Chwilio'r wefan
English
Briefcase

Cyngor i fusnesau am y coronafeirws

Wrth i'r sefyllfa gyda'r coronafeirws ddatblygu, rydym am sicrhau bod gan ein busnesau lleol yr wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth presennol i fusnesau.

 

Cymorth busnes cyffredinol

Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi'n busnesau lleol i helpu i leihau effaith Covid-19 a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon.

Mae'r cyhoeddiadau diweddaraf ar gymorth busnes ar gael gan:

 

Grantiau cyfyngiadau symud y cyfnod atal byr

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio dau grant cyfyngiadau symud i helpu busnesau i oroesi canlyniadau economaidd cyfyngiadau symud cenedlaethol Cymru a osodwyd o ganlyniad i Coronafeirws (COVID-19). Bydd y ffurflen gais ar-lein ar gael yma o ddydd Mercher 28 Hydref.

 1. Grant Ardrethi Annomestig y Cyfyngiadau Symud - i fusnesau cymwys a sefydliadau nid er elw sy'n agored i dalu ardrethi busnes o 1 Medi 2020.
  Mae Cyngor Abertawe yn bwriadu gwneud taliadau awtomatig i fusnesau cymwys lle bynnag y bo modd gan ddefnyddio'r wybodaeth a gafwyd yn ystod taliad rownd ddiwethaf y grantiau Ardrethi Annomestig, yn gynharach eleni.
  Dim ond busnesau sy'n gymwys ar gyfer y grant AA newydd, ond na chawsant y grant AA blaenorol, fydd yn gorfod llenwi ffurflen gais.
 2. Grant Dewisol y Cyfyngiadau Symud - i fusnesau cymwys nad ydynt yn agored i dalu ardrethi busnes.

Mwy o wybodaeth: www.abertawe.gov.uk/grantiaucyfnodatalbyr

 

Grant i Weithwyr Llawrydd (sectorau diwylliannol)

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio'r Grant i Weithwyr Llawrydd i helpu gweithwyr proffesiynol llawrydd i ymdopi â chanlyniadau economaidd y coronafeirws (COVID-19).

Gellir gwneud cais newydd yn awr ar gyfer Cam 3 y ceisiadau Grant i Weithwyr Llawrydd.

Bydd ceisiadau ar agor nes eu bod yn llawn.

Gallwch ddarganfod a ydych chi'n gymwys yma: https://fundchecker.businesswales.gov.wales/culture/cy

 

Cronfa Cadernid Economaidd

Diweddariad: Oherwydd y galw mawr, mae Grant Datblygu Busnes y GCE bellach wedi'i ohirio wrth i Busnes Cymru brosesu'r ceisiadau a dderbyniwyd. Cadwch lygad ar wefan COVID-19 Cymorth i Fusnesau Busnes Cymru a'u sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael cefnogaeth a diweddariadau eraill.

Bwriedir i Gam 3 y gronfa hon gefnogi busnesau yng Nghymru gyda phrosiectau datblygu i'w helpu gydag adferiad yn dilyn effeithiau pandemig COVID-19 a chynaladwyedd y dyfodol. Gallwch weld enghreifftiau o brosiectau cymwys yma.

Bydd y grantiau datblygu busnes ar gael i fusnesau o bob maint:

 • Bydd microfusnesau (sy'n cyflogi rhwng 1 a 9 person) yn gallu gwneud cais am hyd at £10,000 - ar gyfer microfusnesau Twristiaeth a Lletygarwch, bydd disgresiwn i ddyfarnu grant o hyd at 100%.
 • Bydd busnesau bach a chanolig (sy'n cyflogi rhwng 10 a 249 o bobl) yn gallu gwneud cais am hyd at £150,000 - ar gyfer microfusnesau Twristiaeth a Lletygarwch, bydd disgresiwn i ddyfarnu grant o hyd at 100%.
 • Bydd busnesau mawr (sy'n cyflogi 250+ o bobl) yn gallu gwneud cais am hyd at £200,000 ar yr amod eu bod yn buddsoddi o leiaf 50% o gyllid cyfatebol eu hunain.

Os yw'r prosiect yn creu swyddi newydd ar gyfer pobl ifanc (dan 25 oed), efallai y byddwch yn gymwys i gael mwy o arian.

Bydd yr arian grant ar agor i geisiadau o'r wythnos sy'n dechrau 26 Hydref 2020 a bydd ar gael am bedair wythnos neu nes bod yr arian wedi'i neilltuo'n llawn.

Mae'r arian ar gyfer y cyfnod o Hydref 2020 tan 31 Mawrth 2021.

I wirio a ydych yn gymwys neu i wneud cais, ewch i: https://fundchecker.businesswales.gov.wales/erfphase3/cy

 

Benthyciadau Busnes COVID-19 Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU yn estyn pedwar cynllun benthyciadau dros dro a luniwyd i gefnogi busnesau'r DU sy'n colli refeniw ac mae cychwyniad COVID-19 wedi amharu ar eu llif arian.

Bydd rhagor o fusnesau'n gallu elwa yn awr o'r canlynol:

 • Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau yn sgîl y Coronafeirws 
 • Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau Mawr yn sgîl y Coronafeirws 
 • Cynllun Benthyciadau Adfer
 • Cronfa'r Dyfodol

Caiff y cynlluniau hyn eu hestyn tan 30 Tachwedd 2020 ar gyfer ceisiadau newydd. Am ragor o wybodaeth am y cynlluniau benthyciadau hyn, ewch i wefan y British Business Bank.

 

Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (Cynllun Ffyrlo)

Diweddariad (06/11/20): Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd y cynllun ffyrlo yn cael ei estyn tan ddiwedd mis Mawrth. Disgwyliwyd iddo orffen yn wreiddiol ar ddiwedd mis Tachwedd. Yn awr, tan fis Mawrth, bydd gweithwyr yn parhau i dderbyn 80% o'u cyflogau arferol am oriau nad ydynt wedi'u gweithio, hyd at £2,500 y mis. 

Mae manylion pellach y cynllun estynedig yn cynnwys y canlynol:

 • Bydd y Llywodraeth yn talu 80% o gyflogau hyd at uchafswm o £2,500 a bydd cyflogwyr yn talu Cyfraniadau Yswiriant Gwladol a chyfraniadau pensiwn yn unig am yr oriau nad yw'r gweithiwr yn gweithio.
 • NI thelir y Bonws Cadw Swyddi bellach ym mis Chwefror. Bwriadwyd i hwn fod yn grant ar gyfer cyflogwyr a oedd yn cadw staff ar ôl i'r cynllun ffyrlo ddod i ben, ond gyda'r cynllun ffyrlo bellach yn cael ei gynnal y tu hwnt i fis Chwefror, nid yw'n berthnasol mwyach. Mae'r Llywodraeth yn dweud y bydd yn "adleoli ysgogiad cadw swyddi ar yr adeg briodol", er nad ydym yn gwybod eto ai'r Bonws Cadw Swyddi fydd hwn neu rywbeth gwahanol.  
 • Caniateir gweithio ffyrlo hyblyg, mae hyn yn golygu y gall staff weithio'n rhan-amser wrth fod ar ffyrlo neu fod yn weithiwr ffyrlo amser llawn.
 • Gall gweithwyr ar bob math o gontractau gymryd rhan. Mae hyn yn golygu y bydd y rheini sydd ar gontractau dim oriau a chontractau cyfnod penodol, yn ogystal â gweithwyr asiantaeth, yn cael eu cynnwys.
 • NI fydd angen i chi fod wedi cael eich rhoi ar ffyrlo i gymryd rhan - ac nid oes angen i'r cyflogwr fod wedi defnyddio'r cynllun o'r blaen chwaith. 
 • GALL staff sydd wedi colli'u swyddi ers diwedd mis Medi gael eu hailgyflogi a'u rhoi ar ffyrlo. 

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth y DU.

 

Cefnogaeth ar gyfer yr hunangyflogedig

Diweddariad (06/11/20): Bydd y Llywodraeth yn cynyddu'r gefnogaeth a ddarperir gan ei Gynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig - gyda gwerth y grant tri mis nesaf wedi'i gynyddu ymhellach i 80% o'r elw masnachu cyfartalog.

Mae'r trydydd grant Gynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig yn cynnwys y cyfnod o fis Tachwedd i fis Ionawr, a bydd ei werth ym mis Tachwedd yn cael ei gynyddu o 40% i 80% o'r elw - sy'n golygu, dros y tri mis, y bydd ei werth yn 80% o'r elw, hyd at uchafswm o £7,500.

Bydd y grant nesaf hefyd yn cael ei dalu'n gynt nag a gynlluniwyd yn flaenorol, gyda'r cyfle i wneud cais am hawliadau'n agor ar 30 Tachwedd yn hytrach na chanol mis Rhagfyr fel y cyhoeddwyd yn flaenorol.

Sut mae Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig yn gweithio?

Mae'r Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig yn cynnwys pedwar grant trethadwy gan y Llywodraeth ar gyfer unigolion hunangyflogedig. Dau grant yn unig oedd ar gael i ddechrau (mae'r ddau bellach wedi dod i ben). Mae hyn yn golygu y bydd cefnogaeth y Llywodraeth tuag at yr hunangyflogedig bellach yn cael ei hestyn tan 30 Ebrill 2021.

Mae'r pedwar grant yn debyg. Y prif wahaniaethau yw pa bryd y byddant ar gael, beth yw eu gwerth a meini prawf cymhwysedd llymach ar gyfer y trydydd grant o'i gymharu â'r ddau flaenorol. Roedd y ddau grant cyntaf yn agored i'r rheini yr oedd coronafeirws wedi effeithio'n andwyol ar eu busnesau, ac mae angen i'r rheini sy'n gwneud cais ar gyfer ddau grant arall ddatgan bod "llai o alw" yn sgîl coronafeirws wedi effeithio'n benodol arnynt.

Er bod y trydydd grant bellach wedi'i gynyddu, bydd y swm yn llai na'r ddau grant blaenorol. Ac yn bwysicach, dim ond y rheini a oedd yn gymwys i gael y grant cyntaf a'r ail sy'n gallu gwneud cais am y trydydd.

Mae angen i chi wneud cais trwy borth hawliadau swyddogol y Llywodraeth - er na fydd modd gwneud cais am y trydydd grant tan 30 Tachwedd.

I gael rhagor o fanylion am y Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig ewch i wefan Llywodraeth y DU.

 

Diogelu busnesau sy'n methu eu taliadau rhent

Mae'r llywodraeth yn rhoi cefnogaeth bellach i atal busnesau rhag cael eu troi allan eleni. Bydd tenantiaid masnachol wedi'u hamddiffyn rhag y risg o droi allan nes diwedd 2020 er mwyn helpu busnesau i amddiffyn swyddi.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth y DU: https://www.gov.uk/government/news/government-extends-support-to-stop-business-evictions-this-year

 

Cymorth CThEM ar gyfer TAW a Thalu Wrth Ennill

Gohirio taliadau TAW oherwydd Coronafeirws (COVID-19) - https://www.gov.uk/guidance/deferral-of-vat-payments-due-to-coronavirus-covid-19.cy

Cynllun Ad-dalu Dyledion CThEM ar gyfer trethi heb eu talu - https://www.gov.uk/anawsterau-talu-cthem

Llinellau cymorth CThEM
Mae CThEM hefyd wedi creu llinell gymorth yn arbennig ar gyfer pobl hunangyflogedig a busnesau a fydd yn ei chael hi'n anodd oherwydd COVID-19, sy'n cynnwys rhoi cyngor ar dreth a'r budd-daliadau y gallwch wneud cais amdanynt. Rhif y llinell gymorth yw 0300 456 3565.
Os ydych yn rhedeg busnes neu'n hunangyflogedig ac rydych yn pryderu ynghylch talu'ch treth oherwydd Coronafeirws, gallwch ffonio llinell gymorth CThEM am gymorth a chyngor: 0800 024 1222.

 

Ydych chi'n fusnes lleol sy'n cynnig danfoniadau i'r cartref, casgliadau neu gludfwyd?

Rydym wedi llunio rhestr o rai busnesau lleol sy'n cyflenwi bwyd ac eitemau hanfodol eraill trwy eu dosbarthu neu i'w casglu yn ystod pandemig Coronafeirws: Dosbarthiadau a chludfwyd - cyflenwyr bwyd ac eitemau hanfodol yn Abertawe

Os ydych yn fusnes lleol sy'n cynnig danfoniadau i'r cartref neu gasgliadau bwyd ac eitemau hanfodol eraill yn Abertawe, rhowch wybod i ni fel y gallwn eich ychwanegu at y rhestr: Cyflwynwch wybodaeth am ba fwydydd/hanfodion y gallwch chi eu darparu

 

Arweiniad i yrwyr gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Gyda chynnydd mewn danfoniadau wrth i ragor o bobl archebu eitemau ar-lein, mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn ceisio sicrhau y gofelir am les y gyrrwr.

Mae'n bwysig bod gan y gyrwyr fynediad at gyfleusterau lles yn yr adeiladau y maent yn ymweld â nhw fel rhan o'u gwaith. Dylai'r rhai hynny sydd eisoes yn darparu mynediad rhesymol i doiledau a chyfleusterau golchi dwylo barhau i wneud hynny.Mae atal mynediad yn erbyn y gyfraith.

Llaciwyd y rheolau gorfodi oriau gyrwyr rhywfaint, a hynny dros dro, ar gyfer y rheini sy'n dosbarthu'r nwyddau canlynol:

 • bwyd
 • nwyddau nad ydynt yn fwydydd (gofal personol a phapur i'r cartref a glanhau)
 • deunydd fferyllol dros y cownter

Ni ddylid disgwyl i yrwyr yrru os ydynt wedi blino.Mae cyflogwyr yn parhau i fod yn gyfrifol am iechyd a diogelwch eu gweithwyr, defnyddwyr eraill y ffordd, ac unrhyw un sy'n ymwneud â llwytho a dadlwytho cerbydau.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth fanwl yn:

 

Masnachu ar y Sul

Mae Cyngor Abertawe'n llacio deddfau masnachu ar y Sul i helpu i roi cyfle i weithwyr allweddol a phobl ddiamddiffyn gael rhagor o amser i brynu nwyddau hanfodol.

O dan y deddfau presennol, mae siopau o faint penodol yn gyfyngedig i 6 awr o fasnachu ar ddydd Sul.

Mae tîm Safonau Masnach y cyngor wedi ysgrifennu at nifer mawr o siopau yn y ddinas i gadarnhau na fyddai'n gorfodi'r deddfau masnachu presennol yn ystod argyfwng presennol Coronafeirws.

Mae'n golygu y gall siopau y mae'r cyfyngiadau yn effeithio arnynt ddewis pa mor hir y maent yn agor o ddydd Sul (5 Ebrill).

 

Llinell gymorth ar gyfer y Sector Busnes Cymdeithasol yng Nghymru

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi lansio llinell gymorth COVID-19 ar gyfer y sector busnes cymdeithasol yng Nghymru.

Mae Sector Busnes Cymdeithasol Cymru a'i dîm o ymgynghorwyr arbenigol wrth law i roi help gydag ymholiadau am lif arian, AD, llwyfannau digidol, marchnata a chyfathrebu ac amrywiaeth o feysydd eraill y gallai fod angen eu hailfeddwl yn sgîl Coronafeirws.

Gallant ddarparu cyngor dros y ffôn neu drwy fideo-gynadledda, a gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio 0300 111 5050 neu e-bostio sbwenquiries@wales.coop os oes angen cefnogaeth arnoch..

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Busnes Cymdeithasol Cymru.

 

Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol

Cynllun grant newydd i alluogi sefydliadau gwirfoddol sy'n darparu cefnogaeth hanfodol yn ystod argyfwng Coronafeirws i barhau ac ehangu eu gwaith.

Bydd y grantiau'n cefnogi sefydliadau nid er elw sy'n gweithio ar lefel gymunedol hyd at lefel genedlaethol yng Nghymru, a gallant fod rhwng £10,000 a £100,000.

I gael yr wybodaeth lawn ac i gyflwyno cais, ewch i wefan CGGC.

 

Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol Coronafeirws

Bydd gwasanaeth newydd ar-lein sef 'Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol Coronafeirws' yn cael ei lansio ar 26 Mai 2020 er mwyn i gyflogwyr busnesau bach a chanolig allu adennill unrhyw daliadau Tâl Salwch Statudol maent wedi'u gwneud i weithwyr presennol a chyn-weithwyr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan www.gov.uk/guidance/claim-back-statutory-sick-pay-paid-to-employees-due-to-coronavirus-covid-19.cy.

 

Cronfa cymru actif

Chwaraeon Cymru:

 1. Diogelu clybiau a sefydliadau cymunedol sy'n wynebu risg ariannol ar unwaith ac sydd angen cefnogaeth. 
 2. Darparu cefnogaeth ariannol i helpu i baratoi clybiau a sefydliadau i ailddechrau, ymateb i, neu ddatblygu cyfranogiad, fel ymateb uniongyrchol i Covid-19.

Mwy o wybodaeth: www.chwaraeon.cymru/cronfacymruactif/.

 

Arolwg Effaith Busnes COVID-19

Mae'r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol yn gweithio gyda busnesau ar draws de-orllewin a chanolbarth Cymru ar hyn o bryd i ddeall sut mae'r pandemig wedi effeithio arnynt.

Mae wedi bod yn gyfnod anodd a digynsail i lawer ac rydym am gasglu digon o wybodaeth fel y gallwn hysbysu Llywodraeth Cymru o'r gefnogaeth y mae ei hangen ar fusnesau er mwyn iddynt adfer yn llawn. Yr arolwg hwn yw'r prif ddull o gasglu'r wybodaeth hon ac ni ddylai gymryd mwy na 5 munud i'w gwblhau.

Byddem yn ddiolchgar pe baech yn cymryd ychydig o amser i'w gwblhau a'n cefnogi yn ein hymgais ni i'ch cefnogi chi. Mae'r arolwg yn cau ar 20 Tachwedd - https://www.surveymonkey.co.uk/r/DNKBQ8K

Arweiniad i fusnesau lletygarwch

Bydd busnesau a oedd wedi gorfod cau yn ystod y cyfnod atal byr yn cael ailagor, caiff y gofyniad i i aros gartref ei ddileu a rhoddir cyfyngiadau llym iawn ar gwrdd â phobl eraill ar waith.

Grantiau cyfyngiadau symud y cyfnod atal byr

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio dau grant cyfyngiadau symud i helpu busnesau i oroesi canlyniadau economaidd cyfyngiadau symud cenedlaethol Cymru a osodwyd o ganlyniad i Coronafeirws (COVID-19). Bydd y ffurflen gais ar-lein ar gael yma o ddydd Mercher 28 Hydref.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM