Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyngor i fusnesau am y coronafeirws

Wrth i'r sefyllfa gyda'r coronafeirws ddatblygu, rydym am sicrhau bod gan ein busnesau lleol yr wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth presennol i fusnesau.

 

Cymorth busnes cyffredinol

Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi'n busnesau lleol i helpu i leihau effaith Covid-19 a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon.

Mae'r cyhoeddiadau diweddaraf ar gymorth busnes ar gael gan:

 

Arweiniad i fusnesau lletygarwch

 

Cynllun Benthyciadau Adferiad Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi lansio Cynllun Benthyciadau Adferiad (CBA) newydd i ddarparu cymorth ariannol pellach i fusnesau wrth iddynt adfer a thyfu yn dilyn y pandemig Coronafeirws.

Gallwch wneud cais i'r cynllun os yw COVID-19 wedi effeithio ar eich busnes. Gallwch ddefnyddio'r cyllid at unrhyw ddibenion busnes cyfreithlon - gan gynnwys rheoli llif arian, buddsoddi a thwf. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi allu fforddio cael cyllid ychwanegol i ariannu dyledion at y dibenion hyn.

Os yw'ch busnes eisoes wedi benthyca gan unrhyw un o'r cynlluniau Coronafeirws eraill, sef:

 • Cynllun Benthyciadau Adfer,
 • Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau yn sgîl y Coronafeirws,
 • Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau Mawr yn sgîl y Coronafeirws,

mae'r CBA ar agor i chi o hyd, er y gall y swm rydych wedi ei fenthyca dan gynllun presennol gyfyngu ar y swm y gallwch ei fenthyca dan y CBA.

Yn ystod Cyllideb yr Hydref 2021, cyhoeddodd y llywodraeth y byddai'r Cynllun Benthyciadau Adfer yn cael ei estyn 6 mis hyd at 30 Mehefin 2022, gyda'r newidiadau canlynol yn berthnasol o 1 Ionawr 2022:

 • bydd y cynllun ar agor i fusnesau a chanddynt drosiant nad yw'n fwy na £45 miliwn y flwyddyn yn unig.
 • uchafswm y cyllid sydd ar gael yw £2 filiwn fesul busnes (mae uchafswm y swm fesul grŵp yn gyfyngedig i £6 miliwn).
 • caiff y cwmpas gwarant y mae'r llywodraeth yn ei roi i fenthycwyr ei ostwng i 70%.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/recovery-loan-scheme/.

 

Cymorth CThEM ar gyfer TAW a Thalu Wrth Ennill

Cynllun Ad-dalu Dyledion CThEM ar gyfer trethi heb eu talu - https://www.gov.uk/anawsterau-talu-cthem

Llinellau cymorth CThEM
Mae CThEM hefyd wedi creu llinell gymorth yn arbennig ar gyfer pobl hunangyflogedig a busnesau a fydd yn ei chael hi'n anodd oherwydd COVID-19, sy'n cynnwys rhoi cyngor ar dreth a'r budd-daliadau y gallwch wneud cais amdanynt. Rhif y llinell gymorth yw 0300 456 3565.
Os ydych yn rhedeg busnes neu'n hunangyflogedig ac rydych yn pryderu ynghylch talu'ch treth oherwydd Coronafeirws, gallwch ffonio llinell gymorth CThEM am gymorth a chyngor: 0800 024 1222.

 

Cyfrif Dysgu Personol (CDP)

Lansiwyd y rhaglen hon ym mis Medi 2019 gan Lywodraeth Cymru a'i nod yw helpu busnesau ar draws y sectorau â blaenoriaeth i recriwtio talent newydd a goresgyn prinderau sgiliau presennol ac yn y dyfodol. Bydd y rhaglen hon hefyd yn ymateb i ofynion gwella sgiliau cyflogwyr. Bydd yn cefnogi gweithwyr i baratoi ar gyfer anghenion sgiliau a chymwysterau yn y dyfodol, i helpu busnesau yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd economaidd.

Efallai fod eich gofynion sgiliau wedi newid o ganlyniad i COVID-19, er enghraifft:

 • efallai fod angen i chi nawr newid y ffordd rydych chi'n marchnata'ch busnes 
 • efallai y bydd angen sgiliau digidol newydd ar eich gweithwyr fel eu bod yn addas ar gyfer marchnadoedd newydd 

Efallai y gall y rhaglen CDP eich helpu drwy:

 • gefnogi datblygiad sgiliau eich gweithwyr drwy gyrsiau hyfforddiant hyblyg
 • galluogi gweithwyr i ennill cymwysterau i lenwi'r bylchau yn eich sgiliau presennol 
 • eich helpu i fynd i'r afael â heriau a thyfu'r busnes

I holi am gael mynediad at y cyllid hwn, ffoniwch Coleg Gŵyr ar 01792 284400 neu e-bostiwch training@gcs.ac.uk

 

Ydych chi'n fusnes lleol sy'n cynnig danfoniadau i'r cartref, casgliadau neu gludfwyd?

Rydym wedi llunio rhestr o rai busnesau lleol sy'n cyflenwi bwyd ac eitemau hanfodol eraill trwy eu dosbarthu neu i'w casglu yn ystod pandemig Coronafeirws: Dosbarthiadau a chludfwyd - cyflenwyr bwyd ac eitemau hanfodol yn Abertawe

Os ydych yn fusnes lleol sy'n cynnig danfoniadau i'r cartref neu gasgliadau bwyd ac eitemau hanfodol eraill yn Abertawe, rhowch wybod i ni fel y gallwn eich ychwanegu at y rhestr: Cyflwynwch wybodaeth am ba fwydydd/hanfodion y gallwch chi eu darparu

 

Arweiniad i yrwyr gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Gyda chynnydd mewn danfoniadau wrth i ragor o bobl archebu eitemau ar-lein, mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn ceisio sicrhau y gofelir am les y gyrrwr.

Mae'n bwysig bod gan y gyrwyr fynediad at gyfleusterau lles yn yr adeiladau y maent yn ymweld â nhw fel rhan o'u gwaith. Dylai'r rhai hynny sydd eisoes yn darparu mynediad rhesymol i doiledau a chyfleusterau golchi dwylo barhau i wneud hynny.Mae atal mynediad yn erbyn y gyfraith.

COVID-19: arweiniad ar gludo nwyddau

Close Dewis iaith