Chwilio'r wefan
English
Briefcase

Cyngor i fusnesau am y coronafeirws

Wrth i'r sefyllfa gyda'r coronafeirws ddatblygu, rydym am sicrhau bod gan ein busnesau lleol yr wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth presennol i fusnesau.

 

Cymorth busnes cyffredinol

Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi'n busnesau lleol i helpu i leihau effaith Covid-19 a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon.

Mae'r cyhoeddiadau diweddaraf ar gymorth busnes ar gael gan:

 

Cynllun Kickstart

Menter gwerth £2 biliwn yw'r Cynllun Kickstart i ddarparu arian i gyflogwyr er mwyn creu lleoliadau swyddi 6 mis newydd i bobl ifanc 16-24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ar hyn o bryd, ac sydd mewn perygl o fod yn ddi-waith yn y tymor hir.

Rhagor o wybodaeth: Cynllun Kickstart

 

Y Gronfa i fusnesau dan Gyfyngiadau symud

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio'r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud i gefnogi busnesau ac unig fasnachwyr sydd wedi cael eu heffeithio yn uniongyrchol gan y cyfyngiadau ychwanegol o roddwyd ar waith i reoli lledaeniad COVID-19 gan ddechrau ddydd Gwener 4 Rhagfyr. Pwrpas y grant yw i gefnogi busnesau gyda cymorth llif arian i'w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau a gyflwynwyd. Mae'r grant yn ceisio ategu mesurau ymateb COVID-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Mae'r gronfa yn cynnwys dau grant ar wahan:

 1. Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud
  • Diweddariad: This scheme has now been extended to cover the restrictions in place for February and March 2021. Those businesses that have received grants during December and January 2021 do not need to reapply and will be paid an additional grant automatically. 
    
 2.  Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud Canllawiau
  • Diweddariad: Mae Llywodraeth Cymru wedi agor y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau i gefnogi busnesau ac unig fasnachwyr sydd wedi cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan y cyfyngiadau estynedig i reoli lledaeniad Covid-19 a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog ar 29 Ionawr 2021.
  • Mae grant dewisol o £2,000 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:
   • Wedi gorfod cau oherwydd y cyfyngiadau cenedlaethol a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr 2020 ac a ymestynnwyd ar 29 Ionawr 2021
    NEU
   • sy'n gallu dangos y bydd y cyfyngiadau diweddaraf a gyflwynwyd yn arwain at ostyngiad o 40% o leiaf yn eu trosiant a amcangyfrifir ar gyfer cyfnod y cyfyngiadau estynedig o'i gymharu â chyfnod masnachu cyfatebol heb gyfyngiadau cyn 23 Mawrth 2020.

Ni all busnesau wneud cais am y grant ardrethi annomestig a rhannau grant dewisol y gronfa.

 

Grant i Weithwyr Llawrydd (sectorau diwylliannol)

Bydd gweithwyr llawrydd sy'n gweithio yn sectorau creadigol Cymru'n derbyn rownd pellach o gymorth gwerth £8.9 miliwn.

Bydd y rownd newydd o arian cymorth o'r Gronfa Adferiad Diwylliannol yn golygu y bydd pob un o'r gweithwyr llawrydd sydd eisoes wedi derbyn cymorth yn cael £2,500 ychwanegol i'w cynorthwyo drwy'r cyfnod estynedig hwn o ddiffyg gweithgarwch. 

Bydd gweithwyr llawrydd a dderbyniodd gymorth yn flaenorol yn derbyn llythyr hunanddatganiad, y bydd angen iddynt ymateb iddo er mwyn i'r arian gael ei ryddhau. Ni fydd y gronfa ar agor i geisiadau newydd, ond gall unrhyw un a gollodd y cyfle i gael cyllid yn wreiddiol wneud cais am y Grant Dewisol Lleol. Mae rhagor o fanylion ar gael ar wefan Busnes Cymru.

 

Benthyciadau Busnes COVID-19 Llywodraeth y DU

Mae Llywodraeth y DU yn estyn pedwar cynllun benthyciadau dros dro a luniwyd i gefnogi busnesau'r DU sy'n colli refeniw ac mae cychwyniad COVID-19 wedi amharu ar eu llif arian.

Bydd rhagor o fusnesau'n gallu elwa yn awr o'r canlynol:

 • Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau yn sgîl y Coronafeirws 
 • Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnesau Mawr yn sgîl y Coronafeirws 
 • Cynllun Benthyciadau Adfer
 • Cronfa'r Dyfodol

Caiff y cynlluniau hyn eu hestyn tan 31 Mawrth 2021. Am ragor o wybodaeth am y cynlluniau benthyciadau hyn, ewch i wefan y British Business Bank.

 

Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (Cynllun Ffyrlo)

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi y bydd y cynllun ffyrlo yn cael ei estyn tan ddiwedd mis Ebrill. Yn awr, tan 20 Ebrill, bydd gweithwyr yn parhau i dderbyn 80% o'u cyflogau arferol am oriau nad ydynt wedi'u gweithio, hyd at £2,500 y mis.

Mae manylion pellach y cynllun estynedig yn cynnwys y canlynol:

 • Bydd y Llywodraeth yn talu 80% o gyflogau hyd at uchafswm o £2,500 a bydd cyflogwyr yn talu Cyfraniadau Yswiriant Gwladol a chyfraniadau pensiwn yn unig am yr oriau nad yw'r gweithiwr yn gweithio.
 • NI thelir y Bonws Cadw Swyddi bellach ym mis Chwefror. Bwriadwyd i hwn fod yn grant ar gyfer cyflogwyr a oedd yn cadw staff ar ôl i'r cynllun ffyrlo ddod i ben, ond gyda'r cynllun ffyrlo bellach yn cael ei gynnal y tu hwnt i fis Chwefror, nid yw'n berthnasol mwyach. Mae'r Llywodraeth yn dweud y bydd yn "adleoli ysgogiad cadw swyddi ar yr adeg briodol", er nad ydym yn gwybod eto ai'r Bonws Cadw Swyddi fydd hwn neu rywbeth gwahanol.
 • Caniateir gweithio ffyrlo hyblyg, mae hyn yn golygu y gall staff weithio'n rhan-amser wrth fod ar ffyrlo neu fod yn weithiwr ffyrlo amser llawn.
 • Gall gweithwyr ar bob math o gontractau gymryd rhan. Mae hyn yn golygu y bydd y rheini sydd ar gontractau dim oriau a chontractau cyfnod penodol, yn ogystal â gweithwyr asiantaeth, yn cael eu cynnwys.
 • NI fydd angen i chi fod wedi cael eich rhoi ar ffyrlo i gymryd rhan - ac nid oes angen i'r cyflogwr fod wedi defnyddio'r cynllun o'r blaen chwaith.
 • GALL staff sydd wedi colli'u swyddi ers diwedd mis Medi gael eu hailgyflogi a'u rhoi ar ffyrlo.

Gweler isod y dyddiadau y mae angen i chi gyflwyno'ch hawliad erbyn:

Hawlio ar gyfer diwrnodau ffyrloRhaid cyflwyno hawliad erbyn:
Rhagfyr 202014 Ionawr 2021
Ionawr 202115 Chwefror 2021
Chwefror 202115 Mawrth 2021
Mawrth 202114 Ebrill 2021
Ebrill 202114 Mai 2021

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth y DU.

 

Cefnogaeth ar gyfer yr hunangyflogedig

Diweddariad (06/11/20): Bydd y Llywodraeth yn cynyddu'r gefnogaeth a ddarperir gan ei Gynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig - gyda gwerth y grant tri mis nesaf wedi'i gynyddu ymhellach i 80% o'r elw masnachu cyfartalog.

Mae'r trydydd grant Gynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig yn cynnwys y cyfnod o fis Tachwedd i fis Ionawr, a bydd ei werth ym mis Tachwedd yn cael ei gynyddu o 40% i 80% o'r elw - sy'n golygu, dros y tri mis, y bydd ei werth yn 80% o'r elw, hyd at uchafswm o £7,500.

Bydd y grant nesaf hefyd yn cael ei dalu'n gynt nag a gynlluniwyd yn flaenorol, gyda'r cyfle i wneud cais am hawliadau'n agor ar 30 Tachwedd yn hytrach na chanol mis Rhagfyr fel y cyhoeddwyd yn flaenorol.

Sut mae Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig yn gweithio?

Mae'r Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig yn cynnwys pedwar grant trethadwy gan y Llywodraeth ar gyfer unigolion hunangyflogedig. Dau grant yn unig oedd ar gael i ddechrau (mae'r ddau bellach wedi dod i ben). Mae hyn yn golygu y bydd cefnogaeth y Llywodraeth tuag at yr hunangyflogedig bellach yn cael ei hestyn tan 30 Ebrill 2021.

Mae'r pedwar grant yn debyg. Y prif wahaniaethau yw pa bryd y byddant ar gael, beth yw eu gwerth a meini prawf cymhwysedd llymach ar gyfer y trydydd grant o'i gymharu â'r ddau flaenorol. Roedd y ddau grant cyntaf yn agored i'r rheini yr oedd coronafeirws wedi effeithio'n andwyol ar eu busnesau, ac mae angen i'r rheini sy'n gwneud cais ar gyfer ddau grant arall ddatgan bod "llai o alw" yn sgîl coronafeirws wedi effeithio'n benodol arnynt.

Er bod y trydydd grant bellach wedi'i gynyddu, bydd y swm yn llai na'r ddau grant blaenorol. Ac yn bwysicach, dim ond y rheini a oedd yn gymwys i gael y grant cyntaf a'r ail sy'n gallu gwneud cais am y trydydd.

Mae angen i chi wneud cais trwy borth hawliadau swyddogol y Llywodraeth - er na fydd modd gwneud cais am y trydydd grant tan 30 Tachwedd.

I gael rhagor o fanylion am y Cynllun Cymorth Incwm i'r Hunangyflogedig ewch i wefan Llywodraeth y DU.

 

Grant Rhwystrau Busnes Cymru

Mae ymrwymiad COVID-19 Llywodraeth Cymru wedi rhoi rhaglen o gymorth cyflogaeth a sgiliau ar waith i helpu pobl i ddychwelyd i'r gwaith.

Mae rhan o'r rhaglen hon yn cynnwys cefnogaeth ychwanegol i unigolion sy'n ystyried bod yn hunangyflogedig. Yn ogystal â'r gwasanaeth cychwyn busnes presennol, mae grant ar gael i gefnogi unigolion di-waith sy'n wynebu mwy o rwystrau economaidd wrth ddechrau busnes. Bydd y grant dewisol hwn yn helpu hyd at 600 o unigolion i ddod yn hunangyflogedig neu  ddechrau busnes rhwng mis Rhagfyr 2020 a mis Mawrth 2021.

Bydd y grant ar agor i bob unigolyn di-waith, ond rhoddir blaenoriaeth i'r rheini y mae COVID-19 wedi effeithio fwyaf arnynt:

 • Menywod
 • Pobl anabl
 • Pobl o gefndiroedd BAME
 • Pobl ifanc nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant (NEETS) rhwng 18 a 24 oed neu ymadawyr coleg neu brifysgol yn 2019 neu 2020

Bydd unigolion yn gallu gwneud cais am hyd at £2,000 i gyfrannu tuag at gostau hanfodol dechrau busnes. 

Rheolir y grant drwy wasanaeth Busnes Cymru.

Mae Cronfa Rhwystrau Busnes Cymru ar agor i geisiadau tan 19 Mawrth 2021 neu'n gynt os defnyddir yr arian cyn y dyddiad hwnnw.

Am ragor o wybodaeth ewch i dudalennau Grant Rhwystrau Busnes Cymru.

 

Diogelu busnesau sy'n methu eu taliadau rhent

Y llywodraeth yn ehangu cymorth i atal troadau allan o fusnesau eleni. Caiff tenantiaid masnachol eu diogelu rhag y risg o gael eu troi allan tan ddiwedd mis Mawrth 2021, gan helpu busnesau i ddiogelu swyddi.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llywodraeth y DU: https://www.gov.uk/government/news/business-evictions-ban-extended-until-march

 

Cymorth CThEM ar gyfer TAW a Thalu Wrth Ennill

Gohirio taliadau TAW oherwydd Coronafeirws (COVID-19) - https://www.gov.uk/guidance/deferral-of-vat-payments-due-to-coronavirus-covid-19.cy

Cynllun Ad-dalu Dyledion CThEM ar gyfer trethi heb eu talu - https://www.gov.uk/anawsterau-talu-cthem

Llinellau cymorth CThEM
Mae CThEM hefyd wedi creu llinell gymorth yn arbennig ar gyfer pobl hunangyflogedig a busnesau a fydd yn ei chael hi'n anodd oherwydd COVID-19, sy'n cynnwys rhoi cyngor ar dreth a'r budd-daliadau y gallwch wneud cais amdanynt. Rhif y llinell gymorth yw 0300 456 3565.
Os ydych yn rhedeg busnes neu'n hunangyflogedig ac rydych yn pryderu ynghylch talu'ch treth oherwydd Coronafeirws, gallwch ffonio llinell gymorth CThEM am gymorth a chyngor: 0800 024 1222.

 

Ydych chi'n fusnes lleol sy'n cynnig danfoniadau i'r cartref, casgliadau neu gludfwyd?

Rydym wedi llunio rhestr o rai busnesau lleol sy'n cyflenwi bwyd ac eitemau hanfodol eraill trwy eu dosbarthu neu i'w casglu yn ystod pandemig Coronafeirws: Dosbarthiadau a chludfwyd - cyflenwyr bwyd ac eitemau hanfodol yn Abertawe

Os ydych yn fusnes lleol sy'n cynnig danfoniadau i'r cartref neu gasgliadau bwyd ac eitemau hanfodol eraill yn Abertawe, rhowch wybod i ni fel y gallwn eich ychwanegu at y rhestr: Cyflwynwch wybodaeth am ba fwydydd/hanfodion y gallwch chi eu darparu

 

Arweiniad i yrwyr gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Gyda chynnydd mewn danfoniadau wrth i ragor o bobl archebu eitemau ar-lein, mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn ceisio sicrhau y gofelir am les y gyrrwr.

Mae'n bwysig bod gan y gyrwyr fynediad at gyfleusterau lles yn yr adeiladau y maent yn ymweld â nhw fel rhan o'u gwaith. Dylai'r rhai hynny sydd eisoes yn darparu mynediad rhesymol i doiledau a chyfleusterau golchi dwylo barhau i wneud hynny.Mae atal mynediad yn erbyn y gyfraith.

Llaciwyd y rheolau gorfodi oriau gyrwyr rhywfaint, a hynny dros dro, ar gyfer y rheini sy'n dosbarthu'r nwyddau canlynol:

 • bwyd
 • nwyddau nad ydynt yn fwydydd (gofal personol a phapur i'r cartref a glanhau)
 • deunydd fferyllol dros y cownter

Ni ddylid disgwyl i yrwyr yrru os ydynt wedi blino.Mae cyflogwyr yn parhau i fod yn gyfrifol am iechyd a diogelwch eu gweithwyr, defnyddwyr eraill y ffordd, ac unrhyw un sy'n ymwneud â llwytho a dadlwytho cerbydau.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth fanwl yn:

 

Masnachu ar y Sul

Mae Cyngor Abertawe'n llacio deddfau masnachu ar y Sul i helpu i roi cyfle i weithwyr allweddol a phobl ddiamddiffyn gael rhagor o amser i brynu nwyddau hanfodol.

O dan y deddfau presennol, mae siopau o faint penodol yn gyfyngedig i 6 awr o fasnachu ar ddydd Sul.

Mae tîm Safonau Masnach y cyngor wedi ysgrifennu at nifer mawr o siopau yn y ddinas i gadarnhau na fyddai'n gorfodi'r deddfau masnachu presennol yn ystod argyfwng presennol Coronafeirws.

Mae'n golygu y gall siopau y mae'r cyfyngiadau yn effeithio arnynt ddewis pa mor hir y maent yn agor o ddydd Sul (5 Ebrill).

 

Llinell gymorth ar gyfer y Sector Busnes Cymdeithasol yng Nghymru

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi lansio llinell gymorth COVID-19 ar gyfer y sector busnes cymdeithasol yng Nghymru.

Mae Sector Busnes Cymdeithasol Cymru a'i dîm o ymgynghorwyr arbenigol wrth law i roi help gydag ymholiadau am lif arian, AD, llwyfannau digidol, marchnata a chyfathrebu ac amrywiaeth o feysydd eraill y gallai fod angen eu hailfeddwl yn sgîl Coronafeirws.

Gallant ddarparu cyngor dros y ffôn neu drwy fideo-gynadledda, a gallwch gysylltu â nhw drwy ffonio 0300 111 5050 neu e-bostio sbwenquiries@wales.coop os oes angen cefnogaeth arnoch..

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Busnes Cymdeithasol Cymru.

 

Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol

Cynllun grant newydd i alluogi sefydliadau gwirfoddol sy'n darparu cefnogaeth hanfodol yn ystod argyfwng Coronafeirws i barhau ac ehangu eu gwaith.

Bydd y grantiau'n cefnogi sefydliadau nid er elw sy'n gweithio ar lefel gymunedol hyd at lefel genedlaethol yng Nghymru, a gallant fod rhwng £10,000 a £100,000.

I gael yr wybodaeth lawn ac i gyflwyno cais, ewch i wefan CGGC.

 

Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol Coronafeirws

Bydd gwasanaeth newydd ar-lein sef 'Cynllun Ad-dalu Tâl Salwch Statudol Coronafeirws' yn cael ei lansio ar 26 Mai 2020 er mwyn i gyflogwyr busnesau bach a chanolig allu adennill unrhyw daliadau Tâl Salwch Statudol maent wedi'u gwneud i weithwyr presennol a chyn-weithwyr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan www.gov.uk/guidance/claim-back-statutory-sick-pay-paid-to-employees-due-to-coronavirus-covid-19.cy.

 

Cronfa cymru actif

Chwaraeon Cymru:

 1. Diogelu clybiau a sefydliadau cymunedol sy'n wynebu risg ariannol ar unwaith ac sydd angen cefnogaeth. 
 2. Darparu cefnogaeth ariannol i helpu i baratoi clybiau a sefydliadau i ailddechrau, ymateb i, neu ddatblygu cyfranogiad, fel ymateb uniongyrchol i Covid-19.

Mwy o wybodaeth: www.chwaraeon.cymru/cronfacymruactif/.

 

Arweiniad i fusnesau lletygarwch

Bydd busnesau a oedd wedi gorfod cau yn ystod y cyfnod atal byr yn cael ailagor, caiff y gofyniad i i aros gartref ei ddileu a rhoddir cyfyngiadau llym iawn ar gwrdd â phobl eraill ar waith.

Rhagfyr 2020 Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio'r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud i gefnogi busnesau ac unig fasnachwyr sydd wedi cael eu heffeithio yn uniongyrchol gan y cyfyngiadau ychwanegol o roddwyd ar waith i reoli lledaeniad COVID-19 gan ddechrau ddydd Gwener 4 Rhagfyr.

Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud Canllawiau

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau i gefnogi busnesau ac unig fasnachwyr sydd wedi cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan y cyfyngiadau estynedig i reoli lledaeniad Covid-19 a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog ar 29 Ionawr 2021.

Cynllun Kickstart

Menter gwerth £2 biliwn yw'r Cynllun Kickstart i ddarparu arian i gyflogwyr er mwyn creu lleoliadau swyddi 6 mis newydd i bobl ifanc 16-24 oed sydd ar Gredyd Cynhwysol ar hyn o bryd, ac sydd mewn perygl o fod yn ddi-waith yn y tymor hir.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM