Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Awst 2021

Fideo newydd yn mynd y tu ôl i'r llenni ym Mae Copr

Mae fideo newydd y tu ôl i'r llenni'n dangos mwy fyth o gynnydd yn ardal newydd cam un Bae Copr Abertawe gwerth £135m.

Busnesau a'r brifysgol yn cefnogi ardal Bae Copr

Mae arweinwyr busnesau a phrifysgol Abertawe wedi cymeradwyo ardal newydd cam un Bae Copr y ddinas sy'n werth £135 miliwn.

Barn pobl dros 50 oed yn cael ei cheisio am lunio gwasanaethau

Mae Cyngor Abertawe yn gofyn i breswylwyr sut orau y gall ddiwallu anghenion pobl 50 oed ac yn hŷn.

Teuluoedd sy'n ffoi o Affganistan yn cyrraedd y ddinas

Mae dau deulu a orfodwyd i ffoi o Affganistan yn ymgartrefu i'w cartrefi newydd yn Abertawe, a disgwylir i ragor gyrraedd yn yr wythnosau a'r misoedd i ddod.

Miliynau'n cael eu buddsoddi mewn eiddo fforddiadwy yng nghanol y ddinas

Mae cymdeithas tai fwyaf Cymru'n buddsoddi miliynau o bunnoedd mewn eiddo fforddiadwy yng nghanol y ddinas fel rhan o gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer dyfodol Abertawe.

Plant yn cael mwynhau Gŵyl Parciau'r ddinas am ddim

Bydd plant yn gallu mwynhau digwyddiadau am ddim wrth i barciau ar draws Abertawe gynnal gŵyl newydd i deuluoedd yr haf hwn.

'Gallwn fod yn falch o'n canol dinas sy'n dod i'r amlwg' - arweinwyr busnes Abertawe

Mae'r gwaith cyfredol mawr i adfywio canol dinas Abertawe yn argoeli'n dda am ddyfodol disglair, yn ôl arweinwyr busnes.

Cyngor yn derbyn nod ymddiriedaeth ar ôl llofnodi siarter troseddau casineb

Cydnabuwyd Cyngor Abertawe ar gyfer ei ymrwymiad parhaus i gefnogi a hyrwyddo hawliau dioddefwyr a chymunedau pan fydd digwyddiadau o droseddau casineb yn digwydd.

Plant yn dathlu ardal chwarae newydd yn Heol Las

Mae plant sydd wedi bod yn mwynhau diwrnodau allan ym Mharc Heol Las yn Abertawe wedi cael rheswm ychwanegol i ddathlu'r haf hwn o ganlyniad i waith uwchraddio i ardal chwarae'r parc.

Hwb ariannol ychwanegol mawr ar gyfer cynllun i wella blaenau siopau

Mae tua £3 miliwn bellach yn cael ei fuddsoddi mewn cynllun mawr i wella blaenau siopau i hybu siopa lleol ar draws Abertawe.

Cyflwynwch eich ceisiadau heddiw ar gyfer ras 10k Bae Abertawe Admiral a fydd ar thema'r 80au

Disgwylir i'r digwyddiad a drefnir gan Gyngor Abertawe gael ei gynnal ddydd Sul 19 Medi a bydd y cyfle i gofrestru'n cau ar 31 Awst, er gall hyn fod yn gynharach os nad oes lleoedd ar ôl cyn hynny.

Buddsoddiad mwyaf erioed mewn adeiladau ysgolion

Gwneir y buddsoddiad mwyaf erioed mewn gwaith cynnal a chadw hanfodol ac uwchraddio adeiladau ysgolion yn Abertawe eleni.

Ymdrech y cyngor i ddiogelu blodau gwyllt a phryfed yn gymeradwy

Mae tîm parciau Cyngor Abertawe yn defnyddio ymagweddau newydd clyfar at dorri gwair sy'n helpu i ddiogelu planhigion a phryfed ledled cymunedau'r ddinas.

Clybiau chwaraeon yn gallu gwneud cais am grantiau newydd gan y cyngor o hyd at £1,500

Gall nifer o glybiau chwaraeon yn Abertawe wneud cais yn awr am grantiau o hyd at £1,500 i helpu'r ddinas allan o'r pandemig.

Ffordd y Brenin yn mynd yn wyrdd wrth i Abertawe arwain y ffordd ar gyfer y dyfodol

Mae lluniau trawiadol newydd gan ddrôn yn dangos sut mae un o brif ardaloedd canol dinas Abertawe wedi mynd yn wyrdd - ac mae'n arwydd o ddyfodol gwyrddach.

Arweinydd busnes wedi'i gyffroi gan ddyfodol canol y ddinas

Mae dyn sy'n berchen busnesau yng nghanol dinas Abertawe yn canmol y gwaith cyfredol i drawsnewid Wind Street yn gyrchfan mwy addas i deuluoedd.

Arbenigwr i helpu busnesau Abertawe i wella'u sgiliau rhwydweithio

Ffocws yr awr nesaf o gefnogaeth benodol i fusnesau Abertawe fydd gwella sgiliau rhwydweithio.

Arweinwyr busnes Abertawe'n cefnogi'r gwaith i adfywio canol y ddinas

Mae arweinwyr busnes Abertawe'n cefnogi'r gwaith gwerth miliynau o bunnoedd sy'n digwydd ar hyn o bryd i adfywio canol y ddinas.

Miloedd yn gwneud yn fawr o fenter #BysusAmDdimAbertawe

Mae miloedd o breswylwyr y ddinas wedi bod yn gwneud yn fawr o gynnig teithiau bws #BysusAmDdimAbertawe.

Cyflwynwch gais nawr am gyfran o gyllid Men's Sheds gwerth £25,000

Gwahoddir prosiectau Men's Sheds yn Abertawe i gyflwyno cais am gyllid.

Cynnydd o 20% yn y defnydd o fysus ar benwythnos cyntaf y cynnig am ddim

Bydd gan bawb gyfle i ddefnyddio bysus yn Abertawe am ddim o heddiw (dydd Gwener) ar gyfer ail benwythnos hir y cynnig arloesol.

Gwefan well y cyngor yn cael ei lansio

Mae gwefan well Cyngor Abertawe wedi'i lansio er mwyn gwneud gwasanaethau'n fwy hygyrch nag erioed o'r blaen i breswylwyr, busnesau a chymunedau'r ddinas.

Awgrymiadau'n cael eu cynnig ar gyfer ceisiadau grant Abertawe wledig o hyd at £10k

Mae Partneriaeth Datblygu Gwledig Cyngor Abertawe'n cynnig hyd at £10,000 o arian grant i brosiectau blaengar a arweinir gan y gymuned a fyddai'n gwella ardaloedd gwledig y sir.

Cannoedd o fabanod yn elwa o'r cynnig cewynnau golchadwy

Mae bachgen ifanc o Fforest-fach, Steffan Roberts, a'i fam, Eleanor, yn helpu i arwain y ffordd at Abertawe wyrddach ac arbed arian gyda chewynnau golchadwy smart yn hytrach na rhai tafladwy.

Busnesau Abertawe yn cael eu hannog i gyflwyno cais am wobr nodedig

Mae busnesau Abertawe yn cael eu hannog i wneud cais am Wobr y Frenhines am Fenter 2022.

Tiwtora arbenigol yn helpu i leihau allyriadau carbon Abertawe

​​​​​​​Mae tiwtora arbenigol yn helpu Cyngor Abertawe i gymryd mwy o gamau gweithredu nag erioed i helpu i reoli newid yn yr hinsawdd.

Cyllid newydd yn helpu prosiectau i wella cymunedau gwledig

Mae ystod o brosiectau newydd ar fin gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i gymunedau gwledig Abertawe.

Menter bysus am ddim yn Abertawe'n arwain at gynnydd yn nifer y teithwyr

Mae cynnig i deithio ar fysus am ddim a lansiwyd yr haf hwn gan Gyngor Abertawe wedi arwain at filoedd o bobl yn ymweld â rhannau poblogaidd o'r ddinas gan gynnwys Gŵyr a chanol y ddinas.

Pris prydau ysgol yn aros fel y mae wrth i ddisgyblion baratoi i ddychwelyd i'r ysgol

Mae pris prydau ysgol wedi'i rewi yn Abertawe cyn i disgyblion ddychwelyd i'r ysgol yr wythnos nesaf.

Rhagor o ardaloedd chwarae yn y ddinas yn cael eu huwchraddio

Agorodd Barc Llansamlet ei ddrysau'n llydan agored ddoe i groesawu dwsinau o blant ifanc a theuluoedd a oedd yn helpu i ddathlu agoriad swyddogol ei ardal chwarae i blant sydd wedi'i huwchraddio.

Diolch yn cael ei roi i bobl am eu cynigion i gefnogi ffoaduriaid Affganaidd

Diolchir i bobl yn Abertawe am eu cynigion cefnogaeth hael wrth i'r ddinas chwarae ei rhan wrth groesawu ffoaduriaid sy'n ffoi o Affganistan.
Close Dewis iaith