Toglo gwelededd dewislen symudol

Ni fydd ein system dalu ar gael 8 Rhagfyr rhwng 10.00am - 1.00pm

Ni fydd ein system dalu ar gael ddydd Mercher 8 Rhagfyr rhwng 10.00am - 1.00pm o ganlyniad i waith uwchraddio hanfodol. Bydd hyn yn effeithio ar daliadau sglodyn a PIN, dros y ffôn a thrwy'r wefan. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Trafniadiaeth a phriffyrdd

Gwylio ffyrdd

Gwybodaeth am waith ffyrdd presennol ac arfaethedig yn Abertawe. Mae'r rhain yn cynnwys gwaith gan y cyngor a chwmnïau cyfleustodau.

Gwybodaeth am fysus

Oriau agor ac amserlenni gorsaf fysus Abertawe.

Beicio

Ewch ar eich beic gyda llwybrau beicio gwych yn Abertawe, rhan o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (llwybrau 4 a 43) a Lôn Geltaidd y Gorllewin.

Adrodd am broblem gyda ffyrdd neu balmentydd

Rhowch wybod i ni am unrhyw broblemau ar y ffyrdd neu ar balmentydd fel y gallwn eu trwsio.

Cynnal a chadw ffyrdd a llwybrau troed

Rydym yn cynnal archwiliadau rheolaidd o'r ffyrdd, llwybrau cerdded a llwybrau beicio a fabwysiadwyd gennym.

Cyrbau isel

Cerrig cwrbyn is sy'n caniatáu i gerbydau gael mynediad i'w dreif a ffyrdd mynediad eraill i dai yw cyrbau isel neu groesiad cerbydau.

Ceisiadau priffyrdd a thrwyddedau

Gwnewch gais am drwyddedau priffordd a stryd, gan gynnwys sgipiau, hysbysfyrddau, adeiladau gordo a chaffis palmant.

Ffyrdd a phriffyrdd a fabwysiadwyd

Ffordd, troedffordd neu lwybr ceffyl a gynhelir gan arian cyhoeddus yw priffordd a fabwysiadwyd. Cyngor Abertawe sy'n gwneud y gwaith cynnal a chadw ar y priffyrdd hyn yn Abertawe.

Cerbydau wedi'u gadael

Mae symud cerbydau wedi'u gadael, wedi'u llosgi ac anaddas i'r ffordd fawr yn fater o bwys er mwyn gwella diogelwch ar ein ffyrdd ac yn ein cymunedau.

Goleuadau stryd

Mae goleuadau stryd yn helpu pobl i ddefnyddio ffyrdd a throedffyrdd yn ddiogel. Rydym yn gyfrifol am gynnal a chadw 30,000 o oleuadau stryd a 5,000 o arwyddion traffig goleuedig.

Gorchmynion rheoleiddio traffig

Hysbysiadau statudol cyfredol sy'n ymwneud ag amrywiaeth o gynigion a gorchmynion a wnaed gan Ddinas a Sir Abertawe.

Diogelwch ffyrdd

Mae nifer o gyrsiau ar gael i'ch helpu i wella'ch diogelwch ar y ffordd, p'un a ydych chi'n yrrwr, yn gerddwr neu'n feiciwr.