Toglo gwelededd dewislen symudol

Datganiadau i'r wasg Ionawr 2022

Clwb ieuenctid dros dro Pen-lan yw'r nawfed i lansio yn Abertawe

Mae nifer y clybiau ieuenctid dros dro yn Abertawe yn parhau i gynyddu gydag un arall yn agor ym Mhen-lan yr wythnos nesaf.

Sylfeini'n cael eu gosod ar gyfer cynllun swyddfeydd newydd nodedig ar Ffordd y Brenin

Mae sylfeini'n cael eu gosod yn awr ar gyfer datblygiad swyddfa newydd sero-net a fydd yn darparu lle ar gyfer 600 o swyddi ar hen safle clwb nos Oceana yng nghanol dinas Abertawe.

Cyllid ychwanegol i gefnogi banciau bwyd ac elusennau

Mae cyllid ychwanegol ar gael ar gyfer banciau bwyd a grwpiau eraill sy'n darparu cefnogaeth mewn argyfwng i bobl sy'n wynebu tlodi bwyd yn Abertawe.

Prosiectau cyffrous yn dod i Abertawe yn 2022 a thu hwnt

Disgwylir i gynlluniau gwerth miliynau o bunnoedd i drawsnewid Abertawe'n un o ddinasoedd gorau'r DU i fyw, gweithio, astudio ac ymweld â hi wneud hyd yn oed mwy o gynnydd yn ystod y flwyddyn newydd, diolch i gyfres o brosiectau mawr.

Bae Copr yn rhoi hwb gwerth £34.6 miliwn i fusnesau rhanbarthol

O beirianneg ac addurno i loriau a thirlunio, dengys ffigurau newydd fod Dinas-ranbarth Bae Abertawe wedi elwa o waith gwerth dros £34.6 miliwn diolch i adeiladu cam un Bae Copr.

Cymorth ariannol ar gyfer busnesau yr effeithiwyd arnynt gan y cyfyngiadau cyfredol

Gall busnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth Abertawe yr effeithiwyd arnynt gan gyfyngiadau cyfredol Coronafeirws wneud cais yn awr ar gyfer cymorth ariannol brys.

Disgwyliad i ymlediad Omicron achosi mwy o aflonyddwch i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol

Efallai y bydd prinder staff difrifol ar draws pob sector yn arwain at rai newidiadau dros dro yn y ffordd y darperir gwasanaethau ar draws ein hardal.

Cynlluniau i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn mynd gerbron y Cabinet

Bydd cynlluniau i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn Abertawe a chynyddu eu cyfleoedd i ddefnyddio'r iaith yn mynd gerbron Cabinet y cyngor yr wythnos nesaf.

Grantiau'n cefnogi grwpiau i fynd i'r afael â thlodi bwyd

Cefnogwyd elusennau a grwpiau gwirfoddol a chymunedol sy'n mynd i'r afael â thlodi bwyd yn Abertawe yn uniongyrchol gyda bron £200,000 gan y cyngor y llynedd.

Disgyblion a staff yn dechrau blwyddyn newydd mewn cartref newydd

Mae disgyblion a staff mewn ysgol gynradd ffyniannus yn dechrau eu blwyddyn newydd mewn cartref newydd gwerth £9.9m.

Allwch chi gynnig cartref i blentyn yn 2022?

Dywed athro sydd hefyd wedi dod yn ofalwr maeth fod maethu'n un o'r pethau mwyaf gwerth chweil y mae wedi'i wneud ac mae'n annog eraill i feddwl am ymrwymo i helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc.

Cofrestru'n dechrau ar gyfer 10k Bae Abertawe Admiral 2022

Gwahoddir rhedwyr i gofrestru ar gyfer ras 10K Bae Abertawe Admiral 2022.

Y cyngor yn bwriadu estyn cymorth pandemig i'r fasnach lletygarwch

Mae'n debygol y bydd Cyngor Abertawe'n rhoi hwb arall i gaffis, tafarndai a bwytai'r ddinas wrth i'r pandemig barhau.

Y cyngor yn lansio rownd ariannu newydd i helpu cymunedau i ffynnu

Mae Cyngor Abertawe wedi lansio rownd ariannu newydd ar gyfer syniadau a all ddod â bywiogrwydd newydd i gymunedau lleol.

Craen aruchel yn dangos cynnydd yn y Palace

Mae craen tal newydd bellach yn ychwanegu at ddinaswedd Abertawe, gan ddangos y cynnydd sy'n cael ei wneud i drawsnewid adeilad hanesyddol Theatr y Palace.

Buddsoddiadau gwerth miliynau yn fwy yn yr arfaeth i roi hwb pellach i adferiad y ddinas

Mae pecyn buddsoddi gwerth miliynau o bunnoedd yn yr arfaeth i helpu Abertawe i adfer o effaith y pandemig.

Llochesi bysus gwyrdd newydd yn Abertawe yn helpu i wella ansawdd aer

Bydd llochesi bysus sy'n llesol i'r amgylchedd yn cael eu gosod am y tro cyntaf yn Abertawe ar hyd prif lwybrau cludiant cyhoeddus yn y ddinas.

Cyfarfod cyntaf Cyd-bwyllgor Corfforaethol De-orllewin Cymru

Mae pwyllgor newydd wedi cynnal ei gyfarfod cyntaf gyda'r nod o hybu ffyniant economaidd ymhellach ar draws de-orllewin Cymru.

Miliynau eisoes wedi'u neilltuo i dros 50 o brosiectau adfer

Mae bron £13.6m eisoes wedi'i neilltuo i ariannu dros 50 o brosiectau fel rhan o gynllun Cyngor Abertawe i helpu busnesau a chymunedau adfer o effaith y pandemig.

Dinasyddion yn ysbrydoli eraill i gymryd camau gweithredu ar gyfer newid yn yr hinsawdd

Mae pobl a sefydliadau yn cyfeirio at wedudalen newydd sy'n helpu Abertawe i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.

Gwyrddlasu stryd siopa allweddol er mwyn iddi gael dyfodol mwy disglair

Mae un o strydoedd siopa mwyaf hanesyddol Abertawe'n mynd i gael ei gwyrddlasu.

Cymorth cymunedol yn parhau yn ystod y don COVID ddiweddaraf

Gofynnir i gymdogion yn Abertawe ofalu am ei gilydd i sicrhau bod pawb yn cael eu cefnogi wrth i nifer yr achosion Coronafeirws barhau i fod yn uchel yn y ddinas.

Cam allweddol ymlaen ar gyfer hwb gwasanaethau lleol yng nghanol y ddinas

Cymerodd y cynigion ar gyfer lleoliad newydd yng nghanol Abertawe ar gyfer prif lyfrgell y ddinas a gwasanaethau allweddol eraill gam mawr ymlaen heddiw.

Gwasanaethau cyhoeddus i symud i hwb cymunedol newydd yng nghanol y ddinas

Mae Cyngor Abertawe wedi datgelu rhai o'i wasanaethau y gallai'r cyhoedd eu defnyddio'n fuan yn yr hwb cymunedol arfaethedig yng nghanol y ddinas.

Gwneir cynnydd da ar y podiau preswyl rydyn ni'n eu gosod i helpu pobl sy'n ddigartref. Tynnwyd ein lluniau yn ystod y gwaith gosod.

Gwneir cynnydd da ar y podiau preswyl rydyn ni'n eu gosod i helpu pobl sy'n ddigartref. Tynnwyd ein lluniau yn ystod y gwaith gosod. Mae'r pedair fflat un ystafell wely, sy'n cael eu hadeiladu oddi ar y safle a'u hanfon i'r tir, yn datblygu'n dda ar safle hen ganolfan addysg gymunedol Tŷ Bryn yn Uplands.

Fideo newydd trawiadol yn dangos sut mae canol y ddinas wedi'i drawsnewid i fod yn fwy addas i bobl

​​​​​​​Mae fideo newydd yn dangos sut gallai cynlluniau cyngor Abertawe wneud ardal allweddol o'r ddinas yn fwy addas i bobl.

Cynllun grant COVID ar gyfer busnesau nad ydynt yn talu ardrethi busnes

Mae cynllun grant brys bellach ar gael i fusnesau Abertawe yn y sectorau hamdden, twristiaeth, lletygarwch a manwerthu nad ydynt yn talu ardrethi busnes.

Y buddsoddiad mwyaf erioed yng ngwasanaethau'r cyngor y flwyddyn nesaf

Mae Cyngor Abertawe yn bwriadu buddsoddi miliynau'n rhagor o bunnoedd mewn gwasanaethau sy'n effeithio ar ein cymunedau bob dydd yn dilyn argyfwng COVID-19.

Kev Johns wedi'i enwebu ar gyfer Rhyddid er Anrhydedd Abertawe

Disgwylir i'r eicon o Abertawe a seren y panto, Kevin Johns MBE, dderbyn Rhyddid er Anrhydedd y ddinas.

Hwb gwybodaeth yn agor i helpu aelwydydd i leihau biliau ynni

Mae gan ganol dinas Abertawe hwb gwybodaeth newydd ar gyfer preswylwyr lleol sy'n awyddus i leihau eu biliau tanwydd.

Abertawe'n cofio'r rheini a ddioddefodd hil-laddiadau ledled y byd.

Anogir preswylwyr y ddinas i roi cannwyll yn eu ffenestr un noson yn hwyrach y mis hwn wrth i'r byd ddod ynghyd i nodi Diwrnod Coffáu'r Holocost.

Y cyngor yn bwriadu estyn cymorth pandemig i'r diwydiant lletygarwch

Disgwylir y bydd Cyngor Abertawe'n rhoi hwb arall i gaffis, tafarndai a bwytai'r ddinas wrth i'r pandemig barhau.

Cyfle i chi ddweud eich dweud am gynigion cyllidebol

Anogir preswylwyr y ddinas i ddweud eu dweud am flaenoriaethau cyllidebol Cyngor Abertawe ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Dros 70 o arddangoswyr eisoes wedi'u cadarnhau ar gyfer Cynhadledd Canol y Ddinas

O fusnesau annibynnol bach i entrepreneuriaid, cwmnïau mawr a datblygwyr, mae dros 70 o arddangoswyr eisoes wedi'u cadarnhau ar gyfer digwyddiad pwysig a gynhelir yn y gwanwyn.

Rhagor o fusnesau'n cael eu hannog i wneud cais am gyllid cymorth COVID

Darparwyd dros £2.8m o gymorth ariannol COVID brys i 1,071 o fusnesau ac elusennau yn Abertawe ers i gynllun grant newydd fynd yn fyw yn gynharach y mis hwn.

Atyniad Penderyn Abertawe'n datblygu

Mae gwaith yn parhau ar safle Gwaith Copr yr Hafod-Morfa, y bwriedir iddo ddod yn atyniad i ymwelwyr newydd ar gyfer wisgi Penderyn.