Toglo gwelededd dewislen symudol

Parciau a gweithgareddau awyr agored

Mae Abertawe'n ffodus o gael erwau o le agored i'w fwynhau drwy gydol y flwyddyn.

A-Y o barciau, gwarchodfeydd natur a mannau awyr agored

Mwy o wybodaeth am barciau, gerddi a gwarchodfeydd natur o amgylch Abertawe.

Cerdded

Mae digon o ddewis i gerddwyr yn Abertawe a phenrhyn Gŵyr. Mae popeth ar gael yno, o bromenadau gwastad a pharcdir ar gyfer tro hamddenol i deithiau cerdded mwy heriol dros draethau, gweundir a thrwy goedwigoedd hynafol.

Prom Abertawe

Mwynhewch ddiwrnod mas gwych ar hyd Prom Abertawe.

Lleoedd Chwarae

Mae'r holl ardaloedd chwarae bellach ar agor i'r cyhoedd, gyda chanllawiau cadw pellter cymdeithasol ar waith.

Chwiliad parciau a gweithgareddau awyr agored

Defnyddiwch ein chwiliad parciau a gweithgareddau awyr agored i ddod o hyd i leoedd yn yr awyr agored yn Abertawe, gan gynnwys pa gyfleusterau a gweithgareddau sydd ar gael.

Mabwysiadwch fainc coffa

Byddwn yn gosod plac dur gwrthstaen wedi'i bersonoli gyda'r geiriau o'ch dewis wedi'u hysgythru ar fainc yn y parc y mae'r rhoddwr wedi'i ddewis o'r lleoliadau sydd ar gael.

Basgedi crog

Rydyn ni'n creu basgedi crog ac arddangosfeydd blodau eto eleni i roi rhywfaint o liw i strydoedd a blaenau siopau o amgylch Abertawe.

Rhandiroedd

Mae 16 o randiroedd a reolir gan gymdeithasau rhandiroedd. Yn ogystal, mae 1 safle ar dir preifat sydd hefyd yn cael ei reoli'n breifat.

Campfeydd awyr agored

Mae gennym 10 gorsaf ffitrwydd o gwmpas Llyn y Fendrod a llwybr ffitrwydd ar hyd Promenâd Abertawe gyda chyfarpar am ddim i bawb ei ddefnyddio.

Pysgota

Llynnoedd, pyllau a chlybiau pysgota bras yn Abertawe.

Cyfeiriannu

Mae Abertawe a Gŵyr yn fannau bendigedig i ymarfer cyfeiriannu.

Geogelcio

Rhowch gynnig ar geogelcio o gwmpas Abertawe a Gŵyr i weld beth gallwch ei ddarganfod!

Cyfleusterau hurio yn y parc

Mae Tŷ'r Blodau ym Mharc Singleton ar gael i'w hurio'n breifat at amrywiaeth o ddibenion gwahanol.

Parciau: rhifau ffôn defnyddiol

Ein nod yw sicrhau yr erys ein holl barciau'n lleoedd diogel a chyfeillgar fel y gall pawb fwynhau'r amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynhelir drwy gydol y flwyddyn.

Mabwysiadu neu roddi coeden

Byddwn yn gosod plac dur gwrthstaen wedi'i bersonoli, wedi'i ysgythru a'r geriau o'ch dewis ar y goeden a fabwysiedir neu a roddir o'ch dewis.

Treial torri a chasglu - yn hybu bioamrywiaeth

Rydym yn brwydro yn erbyn yr argyfyngau hinsawdd a natur gyda chyfarpar newydd.

Mabwysiadu gwely blodau

Mabwysiadu gwely blodau hyfryd yng ngerddi godidog a mawreddog Abertawe.