Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Tachwedd 2021

Mae'r Arena'n disgleirio yn y cyfnod cyn y Nadolig

Mae Arena Abertawe wedi bod yn disgleirio dros y diwrnodau diwethaf wrth i brofion goleuo cynnar barhau yn y lleoliad.

Arweinwyr Busnes yn croesawu dechrau gwaith ar swyddfeydd Ffordd y Brenin

Mae arweinwyr busnes yn Abertawe wedi croesawu'r gwaith sydd ar fin digwydd ar ddatblygiad swyddfa newydd ar Ffordd y Brenin.

Sêr roc a threatr yn cael eu cyhoeddi ar gyfer yr Arena

Mae Arena Abertawe wedi cyhoeddi Royal Blood a Jersey Boys fel y sioeau diweddaraf y bydd tocynnau ar werth ar eu cyfer cyn bo hir.

Gwaith i ddechrau'r mis hwn ar ddatblygiad swyddfeydd newydd mawr yn Abertawe

Bydd gwaith adeiladu'n dechrau'n ddiweddarach y mis hwn ar ddatblygiad swyddfeydd newydd mawr ar hen safle clwb nos Oceana yn Abertawe.

Rhagor o gynnydd ym Mae Copr wrth i seddi'r arena gael eu gosod

Mae seddi'n cael eu gosod yn awr y tu mewn i awditoriwm Arena Abertawe wrth i'r gwaith i adeiladu ardal newydd Bae Copr y ddinas barhau i wneud cynnydd.

Cronfa wedi'i sefydlu i gefnogi cyn-filwyr y ddinas

Anogir cyn-filwyr Lluoedd Arfog y ddinas i fanteisio ar Gronfa Cyn-filwyr a sefydlwyd gan y cyngor.

Does dim llawer o amser ar ôl i chi ddweud eich dweud am y cynllun addysg Gymraeg

Does dim llawer o amser ar ôl i bobl ddweud eu dweud am gynlluniau i barhau i gynyddu nifer y bobl ifanc sy'n siarad Cymraeg yn Abertawe.

Canmoliaeth o bob rhan o'r DU ar gyfer partner datblygu a ffefrir y cyngor

Mae cwmni arobryn a benodwyd i arwain gwaith gwerth £750m i ailddatblygu sawl safle yn Abertawe wedi'i ddisgrifio fel un sy'n gyfystyr â llwyddiant Manceinion.

Clybiau pêl-droed a rygbi'n cael eu hannog i gefnogi Ymgyrch y Rhuban Gwyn

Gofynnir i glybiau rygbi a phêl-droed ar draws Abertawe ymuno â'r cyngor i nodi Diwrnod y Rhuban Gwyn ddydd Iau 25 Tachwedd.

Cyfle i chi ddweud eich dweud am Hawliau Dynol yn y ddinas

Gofynnir i breswylwyr rannu eu meddyliau am Hawliau Dynol a beth ddylai fod yn flaenoriaeth wrth i Abertawe weithio i fod yn Ddinas Hawliau Dynol gyntaf Cymru.

Mannau gwefru cerbydau trydan ar gyfer Bae Copr ecogyfeillgar

Bydd mannau gwefru cerbydau trydan yn cael eu gosod yn ardal cam un Bae Copr newydd gwerth £135m Abertawe cyn bo hir wrth i ymgyrch i wneud y cynllun mor ecogyfeillgar â phosib barhau i wneud cynnydd.

Y ddinas i ddistewi ar gyfer digwyddiadau Sul y Cofio

Bydd ein dinas yn cynnal dwy funud o ddistawrwydd ar 14 Tachwedd wrth i'r genedl gofio'r aberthau a wnaed gan y lluoedd arfog mewn gwrthdaro ledled y byd.

Prifysgolion yn canmol y prosiect Eden Las sy'n 'arwyddocaol drwy'r byd i gyd'

Mae arweinwyr prifysgolion yn Abertawe yn dweud bod datblygiad £1.7m Eden Las yn brosiect trawsnewidiol a fydd yn sicrhau statws y ddinas fel canolfan ar gyfer arloesedd mewn ynni adnewyddadwy a fydd yn arwyddocaol drwy'r byd i gyd.

Digwyddiad Nadolig treftadaeth yn cael ei gynnal i hybu busnesau Treforys

Mae pobl ardal hanesyddol yn Abertawe yn mynd i gymryd cam mawr ymlaen - drwy gymryd cam lliwgar yn ôl

Helpwch y gwasanaeth cyfarpar cymunedol i helpu eraill

Gofynnir i bobl yn Abertawe a'u teuluoedd sydd wedi benthyca cyfarpar i helpu symudedd a byw dyddiol yn eu cartrefi ddychwelyd yr eitemau nad ydynt yn eu defnyddio mwyach.

Annog preswylwyr i fynd i arddangosfeydd tân gwyllt wedi'u trefnu

Anogir preswylwyr i fynd i arddangosfeydd tân gwyllt wedi'u trefnu yn hytrach na chynnau eu rhai eu hunain y tymor Noson Tân Gwyllt hwn.

Eden Las i ddod â 'manteision sylweddol' i fusnesau Abertawe

Bydd gan brosiect Eden Las gwerth £1.7bn Abertawe fanteision sylweddol i fusnesau cadwyni cyflenwi lleol a siopau, bwytai, gwestai a thafarndai'r ddinas.

Gwelliannau i ragor o ardaloedd chwarae

Disgwylir i nifer o ardaloedd chwarae cymunedol ledled Abertawe gael eu huwchraddio yn ystod y misoedd nesaf.

IRONMAN YN CYHOEDDI ABERTAWE FEL DINAS GYNNAL NEWYDD AR GYFER TREIATHLON 70.3 IRONMAN

Cyhoeddodd IRONMAN heddiw y bydd yn ychwanegu digwyddiad newydd sbon at ei galendr ras fyd-eang yn 2022 gyda threiathlon IRONMAN® 70.3® Abertawe yng Nghymru. Cynhelir treiathlon agoriadol IRONMAN 70.3 Abertawe ddydd Sul, 7 Awst 2022 gyda'r broses gofrestru gyffredinol yn dechrau ar 9 Tachwedd am 2pm.

Syniadau'r cyhoedd yn helpu i ddatblygu cynlluniau newydd ar gyfer amddiffynfeydd môr y Mwmbwls

Mae barn y cyhoedd wedi helpu i greu cynigion manwl ar gyfer amddiffynfeydd môr newydd a fydd yn helpu i ddiogelu'r Mwmbwls am ddegawdau i ddod.

Ymunwch â ni ar gyfer Distawrwydd yn y Sgwâr

Bydd Sgwâr y Castell yng nghanol y ddinas yn cynnal dwy funud o ddistawrwydd ddydd Iau nesaf wrth i'r genedl gofio'r aberthau a wnaed gan y lluoedd arfog mewn gwrthdaro ledled y byd.

Gwylwyr tân gwyllt Abertawe'n cael eu hannog i gynllunio ymlaen llaw

Mae'r bobl niferus sy'n edrych ymlaen at fynd i sioe tân gwyllt drawiadol Abertawe ar 12 Tachwedd yn cael eu hannog i gynllunio ymlaen llaw.

Addewidion newid yn yr hinsawdd dinasyddion i ysbrydoli eraill i weithredu

Gall pobl a sefydliadau sydd am helpu Abertawe i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd bellach fynegi eu nodau'n gyhoeddus ar wedudalen newydd.

Ynni Morol Cymru yn cefnogi Eden Las

Mae Ynni Morol Cymru wedi croesawu'r cyhoeddiad am y prosiect Eden Las arfaethedig gwerth £1.7bn yn Abertawe.

Rhagor o enwogion dawns a chomedi'n rhan o restr berfformio'r arena

Mae dau berfformiwr enwog arall wedi'u hychwanegu at restr berfformio Arena Abertawe ar gyfer 2022.

Ras i gyflawni'r Safon Un Blaned

Mae Cyngor Abertawe yn ceisio bod y cyngor cyntaf yng Nghymru i dderbyn achrediad am y gwaith y mae'n ei wneud i leihau ei ôl troed ecolegol cyffredinol.

Mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd: Y cyhoedd yn cefnogi ymdrechion y cyngor

Mae arolwg ar ymgais y cyngor i wneud yr ardal yn garbon sero-net wedi datgelu galw cyhoeddus lleol aruthrol am weithredu ar newid yn yr hinsawdd.

Cynnig bysus am ddim dros dymor yr ŵyl yn Abertawe i helpu teuluoedd a busnsesau

Bydd ymwelwyr sy'n mynd i orymdaith y Nadolig eleni ar 21 Tachwedd yn gallu cyrraedd yno ar y bws am ddim wrth i #BysusAmDdimAbertawe ddychwelyd ar gyfer tymor yr ŵyl.

Gwylwyr Gorymdaith y Nadolig yn cael eu hannog i gynllunio ymlaen llaw

Mae preswylwyr ac ymwelwyr sy'n edrych ymlaen at ddod i Orymdaith y Nadolig flynyddol Abertawe ar 21 Tachwedd yn cael eu hannog i gynllunio ymlaen llaw.

Codau QR ar hyd y prom yn arwain pobl ifanc at gyngor a chefnogaeth

Mae ffordd fodern o arwain pobl ifanc at gyngor neu gefnogaeth a helpu i'w cadw'n ddiogel yn cael ei defnyddio ar hyd glan y môr Abertawe a'r Marina.

Y cyngor yn helpu pobl ifanc i ddechrau eu gyrfaoedd

Mae cannoedd o bobl yn ennill profiad gwerthfawr yn y gweithle diolch i ddwy o fentrau Cyngor Abertawe sy'n eu helpu i ddod o hyd i waith.

Gweithdy ymysg saith grŵp i dderbyn cyllid Men's Sheds

Mae saith prosiect sy'n gwella iechyd a lles trwy gyfeillgarwch a gweithgareddau wedi rhannu cyllid gwerth £25,000 gan Gyngor Abertawe.

Enfysau ffordd i ychwanegu lliw at Wind Street gynhwysol y ddinas

Bydd tair enfys drawiadol yn ychwanegu lliw a mwy o fywiogrwydd at Wind Street, cyrchfan drwy'r dydd newydd Abertawe.

Cronfa bensiwn gwerth £2.7 biliwn yn ceisio torri ei hôl troed carbon i sero

Mae cronfa bensiwn arobryn Cyngor Abertawe wedi torri ei hôl troed carbon bron 60% ac mae'n bwriadu mynd yr holl ffordd i fod yn sero-net o ran carbon dros y blynyddoedd nesaf.

Mae'n Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Trawsryweddol ac rydym yn chwifio'r faner Ymwybyddiaeth Trawsryweddol yn Neuadd y Ddinas yn Abertawe i nodi'r achlysur

Yn gynharach yr wythnos hon, ymunon ni â grwpiau cymunedol lleol gan gynnwys Sadie's Butterflies a Fforwm LGBTQ+ Bae Abertawe yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe i goffáu Dydd y Cofio Trawsryweddol.

Grwpiau cymunedol yn cael eu hannog i gyflwyno'u ceisiadau ar gyfer grantiau gweithgareddau i blant

Mae grwpiau a sefydliadau cymunedol ledled Abertawe yn cael eu hannog i helpu i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn ein cymunedau'n cael Gaeaf Llawn Lles i'w cadw nhw'n brysur ac yn actif.

Miloedd yn mwynhau Gorymdaith y Nadolig Abertawe

Daeth miloedd o breswylwyr ac ymwelwyr i fwynhau Gorymdaith y Nadolig flynyddol Abertawe nos Sul, 21 Tachwedd

Abertawe i dderbyn teitl 'gwyrdd' brenhinol mawr ei fri

Mae Abertawe ar fin dod yn Ddinas Hyrwyddo Canopi Gwyrdd y Frenhines fel rhan o ddathliadau Jiwbilî Platinwm y frenhines.

Cymorth ychwanegol gan y cyngor i bobl sy'n cysgu allan

Mae ymdrechion Abertawe i sicrhau bod gan bob person sy'n cysgu allan rywle i gysgu os yw am gael hynny wedi cael hwb arall o gymorth gwerth £370,000.

Pyrth bwaog newydd i gysylltu Bae Copr â glan y môr

Mae cysylltiad newydd sy'n cynnwys tri phorth bwaog yn cael ei adeiladu fel rhan o ardal newydd Bae Copr Abertawe.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • o 2
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith