Toglo gwelededd dewislen symudol

Data, polisïau a strategaethau tai

Data, polisïau a strategaethau sy'n ymwneud â'r gwasanaethau tai a sut maen nhw'n cael eu cynnal.

Cwestiynau cyffredin am dai (Rhyddid Gwybodaeth)

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am dai (Rhyddid Gwybodaeth).

Blociau tŵr Abertawe

Ffeithiau allweddol am flociau tŵr rydym yn berchen arnynt.

Strategaeth rheoli rhenti tai 2022-2026

Mae'r Strategaeth hon yn nodi'r egwyddorion arweiniol ar gyfer datblygu a darparu Gwasanaeth Rheoli Rhenti Tai Cyngor Abertawe dros y 4 blynedd nesaf.

Polisi Dyrannu Tai

Dinas a Sir Abertawe. Cyfarwyddiaeth Adfywio a Thai.

Strategaeth Rheoli Stadau Tai 2021-2025

Mae'r strategaeth hon yn nodi'r egwyddorion arweiniol ar gyfer datblygu a darparu gwasanaethau rheoli ystadau ar stadau tai Cyngor Abertawe dros y 4blynedd nesaf.

addasiadauiranablpolisi

Mae Polisi Adnewyddu Tai ac Addasiadau i'r Anabl y Sector Preifat yn manylu ar sut mae Dinas a Sir Abertawe (y cyngor) yn darparu cymorth i helpu perchnogion a thenantiaid preifat i atgyweirio, cynnal a chadw neu addasu eu cartrefi. Mae

Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid Cyngor Abertawe 2019 - 2021

Mae'r strategaeth hon yn amlinellu'r fframwaith ar gyfer cyfranogiad tenantiaid yn ystod y 3 blynedd nesaf.

Safon Ansawdd Tai Cymru: Polisi Cydymffurfio

Mae pob awdurdod sy'n berchen ar stoc tai yn gorfod sicrhau bod ei eiddo'n cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2020.

Polisi Sipsiwn a Theithwyr

Mae ein Polisi Sipsiwn a Theithwyr yn rhoi cyfle cyfartal i deuluoedd gael mynediad i wasanaethau a ddarperir gan y cyngor ac eraill.
Close Dewis iaith