Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyngor i fusnesau am y coronafeirws

Wrth i'r sefyllfa gyda'r coronafeirws ddatblygu, rydym am sicrhau bod gan ein busnesau lleol yr wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth presennol i fusnesau.

 

Grantiau cymorth busnes COVID-19 - Ionawr 2022

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cynlluniau grant cronfeydd argyfwng i gefnogi busnesau (yn bennaf yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, manwerthu a hamdden) â'u llif arian uniongyrchol ac i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau ychwanegol sy'n angenrheidiol i reoli ymlediad COVID-19.

1. Y Gronfa Argyfwng Ardrethi Annomestig

Bydd gan fusnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth a'u cadwyni cyflenwi y mae'r cyfyngiadau a osodwyd o fis Rhagfyr 2021 yn effeithio arnynt ac sy'n gyfrifol am dalu ardrethi busnes, yr hawl i daliad grant os ydynt yn bodloni'r holl feini prawf cymhwysedd.

Dyddiad cau: 5.00pm, Dydd Llun 14 Chwefror 2022

Dysgwch fwy am y Gronfa Argyfwng Ardrethi Annomestig a gwnewch gais ar-lein

2. Cronfa Argyfwng i Fusnesau

Diben y gronfa hon yw cefnogi busnesau nad oes ganddynt eiddo neu nad ydynt yn gymwys i wneud cais am y Grant Ardrethi Annomestig.

Gwiriwch a ydych yn gymwys ar gyfer y Gronfa Argyfwng i Fusnesau drwy wefan Busnes Cymru

Dyddiad cau: 5.00pm, Dydd Llun 14 Chwefror 2022

 

Cymorth busnes cyffredinol

Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi'n busnesau lleol i helpu i leihau effaith Covid-19 a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon.

Mae'r cyhoeddiadau diweddaraf ar gymorth busnes ar gael gan:

 

Arweiniad i fusnesau lletygarwch

 

Cynllun Benthyciadau Adferiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi lansio Cynllun Benthyciadau Adferiad (CBA) newydd i ddarparu cymorth ariannol pellach i fusnesau wrth iddynt adfer a thyfu yn dilyn y pandemig Coronafeirws.

Gallwch wneud cais i'r cynllun os yw COVID-19 wedi effeithio ar eich busnes. Gallwch ddefnyddio'r cyllid at unrhyw ddibenion busnes cyfreithlon - gan gynnwys rheoli llif arian, buddsoddi a thwf. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi allu fforddio cael cyllid ychwanegol i ariannu dyledion at y dibenion hyn.

Os yw'ch busnes eisoes wedi benthyca gan unrhyw un o'r cynlluniau Coronafeirws eraill, sef:

 • Cynllun Benthyciadau Adfer,
 • Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau yn sgîl y Coronafeirws,
 • Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau Mawr yn sgîl y Coronafeirws,

mae'r CBA ar agor i chi o hyd, er y gall y swm rydych wedi ei fenthyca dan gynllun presennol gyfyngu ar y swm y gallwch ei fenthyca dan y CBA.

Yn ystod Cyllideb yr Hydref 2021, cyhoeddodd y llywodraeth y byddai'r Cynllun Benthyciadau Adfer yn cael ei estyn 6 mis hyd at 30 Mehefin 2022, gyda'r newidiadau canlynol yn berthnasol o 1 Ionawr 2022:

 • bydd y cynllun ar agor i fusnesau a chanddynt drosiant nad yw'n fwy na £45 miliwn y flwyddyn yn unig.
 • uchafswm y cyllid sydd ar gael yw £2 filiwn fesul busnes (mae uchafswm y swm fesul grŵp yn gyfyngedig i £6 miliwn).
 • caiff y cwmpas gwarant y mae'r llywodraeth yn ei roi i fenthycwyr ei ostwng i 70%.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/recovery-loan-scheme/.

 

Diogelu busnesau sy'n methu eu taliadau rhent

Mae Llywodraeth Cymru wedi estyn y moratoriwm yn erbyn fforffedu ar gyfer peidio â thalu rhent ymhellach i 25 Mehefin 2022.

Bydd y mesur hwn yn sicrhau bod landlordiaid eiddo masnachol perthnasol yn cael eu hatal rhag fforffedu prydlesau eiddo o'r fath ar gyfer peidio â thalu rhent, ond dylai tenantiaid barhau i dalu rhent lle bynnag y bo modd, ac mae er budd landlordiaid a thenantiaid i gyd-drafod trefniadau ynghylch unrhyw ôl-ddyledion.

Ewch i llyw.cymru i ddarllen y cyhoeddiad llawn: https://llyw.cymru/llywodraeth-cymru-yn-estyn-mesurau-i-amddiffyn-busnesau-rhag-cael-eu-troi-allan

 

Cymorth CThEM ar gyfer TAW a Thalu Wrth Ennill

Cynllun Ad-dalu Dyledion CThEM ar gyfer trethi heb eu talu - https://www.gov.uk/anawsterau-talu-cthem

Llinellau cymorth CThEM
Mae CThEM hefyd wedi creu llinell gymorth yn arbennig ar gyfer pobl hunangyflogedig a busnesau a fydd yn ei chael hi'n anodd oherwydd COVID-19, sy'n cynnwys rhoi cyngor ar dreth a'r budd-daliadau y gallwch wneud cais amdanynt. Rhif y llinell gymorth yw 0300 456 3565.
Os ydych yn rhedeg busnes neu'n hunangyflogedig ac rydych yn pryderu ynghylch talu'ch treth oherwydd Coronafeirws, gallwch ffonio llinell gymorth CThEM am gymorth a chyngor: 0800 024 1222.

 

Cyfrif Dysgu Personol (CDP)

Lansiwyd y rhaglen hon ym mis Medi 2019 gan Lywodraeth Cymru a'i nod yw helpu busnesau ar draws y sectorau â blaenoriaeth i recriwtio talent newydd a goresgyn prinderau sgiliau presennol ac yn y dyfodol. Bydd y rhaglen hon hefyd yn ymateb i ofynion gwella sgiliau cyflogwyr. Bydd yn cefnogi gweithwyr i baratoi ar gyfer anghenion sgiliau a chymwysterau yn y dyfodol, i helpu busnesau yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd economaidd.

Efallai fod eich gofynion sgiliau wedi newid o ganlyniad i COVID-19, er enghraifft:

 • efallai fod angen i chi nawr newid y ffordd rydych chi'n marchnata'ch busnes 
 • efallai y bydd angen sgiliau digidol newydd ar eich gweithwyr fel eu bod yn addas ar gyfer marchnadoedd newydd 

Efallai y gall y rhaglen CDP eich helpu drwy:

 • gefnogi datblygiad sgiliau eich gweithwyr drwy gyrsiau hyfforddiant hyblyg
 • galluogi gweithwyr i ennill cymwysterau i lenwi'r bylchau yn eich sgiliau presennol 
 • eich helpu i fynd i'r afael â heriau a thyfu'r busnes

I holi am gael mynediad at y cyllid hwn, ffoniwch Coleg Gŵyr ar 01792 284400 neu e-bostiwch training@gcs.ac.uk

 

Ydych chi'n fusnes lleol sy'n cynnig danfoniadau i'r cartref, casgliadau neu gludfwyd?

Rydym wedi llunio rhestr o rai busnesau lleol sy'n cyflenwi bwyd ac eitemau hanfodol eraill trwy eu dosbarthu neu i'w casglu yn ystod pandemig Coronafeirws: Dosbarthiadau a chludfwyd - cyflenwyr bwyd ac eitemau hanfodol yn Abertawe

Os ydych yn fusnes lleol sy'n cynnig danfoniadau i'r cartref neu gasgliadau bwyd ac eitemau hanfodol eraill yn Abertawe, rhowch wybod i ni fel y gallwn eich ychwanegu at y rhestr: Cyflwynwch wybodaeth am ba fwydydd/hanfodion y gallwch chi eu darparu

 

Arweiniad i yrwyr gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Gyda chynnydd mewn danfoniadau wrth i ragor o bobl archebu eitemau ar-lein, mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn ceisio sicrhau y gofelir am les y gyrrwr.

Mae'n bwysig bod gan y gyrwyr fynediad at gyfleusterau lles yn yr adeiladau y maent yn ymweld â nhw fel rhan o'u gwaith. Dylai'r rhai hynny sydd eisoes yn darparu mynediad rhesymol i doiledau a chyfleusterau golchi dwylo barhau i wneud hynny.Mae atal mynediad yn erbyn y gyfraith.

COVID-19: arweiniad ar gludo nwyddau

 

Llinell gymorth ar gyfer y Sector Busnes Cymdeithasol yng Nghymru

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi lansio llinell gymorth COVID-19 ar gyfer y sector busnes cymdeithasol yng Nghymru.

Mae Sector Busnes Cymdeithasol Cymru a'i dîm o ymgynghorwyr arbenigol wrth law i roi help gydag ymholiadau am lif arian, AD, llwyfannau digidol, marchnata a chyfathrebu ac amrywiaeth o feysydd eraill y gallai fod angen eu hailfeddwl yn sgîl Coronafeirws.

Gallant ddarparu cyngor dros y ffôn neu drwy fideo-gynadledda, a gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio 0300 111 5050 neu e-bostio sbwenquiries@wales.coop os oes angen cefnogaeth arnoch..

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Busnes Cymdeithasol Cymru.

 

Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol Coronafeirws

Bydd gwasanaeth newydd ar-lein sef 'Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol Coronafeirws' yn cael ei lansio ar 26 Mai 2020 er mwyn i gyflogwyr busnesau bach a chanolig allu adennill unrhyw daliadau Tâl Salwch Statudol maent wedi'u gwneud i weithwyr presennol a chyn-weithwyr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan www.gov.uk/guidance/claim-back-statutory-sick-pay-paid-to-employees-due-to-coronavirus-covid-19.cy.

 

Cronfa cymru actif

Chwaraeon Cymru:

 1. Diogelu clybiau a sefydliadau cymunedol sy'n wynebu risg ariannol ar unwaith ac sydd angen cefnogaeth. 
 2. Darparu cefnogaeth ariannol i helpu i baratoi clybiau a sefydliadau i ailddechrau, ymateb i, neu ddatblygu cyfranogiad, fel ymateb uniongyrchol i Covid-19.

Mwy o wybodaeth: www.chwaraeon.cymru/cronfacymruactif/.

Y Gronfa Argyfwng Ardrethi Annomestig - Ionawr 2022

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cynlluniau grant 'Y Gronfa Argyfwng Ardrethi Annomestig' i gefnogi busnesau gyda'u llif arian uniongyrchol a'u helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau ychwanegol sydd eu hangen i reoli lledaeniad Covid-19 rhwng 26 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022.