Toglo gwelededd dewislen symudol

Tai

Oes angen cymorth arnoch gyda chostau byw? Cymerwch gip ar ein tudalennau cymorth costau byw: Cymorth Costau Byw

Dewch o hyd i gartref

Mae nifer o wahanol opsiynau a mathau o dai ar gael os ydych chi'n chwilio am gartref.

Tenantiaid a lesddeiliaid y cyngor

Gwybodaeth ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid y cyngor sy'n byw mewn tai, fflatiau a llety lloches.

Talu'ch rhent y cyngor ar-lein

Talu'ch rhent y cyngor ar-lein yn awr. Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i'n system talu ar-lein.

Mewn perygl o golli'ch cartref

Os ydych yn poeni am fod yn ddigartref neu rydych ar fin colli'ch cartref, cysylltwch â'n tîm Opsiynau Tai cyn gynted â phosib fel y gallwn geisio eich helpu i'ch cadw yn eich llety presennol neu ddod o hyd i rywle newydd i chi.

Help i bobl ddigartref

Os ydych yn ddigartref ac nid oes gennych unman i aros yna cysylltwch â'n tîm Opsiynau Tai cyn gynted â phosib fel y gallwn eich helpu.

Helpu pobl sy'n cysgu ar y stryd yn Abertawe

Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau i nodi pobl sy'n cysgu allan cyn gynted â phosib ac yn gweithio gyda nhw i gael hyd i'r gefnogaeth a'r help cywir.

Grantiau a benthyciadau tai ac effeithlonrwydd ynni

Efallai y bydd cymorth ariannol ar gael os ydych am addasu, atgyweirio neu wella eich cartref, gan gynnwys ei wneud yn fwy effeithlon o ran ynni.

Datblygiadau tai cyngor

Mae cartrefi newydd sy'n cael eu hadeiladu bellach yn fwy cynaliadwy ac ynni effeithlon, gan helpu i leihau ein hôl troed carbon.

Cysylltiadau cymorth a chyngor yr adran tai

Gallwn ddarparu ystod eang o gymorth a chyngor, p'un a ydych yn denant y cyngor ai peidio.

Cyngor a chefnogaeth bellach ar dai

Sefydliadau eraill a all helpu gyda materion tai.

Landlordiaid, perchnogion tai a thenantiaid preifat

Gwybodaeth i landlordiaid sy'n rhentu i denantiaid yn Abertawe ynghylch trwyddedu, cynnal a chadw a gwelliannau i'w heiddo.

Safon ansawdd tai Cymru

Safon darged Llywodraeth Cymru ar gyfer yr holl dai cymdeithasol yng Nghymru yw safon ansawdd tai Cymru (SATC).

Data, polisïau a strategaethau tai

Data, polisïau a strategaethau sy'n ymwneud â'r gwasanaethau tai a sut maen nhw'n cael eu cynnal.

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016: gwybodaeth i landlordiaid

Gwybodaeth i landlordiaid am Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 - yn weithredol o 1 Rhagfyr 2022.

Fideos tai ar YouTube

Bydd y ddolen hon yn mynd â chi i'n rhestr chwarae fideos tai ar YouTube.