneriaeth Cyngor Abertawe i arwain ar ein hymrwymiad i addysg ragorol i bawb. Bydd y rôl yn canolbwyntio ar gymorth i ysgolion, llywodraethu ysgolion a pherfformiad mewn addysg.

Gweithiwr Cymorth Cartref Hyblyg (dyddiad cau: 26/01/22)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer swydd amser llawn yn Weithiwr Cymorth Cartref Hyblyg wedi'i leoli yn y Timau Cymorth i Blant a Theuluoedd yn Abertawe - lle gwych i fyw a gweithio ynddo.

Swyddog Rhaglen Ariannu Allanol Cydlynydd Bwyd (dyddiad cau:26/01/22)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Mae un swydd amser llawn 37awr yn cael ei hysbysebu ar gontract dros dro tan 31 Rhagfyr 2022, i ddechrau.

Swyddog Cyllid Allanol (dyddiad cau: 26/02/22)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn. Mae un swydd amser llawn yn cael ei hysbysebu dros dro, am gyfnod penodol tan 31 Rhagfyr 2022, i ddechrau. Ariennir y swydd hon yn rhannol gan y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd drwy law Llywodraeth Cymru, Trawsnewid Trefi a Chronfa Adnewyddu Cymunedol Llywodraeth y DU.

Swyddog Rhaglen Ariannu Allanol (Dyddiad cau: 26/01/22)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn.Tair swydd amser llawn 37 awr - un ohonynt dros gyfnod mamolaeth. Yn ogystal â hyn, mae swydd ran-amser 24 awr hefyd yn cael ei hysbysebu dros gyfnod mamolaeth. Mae'r holl swyddi ar gontractau dros dro tan 31 Rhagfyr 2022, i ddechrau pryd y caiff cyllid y dyfodol ei gadarnhau. Caiff swyddi eu hariannu'n rhannol dan y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd drwy law Llywodraeth Cymru, Trawsnewid Trefi a Chronfa Adnewyddu Cymunedol Llywodraeth y DU.

Swyddog Gwasanaethau Byw'n Annibynnol (dyddiad cau: 26/01/22)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn. Mae hon yn swydd rheng flaen sy'n darparu cymorth lefel isel i Bobl Hŷn sy'n byw yn un o Gynlluniau Byw'n Annibynnol y Gwasanaeth Tai i'w galluogi i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Swyddog Gwasanaethau Byw'n Annibynnol (dyddiad cau: 26/01/22)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn. Swydd dros dro yw hon am 6 mis dros gyfnod salwch yn y gwasanaeth.

Arweinydd Is-adran - Arolygu Meintiau ac Amcangyfrif (dyddiad cau: 28/01/22)

Translation Required: £37,849 - £41,675 per annum. Yn atebol i Arweinydd y Grŵp Mesur Meintiau ac Amcangyfrif byddwch yn cyflawni rôl allweddol a hanfodol lle byddwch yn monitro holl agweddau ariannol y prosiectau a gynhelir yn ofalus.

Pennaeth Gwasanaethau Oedolion a Threchu Tlodi (dyddiad cau: 04/02/22)

£72,301 - £88,986 y flwyddyn. Mae'n adeg amserol a heriol i ymuno â'n Uwch Dîm Arweinyddiaeth mewn rôl allweddol yn y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol.

Gweithiwr Cymorth Dydd (dyddiad cau: 28/01/22)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn (pro-rata). Mae Gwasanaeth Dydd Anghenion Arbennig Trewarren yn chwilio am berson brwdfrydig, brwdfrydig a gofalgar i weithio o fewn gwasanaeth dydd sydd wedi hen ennill ei blwyf, 30 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gweithiwr Cymorth Dydd (dyddiad cau: 28/01/22)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn (pro-rata). Mae Gwasanaeth Dydd Anghenion Arbennig Maesglas yn chwilio am berson brwdfrydig, brwdfrydig a gofalgar i weithio o fewn gwasanaeth dydd sydd wedi hen ennill ei blwyf, 30 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener fel Gweithiwr Cymorth Dydd Dros Dro.

Arweinydd Tîm Ardal (dyddiad cau: 28/01/22)

£43,857 - £47,863 y flwyddyn. Mae Abertawe ar drothwy lefelau digynsail o fuddsoddiad adfywio a datblygu. Mae prosiectau adfywio mawr a arweinir gan y Cyngor yng Ngham 1 Abertawe Ganolog, Ffordd y Brenin a Glan Afon Tawe eisoes ar y gweill. Bydd prosiectau trawsnewidiol eraill yn dilyn wrth i'r sector preifat sylweddoli'r cyfleoedd datblygu a mewnfuddsoddi yn Abertawe. Rhan allweddol o lwyddiant parhaus ein hadfywio yn y ddinas yw rôl ein gwasanaeth cynllunio. Mae rôl Arweinydd Tîm Ardal yn rhan annatod o gyflawni'r llwyddiant hwn.

Swyddog Cyflog a Graddio (dyddiad cau: 28/01/22)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Abertawe yw un o'r dinasoedd glannau mwyaf bywiog ym Mhrydain. Gallwn frolio am arfordir trawiadol, cefn gwlad gwych ac Awdurdod Lleol blaengar sydd wedi ymrwymo i osod agenda gyffrous ar gyfer y Ddinas a'r Rhanbarth. Cyngor Abertawe yw un o gyflogwyr mwyaf de-orllewin Cymru, gyda dros 10,500 o weithwyr ar draws ystod eang o wasanaethau cyhoeddus. Dros dro tan 31 Mawrth 2023.

Arweinydd Systemau Ansawdd (dyddiad cau: 28/01/22)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Abertawe yw un o'r dinasoedd mwyaf bywiog ar lan y dŵr ym Mhrydain. Rydym yn brolio am arfordir trawiadol, cefn gwlad gwych ac Awdurdod Lleol blaengar sydd wedi ymrwymo i osod agenda ar gyfer y Ddinas a'r Rhanbarth. Mae Cyngor Abertawe yn un o gyflogwyr mwyaf de-orllewin Cymru, gyda dros 10,500 o weithwyr ar draws ystod eang o wasanaethau cyhoeddus. Dros dro tan 31 Mawrth 2023.

Arbenigwr Recriwtio (dyddiad cau:28/01/22)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Abertawe yw un o'r dinasoedd glannau mwyaf bywiog ym Mhrydain. Gallwn frolio bod gennym arfordir trawiadol, cefn gwlad gwych ac Awdurdod Lleol blaengar sydd wedi ymrwymo i bennu agenda gyffrous ar gyfer y Ddinas a'r Rhanbarth. Mae Cyngor Abertawe yn un o gyflogwyr mwyaf de-orllewin Cymru, gyda dros 10,500 o weithwyr ar draws ystod eang o wasanaethau cyhoeddus. Dros dro tan 31 Mawrth 2023.

Tyfwr coed (dyddiad cau: 31/01/22)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymgymryd ag ystod lawn o waith coedamaeth ddiddorol a heriol ar draws parciau'r Cyngor, priffyrdd, ysgolion, mynwentydd, coetiroedd, gwarchodfeydd natur, a stoc tai'r Cyngor.

Swyddog Cymdogaeth (dyddiad cau: 31/01/22)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn (pro rata). Mae cyfle wedi codi ar gyfer swydd Swyddog Cymdogaeth rhannu swyddi 2 ddiwrnod yn yr Adran Gwasanaethau Landlord, Tai ac Iechyd y Cyhoedd. Mae'n hanfodol bod gennych drwydded yrru gyfredol, yswiriant defnyddiwr busnes priodol a mynediad i'ch cerbyd eich hun.

Peiriannydd Cynorthwyol (dyddiad cau: 31/01/22)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i fod yn waith sy'n rhan o'r Gwaith Gwella Priffyrdd: Tîm Prosiectau Cyfalaf Cyngor Abertawe.

Uwch Beiriannydd Draenio (dyddiad cau: 31/01/22)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i weithio i'r Tîm Gwelliannau Priffyrdd: Prosiectau Cyfalaf yng Nghyngor Abertawe.

Uwch Beiriannydd (dyddiad cau: 31/01/22)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i weithio i'r Tîm Gwelliannau Priffyrdd: Prosiectau Cyfalaf yng Nghyngor Abertawe.

Technegydd (dyddiad cau: 31/01/22)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Mae hwn yn gyfnod cyffrous i weithio i'r Tîm Gwelliannau Priffyrdd: Prosiectau Cyfalaf yng Nghyngor Abertawe.

Gweithiwr Cymorth i Blant a Theuluoedd (dyddiad cau: 01/02/22)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i Weithwyr Cymorth Plant a Theuluoedd Dros Dro parhaol a 12 mis yn y Gwasanaethau Cynllunio Gofal â Chymorth, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, Abertawe.

Swyddog Adolygu Annibynnol/Cadeirydd Cynhadledd Achos (dyddiad cau: 03/02/22)

£41,881 - £42,821 y flwyddyn. Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am ymarferydd brwdfrydig a phrofiadol amser llawn parhaol i ymuno ag Uned Diogelu, Perfformiad ac Ansawdd Plant a Theuluoedd. Mae'r rôl hon ar gyfer Swyddog Adolygu Annibynnol/Cadeirydd y Gynhadledd. Mae'n hanfodol y bydd gan yr ymgeisydd o leiaf 3 blynedd o brofiad ôl-gymhwyso o weithio mewn sector gwirfoddol neu statudol.

Pennaeth AD a'r Ganolfan Gwasanaethau (dyddiad cau: 01/02/22)

£61,178 to £77,862 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am Bennaeth Adnoddau Dynol a Chanolfan Gwasanaethau i ail-lunio'r gwasanaeth gan ddod ag Adnoddau Dynol, OD a'r Ganolfan Wasanaeth i mewn i un tîm a'n paratoi ar gyfer y dyfodol.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 01/02/22)

Gradd 8, £29,577 i £32,910 (newydd gymhwyso), Gradd 9, £33,782 i £37,910 y flwyddyn. Mae gan Dîm Gwaith Cymdeithasol yr Ysbyty 23 awr swydd wag i Weithiwr Cymdeithasol cymwysedig i'w lleoli yn Ysbyty Singleton.

Gweithiwr Cymorth Tenantiaeth (dyddiad cau: 02/02/22)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Mae dwy swydd wag wedi codi ar gyfer unigolion brwdfrydig a hyblyg iawn i ymuno â'n tîm o Weithwyr Cymorth sydd wedi'u lleoli yn y Swyddfa Opsiynau Tai, Abertawe. Rydym yn chwilio am bobl sydd ag empathi ac sydd ag awydd do iawn i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl eraill a gyrru newid cadarnhaol a pharhaus.

Swyddog Cymorth Trafnidiaeth (dyddiad cau: 02/02/22)

Cyflog: £20,092 - £20,903 y flwyddyn £20,092 - £20,903 y flwyddyn. Byddwch yn darparu cymorth technegol i uwch swyddogion yn y Grŵp Trafnidiaeth. Mae'r tîm prysur hwn yn ymdrin â darparu gwasanaethau cludiant i deithwyr gan gynnwys cludiant o'r cartref i'r ysgol, gwasanaethau bws lleol, parcio a theithio, cludiant cymunedol a thocynnau bws rhatach.