Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Hydref 2021

Fideo newydd yn dangos dyfodol Wind Street

Fideo o'r awyr trawiadol newydd yn dangos sut bydd Wind Street ar ei newydd wedd sy'n addas i deuluoedd yn edrych unwaith y caiff y gwaith gwella gwerth £3m ei orffen.

Arweinwyr busnesau Cymru'n cefnogi prosiect Eden Las sy'n werth £1.7 biliwn

Mae arweinwyr busnes yng Nghymru'n cefnogi prosiect Eden Las gwerth £1.7bn a gyhoeddwyd ar gyfer Abertawe.

Prosiect Eden Las gwerth £1.7 biliwn wedi'i gyhoeddi ar gyfer Abertawe

Mae prosiect gwerth £1.7 biliwn a fydd yn creu miloedd o swyddi â chyflogau da ac yn rhoi Cymru ar flaen y gad o ran arloesedd ynni adnewyddadwy wedi ei gyhoeddi gan gonsortiwm rhyngwladol.

Mwy na 500 o ddisgyblion yn symud i'w hysgol newydd yr wythnos nesaf

Mae mwy na 500 o ddisgyblion yn paratoi i symud i gartref newydd pan fyddant yn dychwelyd i'r ysgol yr wythnos nesaf ar ôl y gwyliau hanner tymor.

Taith ar hyd yr afon yn ffordd wych o wneud ffrindiau newydd

Mae 30 o breswylwyr wedi mwynhau taith ar gwch ar hyd afon Tawe i archwilio hanes a threftadaeth y ddinas wrth wneud ffrindiau newydd hefyd.

Enwogion yn aros i berfformio yn Abertawe

Bydd rhagor o enwogion yn dod i Abertawe'r flwyddyn nesaf wrth i'r rhestr o berfformwyr enwog a fydd yn dod i arena ein dinas dyfu.

Hwb wifi cyflym ar gyfer Bae Copr

Mae technoleg wifi gyflym a dibynadwy'n cael ei chyflwyno yn ardal Bae Copr newydd Abertawe, gan ganiatáu i filoedd o bobl ffrydio cynnwys ar yr un pryd i'w dyfeisiadau symudol.

Disgyblion yn gadael etifeddiaeth barhaus cyn symud i ysgol newydd

Mae disgyblion sy'n cyfri'r wythnosau nes eu bod yn gallu symud i'w hadeilad ysgol newydd wedi creu etifeddiaeth barhaus i ddangos i blant y dyfodol sut beth yw bywyd ysgol heddiw.

Gwaith i osod paneli lliw aur ar yr Arena bron â chael ei gwblhau

Mae'r gwaith i osod paneli lliw aur o gwmpas ar yr Arena bron â chael ei gwblhau.

Ardaloedd gwyrdd newydd wedi'u plannu ar hyd porth allweddol i'r ddinas

Mae digon o ardaloedd gwyrdd bellach wedi'u plannu ar hyd porth allweddol i ganol dinas Abertawe i roi golwg newydd iddo.

Diolch yn cael ei roi i blant gofalwyr maeth am eu rôl hanfodol

Mae Cyngor Abertawe'n tynnu sylw at y rôl werthfawr y mae plant gofalwyr maeth yn ei chwarae mewn teulu sy'n maethu fel rhan o fis Meibion a Merched (1-31 Hydref).

Llwybr newydd i gysylltu canol y ddinas â'r arena

Mae'n bosib bod ymwelwyr â chanol dinas Abertawe wedi sylwi ar lwybr lliw aur newydd yn ardal hen Ganolfan Siopa Dewi Sant yn ddiweddar.

Bae Copr yn rhoi hwb i swyddi ac economi Abertawe

Mae mwy na 2,800 o weithwyr wedi bod yn rhan o ddatblygiad cam un Bae Copr ers i'r gwaith adeiladu gychwyn yn ôl yn 2019.

Gwaith i adeiladu bwyty'r parc arfordirol bron â chael ei gwblhau

Mae'r gwaith i adeiladu'r bwyty newydd ym mharc arfordirol newydd Abertawe bron â chael ei gwblhau.

Llinell gyngor am ddim yn helpu pobl sy'n colli mas ar Gredyd Pensiwn

Mae pobl yn Abertawe sydd wedi ffonio llinell gyngor am ddim i wirio a ydyn nhw'n colli allan ar fudd-daliadau y gallant eu hawlio wedi derbyn £50,000 ychwanegol mewn budd-daliadau wedi'u hôl-ddyddio rhyngddynt.

Syniadau'n cael eu rhannu wrth i'r cyngor ddathlu Diwrnod Pobl Hŷn

Mae preswylwyr a grwpiau cymunedol wedi bod yn rhannu eu syniadau am leihau unigedd cymdeithasol a heneiddio'n dda fel rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn.

#BysusAmDdimAbertawe yn dychwelyd ar gyfer hanner tymor mis Hydref

Bydd menter hynod lwyddiannus #BysusAmDdimAbertawe yn dychwelyd ar gyfer hanner tymor mis hydref.

Canmoliaeth gan y datblygwr am weledigaeth werdd Abertawe

Mae gan Abertawe gyfle go iawn i ddod yn ddinas arloesol yn y DU ar gyfer datgarboneiddio a lles, yn ôl un o ddatblygwr y ddinas.

Contractwr profiadol o Gymru i drawsnewid adeilad Theatr y Palace

Mae Cyngor Abertawe wedi penodi contractwr profiadol o dde Cymru i drawsnewid adeilad hanesyddol Theatr y Palace yng nghanol y ddinas.

Ymgyrch i gefnogi myfyrwyr i ailgylchu yn Abertawe'n dechrau

Rhoddir cefnogaeth ychwanegol i fyfyrwyr newydd a'r rheini sy'n dychwelyd i Abertawe i'w helpu i reoli eu gwastraff cartref.

Cyfle i ddweud eich dweud ar lwybrau cerdded a beicio yn Abertawe

Mae cannoedd o breswylwyr yn Abertawe wedi bod yn mynegi'u barn am lwybrau cerdded a beicio cyn i fap newydd o lwybrau ar draws y ddinas gael ei gyhoeddi.

Sioeau teithiol wedi'u cynllunio fel y gellir gweld y map llwybrau cerdded a beicio

Mae cyfres o sesiynau galw heibio wedi'u trefnu fel y gall y cyhoedd siarad â swyddogion trafnidiaeth am y glasbrint ar gyfer map llwybrau cerdded a beicio Abertawe yn y dyfodol.

Rôl Rheolwr y Farchnad yw'r swydd ddelfrydol i Darren

Dywed dyn sydd newydd ei benodi i reoli Marchnad Abertawe mai dyma yw ei swydd ddelfrydol.

Ffyrdd yn Abertawe'n cael eu hailwynebu er mwyn osgoi sgidio

Mae priffyrdd a strydoedd ochr yn Abertawe wedi cael eu hailwynebu er mwyn atal cerbydau rhag sgidio.

Rhagor o ardaloedd chwarae'n cael eu gwella gyda buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd

Mae pedwar yn rhagor o barciau ac ardaloedd chwarae wedi'u gwella gan Gyngor Abertawe i ddarparu llawer mwy o flynyddoedd o chwarae a hwyl i blant a phobl ifanc yn y ddinas.

Athrawon cyfnewid yn cael eu croesawu i Abertawe

Mae athrawon o Wlad Pwyl wedi bod yn ymweld ag Abertawe'r wythnos hon fel rhan o brosiect lle mae ysgolion ac athrawon o bob cwr o'r byd yn gweithio gyda'i gilydd er mwyn dysgu gan ei gilydd, rhannu syniadau a gwneud ffrindiau newydd gyda phobl o ddiwylliannau eraill.

Siopwyr yn barod i fwynhau atyniad newydd trawiadol yn y farchnad

Bydd cyfnod newydd cyffrous i Farchnad Abertawe yn cychwyn cyn bo hir.

Derbyn grant yw'r cam diweddaraf ar gyfer y cynllun amddiffynfeydd môr

Bydd gwaith pwysig gan Gyngor Abertawe i wella amddiffynfeydd môr y Mwmbwls yn derbyn hwb drwy grant o fwy na £1.7m gan Lywodraeth Cymru.

Tân gwyllt am ddim yn dychwelyd dros Fae Abertawe!

Bydd sioe tân gwyllt flynyddol arbennig Abertawe'n dychwelyd eleni - mae croeso i bawb, bydd am ddim i bawb a chaiff ei chynnal dros ddyfroedd y bae.

Parciau'r ddinas yn chwifio'r faner werdd ar gyfer rhagoriaeth

Mae chwech o brif barciau Abertawe wedi ennill statws baner werdd unwaith eto, gan gydnabod y rôl hanfodol y maen nhw'n ei chwarae wrth hybu lles preswylwyr a gwella'r amgylchedd naturiol.

Llwybr hanesyddol ar hyd camlas i groesawu rhagor o feicwyr a cherddwyr

Disgwylir i lwybr hanesyddol ar hyd camlas yn Abertawe sydd eisoes yn boblogaidd gyda cherddwyr a beicwyr gael ei adnewyddu.

Cloc hanesyddol y ddinas yn gweithio cyn bo hir

Mae peirianwyr arbenigol yn bwriadu gweithio ar gloc hanesyddol Neuadd y Ddinas o'r wythnos nesaf.

Gwaith ar fin dechrau ar safle hwb gwasanaethau lleol yng nghanol dinas Abertawe

Bwriedir i'r gwaith o greu lleoliad canolog newydd yn Abertawe i brif lyfrgell y ddinas a gwasanaethau allweddol eraill gymryd cam mawr ymlaen.

Manteisiwch ar gynnig bysus am ddim Abertawe y penwythnos hwn

Gall preswylwyr Abertawe edrych ymlaen at chwe diwrnod arall o deithio ar fysus am ddim, gan ddechrau'r penwythnos hwn.

Cynlluniau'n mynd rhagddynt yn dda ar gyfer prif ddigwyddiadau ac atyniadau Nadolig Abertawe

Mae paratoadau'n cael eu gwneud ar gyfer dychweliad Gorymdaith y Nadolig Abertawe - ac mae'n mynd i fod yn un o'r goreuon eto.

Apêl y Pabïau'n cael ei lansio'n Abertawe

Disgwylir i breswylwyr y ddinas dalu teyrnged i'r rhieni yn y lluoedd arfog sydd wedi gwasanaethu eu gwlad wrth i Apêl y Pabïau ganmlwyddiannol eleni gael ei lansio ym Marchnad Abertawe.

Cymuned yn rhannu ei barn ar gynlluniau ar gyfer llwybrau beicio yng nghanol y ddinas

Gwahoddwyd preswylwyr a busnesau yn Abertawe i helpu i lunio llwybr cerdded a beicio arfaethedig trwy'r ddinas.

Gwaith ar yr arena'n parhau ar un o brif lwybrau Abertawe

Bwriedir cau Oystermouth Road dros nos am ddwy noson yr wythnos nesaf (25 - 27 Hydref) fel y gall arena newydd Abertawe gael ei chysylltu'n llawn â'r system ddraenio.

Y ddinas yn anelu at barhau i chwifio'r faner ar gyfer diogelwch bywyd nos.

Mae byd bywyd nos Abertawe'n ymgeisio i sicrhau bod y Faner Borffor yn parhau i chwifio dros y ddinas am yr wythfed flwyddyn yn olynol.

The World Reimagined yn dod i Abertawe

Mae prosiect addysg gelf ar gyfer y DU gyfan gydag artistiaid sy'n adnabyddus ar draws y byd yn dod i Abertawe i drawsnewid sut rydym yn deall y Gaethfasnach Drawsatlantig a'i heffaith ar bob un ohonom.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • o 2
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith