Toglo gwelededd dewislen symudol

A-Y o barciau, gwarchodfeydd natur a mannau awyr agored

Mwy o wybodaeth am barciau, gerddi a gwarchodfeydd natur o amgylch Abertawe.

Herbaceous border in Singleton Botanical Gardens

Gerddi Argyll

Parc trefol bach gyda choed aeddfed, meinciau, toiledau a gwelyau blodau/llwyni ger y prif safle bws yng Ngorseinon.

Ashlands/Bandfield

Dyma ddau safle, mae Ashlands a Bandfield gyferbyn â'i gilydd. Ceir meysydd pêl-droed a chaeau chwarae.

Comin Barlands

Comin bach (14.6 hectar) llonydd gyda llwybrau cerdded yn arwain at Gomin Fairwood a Chomin Clun. Mae'n agos at Gomin Barlands ar y B4436.

Gwarchodfa Natur Leol Coed yr Esgob

Mae Gwarchodfa Natur Leol Coed yr Esgob yn cynnwys 46 o erwau (19 hectar) o goetir a glaswelltir calchfaen.

Dyffryn Llandeilo Ferwallt

Mae Dyffryn Llandeilo Ferwallt (ger pentref Llandeilo Ferwallt), yn ymestyn o Kittle yn y gogledd i Fae Pwll Du yn y de.

SoDdGA (Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig) a Chanolfan Bywyd Gwyllt Blackpill

Ym 1986 dynodwyd traeth Blackpill yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) er mwyn cydnabod ei bwysigrwydd i adar lleol a mudol sy'n aros yno dros y gaeaf er mwyn adfer eu nerth ar gyfer eu teithiau ar draws y byd o Affrica i'r Ynys Las a gwastatiroedd Rwsia.

Ardal Gêmau Amlddefnydd y Blaenymaes

Parc trefol yng nghanol Blaenymaes. Mae'n cynnig gweithgareddau gwych i blant ifanc a phlant hwn.

Parc Bôn-y-maen

Mae Parc Bôn-y-maen, yn ardal drefol gogledd ddwyrain Abertawe, yn ganolbwynt i'r gymuned leol. Mae ganddo nifer o gyfleusterau a fydd yn apelio at bob grŵp oed.

Bae Bracelet

Bae Bracelet yw cartref Gorsaf Gwylwyr y Glannau a Goleudy'r Mwmbwls, gyda golygfeydd ar draws Môr Hafren i Ddyfnaint ar ddiwrnod clir.

Broughton, Hillend a Thwyni Llangynydd

Ardal helaeth o dwyni tywod ar hyd yr arfordir yw hon ac mae'n gynefin i sawl rhywogaeth warchodedig bywyd gwyllt. Mae'n agos at Draeth Llangynydd a Rhos Llangynydd sy'n safle o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur (SINC).

Glaswelltir Bryn Lliw a Thir Comin Mynydd Lliw

Tir comin yw Mynydd Lliw. Hen domenni rwbel yw'r brif nodwedd ond maent wedi'u gorchuddio â llystyfiant.

Parc Brynmelyn

Noddfa fach Waun Wen ger canol y ddinas

Parc Brynmill

Parc trefol hynod boblogaidd.

Parc Bryn Y Don

Yng nghalon cymuned Waun Wen gyda golygfeydd helaeth dros y ddinas, nid yw'n syndod bod preswylwyr lleol yn dwlu ar Barc Bryn-y-Don.

Gwarchodfa Natur Leol Rhos Cadle

Mae Gwarchodfa Natur Leol Rhos Cadle yn un o'r enghreifftiau gorau o rostir trefol yn y wlad.

Cefn Bryn

Mae Cefn Bryn yn grib o dir comin, pum milltir o hyd, a adnabyddir yn lleol fel asgwrn cefn Gŵyr. Un o brif atyniadau'r Bryn yw heneb Neolithig fawr o'r enw Maen Ceti, nid nepell o ben y crib.

Ardal Gêmau Amlddefnydd y Clâs

Mae'r tir hamdden hwn yng ngogledd y ddinas mewn ardal tai cymunedol brysur ac mae'n darparu man agored i blant redeg o'i gwmpas.

Comin Clun a Maes Mansel

Dyma ardal helaeth o dir comin (286 hectar) a groesir gan y B4436, gyda datblygiadau West Cross a Mayals ar ffin ddwyreiniol Comin Clun a phentref Murton nesaf i Faes Mansel i'r de-orllewin.

Gerddi Clun

Mae Gerddi Clun yn cynnwys casgliadau cenedlaethol amrywiol o blanhigion mewn parcdir prydferth. Yn enwog yn rhyngwladol am ei chasgliadau ysblennydd o Rododendronau, Pieris ac Enkianthus, mae'r gerddi'n cynnig hafan o lonyddwch, plannu toreithiog a nodweddion diddorol.

Parc Gwledig Dyffryn Clun

Parc Gwledig Dyffryn Clun yw'r unig barc gwledig yn y ddinas. Mae ei 700 erw yn cynnwys amrywiaeth mawr o dirweddau, o lechweddau agored a choediog, ceunentydd a chwareli serth i ddolydd a gwaelod gwlyb y dyffryn.

Coedwig y Cocyd

Parc dymunol gyda choed a choetir aeddfed gerllaw safle o bwysigrwydd cadwraeth natur o'r enw Coedwig a Pharc y Cocyd. Coetir derw yw prif nodwedd yr ardal hon heblaw am waelod y dyffryn lle gwelir gwern yn bennaf.

Parc Coed Bach

Mae'r parc yng ngogledd y sir ac yn cynnwys amrywiaeth o gyfleusterau gyda chyfarpar da a fydd yn diddanu'r teulu.

Parc Coed Gwilym

Mae'r parc yng ngogledd-ddwyrain y sir ac yn cynnwys amrywiaeth o gyfleusterau o'r radd flaenaf. Mae ganddo amrywiaeth ardderchog o gyfleusterau yn ogystal â llwybrau cerdded hardd a gardd flodau.

Coedwig Chwarel Crymlyn

Coetir dail llydan bach a dôl yw Coedwig Chwarel Crymlyn.

Parc a Chaeau Chwarae Cwm Level

Mae coed aeddfed o amgylch perimedr yr ardal laswellt. Mae dau gae pêl-droed ar gael i chi eu llogi, yn ystod y gaeaf yn unig (Medi i Ebrill), ardal chwarae fechan ac ardal laswellt fawr gyferbyn â'r cae pêl-droed, er gall fod yn wlyb iawn.

Parc Cwmbwrla

Mae'r parc mawr agored hwn i'r gogledd o ganol dinas Abertawe yn lle gwych i ymestyn eich coesau a mynd â'r ci am dro.

Parc Cwmdoncyn

Parc hardd yng nghanol y ddinas yw Parc Cwmdoncyn. Gwnaed gwaith adnewyddu sylweddol yn y parc yn ddiweddar, drwy raglen a ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Croeso Cymru a Dinas a Sir Abertawe.

Gwarchodfa Natur Leol Coed Cwmllwyd

Yn bennaf mae'r warchodfa'n cynnwys coed derw sydd tua 100 mlwydd oed a gafodd eu plannu ar ôl cliriad blaenorol.

Gwaith Brics Dyfnant

Mae safle'r hen waith brics bellach yn goetir llydanddail gyda phwll, dôl, rhostir, brigiadau creigiog ac adfeilion adeiladau'r hen waith brics.

Parc Dyfnant

Mae'r parc hwn yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau, o'r lawnt fowlio i ardal chwarae i blant. Mae'r parc yn darparu lle i aelodau'r gymuned gwrdd, a chwarae.

Coetir Elba

Mae Coetir Elba yn ardal fach â choed naturiol sydd wedi tyfu mewn cornel o safle cae chwaraeon Elba.

Cyfleusterau Chwaraeon Elba

Mae gan y parc gweithgareddau hwn nifer o gyrtiau, caeau a chyfleusterau ar gyfer nifer o chwaraeon awyr agored.

Llyn y Fendrod

Mae Llyn y Fendrod yn cynnwys ardal o ryw 13 erw yng nghalon Parc Menter Abertawe.

Graig y Coed

Mae'r ardal hon yn cynnwys coetir cymunedol newydd sy'n cael ei ddatblygu o dan Brosiect Coetiroedd Gogledd Gŵyr, ynghyd â meysydd chwarae.

Parc yr Hafod

Man gwyrdd agored eang gyda chyfleusterau ardderchog ar gyfer plant iau a phlant hŷn. Hefyd, ceir digon o le i fynd â'r ci am dro ac ymestyn eich coesau.

Hardings Down

Mae Hardings Down (sy'n eiddo Llangennith Manors) yn safle rhostir agored ar lethr bryn sy'n ymestyn ar draws oddeutu 65 hectar. I raddau helaeth, nid oedd Hardings Down yn hygyrch tan yn ddiweddar, am fod y rhedyn mor uchel ac mor drwchus.

Coed Hendrefoelan

Cymysgedd o goetir llydanddail a phlanhigfa sydd ar ôl ers clirio coedwig wreiddiol y cwm rai degawdau yn ôl i adeiladu'r safle tai a phentref y myfyrwyr gerllaw.

Parc Heol Las

Mae gan y parc hwn yn ardal Gellifedw, Abertawe, dir hamdden eang ac ardal chwarae i blant, ac mae'n cynnig cyfleusterau i bobl ifanc yr ardal chwarae, beth bynnag eu diddordebau.

Rhodfa Bywyd Gwyllt Hillside gan gynnwys Chwarel Rosehill

Mae Rhodfa Bywyd Gwyllt Hillside yn ardal eang naturiol agored (27 hectar), tua milltir o ganol dinas Abertawe.

Parc Jersey

Mae gan Barc Jersey amrywiaeth o gyfleusterau. Mae'r parc hwn y tu allan i'r ddinas yn darparu gwasanaeth a werthfawrogir gan gymuned leol St Thomas a Dan-y-Graig.

Gwarchodfa Natur Leol Cors Cilâ

Mae Cors Cilâ yn ymestyn dros 21.3 erw (8.62 hectar), yn cynnwys mosäig o gynefinoedd ac yn meddu ar rai enghreifftiau rhagorol o lawer o gynefinoedd gwlypdir a ddiogelir ac sydd dan fygythiad.

Mynydd Cilfái

Mynydd Cilfái, tirnod blaenllaw, sylweddol (3km sgwâr) yn nwyrain Abertawe. Ceir coetir cymunedol yma a reolir gan Wirfoddolwyr Coetir Cymunedol Cilfái, Menter Coedwigaeth Cymru a Dinas a Sir Abertawe.

Meysydd Chwarae Brenin Siôr V (Heol y Mwmbwls)

Mae'r safle hwn yn cynnwys meysydd chwarae'n bennaf. Mae coed o gwmpas y terfyn. Mae mynediad agored i'r safle.

Cors Llan-y-tair-mair (Knelston)

Mae Cors Llan-y-tair-mair yn ardal bwysig o borfeydd hesg o ansawdd uchel, wedi'i hamgylchynu gan dir âr a glaswellt wedi'i wella.

Ardal Amwynderau Bae Langland

Gerllaw traeth deniadol Bae Langland mae cyrtiau tenis, promenâd glan môr ger cytiau traeth sydd wedi eu hadnewyddu'n ddiweddar ac ardal ddymunol o lwyni a seddau.

Clogwyni Langland

Mae'r clogwyni hyn yn estyn o'r dwyrain o Fae Langland i Limeslade.

Leadfield, Ffynnon Deml

Yn wahanol i'r tirlun a ddyluniwyd gerllaw ym Mharc Treforys, mae hon yn ardal fawr o laswelltir (mae merlod yn pori yno ar hyn o bryd) gydag ardal gorsiog sy'n gynefin gwych i amffibiaid fel brogaod, llyffantod a madfallod.

Comin Llangyfelach

Mae ffyrdd mawr yn torri trwy'r comin ychydig i'r gogledd o Gyffordd 46 yr M4 a gerllaw'r safle Parcio a Theithio.

Bryn Llanmadog a Rhos Tankeylake

Mae'r ardal hon ym mhen gorllewinol penrhyn Gŵyr, rhwng pentrefi bach Llanmadog a Cheriton i'r gogledd-ddwyrain a Llangynydd i'r de-orllewin.

Cronfeydd Dŵr Lliw Isaf ac Uchaf

Mae'r cronfeydd dŵr mewn ardal â golygfeydd mynyddig syfrdanol sy'n nodweddiadol o Fawr, i'r gogledd o Abertawe.

Llys Nini

Mae Llys Nini yn perthyn i gangen Llys Nini y Gymdeithas Frenhinol Diogelu Anifeiliaid (RSPCA) ac mae'n gartref i ganolfan anifeiliaid.

Castell Casllwchwr

Yn y parc bach hwn, sy'n llai na hectar, gellir gweld adfeilion Castell Casllwchwr.

Blaendraeth Llwchwr

Ardal laswelltog ddymunol yw hon, gyda llawer o goed ac, fel mae'r enw yn ei awgrymu, mae'n agos at Foryd Llwchwr.

Parc Trefansel

Parc trefol bach lle ceir coed yn eu llawn dwf, ardaloedd glaswellt agored, lle chwarae, meinciau a lawnt fowlio a reolir gan y clwb bowls lleol.

Mawr/Ucheldir Abertawe

Mae Mawr/Ucheldir Abertawe yn cynnwys Cefn Drum, Graig Fawr, Mynydd y Gopa, Pentwyn Mawr, Mynydd Pysgodlyn, Mynydd y Gwair a thir i'r gogledd-orllewin o Glydach, sef Banc Darren-fawr.

Ardal Gêmau Amlddefnydd Mayhill

Mae'r parc gweithgareddau bach hwn drws nesaf i ganolfannau cymunedol a hamdden yr ardal.

Coed y Melin

Mae Coed y Melin yn ymestyn dros 126 hectar sy'n llydanddail yn bennaf.

Parc Treforys

Parc ardderchog gydag amrywiaeth o gyfleusterau sy'n apelio i bob oed, o fwydo'r hwyaid i neidiau sglefrio.

Gwarchodfa Natur Leol Bryn y Mwmbwls

Ym 1991, dynodwyd 23 hectar Bryn y Mwmbwls yn Warchodfa Natur Leol (GNL) er mwyn diogelu'r safle i fywyd gwyllt a phobl.

Parc Sglefrio'r Mwmbwls

Cyfleuster awyr agored o'r radd flaenaf ar hyd Prom Abertawe yw Parc Sglefrio'r Mwmbwls.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • o 2
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith