Chwilio'r wefan
English
Sign post

Rhaglen Datblygu Gwledig (RhDG) 2014 - 2020

Cynorthwyo busnesau, ffermwyr, cefn gwlad a chymunedau mewn ardaloedd gwledig.

Rhaglen 7 mlynedd yw Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (CAEDG) a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru. Gall y RhDG gefnogi Cymru wledig i:

 • Cynyddu cynhyrchiant amrywiaeth ac effeithlonrwydd ffermio a busnesau coedwigaeth yng Nghymru i wella eu cystadleugarwch a'u gwydnwch a lleihau eu dibyniaeth ar gymorthdaliadau.
 • Gwella amgylchedd Cymru, annog arferion rheoli tir cynaliadwy, rheolaeth gynaliadwy o'n hadnoddau naturiol a gweithredu dros yr hinsawdd yng Nghymru.
 • Hybu twf economaidd cryf a chynaliadwy yng nghefn gwlad Cymru ac annog mwy o ddatblygiadau lleol wedi'u harwain gan gymunedau.

Mae Llywodraeth Cymru yn rhoi gwybodaeth gyfredol a chynhwysfawr am y Rhaglen Datblygu Gwledig a'i llinynnau gwaith amryw - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020Yn agor mewn ffenest newydd
Mae Rhwydwaith Gwledig CymruYn agor mewn ffenest newydd yn siop-un-stop ar gyfer newyddion, digwyddiadau a gwybodaeth am ddatblygu gwledig. Mae o gymorth i bobl feithrin cysylltiadau â phobl, cymunedau, sefydliadau a busnesau eraill ar draws Cymru a'r tu hwnt.

 

RhDG Dinas a Sir Abertawe

Er mwyn cefnogi rhoi'r RhDG ar waith yn ein wardiau gwledig, mae RhDG Abertawe wedi sefydlu Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) sy'n cynnwys pobl o'r sectorau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector. Cyflwynodd y GGLl ei PDF Document Strategaeth datblygu gwledig leol 2014 - 2020 (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd i Lywodraeth Cymru a bu'n llwyddiannus wrth sicrhau cyllid o raglen LEADER RhDG y mae bellach yn ei reoli.

Mae Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl) Partneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe wedi adfywio'i ddogfen lywodraethu, sef y 'Strategaeth Gyflawni Leol' (SGL) i gynnwys ymagwedd newydd tuag at y ffordd y cyflawnir gwaith yn ein cymunedau gwledig. Mae'r SGL bellach yn cynnwys egwyddorion 'Un Blaned' i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd drwy sicrhau bod cynaladwyedd a chadernid cymunedol yn elfennau  hanfodol o'n gwaith.

Dyma'r tro cyntaf i Grŵp Gweithredu Lleol unrhyw awdurdod lleol ddefnyddio'r ymagwedd 'One Planet' yng Nghymru i ddylanwadu ar strategaeth a phenderfyniadau ynghylch grantiau. Mae'n ffordd newydd o weithio ac o feddwl, a bydd angen i'r rheini sydd am bartneru â Phartneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe weithio a meddwl yn yr un ffordd. Mae'n cyd-fynd â'i chydnabyddiaeth o gyhoeddiad Cyngor Abertawe sef bod argyfwng hinsawdd a bod angen dybryd i bawb newid o'r ymagwedd 'busnes fel arfer' i ffordd o wneud pethau i ddiogelu bywydau cenedlaethau'r dyfodol.

Gweledigaeth PDG Abertawe yw dyfodol One Planet ar gyfer Abertawe wledig sy'n: 

 • cynyddu cydnerthedd a hunanddibyniaeth gymunedol trwy gynhyrchu mwy o'r hyn mae'n ei ddefnyddio;
 • gwneud hyn mewn ffordd sy'n llai niweidiol i iechyd pobl a'r amgylchedd;
 • cefnogi adnoddau naturiol a bioamrywiaeth mwy toreithiog;
 • annog rhoi terfyn ar wastraff diangen; 
 • creu rhagor o swyddi lleol ac ystyrlon;
 • darparu gwell amddiffyniad rhag unrhyw darfu posib ar yr amgylchedd, masnach a'r economi yng ngweddill y byd;
 • lleihau ôl-troed ecolegol a charbon yr ardal

Dyma'r 3 nod strategol yr ymdrinnir â hwy yn yr LDS: 

Nod strategol 1: Gwella lles a chydnerthedd ecosystemau trwy gynnal adnoddau naturiol a diwylliannol ac ychwanegu gwerth atynt

Y mathau o brosiectau yr hoffem eu gweld yw'r rheini lle mae grwpiau'n mabwysiadu ardaloedd natur lleol ac yn gofalu amdanynt, ac o bosib yn treialu micro-fentrau i gael deunyddiau o goetiroedd i'w defnyddio ar gyfer crefftau, celfi, etc. O ganlyniad i un o'n prosiectau blaenorol a ariannwyd, mae gan ardal Pennard bellach grŵp cymunedol a siop ddi-blastig gymunedol.
 
Nod strategol 2: Datblygu cludiant cynaliadwy a mentrau ynni sy'n lleihau allyriadau ac sy'n lliniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd

Wrth ymateb i fentrau ynni, mae Partneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe eisoes wedi ariannu astudiaeth a alluogodd fferm solar gymunedol gyntaf Cymru i gael mynediad at gronfeydd mawr er mwyn darparu ynni lleol i 300 o breswylwyr a busnesau. Hoffem annog prosiectau eraill sydd hefyd yn mynd i'r afael ag effeithlonrwydd ynni a gwres adnewyddadwy yn ogystal â rhaglenni cludiant cynaliadwy, sy'n lleihau allyriadau carbon Abertawe.

Nod strategol 3: Cryfhau hunangynhaliaeth yr economi leol a chefnogi cymunedau gweithredol, cydnerth a chysylltiedig

Gellir cyflawni hyn trwy gynhyrchu rhagor o fwyd yn lleol mewn ffordd gynaliadwy; gyda chadwyni cyflenwi byrrach a chylchol rhwng defnyddwyr, cynhyrchwyr a chyflenwyr; trwy gynyddu effeithlonrwydd adnoddau - lleihau, ailddefnyddio, ailddychmygu ac ailgylchu gwastraff; a thrwy dyfu'r economi werdd trwy fentrau cymunedol a datblygu sgiliau.

Mae Partneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe eisoes wedi darparu arian ar gyfer dau gynllun Amaethyddiaeth â Chymorth y Gymuned, yr ystyrir un ohonynt yn gynllun CSA mwyaf Cymru. Fel partneriaeth, rydym yn annog ceisiadau sy'n creu ac yn ategu'r cyflenwad o fwydydd iach lleol i leihau cadwyni cyflenwi i fusnesau a defnyddwyr.

 

Sut mae gwneud cais am arian

Mae'r cyfle i wneud cais am gyllid drwy'r Ffurflen Gwybodaeth am Brosiectau (PIF) bellach wedi dod i ben. Os oes gennych brosiect a arweinir gan y gymuned a hoffech wneud cais am hyd at £5,000 o gyllid, holwch Dîm y RhDG am y 'Grant Llwybr Cyflym' drwy e-bost yn rdpleader@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 636992.

 

Pot arian grantiau llwybr cyflym

Ar 30 Gorffennaf 2020, bydd Partneriaeth Datblygu Gwledig Abertawe'n lansio pot o arian grant llwybr cyflym newydd i helpu prosiectau bach i ddechrau'n gynt nag y byddent trwy'r broses ymgeisio safonol. Dylai syniadau am brosiectau fod yn rhai sy'n torri tir newydd yn Abertawe wledig sy'n cael eu harwain gan y gymuned er budd y gymuned, ac yn rhai sy'n cefnogi gweledigaeth Un Blaned y bartneriaeth a'i nodau strategol, sef:

 • Gwella lles a chydnerthedd ecosystemau trwy gynnal adnoddau naturiol a diwylliannol ac ychwanegu gwerth atynt
 • Datblygu cludiant cynaliadwy a mentrau ynni sy'n lleihau allyriadau ac sy'n lliniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd
 • Cryfhau hunangynhaliaeth yr economi leol a chefnogi cymunedau gweithredol, cydnerth a chysylltiedig

Mae gan y bartneriaeth ddiddordeb arbennig hefyd mewn prosiectau sy'n gallu cefnogi adferiad o'r effaith y mae COVID-19 wedi'i chael ar gymunedau.

Bydd y broses llwybr cyflym ar gael i brosiectau sydd am gael grant gwerth £5,000 neu'n llai ac mae cyfanswm o £50,000 ar gael yn y pot arian.

Word Document Cais llwybr carlam nodiadau arweiniol (Word, 839KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Word Document Ffurflen gais llwybr carlam (Word, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Os ydych chi'n meddwl bod eich syniad yn cyd-fynd â'r nodau hyn ac os hoffech wybod rhagor, gallwch fynd i wedudalen y bartneriaeth neu e-bostio'r tîm yn rdpLeader@abertawe.gov.uk.

 

European agricultural fund for rural development

Wedi'i bweru gan GOSS iCM