Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Dylid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 11.59pm ar y dyddiad cau.

Mae ffurflenni cais ar gael mewn amrywiaeth o fformatau, e.e. print bras/braille/tâp sain. Ffoniwch 01792 636098 os oes angen unrhyw un o'r cyfleusterau hyn arnoch.

Blaenoriaethir y gweithwyr hynny y mae eu swyddi mewn perygl.

Os ydych eisoes yn gweithio i'r cyngor, rydych hefyd yn gymwys i wneud cais am y swyddi gwag mewnol sydd ar gael.

PDF Document Awgrymiadau ar gwblhau eich ffurflen gais (PDF, 30KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Hoffwch ni ar FacebookYn agor mewn ffenest newydd neu dilynwch ni ar TwitterYn agor mewn ffenest newydd i gael y newyddion diweddaraf am swyddi.

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Uwch Swyddog Cynllunio x 2 (dyddiad cau: 30/04/21)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Bydd deiliaid y swyddi'n chwarae rhan bwysig wrth gyflawni agenda uchelgeisiol y Cyngor ar gyfer Creu Lleoedd a chynllunio strategol.

Uwch Swyddog Creu Lleoedd a Threftadaeth (dyddiad cau: 30/04/21)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan yn y gwaith o gyflawni agenda uchelgeisiol y Cyngor ar gyfer Creu Lleoedd a chynllunio strategol, a bydd yn gyfrifol am ddarparu cyngor arbenigol ar greu lleoedd a threftadaeth sy'n ymwneud â cheisiadau a chynigion cynllunio, yn ogystal â chyngor ar adeiladau rhestredig.

Therapydd Galwedigaethol x 2 (dyddiad cau: 20/04/2021)

£33,782 - £37,890 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i weithio yn Nhîm Therapi Integredig Abertawe. Rydym yn recriwtio i un swydd amser llawn (37 awr) ac un swydd ran-amser (30 awr).

Gweithiwr Cymdeithasol Dro Dro (dyddiad cau: 21/04/2021)

£29, 577 - £32,910 y flwyddyn (Newydd Gymhwyso), £32,782 - £37,890 y flwyddyn (Cymwysedig). Mae Maethu Abertawe yn wasanaeth maethu awdurdod lleol blaenllaw a leolir oddi mewn i Wasanaethau Plant a Theuluoedd. Mae cyfle ar gael i gael swydd amser llawn (dros dro am 12 mis) ac rydym ni'n dymuno penodi Gweithiwr Cymdeithasol i ymuno â'n tîm ffyniannus.

Swyddog Hyfforddi Iechyd a Diogelwch (dyddiad cau: 21/04/2021)

£25,481 i £28,672 y flwyddyn. Mae gan y Gwasanaeth Iechyd, Diogelwch, Rheoli Argyfwng a Lles Corfforaethol swydd wag ar gyfer Swyddog Hyfforddi Iechyd a Diogelwch Parhaol Amser llawn (37 awr), mewn gwasanaeth bywiog amrywiol, sy'n awyddus i recriwtio hyfforddwr deinamig sy'n awyddus i fanteisio ar y cyfle i ddatblygu gyda'r gwasanaeth.

Swyddog Gofal Preswyl (dyddiad cau: 21/04/21)

£21,748- £24,491 y flwyddyn pro rata Mae gwasanaeth llety brys Maesglas yn chwilio am berson brwdfrydig, egnïol a gofalgar sydd ag angerdd ac ymrwymiad i gefnogi oedolion sydd ag Anabledd Dysgu, problemau Iechyd Cymhleth ac Anableddau Corfforol.

Cydlynydd Byw'n Annibynnol (dyddiad cau: 21/04/21)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod ar flaen y gad o ran trawsnewid a diwygio gwasanaethau a galluogi pobl i 'gael y bywyd a'r gofal y maent yn eu dymuno, nid gwasanaeth nad oes arnynt ei eisiau'.

Gweithiwr Arweiniol yr Hyb Cymorth Cynnar (dyddiad cau: 21/04/21)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn Ar hyn o bryd rydym yn awyddus i recriwtio unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â'n Hybiau Cymorth Cynnar sydd newydd eu datblygu. Byddwch yn dod yn rhan o strwythur hyb amrywiol ac amlddisgyblaethol sy'n gyfrifol am ddiwallu anghenion lles plant, pobl ifanc a'u teuluoedd sy'n agored i niwed.

Arweinydd Tîm (dyddiad cau:21/04/21)

£29,577 - £32,910 y flwyddyn. Rydym yn ceisio recriwtio unigolyn brwdfrydig iawn i oruchwylio a chymell Tîm Cyllid, Prynu a Storfeydd prysur.

Cyn-Fesurydd - Amcangyfrifydd (Weldio) (dyddiad cau: 28/04/21)

£25,481- £28,672 y flwyddyn Rydym yn chwilio am berson ymroddedig sydd â phrofiad a chymwysterau yn nisgyblaeth Weldio/Creu i gyflawni rôl Cyn-Fesurydd-Amcangyfrifydd yn yr Adran Weldio/Creu yn Nepo Clydach.

Technegydd Syrfëwr Prosiectau x 2 (dyddiad cau: 29/04/2021)

£25,481 i £28,672 y flwyddyn. Yn dilyn dyrchafiad staff presennol rydym yn chwilio am dechnegydd syrfëwr prosiectau blaengar brwdfrydig sy'n chwilio am yrfa o fewn sefydliad blaengar, moesegol sy'n ehangu, yn croesawu syniadau newydd ac yn edrych y tu hwnt i'r sector am ddulliau newydd.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 29/04/2021)

£29, 577 - £32,910 y flwyddyn (Newydd Gymhwyso), £32,782 - £37,890 y flwyddyn (Cymwysedig). Mae Maethu Abertawe yn wasanaeth maethu awdurdod lleol blaenllaw a leolir oddi mewn i Wasanaethau Plant a Theuluoedd. Mae cyfle ar gael i gael swydd amser rhan (18.5 awr) ac rydym ni'n dymuno penodi Gweithiwr Cymdeithasol i ymuno â'n tîm ffyniannus.

Uwch Weithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 23/04/2021)

£38,890 i £40,876 y flwyddyn. Mae Maethu Abertawe yn wasanaeth Maethu Awdurdod Lleol blaenllaw wedi'i leoli o fewn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd. Mae swydd wag amser llawn barhaol wedi codi o fewn y tîm ac rydym am benodi Uwch Ymarferydd i ymuno â'n gwasanaeth ffyniannus.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM