Chwilio'r wefan
English

Newydd - mae cylchlythyr Ardal Adnewyddu Sandfields Gwanwyn 2016 ar gael bellach - PDF Document Cylchlythyr Ardal Adnewyddu Sandfields Rhifyn 2 Gwanwyn 2016 (PDF, 902KB)Yn agor mewn ffenest newydd

House in hand

Datganiad ardal adnewyddu Sandfields

Datganwyd ardal Sandfields yn Abertawe yn ardal adnewyddu ym mis Ionawr 2014. O ganlyniad, gellir rhoi gwelliannau tai ac amgylcheddol gwerth £10 miliwn ar waith o bosib dros 5 mlynedd.

Mae'r datganiad yn dod ar ôl cynnal astudiaeth o ardal adnewyddu cymdogaethau (NRA) yn yr ardal dros 14 mis. Dewiswyd Sandfields yn dilyn arolwg cyflwr tai sector preifat (PSHCS) yn 2010 a dadansoddiad o ddata amddifadedd lleol. Rhoddodd y PSHCS yr wybodaeth ddiweddaraf am stoc tai'r sector preifat a thynnwyd sylw at feysydd lle mae angen ymyriad a dargedir gan gynnwys adnewyddu ardaloedd lle nodwyd tai mewn cyflwr gwael ynghyd â lefelau uwch o amddifadedd cymdeithasol.

Mae ardal adnewyddu Sandfields yn cynnwys 1038 o eiddo a safle cae'r Vetch.

Roedd yr astudiaeth NRA yn cynnwys cwblhau arolwg tai arall, holiadur i breswylwyr, landlordiaid a busnesau o randdeiliaid yn yr ardal. Cynhaliwyd cyfarfodydd cyhoeddus a sefydlwyd grwp Llywio Preswylwyr. Bydd y grwp yn parhau yn ystod cyfnod rhoi'r rhaglen ar waith.

Yn seiliedig ar yr hinsawdd economaidd bresennol ac arian cyfyngedig mewn rhai meysydd, argymhellodd yr astudiaeth NRA raglen waith, gan gynnwys:

  • Inswleiddio waliau allanol tai teras
  • Inswleiddio llofftydd
  • Gosod boeleri newydd i breswylwyr cymwys
  • Atgyweiriadau allanol lle nodwyd adfeiliad sylweddol, er enghraifft diffygion to
  • Atgyweiriadau mewnol i breswylwyr diamddiffyn trwy fenthyciadau Homefix y cyngor
  • Cymorth diogelwch yn y cartref i breswylwyr diamddiffyn lle nodwyd peryglon iechyd a diogelwch categori 1
  • Gwaith amgylcheddol bach, er enghraifft gwaith gwyrddu strydoedd/tirlunio

Daw'r arian i dalu am y rhaglen gwerth £10 miliwn o amrywiaeth o ffynonellau, y sicrhawyd rhai eisoes ac mae eraill yn destun ceisiadau ariannu cyfredol; gan gynnwys arian ardal adnewyddu Llywodraeth Cymru, arian gan gwmnïau cyfleustodau a thrwy raglen lleoedd llewyrchus llawn addewid LlC.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM